Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
迪士尼與美泰嚴重侵害勞權 ICTI漠視工人權利

迪士尼與美泰嚴重侵害勞權 ICTI漠視工人權利

Ratings: (0)|Views: 20|Likes:
Published by Yi Yi Debby

More info:

Published by: Yi Yi Debby on Jan 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2013

pdf

text

original

 
1
Students&ScholarsAgainstCorporateMisbehaviour
Telephone:(852)23925464Fax:(852)23925463Email:sacom@sacom.hkWebsite:www.sacom.hkMailingAddress:P.O.BoxNo.79583,MongkokPostOffice,HONGKONG
ȩ<ՌaÇ
ICTI
fȰȕÇˉ
¡   
(1
¢  
7
£  
)
¤ ¥¦§¨©¥¦         ¥¦         !#$   %   &'(   )0   12   0   343      ¤ 5   678   9@  4AB   CD   $EF   "G  
2012
H   
7
¢  I   
11
¢¤ PQR   ST   UVW   XY   !   B
SACOM
bcd   ef   ¡   g      hi   Ep   '   ef   qr   s   t   u   9#vw   9x   $y      Y         4   
ICTI-CARE
   4      (   )0   ¤          9   4AB   CD   ¤    ¤ 
SACOM
      4   H      7   T   Uj   vk      94   l      CD   ¤ m¨n      Y4ABo"   zst|      %   &   Ep   ¤ }}~   8      %   4      '         ¤ 
ICTI-CARE
   }}   9   4      !   7      ¤                ¤    Y   @        A   !   d         z{s   t   '   
ICTI-CARE
            Y      4         CD
      9   (   )   4   ¤    7   $         "n     ¤          ª   «      ¬-®¯   °         ±²³   ´µ¶·   ¸   ¹º»¼   ¶½½|
SACOM
¾  
2007
H¤ ¿   ÀÁ   bc      (   )0   ¡   g   ¤ 5à  w   ÄÅ4   8   Æ   ¤ 6   ÇÈÉ      9Ê   4   Ë   Ì      S   Í   Î   ¤ ÏР  
8
   Ñ   Ï   ª   ¤ Ò   Ï   
10
ÓÔÕ         Ö×   «   Ø   ¤ ÙÚ      Û   hÜÝ   4   Þßàá   âãä   µ¶   åQ   %   ¤ S      æ   Ï   4         }}      çà   7   rè   éêÏ   ë   ì   íî ïð   ñÓyòó   ô   õö   4   $   ¤ ÷ø   ¡   g®¨n   Ï   ùú   û   ¤ mü   ý      
ICTI-CARE
4   
 
2
s   t      9   ¤ þ      ÿ   ¢  ª   
80
I   
100
   
   ¤ 
¡   
   ÿ   ¢  
36
   
4      Ï   i"9@  
¢   
Yrè   
£¤¥   
4   ú   û   
¦   
ô      
§   ¨   
©   
   
   
   
   
3   
   
3   
   
(   
!   ""   
4   
#   
   
$   
$   éê   9   ~   
%   
ÙÚ         Ã   
&'  (   
¤ 7         
)0   
Ú   'åQ   %   4   
1   23   45   
67   
4$   ¤ 
0   
Ú   
589   
      
@A   
   4   
BC   
s   t      9G  s   t   Epè   «   
D   
h   ¤       ¤ s   t   E   p      ¾  
E   
S      9@  
   
   y4         CD   ¤ h   
F   
7   
9GH   
4      
I   
      ¤ s   t      9   4         CD   7   
!   
   
P   
s   t      0   
6   Q   
s   t   è   «   
D   
h      9   ¤    è   
R   
Ê   l      CD   ¤       
S   
9   4   ú   û   
6T   U   
s   t   
V   
         
W   
8      v   
X   
   9   4   
Y`   
«   
a   
¤ 
bcd   e   f   
¡   g   's   t      9   4ABo   6   
g   h   i   
¤ #   
¦pq   
d   
ICTI-CARE
      4   
rst   
ú   û      
2011
I   
2012
H¤ 
SACOM
bcd      
Pu   
k   
ICTI
4      9   ¤ ¨n   A   ú   û   
g   
   
vw   
ICTI-CARE
x   U   
78   A         
y   
¤ 
   
I   ¤    
   
4   
   
®¨nÀ   ¤ 
ICTI
6   
   %   &   Ep   4   
   
SACOM
   
   ì   2      %   &   ¤ 
   
   zs   t   ¤ 
      
A         
3   
   S      !   
      
