Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
Lika i Krbava - Rudolf Horvat

Lika i Krbava - Rudolf Horvat

Ratings: (0)|Views: 387 |Likes:
Published by prikola
Lika i Krbava - Rudolf Horvat
Lika i Krbava - Rudolf Horvat

More info:

Categories:Types, Research
Published by: prikola on Jan 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2013

pdf

text

original

 
MALA KNJIŽNICA MATICE HRVATSKEKOLO VL - SVEZAK 31.
Dr. RUDOLF HORVAT
LIKA I KRBAVA
POVIJESNE SLIKE, CRTICE I BILJEŠKESVEZAK I. OPĆI DIO TISAK „TIPOGRAFIJE" D. D., ZAGREBZAGREB 1941IZDANJE MATICE HRVATSKESADRŽAJ1. Lika i Krbava u Srednjem vijeku2. Nekadašnja krbavska biskupija3. Bitka na Krbavskom polju g. 1491. i 1493.4. Lika i Krbava u turskoj vlasti5. Oslobođenje Like i Krbave6. Naseljavanje Like i Krbave7. Iz kronike Like i Krbave8. Bivša lička krajiška pukovnija9. Bivša otočka krajiška pukovnija10. Junaštva nekadašnjih Ličana11. Iz ličke kulturne prošlosti12. Ličke ceste13. Važniji mostovi u Lici i Krbavi14. Lička diližansa15. Lička željeznica16. Stanovništvo Like i Krbave17. Otočani u okršaju kod Casteggia godine 1800.18. Borbe u Lici g. 1809. (Bitka kod Bilaja i Provala Turaka)
OPĆI DIO
1. LIKA I KRBAVA U SREDNJEM VIJEKU
Lička
je župa u srednjemu vijeku zapremala samo gornji tijek rijeke Likei podrje njenih pritoka: Jadove, Glamnice, Počiteljice i Noe sBrušankom. Prema tomu je sredovječnoj Lici pripadao onaj dio današnje
1
 
Like, u kojemu se danas nalaze mjesta: Gospić, Bilaj, Ribnik, Lipe, Novi,Divoselo, Medak, Drenovac, Mogorič, Raduč, Počitelj, Kukljić, Pavlovac,Vrebac, Ostrovica, Barlete, Ploča, Lovinac, Brušane i Tmovac.Najstariji spomen Like nalazimo u djelu, što ga je oko godine 950.napisao bizantski car Konstantin Porfirogenet. Liku spominje hrvatski kraljPetar Krešimir, koji »ličku župu« (županiju) godine 1071. dodjeljuje biskupuu Rabu. To je rapskom biskupu godine 1111. potvrdio i ugarsko-hrvatskikralj Koloman. Ali već godine 1185. polovica like spada pod biskupiju uNinu, a druga polovica krbavskoj biskupiji. Sredinom 13. vijeka došao je uLiku hrvatski ban Stjepan, da po nalogu kralja Bele IV. ispita neku tužbu. Tom je prigodom ban oko sebe sabrao 24 zaprisegnuta suca ličkihplemića. Godine 1263. spominje se lički župan Petar. Između splitskoganadbiskupa Ivana i ninskoga biskupa Stjepana vodila se god. 1272.pravda radi crkvene ' desetine u Lici; nadbiskup je kasnije ostavioninskomu biskupu cijelu Liku, što je potvrdio i sam kralj.Godine 1345. spominje se lički župan Petar Držislavić, a godine 1349.Andrija od »ličkoga roda Mogorovića«, kojemu je godine 1372. pripadao i»Novak Držislavić od Ostrovice«. Hrvatski pisana sudbena odluka odgodine 1439. počinje riječima: »Mi Iknez Šimun Slavković, budući knez ličkimeju plemenitimi Ijudmi Mogorovići stola (suda) Kraljeva u Lici, litogajkraljeva stola budući mi suci — po imeni Mikula Mihalić od niže Petri-čević iVladišić, i tolikoj Petar Voleneić od hiže Kuklić, i tako je Grgur Budišić odhiže Vrhovac, i takoj Grgur Veseličić od hiže Tugomerić, i takoj Miklouš Juranić od hiže Metka« Ovdje eto vidimo ličkoga župana ŠimunaSlavkovića, koji s petoricom ličkih sudaca čini godine 1439. kraljevski sudu ličkoj županiji.Svećenik Blaž Bobinac, koji bijaše vikar ninskoga biskupa u Lici, prodao je godine 1449. »crikvi svete deve Marije na Drenovci« svoj (rukom pisani)misal za 27* dukata. U hrvatski pisanoj potvrdi spominje Bobinac: »A tadabiše ban Petr (Talovac) v Hrvatih, a pod njim biše knez Franko Petričević vlici. I va to leto se načiniše vsi Mogorovići s knezom Dujmom Banićem(sinom bana Nikole Frankopana) za županiju Učku, i daše 200 dukat, a onim županiju pusti v Lici vikovičnim zakonom«.»Plemenit človik Petar Petričević iz Radine vesi« želio je godine 1495.otkupiti svoga sina, koga mu zarobiše Turci. Da smogne određenu ucjenu,prodao je Petričević stanovite svoje zemlje za 40 dukata Jurju Miletiću.Kupoprodajni je ugovor sastavljen pred »kraljevskim stolom« (sudom), kojiodnosnu ispravu počinje ovim riječima: »Mi, Petar Mal, (knezplemenitoga stola kraljeva v lici i mi suci rotni togaje stola kraljeva, poimenu: Ivan Račić od hiže Rači Turaj Ždribag od Ribnan i GrgurNelković od Vrhovljan i Vidak od Teličan i Petar Sučić od Tugomer«. Ovi sesuci sastade »v pondiljak, v dam navadni pitanja našega«, i to »usvetago Jurja na Skurini«.Sredovječna je
Krbava
(Corbavia) zapremala onu visoku ravnicu, koja sei danas zove »Krbavsko polje«, te kojom teku rijeke ponornice: Krbava,Karamanuša i Krbavica. Povrh toga pripadala je sredovječnoj Krbavitakođer visoravan, kojem protječe ponornica Korenica. Krbava je dakle usrednjem vijeku zapremala ne samo cijeli današnji upravni kotar (srez)
2
 
