Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Agatha Christie - Deset Malih Crnaca

Agatha Christie - Deset Malih Crnaca

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
Published by Dragan Blagojevic

More info:

Published by: Dragan Blagojevic on Jan 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/05/2014

pdf

text

original

 
Deset malih crnacaAgatha ChristiePrvo poglavlje
U vagonu prvog ra~reda u odjeljku za pušaĉe, nedavx~o urnirowljeni sudac Wargrave pušio je polako cigaru izainteresirano ĉitao politiĉke vi
 jesti iz
Timesa. ' 
Odloţivši novine, pogleda kroz prozor. Upra
vo
su prolazili kroz Somerset. Sat je pokaziva.o da ima_ još dvasata voţnj~.
 
Pokušao se sjetiti svega što je u novinama izašlo o Nigger Islandu. Prvo ga je kupio neki ameriĉki milijuna~
koji, lud za jedrenjem, izgra
di na tom otaku suvremenu raskošnu kuću, baš
 
,. _ nasuprot devonske obale. Na nesreću, treća ţena tog milijunaša nije podnosila more, ps je i kuću i otok vlasnik bio prisiljen prodati. U novinama su izašli razni iza,zovni oglasi. I tada se pojavi prva sitna vijest da je
otok kupio neki gospodin O
wen. Tom viješću ~zapoĉela su i prva ogovaranja u traĉ
-rubrikama. Jer NiggerIsland zapravo je kupila gospoctica Ga.brielle Turl, .holivudska filmska zvijezda! List
 Busy Bee
tvrdi da će to
biti kraljevska rezidencija! Izvjestitelji
l~erry Weather 
naĉuli su nešto o kupnji otoka za mladĊg lorda L, u
povodu r~ieguva medenog mjese5~.~ -: y ~.~,~.~,~. ,:--,...:~... . ,~.~;., . _ .v..ca, jer napokon je i on popustio Kupidu!
 Ja,nas
 je naprosio
uvjereyt 
da otok kupuje Admiralitet, i to zato da nanjemu izvodi neke vrlo sumnjive pokuse!Bilo kako bilo_, Nigger Island je bio vijest dana!
Sudac Wargrave izvuĉe iz dţepa pismo. Iako je rukopis bio gotovo neĉitak, tu .i tarno neke su rijeĉi bilenapisane neoĉekivano jasno.
 Nafdraži La2vrence . . . toliko godina nisa
m
čula ništa o tebi . . . moraš doći na
 Nigger Island . . . najdivnife rrcjesto . . .
toliko
toga ti moram reči . . . stari dani . . . vexa s ~ prirodom . . . sunčanfe . . . 12.40
sa
 Paddingtona . . . čekam te na Oakbrid 
geu . . .
i kitnjasti potpiš:
uvijek tvofa ConstanceCulmington.
Sudac Wargrave pokušao se sjetlti kada je zapravo za~dnji put vidio
- Lady Constance Culmington. Ima tome
već sedaan
-
moţda ĉak i osam godina. Tada je putovala u Italiju da bi uţivala u suncu i bila istodobno u prirodi
i s te
mperamentnim Talijanima, Kasnije je, kako je ĉuo, produţila do Sirije, gdje se 'namjeravala i~.loţiti još jaĉem suncu i saţiviti s prirodom i beduinixna.
 Constance Cu)mingfian -
ona je upravo tip ţene kojoj bi mogl~o pasti na pamet da kupi otok kao sigur 
no
sklonište, kao bijeg od svakidašnj3ce kad za to osjeti potrebu. Sudac Wargrave, zadovoljan svojim logfĉnimrazmišljanjem, lagano spusti glavu . . .
 Zaspao je . . . '62
Vozeći se u vagonu trećeg razreda sa još pet ~putnika, Vera Claythorne nasloni gla
vu i z
atvori oĉi. Kako jedanas vruć dan za putavanje! Bilo bi divnovotići na more! Zaista je sretna što je dobila taj posao. Kad ĉovjek traţi posao za vri jeme praznika, to go~tovo uvijek znaĉi da će se morati brinuti o ĉoporu djece. Posao
sekretaxice mogao se
u to doba godine mnogo te~e dobiti. Ĉak ni agencija nije ulijevala mnogo nade.
 A tada. je stiglo pismo.
~Vaše sam ime dobila zajedno s preporukom od Agencije za zapošljauanje žena. Pretpostav
 Zjam da vas onidobro poznaju. Voljna sam vam platiti koliko tra
 žite, pa očekujem da nastupite posao 8. kolovoza. Vlak kreće u
12.40 sa Padding
tona; čekat ćemo vas na stanici Oakbr@dge. Prila,žem pet novčanica od po funtu xa putne
tro
 škove.
 
