Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
»Kačji jeziki« so v resnici fosili zob morskih psov

»Kačji jeziki« so v resnici fosili zob morskih psov

Ratings: (0)|Views: 19 |Likes:

More info:

Published by: Slovenian study references on Jan 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

 
Delo
Slovenske noviceDelo in domPoletPoglediZaposlitevNepremi
č
nineVozilaOglasie-TrafikaPrijava
petek, 04.01.2013
Tweet
4
0
»Ka
č
 ji jeziki« so v resnici fosili zo b morskihpso v 
Matija K ri 
Zob miocenskega morskega psa iz okolice Zagorja s svojimi zobnimi koreninami spominja naka
č
 ji jezik; zbirka Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Foto: Matija Kri
ž
nar 
Podobne vsebine, ki jih zdaj berejo drugi
Ta
č
lanek trenutno bere
2
Kateri je leto
š
nji novi okus ArgetaExclusive?
4 okusi
ZnanostNoviceGospodarstvo
Š
portKultuaDru
baMnenjaD zgodbeTudi ti
Vpi
š
i iskani niz
Priporo
č
i0
Pri raziskovanju zgodovine naravoslovja naSlovenskem ne moremo mimo
Janeza VajkardaValvasorja
. V svoji
Slavi vojvodine Kranjske
se je posvetil veliko naravnim znamenitostim, od
ž
ivali, rastlin do naravnih pojavov. Prav tako se je ustavil pri geolo
š
kih pojavih in seveda tudimineralih.Enako navdu
š
eno je raziskoval nekatere fosile inob prebiranju njegovih besedil ne moremospregledati niti »paleontolo
š
kega« znanja,
č
eprav je bilo to takrat
š
e v povojih. Glede nanjegova popotovanja po tujih de
ž
elah, predvsempo Italiji, Franciji, Malti in celo severni Afriki,lahko sklepamo, da se je tudi tam sre
č
eval sfosili.Janez Vajkard Valvasor se je s fosili verjetno spoznal
ž
e zelo kmalu, saj po njegovih zapisih lahkosklepamo, da jih je nabiral in zbiral predvsem v okolici Medije, Izlak in Morav
č
. Prav v teh krajih jepre
ž
ivel del svojega
ž
ivljenja in zagotovo je poznal vsak potok in vzpetino.Najbolj znani so njegovi zapisi o fosilnih zobeh morskih psov, ki jih je takrat poimenoval
š
e »ka
č
 ji jeziki« ali »kamniti jeziki«. Na
š
el jih je predvsem v okolici Kandr 
š
in Mlin
š
, kjer jih je mogo
č
e najti
š
edanes. Pri opisih zob navaja tudi te
ž
o nekaterih »kamnitih jezikov« in tako lahko danes predvidevamo,da je imel v rokah ostanke zob vrste
Carcharocles megalodon
. Ti zobje res spominjajo na jezik,medtem ko so Valvasorjevi »ka
č
 ji jeziki« verjetno ostanki manj
š
ih zob drugih vrst morskih psov.Nekoliko skrivnostna so »ka
č
 ja o
č
esa«, kot jih opisuje Valvasor. Glede na opis bi to lahko bili ostankizob miocenskih rib kostnic, ki na prvi pogled spominjajo na o
č
esa, sicer jih zasavski knapi imenujejo
Č
udoviti preplet uma in stroja
Radovan Kozmos, Znanost ob 09:00Bolnica, ki
ž
e dolgo ne morenadzorovati svojega telesa, se je nau
č
ila uporabljati umetnoroko s svojimi mo
ž
gani.
Javno visoko
š
olstvo
š
e nikoli ni bilotako enotno
Jasna Kontler Salamon, Znanost ob 09:00Na Delovi aktualni okrogli mizi so rektorji in predsednik
Š
OSspregovorili o razmerah v javnem visokem
š
olstvu, oprotestih, ...
Od u
č
 benikov do monografije
Darko Ogrin, Znanost ob 09:00Nova monografija Slovenija innjene pokrajine je celostenprikaz prostorske podobedr 
ž
ave.
Napredno sen
č
enje reliefa za topografskekarte
Toma
ž
Podobnikar, Znanost ob 09:00Nova metoda analiti
č
negasen
č
enja, tako imenovaniindeks ve
č
smerne vidnosti, jemed drugim uporabna tudi zaizbolj
š
avo ...
Umrla je prof. dr. Marija Kosec
I. K., Znanost ob 11:15Bila je ena izmednajuspe
š
nej
š
ih in prodornej
š
ihslovenskih raziskovalk.Dru
ž
baZnanost»Ka
č
 ji jeziki« so v resnici fosili zob morskihpsov
 
