Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Jataka The Tale of the Hungry Tigress

Jataka The Tale of the Hungry Tigress

Ratings:
(0)
|Views: 25|Likes:
Published by khnum02
One of the Jataka stories
One of the Jataka stories

More info:

Categories:Types, Research
Published by: khnum02 on Jan 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/26/2013

pdf

text

original

 
 
Mahasattva
 
Jataka
 
The
 
Tale
 
of 
 
the
 
Hungry 
 
Tigress
 
 ༄༅།།
 
མས་ཅན་ཆན་ས་ག་་ལ་ས་བན་པའ་ 
 
།།
 
sems can chen pos stag mo la lus byin pa'i le'u/ 
 
 
 
[1]
 
Page
 
1
 
མས་ཅན་ན་ས་ག་་ལ་ས་ན་པ་།
 
།།འ་ད་བདག་ས་ས་པ་ས་གག་ན།
 
བམ་ན་འདས་མཉན་་ད་པ་ན་ལ་ད་་
 
ཚལ་མན་ད་ཟས་ན་ི་ན་དགའ་ར་བ་ན་བགས་།
 
་་བམ་ན་འདས་བད་མས་་
 
ས་ལ་བབ་ནས།
 
 ཤམ་ཐབས་དང་ས་ས་བས་ནས་ང་བད་བམས་།
 
 ན་དགའ་་དང
 
བད་མས་ལ་གགས་།
 
།་་ན་ོ ང་ར་་ན་ན་་ག་ལ་་ག་་་བ་གས་ག་ད་།
 
 ར་བདག་ས་ཟིན་ནས་ཞལ་་པ་མན་་ད་།
 
མས་དང་ར་ནས་བསད་པ་ལ་ག་ནས།
 
[5]
 
གས་ངན་ག་་གད་པ་གནས་་ད་པ་ལས།
 
བམ་ན་འདས་ང་མ་ནས་གགས་པ་ན་་མ་
 
ད་གམ་ིས་མང་ནས།
 
སངས་ས་གགས་པ་གས་་ག་འཚལ་ནས།
 
་ནང་ན་ག་་
 
 གས་བ་བར་དངས་།
 
བདག་་་འམ་པ་ལ་ག་པ་འ་བས་མཛད་་གལ་ས་ས་པ་
 
དང་།
 
བམ་ན་འདས་ས་གསན་ནས།
 
་བན་གགས་པ་གས་་ན་ས་་དག་ལ་བ་བར་
 
དངས་།
 
་དག་་ག་བབ་པ་ད་་བམ་ན་འདས་ས་ན་དགའ་་ལ་བཀའ་ལ་།
 
[10]
 
ལ་་ལ་གལ་བ་འབས་་བཏང་བ་དང་།
 
ལ་ས་ང་བམ་ན་འདས་་བཀའ་བན་་་དག་
 
བཏང་་།
 
།་དག་བམ་ན་འདས་་བཀའ་ན་ན་ང་རབ་་དགའ་བ་ས་ནས།
 
བམ་ན་
 
འདས་གང་ན་བ་ར་ང་་ན་པ་དང་།
 
ཞབས་ལ་་ས་ག་འཚལ་ནས་ཐལ་་ར་་བམ་ན་
 
འདས་ལ་འ་ད་ས་གལ་།།
 
Page
 
2
 
བམ་ན་འདས་་བཀའ་ན་ན་ས་བདག་ཅག་་་ག་ག་མ་ཙམ་ག་ས་པར་ར་ན།
 
་
 
ག་་གས་བ་བར་དངས་།
 
བདག་ཅག་ས་ལ་རབ་་འང་བར་་གནང་ས་གལ་པ་དང་
 
བམ་ན་འདས་ས་གས་པར་ངས་་ས་བཀའ་ལ་པས།
 
་དང་ཁ་་རང་་།
 
ས་ང་
 
 ར་ག་་ར་།
 
།་དག་ན་་དད་པ་མས་བན་པར་ར་ནས།
 
བམ་ན་འདས་ས་་
 
གས་པར་ས་བན་པས་ལ་དང་་མ་ཟད་།
 
ད་བམ་པར་ར་།
 
།་མ་ན་་་ཡང་ས་
 
[5]
 
 ས་པས་
[
ལན་གག་
]
 ར་་ག་པར་ར་།
 
།་་ན་དགའ་ས་་་་དས་་་མཚར་
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->