 Iskreno vaša
 Una Nancy Owencc
U gornjem kutu bila je atisnuta adresa,,
 Nigger Island, Sticklehaven, Devon . . .
 Nigger Island! U novinama se u posljednje vrijeme saTno o njemu piše. Sva sila nag~aQanja i zanimljivihglasina! No, kada se bolje razmisli, sigurno je veCina njih neboĉna. Ali, kuću je vje
rojatno sagradio nekim
ilijunaš i kaţu da je za
ista vrlo luksuzno uret~ena.7~.·
: _x ~` -~-'°~`=-'
Umorna od naporne školske godine, Vera Claythorne pomisli: uPosao nastavni.ka tjelesnog odgoja utrećerazrednoj školi i nije baš bog zna što . . . K:a.d b6h Samo mogla dobiti m
 jesto u nekoj
 pristojnoj
školi.<c Sa zebnjom pomisli:
 
 
~Sretn
a sam da imam barem ovo. Na kraju, ljudi ne vole Coroner's Inquestl, ćak ni uz ĉinje
nicu da sam bilaoslobodena svake krivice!<c
Istraţite)j joj je, sjećala se, ĉak ĉesti~tao na prisebnosti, duhu i hrabrosti. Uzevši u obzir da je to bila prava
istraga, ishod nije mogao biti bo
lji. A gospoQa Hamilton bila je sušta ljubaznost prema njoj
- jedirw Fiugo
- alibolje je da se ni ne misli na njega!
4c~jednorrl, unatoĉ vrućini koja je vla~da,la u
kupeu, zadrhti i po~eli da ne ode na more. Pred
oĉima je jasno v
idjela sve.
Cyrilovu glavu kako
 se diže i spušia dok je plivao prema stijeni . . .
gore-dolje, gore-
dolje . . . A ona, je lakim, izvjeţ
banim zainasima plivala za njim - probijals sekroz vo
du pre,sigurna u to da neće stići na vri
_ jeme...More - duboko, toplo pla.vetnilo - jutra -
~; provedena leţeći na pijesku
- Hugo - Hugo koji je govorio da je voli . . .
 Ne smi je
misliti na Iiuga . . .
Otvoz'i aĉi i namršti se ĉovjeku koji je. sjedio
 
 preko puta. Bio je to visoki muškarac prepla
 
1 Coroner's Inquest: Istruga sluţbenog istraţitelja o uzroku
naprasne smrti (op. prevJ.8
nula lica, svijetlih, dosta poloţerrih oĉiju, te aro
gantrnh, gotovo okrutnih usta.Pomisli: nKladim se da je proputova~o mnogim zanfmljivim predjelima, sv~jeta, i vidio neke sasvim posebnestvari . . .«3
Svojim nemirnim oĉima, Philip Lombard baci munjeviti pogled na djevojku koja je sjedila pre
ko puta, idorws
eći na brzimu sud, zakljuĉi:
 
