Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
03. dn. reda

03. dn. reda

Ratings: (0)|Views: 2 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jan 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/06/2013

pdf

text

original

 
PRIJEDLOG Na temelju
č
lanka 3. Uredbe o državnim potporama (Narodne novine, broj 50/2006), VladaRepublike Hrvatske je na sjednici održanoj_______________ donijela
ODLUKUO OBJAVLJIVANJU PRAVILA O DRŽAVNOJ POTPORI SEKTORU
Č
ELIKA
I.Pravila o državnoj potpori sektoru
č
elika sadržana su u Priop
ć
enju Komisije - Višesektorskiokvir za regionalne potpore namijenjene velikim projektima ulaganja (prijavljen kaodokument br. C(2002) 315), (52002XC0319(03), SL C 070, 19. 3. 2002.) i u Priop
ć
enjuKomisije - Potpore za sanaciju i restrukturiranje i potpore za zatvaranje poslovanja u sektoru
č
elika (prijavljen kao dokument br. C(2002) 315), (52002XC0319(04), SL C 070, 19. 3.2002.).II.Tekst akata u kojima su sadržana pravila iz to
č
ke I. ove Odluke, u prijevodu na hrvatski jezik,glasi:„Priop
ć
enje Komisije -Višesektorski okvir za regionalne potpore namijenjene velikim projektima ulaganja (prijavljenkao dokument br. C(2002) 315)(SL C 070, 19. 3. 2002.)(Tekst od važnosti za Europski gospodarski prostor)1. UVOD: OPSEG MJERE1. Komisija je 16. prosinca 1997. donijela “Višesektorski okvir za regionalne potporenamijenjene velikim projektima ulaganja”
1
. Višesektorski okvir po
č
eo se primjenjivati 1.rujna 1998. na probno razdoblje od tri godine. U 2001. godini njegovo je važenje produljenodo 31. prosinca 2002.2. U skladu s to
č
kom 4.1. višesektorskog okvira Komisija je u 2001. godini provela pregled izaklju
č
ila da je okvir potrebno revidirati. Tako
đ
er je smatrala da posebni sektorski okviritrebaju biti integrirani u novi višesektorski okvir.
1
SL C 107, 7.4.1998., str. 7.
 
3. Ovaj se okvir primjenjuje samo na regionalne potpore, kao što je definirano “Smjernicamaza nacionalne regionalne potpore
2
”, kojima je cilj poticanje po
č
etnih ulaganja, uklju
č
uju
ć
istvaranje radnih mjesta vezano uz po
č
etna ulaganja, na temelju
č
lanka 87. stavka 3. to
č
ke (a) ito
č
ke (c) Ugovora. Ovaj okvir ne dovodi u pitanje ocjenu prijedloga potpora sukladno ostalimodredbama Ugovora, kao što je
č
lanak 87. stavak 3. to
č
ka (b) odnosno to
č
ka (d). Za sektore
č
elika i sinteti
č
kih vlakana okvir se tako
đ
er primjenjuje na velike pojedina
č
ne dodjele potporamalim i srednjim poduzetnicima koja nisu izuzeta Uredbom Komisije (EZ-a) br. 70/2001
3
.Ovaj se okvir ne primjenjuje na slu
č
ajeve restrukturiranja, koji
ć
e i nadalje biti obuhva
ć
eniSmjernicama Zajednice o državnih potporama za sanaciju i restrukturiranje poduzetnika u poteško
ć
ama
4
. Jednako tako, ovaj okvir ne utje
č
e na djelovanje postoje
ć
ih horizontalnihokvira, kao što je Okvir Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj
5
i SmjerniceZajednice o državnim potporama za zaštitu okoliša
6
.4. Ovaj okvir ne utje
č
e na djelovanje posebnih pravila državnih potpora koja se primjenjujuna sektore poljoprivrede, ribarstva i prijevoza, kao i industriju ugljena.5. Intenzitet regionalnih potpora za ulaganja koje nisu izuzete od obveze prijave, utvr 
đ
ene u
č
lanku 88. stavku 3. Ugovora o osnivanju EZ-a, uredbom o izuze
ć
u koju je donijela Komisijana temelju Uredbe Vije
ć
a (EZ-a) br. 994/98
7
, bit
ć
e ograni
č
en temeljem kriterija utvr 
đ
enih uovom okviru.6. Prema ovom okviru nije potrebna prethodna prijava za velike projekte ulaganja ispododre
đ
enih vrijednosnih pragova, uz uvjet da je potpora dodijeljena u skladu s programom potpora koji je odobrila Komisija. Me
đ
utim, ovaj okvir ne utje
č
e na obvezu država
č
lanica da prijavljuju novu pojedina
č
nu (
ad-hoc
) potporu koja nije izuzeta od obveze prijave, utvr 
đ
ene u
č
lanku 88. stavku 3. Ugovora o osnivanju EZ-a, uredbom o izuze
ć
u koju je donijela Komisijana temelju Uredbe (EZ-a) br. 994/98. Pravila utvr 
đ
ena ovim okvirom primjenjuju se tako
đ
er na ocjenu takvih pojedina
č
nih (
ad-hoc
) mjera državnih potpora.2. POTREBA ZA POSTOJANJEM MJERE2.1. Razlozi postojanja jednostavnog i transparentnog instrumenta7. U usporedbi s prethodnim višesektorskim okvirom, ovaj okvir je jednostavniji instrument.Komisija smatra da bi regionalnu potporu za ulaganje u velike projekte trebalo kontrolirati na jednostavan i transparentan na
č
in. Temeljem iskustva s prethodnim višesektorskim okviromKomisija je uvela nekoliko pojednostavljenja, promjena i pojašnjenja.8. Kao prvo, prethodni višesektorski okvir nije imao znatni u
č
inak na razine državnih potporaza velike projekte ulaganja u Zajednici. Komisija smatra da je neophodno postojanjeograni
č
avaju
ć
eg pristupa regionalnim potporama koje se dodjeljuju velikim projektima, uzistovremeno o
č
uvanje privla
č
nosti manje razvijenih regija. Potreba za strožim pristupomregionalnim potporama za velike pokretne projekte ulaganja široko je priznata posljednjih
2
SL C 74, 10.3.1998., str. 9.
3
SL L 10, 13.1.2001., str. 33.
4
SL C 288, 9.10.1999., str.2.
5
SL C 45, 17.2.1996., str. 5.
6
SL C 37, 3.2.2001., str. 3.
7
SL L 142, 14.5.1998., str. 1.
2
 