Piano omogo
č
a neomejen dostop do vseh vsebin.
Ž
e od 1,99 EUR dalje
- VE
Č
INFORMACIJ
 
PRIJAVA
 
Kako uporabljatipregledovalnik
Tiskane izdaje
VideoDanes
Č
lankiTisk
Danes
Č
lankiTisk
V
č
eraj
Č
lankiTisk
V
č
eraj
Č
lankiTisk
Arhiv
Č
lanki
O podjetju
Delo, d. d.Dunajska 51509 LjubljanaKontakt
Rubrike
NoviceGospodarstvo
Š
portKulturaDru
ž
baMnenjaD zgodbe
Tiskane izdaje
DeloSobotno deloSobotna prilogaNedeloOnaDelo in domPoletVikendOdprta kuhinjaPogledi
Storitve
Naro
č
anjeOgla
š
evanjeMali oglasiOsmrtniceZahvale
Spletna mesta
Slovenske novicePoletPoglediDelo in DomZaposlitevNepremi
č
nineVozilaOglasiDelo, d.d.e-Trafika
Tweet
4
0
Pogoji komentiranja na spletnih straneh delo.si
KOMENTIRAJ
Č
LANEK 
PRIJAVI SE
Spo
š
tovani komentatorji!
Komentiranje je preprosto, vendar pa zaradi spodbujanja kulturne in dostojanstvene razprave pred oddajo komentarjevzahtevamo vnososebnih podatkov.Za komentiranje morate bitiprijavljeni.
Š
e nimate uporabni
š
kega imena in gesla?Registrirajte se!
Pogoji komentiranja so dopolnjeni!
kar »fosilne borovnice«.
Dragoceni opisi fosilnih najdb
Valvasor se je potikal tudi po okolici Drtije in Morav
č
, kjer je na
š
el razli
č
ne fosilne ostrige in drugemiocenske
š
koljke. To potrjujejo
š
e danes pogoste najdbe fosilov prav pri Drtiji, kjer je neko
č
staldvorec Belnek, last rodbine Valvasorjev. Enako je v bli
ž
ini Morav
č
Valvasor nabiral »ahate«, ki jih jeopisoval kot mehke,
č
e so mokri in v velikih koli
č
inah. Podobne »ahate«
š
e danes najdemo predvsemv opu
šč
enih peskokopih pri Morav
č
ah in Drtiji, le da jim re
č
emo onkoidi, res pa s svojim videzomspominjajo na ahate. Ti se pojavljajo v debelej
š
ih plasteh in le
č
ah in so zelo pogosti.Prav tako je Valvasor fosile nabiral na Dolenjskem, kar ne presene
č
a, saj je njegova druga
ž
enaizvirala iz rodbine v okolici
Š
entjerneja. Opisi nekaterih fosilov, kot jih podaja Valvasor, dajejo slutiti, da je nabiral miocenske mehku
ž
ce v okolici
Š
marjete, Bele Cerkve in
Š
entjerneja. Posebno izstopaomemba pol
ž
 jih hi
š
ic, velikih kot prst; predvidevamo, da gre za ostanke pol
ž
ev vrste Protomacarniolica, in tudi najdi
šč
e pri
Š
marjeti se ujema s tem. Pri
Š
entjerneju je Valvasor nabiral miocenskemehku
ž
ce predvsem med Orehovico in naseljem Volav
č
e, le lu
č
aj oddaljenih od Gracarjevega turna ingradu Vrhovo, ki sta bila v posesti Valvasorjeve druge
ž
ene.
Od verjetne zbirke ni ostalo ni
č
Valvasor je fosile zbiral
š
e drugod po tedanji de
ž
eli Kranjski, na primer v okolici Podnarta in br 