 pDosta privlaĉna, ipak, malo je
 
 previše na,lik na uĉitteljicu.cc
 
Trezvena osoba, nagaĊao je
-
 jedna od onih koje znaju saĉuvati gla.vu, bilo u ljubavi, bilo u ratu. R,ado bih se s
njom sprijateljio . . .
 Namršt~o se. ~akve misli izbaci iz glave. To je posao. Morao je misliti na posao.
 O
~mu je zapra.vo rijeĉ, pitao se? Onaj mali ţidov bio je vraški tajanstven.
 - Prihvatite ili odbijte, kapetane Lombard. Oprezno je upi~ta,o:-
Sto gvineja; moţe?
 l~ekao je dosta nemarno, kao da mu sto gvi
neja n~ije ništa znaĉilo.
Sto gvineja,
a bio je prak 
tiĉki bez prebijene pare! Nadao se, medutim, da se mali ţidov f~eće dati prevariti
-
 prokieta stvar s tim ţidovima, u novcu ih nikada
niste mogli nasamariti - oni su
 znali!
Nas~avio je istim nezainteresiranim glasom:9... ~; ~~-
Moţete li mi dati bilo
kakve dodatne informacije? 'Gospodin Isaak Morris odnnatanuo je vrlo od
Iuĉno svojom ćelavom glavom.
 -
 Ne, kš,petane Lombard, stvar ostaje kako jest. Moj klijent pretpostavlja da ste vi pravi ĉo
vjek za ~pasne
situacije. Ovlašten sam da vam predam šio g
vineja u zamjenu za put u Stickle
haven; Devon. Najbliţa stanica, jeOakbridge; tamo će vas doĉekati i odvesti~ ~do Sticklehavena, gdje vas ĉeka m~otorni ĉamac kojim ćete stići
na
 Nigger Island. Tamo ćete biti na raspolaganju mom klijentu.
 Lombard odmah upita: - Na koliko dugo?-
 Ne duţe od dva tjedna.
 
Gladeći male brkove, kapetan Lombard reĉe:
- ,Tasno vam je valjda da ne mogu prihvatitine~to - protuzakonito?
Oštro je po~Iedao sugavornika pošto je to iz
govorio. Na malim semi~tskim usnama gospodina Morrisa
 po~tkrade se lagani osmijeh. On zatim reĉe:
 -
Ako vam bude ponudeno bilo što protuza
 konito, imats puno pravo odustati.
 pLOkleti ugladeni okrutnik, još se i nasmijao! Kao da je dobro znao da. u Lombardovim dosa
d
ašnjim
pathvatima Iegalnost nije uvijek bila
sine qua non . . . ' 
Lombardove usne razvuku se u osmijeh. Bogami, dva ili tri puta zaista je zaglibio! No, uvijek se nekako
izvukaro! Nikada beš nije po
 10, _
vla,ĉio strogu granicu izmedu zakonitog i neza
konitog . . .Ne, zaista nije bilo stvari od koje bi prezao. Nadao
se da će na Nigger Isla~,du biti dobre za
bave...
 
U kupeu za nepušaĉe gospoQica Emily Brent sjedila je vrlo ukoĉeno, kao što je to već bio njen obiĉaj. Bila je ušezdeset i petoj i nije odobravala opušteno sjedenje. Njezin oiac,
pukovnik staroga kova, mnogo je polagao na
drţanje.
 
Današnja generacija bila je upravo sramotno mlitava
-
u svakom pogledu
-
a o drţanju da i ne goworim~o . ~. .
 
Zraĉeći principima o krijeposti od kojih nije odstupala, gospoQica Brent sjedila je u prenatr 
panom odjeljku
trećeg razreda i trijumfira,la nad neudobnom atmosferom i vrućinom. Ljudi danas od svega prave veliko piianje!ţele injek 
ciju prije vacfenja zuba, uzimaju pilule protiv ne
sanice, traţe udobne stolice i jastuke, a djevojkedopuštaju da im tijela opušteno vise i polugole ljeti leţe na plaţi.
 Gospodica Brent skupi usne svjesna da bi mogla sluai.ti za primjer nekim ljudima.
Sjetila se prošlogodišnjih ljetnih praznika. Ove ĉe godine, meHutim, biti drugaĉije. Nigger Isiarid . . .
 U iriislima je
 ponavl jala, već toliko pu
ta pro
ĉitano pismo.
 11
~Draga gospoltice ,8rent,
Sjećate li se zajedno provedenih dana u Bel 
haven Guest Houseu, u kolovozu prije dvije godine? Mislim da smo
tada pronašli mnogo toga xajedničkog.
 Otvaram pansion na otoku uz devonsku oba
lu. Mislim da će
biti
unosno da stvorim mjesto koje će zadovoljiti
ukuse oxbiljnije publike; mje
sto s
 jednostavnom kuhinjom, bez nudista i na- vijan,ja gramofona
do kasno
u noć. Bito
bi mi
vrlo drago kada biste mogli provesti ljetne praxnike na Nigger 
 Islandu, naravno kao moj gost. Odgovara li vam početak kolovoza? Možda osmi.
 
