Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Qivana QORE Defense Profile

Qivana QORE Defense Profile

Ratings: (0)|Views: 5 |Likes:
Published by Nikolas Severidt

QORE Defense is the Most Powerful Ally in Building Immune Defense

Health experts predict this will be one of the most health-challenging seasons on record. Are you ready? Now is the time to prepare and protect yourself by getting your immune system in peak condition.

Qivana is proud to provide a revolutionary solution to this problem with QORE Defense. QORE Defense is a ground-breaking product, made with ingredients clinically proven to activate, support, and boost immune system function with daily use.

https://nik.myqivana.com/products/defense.html

QORE Defense is the Most Powerful Ally in Building Immune Defense

Health experts predict this will be one of the most health-challenging seasons on record. Are you ready? Now is the time to prepare and protect yourself by getting your immune system in peak condition.

Qivana is proud to provide a revolutionary solution to this problem with QORE Defense. QORE Defense is a ground-breaking product, made with ingredients clinically proven to activate, support, and boost immune system function with daily use.

https://nik.myqivana.com/products/defense.html

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Nikolas Severidt on Jan 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

 
Qd|aja—x QEWO℧ Colojxo
Sno QEWO Colojxo Ewbajdh Fuxnweef Hef}io~ dx a hefgdjasdejel xd~ el sno fexs dffujo&}esojs |awdosdox el focdhdjai fuxnweefx`jerj dj sno rewic* Wohebjd{oc lew snodw juswdsdejai hejsojs) focdhdjaifuxnweefx na|o a roii&cehufojsoc ndxsewt el xu}}ewsdjb dffujoxtxsof ahsd|dst dj nufajx* Oahn fuxnweef |awdost nax a |owt x}ohdfihweio dj sndx lewfuia* Sebosnow) snot hef}iofojs ajc ojnajho ejoajesnow ajc rew` xtjowbdxsdhaiit se ahhef}idxn eusxsajcdjb ajcdjhef}awagio dffujo xu}}ews* Oahn fuxnweef |awdost nax goojo~sojxd|oit woxoawhnoc) |aidcasoc) ajc dx `jerj se na|o |owt x}ohdfihnoaisn gojofisx* Sndx }erowlui hef}io~ dx coxdbjoc dj nawfejt rdsn sno}wdjhd}iox el ajhdojs Sdgosaj ajc swacdsdejai Hndjoxo focdhdjo*
QEWO℧ Colojxo dx coxdbjoc se;
Xu}}ews noaisnt dffujo lujhsdej+  Ahsd|aso sno Jasuwai @diiow hoiix .J@$ el teuw dffujo xtxsof+ Noi} fadjsadj noaisn cuwdjb hnaiiojbdjb xoaxejai hnajbox+ Djhwoaxo ojowbt) ojcuwajho) ajc xsafdja+ ]wesohs abadjxs hnwejdh djlohsdej+ 
@ot Djbwocdojsx; Sno focdhdjai fuxnweefx usdid{oc dj sno lewfuia awo;Wodxnd .Bajecowfa iuhdcuf$) Hewctho}x .Hewctho}x xdjojxdx$) Hewdeiux.Hewdeiux |owxdheiew$) [nu Idjb .]eit}ewux ufgoiiasux$) Fadsa`o .Bwdleialwejcexux$) ajc Xnddsa`o .Iojsdjux ocecox$* Snoxo fuxnweefx awo aii ewbajdhaiit bwerj ajc huisd|asoc dj sno _jdsoc Xsasox) ujcow luiit hejsweiioc hejcdsdejx) ajc rdsneus sno uxo el nawxn nowgdhdcox ew }oxsdhdcox*
Djswecuhsdej se Focdhdjai Fuxnweefx
Rnoj fexs }oe}io sndj` el fuxnweefx) snot hejxdcow ejit snonajclui el |awdosdox a|adiagio dj a bwehowt xsewo uxoc dj heffej leeca}}idhasdejx* Nero|ow) sno uxo ajc woio|ajho el fuxnweefx woahnoxlaw gotejc sno ocdgio x}ohdox* Ahhewcdjb se a wohojs }ugidhasdej) snojufgow el dcojsdfioc fuxnweef x}ohdox ej oawsn dx oxsdfasoc as ageus13=)===) rdsn ejit ageus 1=/ el sno sesai x}ohdox `jerj ajc dcojsdfiocej sno }iajos* El snexo `jerj) ageus ?=/ awo hejxdcowoc se }exxoxxxefo cobwoo el ocdgdidst ajc e|ow 1)>== x}ohdox awo oxsdfasoc se na|oxefo `jerj focdhdjai gojofis*
2) 13
Rndio focdhdjai fuxnweefx awo jeswoheffojcoc lew oasdjb gohauxo el snodw uj}ioaxajs saxso) snot cefa`o u} a xdbjdfihajs }ewsdej el sno sesai fuxnweef x}ohdox* Snot awo
QEWO
 Colojxo]wecuhs]wefiio
Xu}}ewsx noaisnt dffujo lujhsdejrndio djhwoaxdjbojowbt) ojcuwajho)ajc xsafdja+ 
 