udbinski, već i znatan dio kotara koreničkoga. U području sredovječneKrbave stajahu današnja mjesta: Udbina, Podlapac, Komić, Kurjak,Mekinjar, Korenica, Bunić, Kozjan i Priboj.Prvi spomen Krbave nalazimo u historijsko-geografskoj radnji, koju jeoko godine 950. napisao bizantski car Konstantin Porfirogenet. Najstarijikrbavski župan Dežimir spominje se godine 1078. Njega je vjerojatnonaslijedio župan Desila, koji je u Krbavi vladao godine 1100. Tečajemsrednjega vijeka stanovahu u Krbavi sami rimokatolici (baš kao što i uLici). Zato je Krbava imala i posebnoga »krbavskoga biskupa«, koji jestanovao u Udbini. Krbavska je biskupija postojala gotovo 3 stoljeća, t. j.od god. 1185. do god. 1460. Ona je imala i svoj kaptol, a i svoje redovnikefranjevce. Tako se godine 1405. spominje o. Petar, koji bijaše gvardijan uUdbini. Krbavski su franjevci dapače činili posebnu »Kustodiju«, kojoj jegodine 1464. pripojen i franjevački samostan na Trsatu iznad Rijeke. Tada je o. Luka Cetinski bio »custoss Corbaviae«.Poput Like imala je i Krbava svoje sudište, koje se zvalo »krbavski stol«.Ovaj su 15. svibnja 1466. činili: »Ivan Boboelić, Ladislav Uglešić, JurajLudčić i Filip Boboelić, potknežini velmožne gospode knezova krbavskih, itri zaprisegnuta suca krbavskoga stola: Pavao Zelenković od Gusića, LukaGrubić od Kozjana i Andrija Dokmanić od Jelšana«.Uz ličku i krbavsku župu bilo je u srednjem vijeku na području Like iKrbave još 8 župa, poimence: brinjska, buška, hotučka, odorjanska, unska,lapačka i nebljuška župa i t. zv. Gacka. Treba dakle da ogledamo opseg iprošlost ovih oblasti.U
brinjskoj
župi bijaše glavno mjesto Brinje. Uz tu varoš nalazimo usredovječnim spomenicima sela: Crnica, Jezera ili Jezerin (dannji Jezerani), Mokro, Drstino selo, Mali Prokičci (možda današnje Prokike),Škinje, Vrata (uz cestu prema Modrušama) i još neka. U brinjskoj župibijahu i dva »grada« (tvrđe), poimenice: Sokol ili Sokolac, koji takođerzovu »Brinjski grad«, te Jelovik (po svoj prilici »Staro Brinje«). Brinjskojžupi je pripadalo i Zahumlje, u kome se godine 1499. spominju sela:Bitoraj, Krakar i Jesan (Jasenak). Zahumlje je obuhvatalo jugozapadniobronak Velike Kapele, ali je prelazilo i u tu planinu.
Buška
je župa zapremala područje srednjega i donjega tijela rijeke Like,t. j. od utoka Novčiće u Liku do onih ponora, gdje se gubi rijeka Lika.Buškoj župi pripadahu i oni krajevi, kojima protječu potoci, koji s Velebitadovode svoje vode u Liku. Pod imenom »Bužani« spominje se buška župaprviput godine 1071., kada ju kralj Petar Krešimir dodjeljuje biskupu uRabu. Njeno ime nalazimo u povelji kralja Kolomana od godine 1111.,zatim redomice u brojnim listinama 13., 14. i 15. vijeka; zadnji joj spomendolazi godine 1512. Ime »Bužani« sječa nas na hrvatsku kneginju Bugu,koja je sa sestrom Tugom i s petero braće dovela Hrvate u novu domovinu,kako je to bizantski car Konstantin Porfirogenet zabilježio po staroj pričihrvatskoj. Na ime »Bužana« spominje nas još danas selo Bužin ili Bužim,koje se s ostacima stare tve nalazi kod Smiljana. Iz brojnih listinadoznajemo za imena mnogih mjesta i tvrđa, koje su tečajem srednjegavijeka bile u buškoj župi. Od ovih još danas postoje mjesta: Kosinj, Krasno,Kuterevo, Ostrovica, Perušić, Sraklin i Štitar (kula kod sela Kvarte). Godine
3

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Okir1793 liked this
Okir1793 liked this
Sara Begonja liked this
banben liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->