Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mon Qua Dao Vi Cuoi Nam Cua Hoi Phat Tu Lac Phap

Mon Qua Dao Vi Cuoi Nam Cua Hoi Phat Tu Lac Phap

Ratings: (0)|Views: 205|Likes:

More info:

Published by: Quang Duc (Ven Thich Nguyen Tang) on Jan 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
MÓN QUÀ
ĐẠ
O V
CU
I N
Ă
MC
A H
I PH
T T
Ử 
L
C PHÁP
Tâm T
 ĩ 
nh L
ng
M
i ngày m
i gi
ờ 
 
đ
i qua là nh
ng ngày m
 ỗ
i
 
gi
ờ 
 
đơ 
m hoa n
ở 
trái Ph
t pháp. C
ũ
ng th
ế
, saunh
ng sau n
ă
m tháng “mi
t mài kinh s
”, các em gia
đ
ình Ph
t t
 
đ
ã ra
ng thí Ph
t Pháp C
ă
nB
n V
n
Đ
áp t
i H
i tr 
ườ 
ng V
ă
n Lang vào ngày 30 tháng 12 n
ă
m 2012 do h
i Ph
t t
L
c Pháp(HPTLP), Orange County, California t
ch
c, d
ướ 
i s
ch
ng minh c
a Hòa Th
ượ 
ngThíchCh
ơ 
nThành, vi
n ch
chùa Liên Hoa, Hòa Th
ượ 
ng Thích Nguyên Trí - Phó Ch
T
ch N
i V
H
i
Đồ
ng
Đ
i
u HànhGiáo h
iPGVNTN, Vi
n Ch
Chùa Bát Nhã Orange County cùng nhi
u ch
ư
 tôn
đứ
c T
ă
ng Ni và quý ph
huynh GDPT.H
i tr 
ườ 
ng V
ă
n Lang nh
n nh
 p h
n lên v
ớ 
i nhi
u bóng các s
 ĩ 
t
tí hon tu
i t
11
đế
n 14c
a các gia
đ
ình Ph
t t
 
 Hu
Quang 
,
 K 
 ỳ
Viên 1 & 2
,
 Ph
ổ 
 
 Đ
à
,
Đạ
o Tràng
 La Vân
và H
i Ph
t t
 
 L
c Pháp
. Cu
c thi
đố
vui g
m 100 câu h
i Ph
t pháp Anh-Vi
t v
các thu
t t
Ph
t giáo c
ă
n b
n nh
ư
nghi
 p, luân h
i, qu
báo, cu
c
đờ 
i c
a
Đứ
c Ph
t Thích Ca; v
ý ngh
 ĩ 
a và s
kính th
ờ 
 Tam b
o, s
trì gi
n
ă
m gi
ớ 
i và l
ợ 
i ích c
a l
ờ 
i Ph
t d
y s
giúp các em nh
tr 
ở 
thành tròngoan, con th
o trong gia
đ
ình, xã h
i và trong
đạ
o pháp. Ban giám kh
o (
Th
ượ 
ng
a TâmThành, Th
ượ 
ng To
Tín Mãn, Th
ượ 
ng
a Thi
n
 Đạ
o & Ni S 
ư 
Gi
ớ 
i
ươ 
ng 
) tu
n t
b
c th
ă
mcâu h
i (randomly pick) và câu h
i s
hi
n trên màn hình Slideshow. Các s
 ĩ 
t
ph
i nhanh tay b
m nút và tên c
a thí sinh nào b
m nhanh nh
t s
hi
n lên
để
 