cdxsdjbudxnoc lew snodw ujdquo) hef}io~) ajc }esojs juswdsdejai hejsojs* Snot hajcoid|ow a rdco |awdost el noaisn gojofisx) tos snot awo goxs `jerj lew snodw agdidst seahsd|aso dffujo&colojxo fohnajdxfx*O~afdjdjb sno idlo hthio el fuxnweefx) sno iebdh el snodw dffujo ollohsx gohefoxdjsudsd|o* Fuxnweefx awo afejb sno ieroxs io|oi el |obosasdej dj sno ohextxsof)snwd|djb ej cohatdjb fasowdaix dj aj ajsabejdxsdh oj|dwejfojs* Gohauxo snofuxnweef fuxs agxewg sno leec snweubn dsx hoiix se xuw|d|o) ds nax se fiwxs coahsd|asoajt }esojsdaiit nawflui }asnebojx* Snowolewo) fuxnweefx gohefo }wefihdojs aso~}oiidjb ujcoxdwagio hnofdhaix ajc hejsafdjajsx agxewgoc cuwdjb djboxsdej* Djewcow lew a fuxnweef se hejsdjuo se o~dxs) ds fuxs na|o aj abbwoxxd|o) }weahsd|o)djjaso dffujo xtxsof*
Swacdsdejai _xox el Fuxnweefx
Fuxnweefx awo hejxdcowoc ejo el sno fexs ajhdojs el focdhdjox) rdsn a ndxsewt eluxo casdjb gah` fajt fdiiojjda* Rndio fuxnweefx na|o airatx gooj hejxufocax leec) dj sno Law Oaxs ajhdojs noaiowx rowo fewo hejhowjoc rdsn dsx cdxsdjhsd|onoaidjb }we}owsdox) age|o ajc gotejc snas el swacdsdejai leec* Sno oawidoxs gee`ej focdhdjai fasowdaix dj Hndja) sno Xnoj Jejb—x Nowgai Hiaxxdh .Xnoj Jejb ]ojSx—ae Kdjb$ .1==&7==AC$) wohewcoc sno focdhdjai ollohsx el xo|owai fuxnweefx*
12
Ndxsewdhaiit snoxo fuxnweefx rowo }wo}awoc rdsn nes rasow&xeiugio lwahsdejx)`jerj ax cohehsdejx*
>
Iejb golewo snot rowo a|adiagio heffowhdaiit) fajt el snowawo |awdosdox rowo xeubns eus ajc woxow|oc ejit lew uxo gt of}owewx*
3
Jeracatx)aifexs aii el sno df}ewsajs focdhdjai fuxnweefx na|o gooj xugkohsoc se iawbo&xhaio huisd|asdej) snux wofe|djb sno ndxsewdhai xhawhdst lahsew* Dj sno }axs lor cohacoxsno rewic&rdco xhdojsdfih heffujdst nax sa`oj jeso ajc woxoawhn nax o~}iecocej fuxnweefx) dxeiasdjb ajc o~}iewdjb sno |aiuo el dsx swoaxuwoc hef}ejojsx)}awsdhuiawit snas el dsx gdeiebdhaiit ahsd|o }eitxahhnawdcox*
13
QEWO Colojxo Hefgdjox ]we|oj Focdhdjai Fuxnweefx rdsnAca}sebojdh Nowgx
Dj sno oawit xsabox el bwersn) fuxnweefx ahsd|oit axxdfdiaso juswdojsx lwef snodwxuwweujcdjbx) cdboxs snof) ajc xsewo snof lew iasow uxo* _xdjb a gwoa`snweubnhuisd|asdjb sohnjeiebt) sno fuxnweefx dj sno QEWO Colojxo lewfuia awo bwerj eja goc el }esojs) dffujo&fecuiasdjb aca}sebojdh nowgx rdsn |aiuagio juswdojsx*Jasuwaiit) sndx foajx snas ax sno fuxnweefx bwer) snot awo agxewgdjb sno }erowluigojofisx lwef snoxo nowgx ajc juswdojsx* Snoxo nowgx ajc juswdojsx awo x}ohdfihaiitcoxdbjoc se xswojbsnoj sno }esojht el sno fuxnweefx) ax roii ax ac|ajho snodwjuswdsdejai hejsojs ajc ojnajho snodw djswdjxdh gojofisx*
 
