Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
13. dn. reda

13. dn. reda

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jan 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/18/2014

pdf

text

original

 
NACRT
Na temelju
č
lanka 7. stavka 1. to
č
ke 1. i
č
lanka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama(»Narodne novine« br. 76/93, 29/97 i 47/99) Vlada Republike Hrvatske je na sjedniciodržanoj ________ 2008. godine donijela
UREDBU
O OSNIVANJU ME
 Đ
UNARODNOG CENTRA ZA PODVODNUARHEOLOGIJU U ZADRU
Č
lanak 1.Republika Hrvatska osniva Me
đ
unarodni centar za podvodnu arheologiju (udaljnjem tekstu: Centar), kao javnu ustanovu od interesa za Republiku Hrvatsku.U ime Republike Hrvatske osniva
č
ka prava i obveze ostvaruje ministarstvonadležno za kulturu.
Č
lanak 2.Naziv javne ustanove glasi: Me
đ
unarodni centar za podvodnu arheologiju.Sjedište Centra je u Zadru.
Č
lanak 3.Centar obavlja sljede
ć
e djelatnosti:- stru
č
no osposobljava podvodne arheologe i konzervatorske stru
č
njake nanacionalnoj i me
đ
unarodnoj razini u prakti
č
nom i teorijskom dijelu (ovo uklju
č
ujeprofesionalnu ronila
č
ku obuku za arheologe, povjesni
č
are, geologe, fotografe i drugekonzervatorske stru
č
njake, stru
č
nu poduku i usavršavanje za istraživanje podvodniharheoloških nalazišta te stru
č
no usavršavanje na podru
č
 ju konzervacije irestauracije),- razvija me
đ
unarodnu suradnju vezanu uz znanstvena istraživanja podvodniharheoloških nalazišta sa državama
č
lanicama i pridruženim
č
lanicama UNESCO-a,- razmjenjuje znanja iz podru
č
 ja podvodne arheologije,- organizira me
đ
unarodne konferencije i radionice,- obavještava javnost o svojoj djelatnosti s ciljem podizanja svijesti o vrijednostipodvodne kulturne baštine.
Č
lanak 4.Centrom upravlja ravnatelj.U obnašanju svoje dužnosti ravnatelj:- organizira te vodi rad i poslovanje Centra,- vodi i odgovara za stru
č
ni rad Centra,- poduzima sve pravne radnje u ime i za ra
č
un Centra,- predstavlja i zastupa Centar u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugimdržavnim tijelima, te drugim pravnim osobama s javnim ovlastima,
 
 2
- donosi Statut, kao temeljni op
ć
i akt ustanove uz suglasnost ministarstva nadležnogza kulturu,- donosi druge op
ć
e akte Centra,- donosi programe i planove rada Centra, sukladno Statutu Centra, te osiguravanjihovo izvršavanje,- donosi financijski plan i godišnji obra
č
un Centra, sukladno Statutu Centra,- priprema dnevni red sjednica Stru
č
nog vije
ć
a na koje upu
ć
uje prijedloge kojesmatra korisnima za rad Centra,- raspolaže imovinom i sredstvima Centra samostalno do visine utvr 
đ
ene StatutomCentra, a iznad toga iznosa uz suglasnost osniva
č
a,- odgovara za zakonitost rada Centra,- najmanje jedanput godišnje podnosi osniva
č
u izvješ
ć
e o radu i stanju u podru
č
 judjelovanja Centra,- u ime Centra sklapa ugovore o radu te raspore
đ
uje radnike sukladno op
ć
im aktimaCentra,- obavlja i druge poslove utvr 
đ
ene ovom Uredbom i Statutom.
Č
lanak 5.Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ima sveu
č
ilišno obrazovanje ipriznato stru
č
no iskustvo na podru
č
 ju zaštite kulturne baštine.Ravnatelja Centra imenuje i razrješava ministar nadležan za kulturu, sukladnoStatutu Centra. Ravnatelj se imenuje na razdoblje od
č
etiri godine i može biti ponovnoimenovan na istu dužnost.Ravnatelj se imenuje na temelju natje
č
aja koji se objavljuje u »Narodnimnovinama« i u drugim javnim glasilima.Ostali uvjeti koje treba ispunjavati ravnatelj, te na
č
in i postupak provo
đ
enjanatje
č
aja, propisat
ć
e se Statutom Centra.
Č
lanak 6.Centar ima Stru
č
no vije
ć
e,
č
iji se sastav i djelokrug utvr 
đ
uje Statutom Centra.
Č
lanak 7.Centar ima stru
č
nu službu koja se sastoji od radnika potrebnih za obavljanjedjelatnosti Centra.Hrvatski restauratorski zavod u Zagrebu pružat
ć
e Centru stru
č
nu, tehni
č
ku idrugu pomo
ć
potrebnu za obavljanje djelatnosti Centra, što
ć
e se pobliže ureditisporazumom ustanova.
Č
lanak 8.Za obavljanje djelatnosti Centra iz
č
lanka 3. ove Uredbe potrebna financijskasredstva osiguravaju se u državnom prora
č
unu Republike Hrvatske.
 
 3
Č
lanak 9.Imovinu Centra
č
ine sredstva za osnivanje i rad, koja osigurava osniva
č
.Centar može prema programu tijela jedinica lokalne i regionalne samoupravestjecati sredstva iz prora
č
una tih jedinica.Centar može stjecati sredstva i iz vlastite djelatnosti, te drugih izvora, kao štosu darovi, potpore, doprinosi i sli
č
no.Dobit ostvarena poslovanjem upotrebljava se za obavljanje i razvoj djelatnostiCentra.
Č
lanak 10.U snošenju gubitaka nastalih poslovanjem, kao i za svoje obveze, Centar odgovara cjelokupnom svojom imovinom.Osniva
č
Centra solidarno i neograni
č
eno odgovara za njegove obveze.
Č
lanak 11.Do imenovanja ravnatelja Centra Vlada Republike Hrvatske imenovat
ć
eprivremenog ravnatelja.Privremeni ravnatelj dužan je obaviti pripreme za po
č
etak rada Centra, donijetiStatut, te podnijeti prijavu za upis u sudski registar u roku 30 dana od danaimenovanja.Ravnatelj Centra dužan je donijeti Statut Centra u roku od 30 dana od danaimenovanja.
Č
lanak 12.Centar po
č
inje s radom danom upisa u sudski registar.
Č
lanak 13.Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnimnovinama«.
Klasa:Urbroj:Zagreb, _________ 2008.
Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->