Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Coidovisao Ten Cuclac

Coidovisao Ten Cuclac

Ratings: (0)|Views: 252|Likes:

More info:

Published by: Quang Duc (Ven Thich Nguyen Tang) on Jan 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/10/2015

pdf

text

original

 
1
 
CÕI
Đ
Ó VÌ SAO TÊN LÀ C
Ự 
C L
C?
 Hu
Trân
Kinh A Di
Đ
à là m
t kinh
đượ 
c ghi l
i d
ướ 
i d
ng vô v
n t
thuy
ế
t, ngh
 ĩ 
a làkhông do ai h
i, mà
Đứ
c Thích Ca Mâu Ni
đ
ã t
thuy
ế
t gi
ng. M
t l
n, t
i v
ườ 
n
Th
, v
ớ 
i s
m
t
đầ
y
đủ
t
ă
ng
đ
oàn 1250 v
t
kheo,
Đứ
c Ph
t
đ
ã l
y
đố
it
ượ 
ng là tr 
ưở 
ng lão Xá L
ợ 
i Ph
t
để
gi
ớ 
i thi
u v
cõi n
ướ 
c c
a Ph
t A Di
Đ
à.
Đứ
cPh
t
đ
ã t
nêu câu h
i,
để
t
gi
ng gi
i nh
ư
:
ừ 
 
đ 
ây qua Ph
ươ 
ng Tây, quá m
ườ 
imuôn
ứ 
c cõi Ph
t, có th
ế 
gi
ớ 
i tên là C 
ự 
c L
c. Trong th
ế 
gi
ớ 
i
đ 
ó, có
 Đứ 
c Ph
t hi
ulà A Di
 Đ
à, hi
n nay
đươ 
ng nói pháp. Này Xá L
ợ 
i Ph
ấ 
t, cõi
đ 
ó vì sao tên là C 
ự 
c L
c? Vì chúng sanh trong cõi
đ 
ó không có b
nh
ữ 
ng s
ự 
kh
ổ 
 , ch
ỉ 
h
ưở 
ng nh
ữ 
ng 
đ 
i
ề 
uvui, nên n
ướ 
c
đ 
ó tên là C 
ự 
c L
c.”
Đ
ó là câu
đầ
u tiên
Đứ
c Ph
t xác
đị
nh v
cõi C
c L
c. Su
t nh
ng trang kinh
ế
ti
ế
 p là bi
ế
t bao hình
nh
đẹ
 p
đẽ
, nhi
m m
u, thanh t
nh c
a qu
c
độ
Giáo Ch
 Tây Ph
ươ 
ng. Bao nhiêu chi ti
ế
t d
n ch
ng
đ
ó, có ph
i ch
t
u trung r 
ng chúngsanh trong cõi
đ
ó không có b
nh
ng s
kh
, ch
h
ưở 
ng nh
ng
đ
i
u vui.Th
ở 
vào t
 ĩ 
nh l
ng, th
ở 
ra an nhiên, r 
i d
ng tâm ngay n
ơ 
i l
ờ 
i d
y này c
a
Đứ
c Th
ế
Tôn thì C
c L
c không h
 
ở 
 
đ
âu xa, mà ngay câu k 
th
ườ 
ng c
t lên m
ingày:
Chúng sanh vô biên th
ề 
nguy
n
độ
  Phi
ề 
n não vô t 
n th
ề 
nguy
n
đ 
o
n Pháp môn vô t 
n th
ề 
nguy
n h
c Ph
 Đạ
o vô th
ượ 
ng th
ề 
nguy
n thành
 
2
 
Chúng ta ch
c
n
th
ự 
c tâm phát nguy
n
 là ni
m vui
đ
ã l
 p t
c có m
t. Khi th
c tâm phát nguy
n thì n
ă
ng l
c và tinh t
n không g
ic
ũ
ng t
ớ 
i. Trong T
Ho
ng Th
Nguy
n này,
đố
iv
ớ 
i nh
ng hành gi
tu T
nh
Độ
thì “
 Pháp môn
ượ 
ng th
ề 
 
nguy
n h
c
” chính là pháp mônni
m Ph
t.
Đạ
i chúng
đ
ông
đả
o v
chùa Ph
t T
 d
khóa tu Th
ườ 
ng T
ch Quang Ph
Chi
ế
u Di
Đ
à Ph
t Th
t, t
22/12/2012 t
ớ 
i 29/12/2012,
để
 cúng d
ườ 
ng L
Vía
Đứ
c Ph
t A Di
Đ
à,
đề
u c
m nh
n nh
ư
th
ế
.
Đ
ó là tu
n l
th
ờ 
i ti
ế
t tr 
ở 
l
nh b
t th
ườ 
ng, l
ithêm m
ư
a gió,
y th
ế
mà Ph
t t
 
