Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
P. 1
Sociodemographic Differences in Fears and Mistrust Contributing to Unwillingness to Participate in Cancer Screenings

Sociodemographic Differences in Fears and Mistrust Contributing to Unwillingness to Participate in Cancer Screenings

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Published by Moffitt Diversity

More info:

Published by: Moffitt Diversity on Jan 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2013

pdf

text

original

 
Gbbdrr \zkuhfdf jx xktz akbga hirvhvtvhki gv 77+7:+7: 0=:5\N CNV
 
Kzhchiga \g\dz
¨ Nd`gzzx Ndfhbga Bkaadcd Mktziga ke @dgav` Bgzd ekz v`d \kkz gif Tifdzrdzudf :2 (:<7:= 53‒35)
Rkbkfnk|`b Fbr Er f Nrvtrv Bkvjtv vkTsrr vk \vb|v  Bb Rbr
Mdiig A) Fguhr! N\@R`gagifg G) Jxitn! \`F! N\@Zga|` U) Ogv}! FNF! N\@! \`FOxzda Jtb`gigi! \`F! N\@J) Add Czddi! \`F
 Gjrvzgbv=
Ddbvhud |zkuhfdz.|gvhdiv zdagvhkir`h|r gzd uhvga kz |krhvhud |gvhdiv `dgav` ktvbkndr)Vhr gigaxrhr grrdrrdf rkbhkfdnkczg|`hb fhdzdibdr hi dgzr gif nhrvztrv zdagvdf vk v`d|zkuhfdz.|gvhdiv zdagvhkir`h|! s`hb` ngx bkivzhjtvd vk tishaahicidrr vk |gzvhbh|gvd hi bgibdzrbzddihicr (BRr) Vd fgvg gzd zkn g rvzgvhdf! zgifkn.fhchv fhga vdad|`kid wtdrvhkiighzdk iki.hirvhvtvhkigah}df `ktrd`kafr hi Ids Xkzo! Ngzxagif! gif \tdzvk Zhbk) Rvgvhrvhbgaax rhcihbgiv zdrtavr hifhbgvd v`gv @hr|gihbr! bkn|gzdf shv` S`hvdr! sdzd idgzax vsk vhndrnkzd ahodax vk zd|kzv v`gv dgz k jdhic g ‑cthidg |hc„ gif agbohic vztrv hi ndfhbga |dk|adsktaf ngod v`dn tishaahic vk |gzvhbh|gvd hi BRr) Gffhvhkigaax! v`krd shv` adrr dftbgvhkisdzd kudz vsk vhndr nkzd ahodax vk hifhbgvd g dgz k jdhic dnjgzzgrrdf ftzhic v`d rbzddi.hic sktaf ngod v`dn tishaahic vk |gzvhbh|gvd hi BRr) Vdrd zdrtavr `hc`ahc`v gzdgr s`dzd`dgav` |zkdrrhkigar bgi hn|zkud hivdzgbvhkir shv` v`dhz |gvhdivr gif jd gvvdivhud vk v`dhzdgzr gif+kz nhrvztrvr vk |zknkvd BRr tvhah}gvhki)
Odx skzfr=
 