ž
konetudi v tujini. Na
ž
alost se od teh okamnelih ostankov oziroma njegove zbirke (ki jo je verjetno imel) niohranilo ni
č
, najbr 
ž
jo je doletela usoda preostale Valvasorjeve zapu
šč
ine. Kljub temu so nekateri opisifosilov in njihovih najdi
šč
na Kranjskem
š
e vedno zelo zanimivi in potrebni temeljite raziskave, saj jemed njimi kar nekaj neznank.O
č
itno se je razvoj paleontologije (
č
eprav ne kot znanosti) na slovenskih tleh za
č
el
ž
e v 17. stoletju.Glavno vlogo so igrali mnogi kasnej
š
i naravoslovci (tudi ljubiteljski), od
Scopolija
,
Hacqueta
,
Freyerja
do
Robi
č
a
, in med institucijami tudi takratni muzej v Ljubljani. Zagotovo se ni zgodovina slovenskepaleontologije za
č
ela
š
ele z ustanovitvijo Dr 
ž
avnega geolo
š
kega zavoda na Dunaju in nekaterihdrugih ustanov v takratni Avstro-Ogrski. Te ustanove so le nadaljevale delo na trdnih temeljih, ki so jihza seboj pustili neutrudni naravoslovci preteklih stoletij, ki si nedvomno zaslu
ž
ijo ve
č
pozornosti.
Mag. Matija Kri 
ž 
nar, Prirodoslovni muzej Slovenije
Priporo
č
i0
To
ž
ilske teorije zarote
Ravnanje to
ž
ilke v aferi bulmastifi je,milo re
č
eno, nenavadno.
Jure Predani 
č 
, kronika
Tudi ti, Kultura
Jan
š
a zahteva glave, ki jih ne bodobil.
Peter Kol 
š 
ek, kultura
Kitajska ni dale
č
Slovenski trg dela postaja safari, kjer  je odprt lov na ljudi, ki si denar slu
ž
ijoz delom.
Erika Repov 
ž 
, gospodarstvo
Mnenja in blogiDelo Plus
Milena Zupani
č
, foto Jure Er 
ž
en
Zdaj je
č
as, ko je treba povezati ljudi inuskladiti cilje
Ekonomist dr. Andrej Bari
č
i
č
, o tem kdo je dr 
ž
avo vzelza talca.Jo
ž
ica Grgi
č
, kultura
Umetni
š
ka dela, ki so zaznamovala preteklo leto
Kljub posameznim rekordnim cenam prodaja trguumetnin na splo
š
no ni bila ...Matja
ž
Ropret, Infoteh
Netbooki so se poslovili, morda se bodo tudiprenosni glasbeni predvajalniki
Š
e Acer in Asus nehala izdelovati poceni maleprenosnike, s prenosnimi glasbenimi predvajalniki pavztraja le ...
Bralci so prebrali tudi
Lonely Planet uvrstil Slove
nijomed naj 10 destinacij leta 2013
Na
š
a de
ž
ela je pravi paradi
ž
za ljubi
teljeaktiv
nosti v naravi.Ve
č
Smrt troj
nega agenta
Nekdanji agent KGB Aleksander Litvi
nenko je domnevno delal tudi za Britance in
Š
pance.Ve
č
Kriza proti rent
nikom
Ekonomski komen
tator Sobotne prilogeDragi
š
a Bo
š
kovi
ć
je naredil inven
turo leta2012.Ve
č
En evro za NLB
Kola
te
ralne
ž
rtve utapljanja NLB v izgubahsmo mi vsi.Ve
č

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->