Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Procedura Privind Facturarea

Procedura Privind Facturarea

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:
Published by Elenuta Ciobanu

More info:

Published by: Elenuta Ciobanu on Jan 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/03/2013

pdf

text

original

 
antetAvizatADMINISTRATOR, PROCEDURA PRIVIND FACTURAREI. Factura trebuie să cuprindă,
conform Codului Fiscal, în mod obligatoriu următoareleinformaţii:- numărul de ordine, în baza uneia sau mai multor serii, care identifică factura în modunic;
seria si numărul facturii
-
data emiterii facturii;
- data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau
data încasării unui avans
, înmăsura în care această dată diferă de data emiterii facturii;
- denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare în scopuri de TVA sau, dupăcaz, codul de identificare fiscală ale persoanei impozabile care emite factura;
- denumirea/numele furnizorului/prestatorului care nu este stabilit în România şi care şi-adesemnat un reprezentant fiscal, precum şi denumirea/numele, adresa şi codul deînregistrare în scopuri de TVA ale reprezentantului fiscal;- denumirea/numele şi adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum şi codul deînregistrare în scopuri de TVA sau codul de identificare fiscală ale beneficiarului, dacăacesta este o persoană impozabilă sau o persoană juridică neimpozabilă;- denumirea/numele beneficiarului care nu este stabilit în România şi care şi-a desemnatun reprezentant fiscal, precum şi denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare alereprezentantului fiscal;-
denumirea şi cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, precumşi particularităţile specifice
, în cazul livrării intracomunitare de mijloace de transportnoi;- baza de impozitare a bunurilor şi serviciilor sau, după caz, avansurile facturate, pentrufiecare cotă, scutire sau operaţiune netaxabilă, preţul unitar, exclusiv taxa, precum şirabaturile, remizele, risturnele şi alte reduceri de preţ;-
indicarea cotei de taxă aplicate şi a sumei taxei colectate
, exprimate în lei, în funcţiede cotele taxei;- în cazul în care nu se datorează taxa, o menţiune din care să rezulte că livrarea de bunurisau prestarea de servicii
face obiectul unei scutiri sau a procedurii de taxare inversă;
- în cazul în care se aplică regimul special pentru agenţiile de turism,
trimiterea la art.152^1 din CF, la art. 306 din Directiva 112
sau orice altă referinţă care să indice faptulcă a fost aplicat regimul special;- dacă se aplică unul dintre regimurile speciale pentru bunuri second-hand, opere de artă,obiecte de colecţie şi antichităţi, trimiterea la art.
152^2 din CF, la art. 313, 326 ori 333
 
din Directiva 112
sau orice altă referinţă care să indice faptul că a fost aplicat unul dintreregimurile respective;- o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci când se emit mai multefacturi sau documente pentru aceeaşi operaţiune.-
mentiunea «TVA la incasare», in cazul in care exigibilitatea TVA intervine la dataincasarii
contravalorii integrale sau partiale a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii;
- mentiunea «taxare inversa»,
in cazul in care clientul este persoana obligata la plataTVA;
- mentiunea «autofactura»
, in cazul in care factura este emisa de beneficiar in numele siin contul furnizorului;- daca se aplica unul dintre regimurile speciale pentru bunuri second-hand, opere de arta,obiecte de colectie si antichitati, una dintre mentiunile «regimul marjei - bunuri second-hand»,
«regimul marjei - opere de arta» sau «regimul marjei - obiecte de colectie siantichitati»,
dupa caz;
Alte elemente care trebuie trecute pe factură,
după caz, includ:
adresa punctului de lucru
dacă livrarea bunurilor nu se face de la sediul social alfirmei
datele de identificare ale persoanei care efectuează livrareabunurilor
( excepţie la prestările de servicii): numele şi prenumele, seria şinumărul actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate sau pasaport), codul numeric personal
numărul şi data contractului în baza căruia s-a prestat serviciul
, respectiv alecomenzii, în cazul prestărilor de servicii ocazionale care nu au la bază un contract.
Pe prima pagina este obligatoriu sa apara
:
numarul de ordine, in baza uneia sau a mai multor serii, care identifica factura inmod unic;
data emiterii facturii;
data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data incasarii unuiavans, in masura in care aceasta data este anterioara datei emiterii facturii;
denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA sau, dupacaz, codul de identificare fiscala ale persoanei impozabile care a livrat bunurilesau a prestat serviciile;
denumirea/numele furnizorului/prestatorului care nu este stabilit in Romania sicare si-a desemnat un reprezentant fiscal, precum si denumirea/numele, adresa sicodul de inregistrare in scopuri de TVA, conform art. 153, ale reprezentantuluifiscal;
denumirea/numele si adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum sicodul de inregistrare in scopuri de TVA sau codul de identificare fiscala al beneficiarului, daca acesta este o persoana impozabila ori o persoana juridicaneimpozabila;
 
denumirea/numele beneficiarului care nu este stabilit in Romania si care si-adesemnat un reprezentant fiscal, precum si denumirea/numele, adresa si codul deinregistrare prevazut la art. 153 ale reprezentantului fiscal;
mentiunea «autofactura» , in cazul in care factura este emisa de beneficiar innumele si in contul furnizorului,
referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci cand se emit maimulte facturi ori documente pentru aceeasi operatiuneDe asemenea,
tot pe prima pagina a facturii
este obligatoriu sa fie mentionat
numarulde pagini pe care le contine factura si numarul total de pozitii cuprinse in facturarespectiva.
" Pe facturile
emise si achitate pe baza de bonuri fiscale
emise conform Ordonantei deurgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utilizaaparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile ulterioare,
nu estenecesara mentionarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, fiind suficientamentiunea "conform bon fiscal nr./data
", explica normele de aplicare a Codului fiscal,in forma publicata de Ministerul Finantelor.
II. Menţiuni cu privire la externalizarea emiterii facturii
Codul fiscal permite contribuabililor sa isi externalizeze procesul de emitere a facturilor stabilind la art. 155 alin. 18 ca "pot fi emise facturi de catre un tert in numele si in contulfurnizorului/prestatorului in conditiile stabilite prin norme, cu exceptia situatiei in care partea terta este stabilita intr-o tara cu care nu exista niciun instrument juridic referitor laasistenta reciproca".In Normele de aplicare a Codului fiscal, Finantele prevad ca factura poate fi emisa de untert in urmatoarele conditii:
furnizorul/prestatorul sa notifice prin scrisoare recomandata organul fiscalcompetent ca emiterea de facturi va fi realizata de un tert, cu cel putin o lunacalendaristica inainte de a initia aceasta procedura, si sa anexeze la scrisoarenumele, adresa si, dupa caz, codul de inregistrare in scopuri de TVA al tertului
factura sa fie emisa de catre tert in numele si in contul furnizorului/prestatorului;
factura sa cuprinda toate elementele prevazute la art. 155 alin. (19) sau la art. 155alin. (20) din Codul fiscal (factura normala sau factura simplificata);
facturile sa fie puse la dispozitia organelor fiscale competente fara nici ointarziere, ori de cate ori se solicita acest lucru.
III. Menţiuni cu privire la facturare 1. Factura poate fi întocmită în orice limbă oficială a statelor membre ale UniuniiEuropene

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->