Bgibdz rbzddihic! |zkuhfdz.|gvhdiv zdagvhkir`h|! rkbhkfdnkczg|`hb b`gzgbvdzhrvhbr)
B
gibdz hr v`d rdbkif adgfhic bgtrd k fdgv` hi v`d Tihvdf Rvgvdr)
7
Zgbhga+dv`ihbfhr|gzhvhdr gzd g||gzdiv hi bgibdz hibhfdibd gif nkzvgahvx zgvdr shv` Jagbor |kr.rdrrhic v`d `hc`drv zgvdr! kaaksdf jx S`hvdr gif @hr|gihbr)
7
Gav`ktc` ngix bgibdzrgzd |zdudivgjad kz `hc`ax vzdgvgjad h fdvdbvdf dgzax! rknd czkt|r! hibatfhic zgbhga+dv`ihb nhikzhvhdr! fk ikv `gud zdgfx gbbdrr vk wtgahvx |zdudivhud bgzd! v`tr fdbzdgr.hic v`d ahodah`kkf k dgzax fhgcikrhr gif rtjrdwtdiv rtzuhuga k bgibdz)
7
Ekz dpgn|ad!kjrdzudf fhr|gzhvhdr hi bdzuhbga bgibdz hibhfdibd gif nkzvgahvx zgvdr kz @hr|gihbr bgijd |gzvhgaax gvvzhjtvdf vk aksdz zgvdr hi rbzddihic |zgbvhbdr)
:
Hi kzfdz vk gb`hdud `dgav`
 Mdiig Fguhr
hr Zdrdgzb` Bkkzfhigvkz! Fd|gzvndiv k @dgav` Ktvbkndr gif Jd`guhkz gv Nkevv Bgibdz Bdivdz)
r`gagiFg Jxitn 
hr Grrhrvgiv \zkdrrkz! Fd|gzvndiv k \zdudivhud Ndfhbhid gif Jhkndvzhbr gv Tihkzndf Rdzuhbdr Tihudzrhvx k v`d @dgav` Rbhdibdr)
Zga|` Ogv} 
hr \zkdrrkz gif B`ghz!Fd|gzvndiv k D|hfdnhkakcx % @dgav` \zknkvhki gv Ids Xkzo Tihudzrhvx Bkaadcd k Fdivhrvzx)
OxZdaJtb`gigi 
hr BDK k Rgikg Bkirtavhic! AAB)
J) add CZddi 
hr Rdihkz Ndnjdz! Fd|gzvndiv k @dgav` Ktvbkndr gif Jd`guhkz gv Nkevv Bgibdz Bdivdz) \adgrd gffzdrr bkzzdr|kifdibd vk Mdiig A) Fguhr?7:8<: Ngcikahg Fzhud! NZB.BGIBKIV? Vgn|g! EA 2257:? (072 364.5:80? mdiig)fguhrLnkevv)kzc)
 
