Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CaccccVo Kich Tho

CaccccVo Kich Tho

Ratings: (0)|Views: 96|Likes:

More info:

Published by: Quang Duc (Ven Thich Nguyen Tang) on Jan 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
ch Th
ơ 
: “ A-D
c V
ươ 
ng MLH
– 
01___ 
 K 
ị 
ch Th
ơ 
:
A D
C V
ƯƠ 
NG
(hay: Thân ng 
ườ 
i b
ấ 
t t 
nh )
HTr. MAI L
C H
NG so
n .
** *
 L
Ờ 
 I D
 Ẫ 
 N CHUY 
 Ệ 
 N :
 
 
Sau khi
đứ 
c Thích Ca Mâu Ni nh
 p Ni
ế 
t Bàn kho
ng h
ơ 
n 200 n
ă
m ,
i
 Ấ 
n
 Độ
 
đ 
ã xu
ấ 
t hi
n m
t v
Vua n
ổ 
i ti
ế 
ng ,
đ 
ó là Vua A D
c
ứ 
c ASOKA
 Đạ
i
 Đế 
. Vì ông có thân hình
đ 
en
đủ
i , x
ấ 
u xí , da s
n sùi ,nên ông b
vua cha h
ấ 
t h
i ,
đ 
a s
ố 
tri
ề 
u th
n
đề 
u chê bai , ch
ế 
nh
oông . Nuôi h
n nên sau
đ 
ó ông 
đ 
ã gi
ế 
t anh ru
t là Thái t 
ử 
Susima
để 
 c
ướ 
 p ngôi . Sau khi lên ngôi , ông tr 
ở 
thành m
t v
vua cùng hung c
ự 
c ác : Gi
ế 
t nh
ữ 
ng 
đạ
i th
n và t 
ấ 
t c
nh
ữ 
ng ai tr 
ướ 
c
đ 
ây
đ 
ã
ừ 
ng ch
ế 
nh
o , khinh khi ông ;
đ 
em quân chinh ph
c các n
ướ 
c và tàn sát h
ế 
t nh
ữ 
ng ai ch
ố 
ng c
ự 
i . Nh
ư 
ng m
t bu
ổ 
i chi
ề 
u trên chi
ế 
n
đị
a Kalinga , Vua
đứ 
ng l 
ng nhìn bãi chi
ế 
n tr 
ườ 
ng ng 
ổ 
n ngang xác ch
ế 
t c
a quân lính hai bên ,
 
ông b
ỗ 
ng dâng lên ni
ề 
m xúc
độ
ng . Sau
đ 
ó c
ơ 
duyên g 
 p v
 Thánh T 
ă
ng thuy
ế 
t gi
ng cho Vua nghe v
ề 
i ph
ướ 
c, nghi
 p báo ,vàdo túc duyên t 
ừ 
ki
ế 
 p tr 
ướ 
c nên Vua
đ 
ã h
i
đầ
u h
ướ 
ng thi
n, quy yTam B
o và tr 
ở 
thành m
t v
Nhân V 
ươ 
ng H 
Pháp vô cùng 
đắ 
c l 
ự 
cc
a Ph
t Giáo .
 
Chính t 
ừ 
trong bóng t 
ố 
i c
a Vô Minh , th
ấ 
 y
đượ 
c ánh sáng huy
ề 
ndi
u c
a
 Đạ
o Vàng nên Vua sau khi tr 
ở 
v
ề 
v
ớ 
i Chánh Pháp, h
ế 
t lòng cung kính và
ng h
Tam B
o . Nh
ư 
ng công 
đứ 
c cao quý và to l 
ớ 
nnh
ấ 
t c
a ông nh
ư 
nh
n
đị
nh chung c
a nhi
ề 
u
ử 
gia , nhi
ề 
u nhànghiên c
ứ 
u
 Đạ
o Ph
t là vi
c
đ 
ã cho thành l 
 pnhi
ề 
u
đ 
oàn truy
ề 
n giáo
đế 
n các n
ướ 
c lân bang ,
để 
ừ 
 
đ 
ó lan r 
ng 
ch Th
ơ 
: “ A-D
c V
ươ 
ng MLH
– 
02___ 
kh
ắ 
 p n
ă
m châu b
ố 
n b
ể 
. Chính t 
ừ 
vi
c Giáo Pháp
đ 
ã
đượ 
c truy
ề 
n bá sâu r 
ng 
đế 
n nhi
ề 
u n
ơ 
i , mà sau khi Ph
t Giáo b
bách h
i do ng 
ườ 
i H 
i Giáo cu
ng tín
đố 
t phá chùa chi
ề 
n, tàn sát T 
ă
ng Ni vô cùng dãman , PG t 
i
 Ấ 
n
 Độ
h
u nh
ư 
s
 p
đổ 
; thì PG t 
i nhi
ề 
u n
ướ 
c
đ 
ã
đ 
âmch
i bén r 
ễ 
và ngày càng phát tri
ể 
n kh
ắ 
 p n
ă
m châu
 Đạ
i
 Đế 
ASOKA – A-D
c còn có công l 
ớ 
n trong vi
c
ư 
u
i choh
u th
ế 
nh
ữ 
ng công trình ki
ế 
n trúc t 
i nh
ữ 
ng di tích liên quan
đế 
ncu
c
đờ 
i
 Đứ 
c Ph
t
i B
ố 
n Thánh tính n
ơ 
i Ph
 Đả
n sinh, Thành

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->