độ
i m
ư
a v
chùa,không ngày nào chánh
đ
i
n không
đầ
y kín. Khóa tun
ă
m nay
đượ 
c Hòa Th
ượ 
ng tr 
trì ch
ng minh và traoPh
t s
cho nh
v
 
Đạ
i
Đứ
c Thích Th
ườ 
ng T
nh vàThích Trung Tài h
ướ 
ng d
n. Hai v
th
y tr 
h
i ýnhau,
đ
ã
đư
a ra m
t th
ờ 
i khóa tuy
t v
ờ 
i. Tho
t nhìnthì … hãi l
m, vì b
t
đầ
u t
5 gi
ờ 
sáng t
ớ 
i 9 gi
ờ 
t
i,nh
ư
ng nhìn vào n
i dung thì m
ớ 
i kh
e làm sao! Nàynhé, 4:45 sáng, ti
ế
ng
ng báo th
c
để
5 gi
ờ 
 
đạ
ichúng vân t
 p trên chánh
đ
i
n, cùng t
nh t
a trongkhông gian tinh khôi. Sau 30 phút ngát h
ươ 
ng thi
n
đị
nh này, lòng ai mà ch
ng n
ở 
hoa sen khi c
t vang t
t
“A Di
Đ
à Ph
t”. M
tngày m
ớ 
i c
a h
ơ 
n m
t tr 
ă
m ng
ườ 
i con thi
ế
t tha g
i
Đấ
ng T
Ph
, là b
n h
ợ 
 p t
uhào s
ng nh
t, trong 30 phút tu C
ng Ni
m ti
ế
 p n
i. Ti
ế
ng ni
m quy
n vào nhau,nh
ư
s
c ch
y c
a dòng sông
đượ 
c t
o thành b
ng s
luân l
ư
u c
a tr 
ă
m con su
i. Nh
ng Ph
t t
v
n
đế
n tu hai ngày cu
i tu
n th
ườ 
ng xuyên t
i chùa Ph
t T
 
đề
u bi
ế
t th
ế
. Nh
ư
ng v
ớ 
i nh
ng Ph
t t
m
ớ 
i t
ớ 
i gieo duyên thì
đ
ã chia s
 
ự 
c
 ỳ
b
ấ 
ng 
ờ 
và xúc
độ
ng khi ti
ế 
ng ni
m Ph
đồ
ng lo
t c
ấ 
t lên, tr 
m b
ổ 
ng và thi
ế 
t tha nh
ư 
 âm thanh c
a ban
 Đạ
i H 
ợ 
 p X 
ướ 
ng 
đượ 
c
đ 
i
ề 
u
độ
ng hài hòa b
ằ 
ng 
đ 
ôi
đũ
a th
n c
av
nh
c tr 
ưở 
ng tài hoa. Không ng 
ờ 
ch
ỉ 
có b
ố 
n ti
ế 
ng A Di
 Đ
à Ph
t thôi, mà hay
đế 
nth
ế 
!”
 