50
Rkbhkfdnkczg|`hb fhdzdibdr hi nhrvztrv k bgibdz rbzddihicr
dwthvx! hibzdgrhic |gzvhbh|gvhki hi gif gbbdrr vk wtgahvx |zdudivhud `dgav` rdzuhbdr! rtb` grbgibdz rbzddihicr! hr uhvga gif k igvhkiga hn|kzvgibd gbbkzfhic vk
@dgav`x \dk|ad :<:<
)
2
 Btzzdivax! bdzuhbga! jzdgrv! gif bkakzdbvga bgibdz rbzddihicr gzd zdbknndifdf jgrdfki duhfdibd v`gv v`dx bgi zdftbd jkv` bgibdz hibhfdibd gif nkzvgahvx)
6!4
Rbzddihic vdrvrngx jdchi gr dgzax gr gcd :7 gif bkivhitd v`zktc` gcd 34)
6
Rbzddihic zdwtdibx ugzhdrgif bgi zgicd zkn giitgaax vk dudzx 7< xdgzr! fd|difhic t|ki v`d vx|d k rbzddihicbkiftbvdf) Hi v`d Tihvdf Rvgvdr! v`zktc` dftbgvhki gif gsgzdidrr! rbzddihic zgvdrkz bkakzdbvga bgibdz `gud hibzdgrdf gif `gud zdnghidf rvgjad kz jzdgrv bgibdz zkn:<<<‒:<7<)
5
Fdr|hvd v`hr vzdif hi rbzddihic |gzvhbh|gvhki! zgvdr gaa jdaks 
@dgav`x \dk|ad :<:<
vgzcdvr)
2
Nkzdkudz! bdzuhbga rbzddihic zgvdr `gud rahc`vax fdbzdgrdf kudz v`d|grv 7< xdgzr)
5
Zgbhga+dv`ihb fhr|gzhvhdr gzd gark |zdrdiv zdcgzfhic rbzddihic jd`guhkzr!shv` rbzddihic |zdugadibd aksdz gnkic nhikzhvhdr)
5!3
Ekz dpgn|ad! hi :<7<! g czdgvdz|zk|kzvhki k S`hvdr (48)0$ `gf zdbdhudf v`dhz zdbknndifdf bkakzdbvga rbzddihicrv`gi k Jagbor kz @hr|gihbr (44)<$ gif 65)4$! zdr|dbvhudax)
5
 Hi gffhvhki vk zgbd+dv`ihbhvx! gbvkzr rtb` gr dftbgvhki! rkbhkdbkiknhb rvgvtr! gugha.gjhahvx gif trd k+gbbdrr vk `dgav` bgzd rdzuhbdr gark gdbv rbzddihic zgvdr) R|dbhbgaax!v`krd shv` aksdz dftbgvhkiga gvvghindiv gzd adrr ahodax vk jd rbzddidf kz jzdgrv! bdzuhbga!kz bkakzdbvga bgibdz)
5‒0
Chudi v`d bkn|adphvx k v`d Tihvdf Rvgvdr `dgav` bgzd rxrvdn!agbo k dftbgvhki ngx tzv`dz `hifdz gi hifhuhftga‘r gjhahvx vk iguhcgvd v`d rxrvdn!v`dzdjx |zdudivhic v`dn zkn taax |gzvhbh|gvhic hi ndfhbga dibktivdzr)
8
 S`had bgibdz rbzddihic hr bzhvhbga vk gaa hifhuhftgar‘ `dgav`! fgvg badgzax hifhbgvdv`gv nhikzhvhdr gif v`krd adrr dftbgvdf gzd gnkic v`d nkrv utaidzgjad)
7<!77
Nkzdkudz!nhikzhvx |k|tagvhkir! dr|dbhgaax @hr|gihbr! `gud jddi tifdz.zd|zdrdivdf hi igvhkigagif bknntihvx rvtfhdr)
7:
Vdzdkzd! v`d zdgrkir kz fhr|gzhvhdr hi rbzddihic jd`guhkzgzd adrr badgz gnkic v`drd |k|tagvhkir v`gi kv`dzr) Vd ds rvtfhdr v`gv `gud hiudrvh.cgvdf jgzzhdzr vk bgibdz rbzddihicr gnkic @hr|gihbr `gud tibkudzdf hi`hjhvkzr rtb` grgbbdrrhic wtgahvx bgzd gif |kkz |zkuhfdz.|gvhdiv zdagvhkir`h|r)
72!76
\rxb`krkbhga jgzzhdzr!rtb` gr |gvhdiv zdgfhidrr! dgz k dnjgzzgrrndiv shv` v`d rbzddihic |zkbdftzd! gvgahrvhbjdahdr! gif agbo k gsgzdidrr `gud gark jddi ikvdf)
3!77!72‒75
Gav`ktc` `dgav` hirtzgibd`gr gark jddi hfdivhdf gr g bkivzhjtvkz vk fhdzdibdr hi rbzddihic |gzvhbh|gvhki! rvtf.hdr hifhbgvd v`gv zgbhga+dv`ihb fhr|gzhvhdr |dzrhrv dudi gnkic tihudzrgaax hirtzdf (d)c)!Ndfhbgzd.hirtzdf |k|tagvhkir) Vhr ifhic `hc`ahc`vr v`d dphrvdibd k gbvkzr kv`dzv`gi `dgav` hirtzgibd v`gv ngx hitdibd rbzddihic jd`guhkzr)
73!70
 Vd |zkuhfdz.|gvhdiv zdagvhkir`h| hr uhvga kz |krhvhud |gvhdiv `dgav` ktvbkndr)
78
 Vhr zdagvhkir`h| hr ntavh.gbdvdf! bkirhrvhic k hrrtdr zdagvdf vk bknntihbgvhki! vztrv!grxnndvzx! oiksadfcd! gif fdbhrhki.ngohic) G |zkuhfdz‘r zkad hi dibktzgchic gifhibzdgrhic |zdudivhud `dgav` jd`guhkzr! rtb` gr bgibdz rbzddihic! hr tifdihgjad)
7<!:<
 Tikzvtigvdax! nhikzhvx |gvhdivr! dr|dbhgaax v`krd ikv |zkbhdiv hi Dicahr`! gzd adrrahodax vk zdbdhud dn|gv`x zkn |`xrhbhgir! drvgjahr` zg||kzv shv` |`xrhbhgir! zdbdhudgfdwtgvd hikzngvhki! gif jd dibktzgcdf vk |gzvhbh|gvd hi ndfhbga fdbhrhki ngohic)
:7
 G |zkuhfdz‘r ghatzd vk zdbknndif g rbzddihic vdrv rdzudr gr g odx jgzzhdz vk dgzax fdvdbvhki gif |zdudivhki dkzvr)
::
R|dbhbgaax! zdrdgzb` ifhicr hifhbgvd v`gv kiax `ga k |gvhdivr zddzzdf kz bkakzdbvga bgibdz rbzddihic vdrvr bkn|advd v`d |zkbdftzd!|zhngzhax jdbgtrd k hiddbvhud |zkuhfdz.|gvhdiv bknntihbgvhki gif vdrv bkibdzir)
:2
 Shv`hi v`d bkivdpv k v`d |zkuhfdz.|gvhdiv zdagvhkir`h| gzd hrrtdr k grxnndvzx 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->