   T   
   
ABo4      Ã   
   
ICTI-CARE
6   
g      
   ¤ 
   
   ÄS   
   
  4   A   %   &         3   
   
   9   
   
c   ¤ 
j   
c      0   4AB   CD
6      
ì4   $   ¤ %   &            
k   
      ¤ 
l   
(   )0   
9   
Ë   
m   
ABo   
n   
À   ¤       
o   
$T   U   ABo   h   
   
®         4   
n      
   
   
%   &            h   
y   
CD   ¤ 
i      
   ý      
      
         
   
   
z   
¤ 
{   @|      
'      F   |      
PQR   ST   UVW   XY   !   B   
2013
H   
1
¢  
7
£  
###
}~   
   

     
   
   
:yycheng@sacom.hk
   
   
:+85223925464
   
+85260120312
      
     
   
   
:debby@sacom.hk
   
   
:+85223925464
   
+85267568964
 
3
Ϗ ';ʻΠ̴Ɋɕ`E
-
Π̴Ȕ։Ӏ
   
1
                
      
               
ª«   
+8676983426309
¬-  
ª®¯°±²³   
´µ¶   
1600
SACOM
ü   $   
·   
Á   bc   ef¡g      hi   Ep   4A   
¸   
   
¹   
B   ÈÉ   d   
º   
Ø   4AB   o4   Ë   
m   
¤ 5   
»¼   
m¨n   
½¾   
      A   !   
2012
H   
7
¢  '   
8
¢¤ 
SACOM
4   
¿À   
   
   @   
!   d   
Á   ¿À   
¤ ãä6   
à  
ú   d   
40
Ä   
   
SACOM
y   
Å   
¤ ¡g   4   
ICTI
      H   
12
¢     
Æ   
¤ 5   #   VË   
ICTI
4      9m¨   S   
vw   
4A         D      
º   
      
ICTI
   
Ç   ÈÉ
C0190

«   
¡   g   4   
Ê   
   «   $   ¢  ¬   
1100
Ë   
   
   Ì   
(
â      
)
¤ 
Í   
   ¬   
6.32
Ë   
¤ |   
   
ef   4   
n   
   «   ¾  
2011
H   
3
¢¤ ef   4   
n   
   «   Ç      b   
Π  
   
Ï   
ì   2      
k   
«I   
1290
Ë   
¤ 5   ®ø      
ÐÑ   
   
Ò   
Π     ¤    4   
Ó   AÔ   
   ÿ   ¢  
2000
Ë   
Í   Î      ¤ ÿ   ¢  «   P   
Õ   
$   
2300
Ë   
Ö×   
   
Ø   
¤    4   «   
ºÙ   
É   ¾  ª   
Ú   
"   
Û   
   ®   
ÜÝÞß   º   àáâ 
ãäåæç   è   éêë  ìíîï   ðñ   òóô   õö   Þ÷â õö   ôÞ÷   éøùúë  ûü   ë  ôýþ   ÿ   â 
¡¢   
ë  ì   
£¤¥¦§¨   
æ 
©   
Þ   
   
â 
   
Þ   
¢   
Þ÷   
   
Þ   
      
æå   
!   
6
"   
æ 
#   $   !%&   '   
â 
()0   
æ 
   
ÞôÞß   ê   
1   
æ 
©#   
ù   
23   
ôâ 
Þ   å   
ãä   
4   56   
5
á  
7   
9
á  
8   
â 
9@   AB   !   CDE  &   FG   &   0H   
æ 
IH   
ô   
P8   !   E  &   
â ãä   åæ Þ÷   
QRST   
8
å   Þ   
U   7VT   
10
å   â 
W   
ï   
8
X   
å   ô   
   &   0   Y   
æ 
%&   
éøù   
3.5
X   
å   â 
`a   
Þ÷   
b   %&   
8
X   
å   â 
cd   !e   
Þ÷   
`a   f   
Þ   
U   
11
X   
å   â 
g   h   
æ 
i   
á  
%&   X   
å   
D   
100

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->