Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
hidul-ENERO-Cogenerarea-de-Mica-Si-Medie-Capacitate

hidul-ENERO-Cogenerarea-de-Mica-Si-Medie-Capacitate

Ratings: (0)|Views: 21|Likes:
Published by Georgiana Baciu
hidul-ENERO-Cogenerarea-de-Mica-Si-Medie-Capacitate
hidul-ENERO-Cogenerarea-de-Mica-Si-Medie-Capacitate

More info:

Published by: Georgiana Baciu on Jan 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2013

pdf

text

original

 
COGENERAREA
-
 producerea combinat{ (}ntr-o instala`ie integrat{) a electricit{`ii ~i c{ldurii 
 este o tehnologie }n expansiune continu{ ~i accelerat{, atât extensiv{, cât ~i sortimental{, prinabordarea domeniului pân{ nu de mult restric`ionat tehnic, al instala`iilor de capacit{`i mici ~i mijlocii,dispersate teritorial, mai aproape de consumatori.]n strategia formulat{ }n anul 1997 de Comisia European{ s-a prev{zut obiectivul de dublare pân{ }n2010 a utiliz{rii acestei tehnologii, atingându-se o pondere a cogener{rii de 18% }n produc`ia UE deelectricitate. Se estimeaz{ c{ realizarea acestui obiectiv va determina diminuarea emisiilor de CO cu
2
peste 65 milioane tone anual.Bro~ura de fa`{, elaborat{ cu suportul financiar al ComisieiEuropene Directoratul General Energie ~i Transport, }ncadrul componentei ENERGIE a Programului Cadru 5pentru Cercetare, Dezvoltare Tehnologic{ ~i Demonstrare,reprezint{ un rezultat al colabor{rii }ntre ~ase organiza`iimembre ale re`elei OPET (Organizations for the Promotionof Energy Technologies): OPET Slovenia, OPET Balkan,OPET Romania ENERO, OPET Slovacia, OPET ASTERItalia ~i OPET NOVEM Olanda.Ghidul este destinat managerilor ~i factorilor responsabilide la consumatorii de energie electric{ ~i termic{, pentru ale permite s{ evalueze oportunitatea aplic{rii cogener{rii,ca procedeu de alimentare cu cele dou{ feluri de energie.Dac{ rezultatul evalu{rii eviden`iaz{ avantaje posibile, este necesar{ confirmarea }n continuare aacestei posibilit{`i, printr-un studiu specific detaliat, de fezabilitate ~i profitabilitate a proiectului.
OBSERVA@IE:Comisia European{, sau orice alt{ persoan{ ac`ionând din partea Comisiei, nu este responsabil{ pentruutilizarea ce ar putea fi dat{ informa`iei con`inute în prezenta publica`ie.Reproducerile sunt autorizate, cu condi`ia men`ion{rii sursei.
Introducere 1Avantajele cogener 
ãrii2Tipuri de sisteme de cogenerare
4
Concepþia soluþiilor 
7
Evaluãri economice
11
 
1.2.Necesarul de energie este }ngeneral complex-c{ldur{ ~i electricitate1.3.]n mod uzual ~i simplist,consumatorul }~i acoper{ necesarul de c{ldur{ ~i de electricitate dincazane proprii cu combustibil fosil ~i  prin cump{rare de energie electric{din sistem.
]n mod frecvent consumatorii necesit{ at|tc{ldur{ c|t ~i electricitate. Necesarul dec{ldur{ care poate fi considerat pentru a fiacoperit din sistemele de cogenerare estec{ldur{ pentru }nc{lzire spa`ial{ (ap{fierbinte, aer cald, abur de joas{ presiune),pentru ap{ cald{ sanitar-menajer{ sau pentruprocese industriale de temperaturi joase~i/sau moderate. Nu intr{ }n aria de interes acogener{rii consumurile de }nalt{temperatur{ (g{titul }n sectorul casnic ~iter`iar, procesele piro-energetice din industriachimic{, petrochimic{, metalurgic{ ~i amaterialelor de construc`ie, pentru caresolu`ia de alimentare cu caldur{ prin ardereadirect{ de combustibil nu are alternativ{.Utilizarea cogener{rii pentru livrareasimultan{, dintr-o surs{ comun{ a celor dou{feluri de energie, a fost aplicat{ extensiv }nRom|nia }n cadrul marilor sistemecentralizate de alimentare cu c{ldur{ aplatformelor industriale ~i a localit{`ilor urbane. ]n stadiul actual al tehnicii, procedeula devenit posibil ~i profitabil chiar ~i }n cazulunor aplica`ii de capacit{`i reduse amplasatela consumator.Prezentul ghid }~i propune s{ trateze }nspecial aceast{ categorie, a cogener{rii mici~i mijlocii, care poate deveni un domeniu deinteres pentru un num{r substan`ial m{rit defactori implica`i, }n prezent }nc{ insuficientdocumenta`i privind aspectele specificetehnice ~i economice.La producerea prin metode clasice a energieielectrice (}n centrale termoelectrice) o mareparte din energia con`inut{ }n combustibilieste disipat{ }n mediul ambiant sub form{ dec{ldur{ de nivel termic sc{zut (}n procesul decondensare a aburului folosit ca agentenergetic).
 
 )
Cogenerarea (CHP)*
,
~i, }nacela~i timp,
 
,}n raport cu tehnologiile clasice.]n cazul aplic{rii adecvate, cogenerareapoate conduce lapentru energie la consumatori.
recupereaz{ aceast{pierdere
~
i produce
 
simultan energieelectric{ ~i c{ldur{,
 
mai eficientcu
 
emisii poluante mai reduseCogenerarea este producerea simultan{a energiei electrice ~i c{ldurii
reduceri substan`iale ale costurilor 
1.1.Principiul cogener{rii.
 )
* CHP = Combined Heat and Power 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->