đượ 
c tr 
l
ờ 
i. Ch
ươ 
ng trình r 
t hàoh
ng và ph
n kh
ở 
i d
ướ 
i s
 
đ
i
u khi
n duyên dáng và tài tình c
a MC (
nh Tánh & Pierre
 
Tr 
 ầ
n).
Các
độ
i thi
đấ
u
đ
ã v
tay vang d
i h
i tr 
ườ 
ng khi nghe
độ
i viên c
a mình tr 
l
ờ 
i
đ
úng câuh
i và c
ũ
ng c
ă
ng th
ng ôm
đầ
u khi các
độ
i nhà tr 
l
ờ 
i sai. Các em d
n h
ế
t tâm l
c theo dõi t
ngchi ti
ế
t lên xu
 ố
ng
 
c
a cu
c thi.Thanh thi
ế
u niên là nh
ng m
m xanh
đ
ang n
y ch
i, nên trí nh
ớ 
t t
t (good memory),h
u nh
ư
các em
đ
ã nh
ớ 
h
ế
t các câu tr 
l
ờ 
i và tr 
l
ờ 
i r 
t
đ
úng và sáng t
o, cho nên ban Giám kh
ovà Ph
huynh GDPT r 
t ng
c nhiên và hài lòng tr 
ướ 
c ph
n
ng nhanh nh
n c
a các em.
Đ
úngnh
ư
 
đạ
o h
u
Nguyên L
ượ 
ng (c
v
n c
a HPTLP)
đ
ã nói: “
Các em thí sinh nh
ư 
nh
ữ 
ng
ờ 
gi
ấ 
 ytr 
ắ 
ng tinh khi
ế 
t trong lành, hãy un
đ 
úc và phát huy kh
n
ă
ng c
a các em
để 
 
đạ
t
ế 
t qu
ươ 
i sáng t 
ươ 
ng lai cho
đạ
o P h
”. Sau khi tr 
i qua 6 ti
ế
ng
đồ
ng h
(t
1 gi
ờ 
tr 
ư
a
đế
n 6g t
i) k 
ế
t qu
 c
a các thí sinh
đỗ
tr 
ng nguyên
đ
ã
đượ 
c tuyên b
: GDPT K 
Viên 2 gi
i nh
t, gi
i nhì là GDPTHu
Quang, gi
i 3 là
Đạ
o Tràng La Vân; gi
i nh
t cá nhân xu
t s
c là em Jacob Le (
Đạ
o TràngLa Vân), gi
i nhì là Hi
ế
u H
(GDPT K 
Viên 1). Ph
n th
ưở 
ng g
m t
nh tài, t
nh v
t cho các
độ
ixu
t s
c và
đặ
c bi
t là Ph
 
Đạ
i (H
i tr 
ưở 
ng) cùng các thành viên c
a HPTLP còn chu
đ
áo t
ngnh
ng huân ch
ươ 
ng l
ư
u ni
m có kh
c tên c
a t
ng thí sinh tham d
cu
c thi hôm nay
để
khích l
 tinh th
n các em
đ
ã ch
u khó h
c hi
u Ph
t pháp.Bên c
nh cu
c thi
đố
vui b
ích, ban giám kh
o và các thí sinh còn
đượ 
c
 
HPTLP
đ
ãi b
a
ă
n t
i
t ngon và th
ưở 
ng th
c ti
ế
t m
c v
ă
n ngh
ca hát và v
ũ
múa dân ca Vi
t Nam r 
t ngo
nm
c khi
ế
n tinh th
n ai c
ũ
ng ph
n ch
n và an vui. Huynh Tr 
ưở 
ng G
Đ
PT Hu
Quang Nh
ư
T
(H
 Chúc)
đạ
i di
n cho các thí sinh chia s
c
m ngh
 ĩ 
ng: “
 Là huynh tr 
ưở 
ng h
ướ 
ng d 
ẩ 
n các GDPT, Nh
ư 
ừ 
ch
ư 
a làm
đượ 
c nh
ữ 
ng 
đ 
i
ề 
u này, nh
ư 
ng quí anh ch
HPTLP 
đ 
ã làm
đượ 
c nh
ư 
v
 y, chúng tôi r 
ấ 
t tán thán và hy v
ng n
ă
m sau ch
ươ 
ng trình s
ẽ 
 
đượ 
c qui mô h
ơ 
n n
ữ 
a. T 
ấ 
t c
chúng tôi r 
ấ 
mong có nhi
ề 
u cu
c thi Ph
t pháp nh
ư 
th
ế 
này n
ữ 
a
đ 
ây là cây B
 
 Đề 
ươ 
ng lai cho Ph

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->