7 gi
ờ 
sáng, ti
u th
c tinh khi
ế
t và b
d
ưỡ 
ng
đượ 
c nhà b
ế
 p chùa Ph
t T
d
nra, trên nh
ng dãy bàn dài, bên hiên chùa. Trong khóa tu này,
để
 
đồ
ng
đề
u công
 
3
 
đứ
c, Ban
m Th
c
đ
ã t
th
a thu
n, phân chia th
ờ 
i gian và trách nhi
m b
ế
 p chính, b
ế
 p ph
, cùng
đ
ông
đả
o nhóm B
n Sen ti
ế
 p tay x
t g
t. Ph
t t
v
tham d
khóatu ch
yên tâm tu thôi, ngh
 ĩ 
a là, nguy
n ai n
y gi
, vi
c ai n
y làm. Chính cáikhông gian tr 
t t
, hòa ái này
đ
ã khi
ế
n Hòa Th
ượ 
ng tr 
trì n
y ý khuy
ế
n tu t
nhkh
u. Nh
ng b
ng hi
u T
nh Kh
u
đượ 
c phân ph
i.Lúc
đầ
u, Ph
t t
g
n lên áo v
ớ 
itâm tr 
ng e dè, vì s
ợ 
v
ớ 
i thói quen, làm sao t
nh kh
u
đượ 
c su
t khóa tu! Nh
ư
ngcâu tr 
l
ờ 
i
đ
ã t
ớ 
i ngay, t
ớ 
i m
t cách vô cùng t
nhiên, nh
ư
n
hoa
đ
ã k 
ế
t, g
 p ánhm
t tr 
ờ 
i thì nh
nhàng hé n
ở 
, hé n
ở 
, t
ớ 
i mãn khai.D
ướ 
i n
ng h
ng
m áp, ai ng
ă
n
đượ 
c n
hoa
đừ
ng n
ở 
?B
ng tín, nguy
n, hành tròn
đầ
y, ai ng
ă
n
đượ 
c n
ă
ng l
c tinh t
n, an vui?Th
ế
là, khóa tu
đ
ông
đả
o b
ng ch
c hóa hi
n hình
nh K 
Viên T
khi x
ư
a,v
ớ 
i 1250 v
t
-kheo mà vô cùng thanh t
nh. Không gia Ph
t T
T
, t
trong rangoài, t
trên xu
ng d
ướ 
i ch
th
y nh
ng b
ướ 
c
đ
i nh
nhàng, n
c
ườ 
i ánh m
t thânth
ươ 
ng và âm thanh nghe
đượ 
c ch
là ti
ế
ng chuông, ti
ế
ng khánh, báo hi
u m
i khichuy
n th
ờ 
i khóa, nh
ư
t
ni
m Ph
t t
ớ 
i kinh hành, t
kinh hành t
ớ 
i l
Ph
t, t
l
 Ph
t t
ớ 
i t
nh t
a …v…v… Hình th
c hành trì
đ
ã th
ế
, nên nh
ng gi
ờ 
ti
u th
c, th
 trai, d
ượ 
c th
c,
đượ 
c
đạ
i chúng th
nh
n trong chánh ni
m cao
độ
. Nh
t là gi
ờ 
th
 trai, sau khi th
y Trung Tài khai K 
Ng
ũ
Quán, không ít Ph
t t
 
đ
ã th
n th
c v
ớ 
il
ờ 
i quán th
n
ă
m: “
Vì mu
ố 
n thành t 
ự 
u
đạ
o nghi
 p, nên th
nh
n th
ứ 
c
ă
n này.”
Ă
n nh
ư
th
ế
, thì nào ph
i ch
 
đ
ang
ă
n th
c ph
m th
ế
gian, mà còn là
đ
ang th
nh
nchén c
ơ 
m t
qu
c
độ
Ph
t H
ươ 
ng Tích.
 
i h
nh phúc c
t
ớ 
i, nh
ư
nh
ng
đ
i
u t
tnhiên ph
i t
ớ 
i.
“….
 Ă 
n c
ơ 
m xong,
đ 
i kinh hành…. Ti
ế 
ng chim di
ễ 
n nói pháp m
u, chúng sanhtrong cõi
đ 
ó, nghe ti
ế 
ng chim xong, th
 y
đề 
uni
m Ph
t, ni
m Pháp, ni
m
ă
ng … Gió nh
 lung lay các hàng cây báu, vang ra ti
ế 
ng vidi
u nh
ư 
tr 
ă
m nghìn th
ứ 
nh
c
đồ
ng hòa m
lúc...”
 Kinh A Di
Đ
à di
n t
cõi T
nh
Độ
nh
ư
th
ế
.
đ
oàn hành gi
v
d
khóa tu Th
ườ 
ng T
ch

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->