Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
15362543 Contract Mediere

15362543 Contract Mediere

Ratings: (0)|Views: 186|Likes:
Published by Dulcika23

More info:

Published by: Dulcika23 on Jan 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2013

pdf

text

original

 
Contract de mediere
Număr înregistrare: ...........Data: .........................
BORG CORP SRL
Str. Toamnei 1A, ap. 15401047 Turda, Cluj Tel/fax +40 (0)364 261310aplica@infomunca.rowww.infomunca.roC.U.I. RO23569065Sediu: TurdaONRC Cluj J12/1305/2008
I. Partile contractante
Societatea Comerciala BORG CORP SRL, având obiectul principal de activitate 7810 – Activităţi aleagenţiilor de plasare a forţei de muncă, denumita în continuare furnizor, cu sediul în str. Toamnei1A, ap. 15, Turda 401047, jud. Cluj, înregistrata la Oficiul registrului comertului sub nrJ12/1305/2008 şi la Inspectoratul Teritorial de Muncă 106/30.Nov.2008, cod fiscal RO23569065,reprezentata prin domnul Matei Ioan Alexandru, având functia de Administrator,si ....................................................................................................................................,denumit/denumita în continuare beneficiar, posesor/posesoare al/a actului de identitate seria....... nr ...................., cod numeric personal ..................................................., de profesie......................................................................................................., domiciliat/domiciliata în ..........................................................................,au convenit următoarele:
II. Obiectul contractului de mediere
1. Medierea în vederea angajarii beneficiarului la ...................................................................(denumirea angajatorului din strainatate) din ............................................................. (tara)2. Îndeplinirea tuturor formalitatilor pentru încheierea contractului individual de munca, conformclauzelor prevăzute la capitolul IV.3. Îndeplinirea formalitatilor privind deplasarea la locul de munca, conform clauzelor prevăzute lacapitolul IV.
Furnizor................................Beneficiar................................
BORG CORP
Contract de medierewww.infomunca.roPagina 1 / 5
 
III. Durata contractului de mediere
Durata contractului de mediere este de 90 zile de la data încheierii.
IV. Obligatiile partilor
1.Obligatiile furnizorului:a) sa ofere un loc de munca în concordanta cu pregatirea, aptitudinile si interesele beneficiaruluipe durata prezentului contract;b) sa prezinte beneficiarului informatii si precizari cu privire la cerintele locului de munca si laconditiile în care poate avea loc angajarea;c) sa asigure, dupa caz, testarea aptitudinilor beneficiarului;d) sa faca demersurile necesare pentru încheierea contractului individual de munca cuangajatorul;e) sa asigure includerea în contractul individual de munca a elementelor prevazute în oferteleferme de locuri de munca;f) sa asigure întocmirea unui exemplar al contractului individual de munca si în limba româna;g) sa asigure confidentialitatea datelor personale;h) sa efectueze demersurile si formalitatile necesare pentru deplasarea beneficiarului la locul demunca;i) sa restituie toate documentele depuse de beneficiar, în cazul în care nu i-a gasit loc de muncacorespunzator sau acesta renunta la mediere; j) sa asigure respectarea de catre angajator a clauzelor prevazute în contractul individual demunca.2.Obligatiile beneficiarului:a) sa prezinte toate documentele si sa furnizeze toate informatiile necesare pentru cautarea unuiloc de munca corespunzator în strainatate;b) sa participe la actiunile de testare organizate de furnizor, în vederea selectarii pentru a fiangajat în strainatate;c) sa anunte furnizorul cu 3 zile înainte, în cazul renuntarii la serviciile de mediere ale acestuia;d) sa achite taxele legale si costurile legate de deplasarea în strainatate, daca acestea nu suntsuportate de angajator potrivit contractului individual de munca;
Furnizor................................Beneficiar................................
BORG CORP
Contract de medierewww.infomunca.roPagina 2 / 5
 
e) sa respecte obligatiile prevazute în contractul individual de munca.f) să facă dovada furnizorului în cazul în care are interdicţie de deplasare pe teritoriul anumitorţărig) să transmită furnizorului informaţii referitoare la locul şi condiţiile de muncă şi acomodare(după caz), după cum urmează:- în cel mult 48 de ore de la sosire în ţara angajatorului, obligatoriu telefonic- periodic, la un interval de cel mult o lunăÎn caz contrar, furnizorul va contacta autorităţile pentru a asigura protecţia beneficiarului.
V. Tariful serviciilor de mediere
1. Tariful pentru serviciile prestate de furnizor este de .......... euro.2. Beneficiarul va achita suma de 50 euro sub forma de avans la data semnarii contractului.Restul sumei va fi achitata la semnarea contractului de munca cu angajatorul.3. Furnizorul se obliga sa restituie beneficiarului avansul, în cazul in care nu gaseste nici un loc demunca corespunzator pentru beneficiar pe durata contractului de mediere.
VI. Modificarea si completarea contractului de mediere
Modificarea si completarea clauzelor contractului de mediere pot fi facute numai prin acordul devointa al partilor, prin act aditional la contract, încheiat în forma scrisa.
VII. Încetarea contractului de mediere
Prezentul contract de mediere înceteaza:a) la data semnarii contractului individual de munca cu angajatorul, cu exceptia clauzelorprevazute la cap. IV pct. 1 lit. j) si pct. 2 lit. e), care înceteaza la expirarea contractului individualde munca;b) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, daca obiectul contractului de mediere nu s-arealizat;c) prin acordul de vointa al partilor;d) daca beneficiarul refuza 5 oferte de locuri de munca în strainatate;e) prin reziliere.
Furnizor................................Beneficiar................................
BORG CORP
Contract de medierewww.infomunca.roPagina 3 / 5

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->