godina. Dovršetak stvaranja jedinstvenog tržišta dovodi do toga da je više nego ikad bitnozadržati
č
vrstu kontrolu nad državnim potporama za takve projekte, s obzirom da senarušavaju
ć
i u
č
inak potpora poja
č
ava kako se uklanjaju druga narušavanja tržišnog natjecanjaizazvana djelovanjem države, a tržišta postaju sve otvorenija i integrirana. Stoga primjerenaravnoteža izme
đ
u tri osnovna cilja politike EU, a to su nenarušavanje tržišnog natjecanja naunutarnjem tržištu, ekonomska i socijalna kohezija i industrijska konkurentnost, za sobommora povla
č
iti stroža pravila regionalnih potpora dodijeljenih velikim projektima.9. Kao drugo, uklju
č
ivanje više okvira u jedinstveni instrument rezultirat
ć
e pojednostavljenjem postoje
ć
eg zakonodavstva i pove
ć
anjem pouzdanosti i transparentnostikontrole državnih potpora.10. Kao tre
ć
e, korištenje mnogo jednostavnijeg instrumenta smanjit
ć
e administrativnooptere
ć
enje unutar upravnih struktura te
ć
e, kako za ulaga
č
e tako i za upravu, poboljšati predvidljivost odluka o dopustivim iznosima potpora.11. Kao
č
etvrto, u cilju spre
č
avanja ozbiljnih narušavanja tržišnog natjecanja ovaj okvir  predvi
đ
a stroža pravila za sektore suo
č
ene sa strukturalnim problemima.2.2. Potreba za sustavnijom kontrolom regionalnih potpora velikim pokretnim projektimaulaganja.12. Najviše gornje granice potpora, koje je utvrdila Komisija za sva podru
č
 ja u kojima jedozvoljena regionalna potpora, op
ć
enito su oblikovane na na
č
in da osiguraju primjerenurazinu poticaja nužnog za razvoj regija koje primaju potporu. Me
đ
utim, kako predvi
đ
aju jedinstvenu gornju granicu, obi
č
no su one, kad se primjenjuju na velike projekte, ve
ć
e odsamih regionalnih poteško
ć
a koje se žele sanirati. Stoga je svrha ovog okvira ograni
č
iti poticaj raspoloživ za velike projekte na razinu koja, što je najviše mogu
ć
e, izbjegavanepotrebno narušavanje tržišnog natjecanja.13. Velika ulaganja mogu u
č
inkovito doprinijeti regionalnom razvoju, izme
đ
u ostaloga, privla
č
enjem drugih poduzetnika u regiju i uvo
đ
enjem naprednih tehnologija, kao idoprinosom izobrazbi radnika. Me
đ
utim, ta su ulaganja pod slabijim utjecajem bitnihregionalnih problema manje razvijenih podru
č
 ja. Ponajprije, velika ulaganja mogu proizvestiekonomije razmjera koje smanjuju po
č
etne troškove specifi
č
ne za odre
đ
enu lokaciju. Nadalje,ona u mnogo
č
emu nisu vezana uz regiju u kojoj se fizi
č
ko ulaganje odvija. Velika ulaganjamogu lagano pribaviti kapital i kredite na globalnim tržištima, te nisu ograni
č
ena užom ponudom financijskih usluga u odre
đ
enoj, manje razvijenoj regiji. Štoviše, poduzetnici kojivrše velika ulaganja mogu pristupiti zemljopisno širokom skupu radne snage te mogu lakše prebacivati kvalificirane kadrove do izabrane lokacije.14. Istovremeno, ako velika ulaganja primaju velike iznose državnih potpora korištenjem pune regionalne gornje granice, postoji pove
ć
ani rizik utjecanja na trgovinu a time i ja
č
egnarušavanja u pogledu takmaca u drugim državama
č
lanicama. Ovo je stoga što korisnik  potpore vjerojatno igra zna
č
ajnu ulogu na predmetnom tržištu i stoga ulaganje, za koje se potpora dodjeljuje, može izmijeniti uvjete tržišnog natjecanja na tom tržištu.15. Osim toga, poduzetnici koji vrše velika ulaganja obi
č
no posjeduju odre
đ
enu pregovara
č
kutežinu u odnosu na tijela koja odobravaju potpore. Štoviše, ulaga
č
i u velike projekte
č
estorazmatraju više mjesta u razli
č
itim državama
č
lanicama, što može završiti u vrtlogu sve3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->