S poštovanjem U.N.O...~c
 
Kak.o li se orlo zvala? Potpis je bio neĉitak, razmišijala je Emily Brent, i to je iznervira. »Toliko Ijudi piše svojeime tako neĉitko.«
 U misli
ma se vrati društvu u Belhavenu. Bila je tamo prije dvije godine. Da, sjećala se one drage ţene srednjih
godina, gospoftica., gospociica - no, kako se ono zvala? - otac joj je bio kanonik. A bila je tamo i gaspoda Olten- Ormen, - ne, naravno
- OZiver!
Da - Oliver.Nigger Islarid! Pisalo je u novinaxna o Nigger Islandu -
nešto o filmskoj zvijezdi
-
ili je to moţda bio nekiameriĉki milijunaš?
~Naravno, takva su se mjesia ponekad prodavaia po dosta prihvatljivoj cijeni, jer oto,ci ne odgovaraju svima.I,,judi misle kako je to roman tiLno, no kad poenu tamo ~ivjeti, shvate sve nje
gove sZa,be strane i jedva ĉekajuda ga, se riješe.
 12
»U svakom sluĉaju ixnat ću bespla,tmo ljeto
vanje<c, mislila je F~nily Srent.
Uz njene smanjene priiwde i toli.ko neplaće
ni
h dividenda, ta se ĉinjenica svakako morala uzeti u obzfr. Kad bi
se barem mogla sjetiti ne
što više o gospoQi
- ili je to ipak bila gospociica? - Oliver!5General Macarthur pogleda kroz prozor vagona,. Vlak je upravo ula~fo u Exeter, gdje je trebao presijedati. Kvragu, ti spori lokalni vlakovi! A taj Nigger Isiand je zapravo bio na dohvat ruke.
 Nije baš dobro shvatio tko je taj Owen; vje
rojatno Spoof Leggardov prijate~j -
ili moţda ' znanac Johnnija
Dyera.
u- Dolaze fedan ili dvo jica tvojih starih ratnih drugova, rado bi popri
čali o proštim danima.H 
 
,Pa, volio bi i on porazgovarati o starim vremenima. Iona,ko je u posljednje vrijeme uobra zi,o da ga ljudi
 pomalo izbjegavaju._ A sve zbog tih pxokletih govorkanja! Bogami, bilo je teško, već je
tome gotovo tridesetgodina! Armitage je progovorio, pretpostavijao je. Prokle
ti mlatli uobra~enko! što je on zaao o tome? No, kojekoristi od mozganja o t~me! ĉovjek ponekad i umišlja i ĉini mu se da ga ~udi poprijeko gle
daju. ,Zanimaao bi ga da vi~di t
aj Nigger Island. Mnogo se gla~ina širi o njemu. Ćini ~e da bi ĉak 
 13, .n.._ , , ,a . _ __w _.~: _~.: r. ... _ .
mogla biti istinita priĉa da ga se doĉepao Admi
 
ralitet, Ministarstvo raia ili moţda avijaaija . . .Mladi Elmer Robson, ameriĉki milijunaš
, bit
će da, je za,ista kupio otok. Kaţu da je potrošio milijune na. to. Sami mrt
vi kapitali . . .
Exeter! Treba sat vremena ĉekati. A on nije ţelio ĉekati. Htio je odmah krenuti dalje . . .
 6Dr Armstrong voaio je svog »morrisacc kroz dolinu Salisbury. Bio je besk~ajno umoran . . . Svaka medalja ima,
i svoje naliĉje. Davno je prošlo vr 
ijeme kad je sjedio u svojoj korektno opremljenoj ordinaciji u Harley Streetu,okru
ţen najmodernijim instrumentima i najluksuzni
-
~ .jim pokućstvam, i ĉekao
-
ĉekao danima da mu se srećanasmiješi, ili mu definitivno okrene leda . . .
 . No, uspio je! Imao
 je sreće! Sreće i vještine, naravno. Bio je dobar na poslu, no t~o nije bilo dovoljno zauspjeh. Mora ĉovjek uz to imati i sreće. A on ju je imao! Toĉna .dijagnoza, neko
li
ko zahva3nih ţenskih

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->