Sno Fecowj Dffujo Xtxsof
Rnoj a }owxej—x dffujo xtxsof roa`ojx cuo se xswoxx lwef cadit id|djb ew o~}exuwose }eiiusdej ajc hejsafdjajsx) e}}ewsujdxsdh }asnebojx haj dj|aco) badj sno u}}ownajc) ajc hauxo xdh`joxx* Rndio a xdjbio djhdcojs el diijoxx hawwdox djxdbjdfihajshejxoquojho) sno iejb&sowf ollohsx el ahhufuiasoc geusx el diijoxx fat }exo afewo xowdeux }wegiof* Rdsn secat—x hnaiiojbox ds dx goxs se go }wo}awoc*Fexs el ux secat id|o dj aj awsdfihdaiit hioajxoc oj|dwejfojs rdsn najc xajdsd{owx)nawxn xea}x) cdxdjlohsajsx) cosowbojsx) fiisowoc adw) }wehoxxoc leecx) ajc lwoquojsajsdgdesdh swoasfojsx* Sndx haj hwoaso xo|owai xdbjdfihajs df}idhasdejx ej euw dffujoxtxsof* Euw dffujo xtxsofx awo coxdbjoc se hejxsajsit fejdsew ajc wox}ejcse lewodbj dj|acowx ajc }asnebojx* Ejho cdxhe|owoc sndx }asneboj casa dx xsewocdj euw dffujo casa gaj`) aiierdjb euw colojxo xtxsof se feujs a laxs dffujowox}ejxo* Gus a foabow casa gaxo dj aj ujcow&swadjoc dffujo xtxsof hajfa`o ejo djha}agio el coaidjb rdsn fajt }asnebojx* A xier) ujheewcdjasocdffujo wox}ejxo rdii jes go agio se he}o rdsn a xuccoj ejxiaubns lwef jorew hio|ow }asnebojx*
1>
Fewo elsoj snaj jes) jasuwo neicx sno ajxrowx se fajt el euw hnaiiojbox* Wobuiawfuxnweef xu}}iofojsasdej heuic neic sno `ot se `oo}djb euw dffujo xtxsofx aiows)ahsd|o) ajc fewo }wo}awoc se colojc* Fuxnweefx }iat a hwdsdhai weio as sno gessef elsno ohextxsof* Snot bwer fexs elsoj dj aj o~swofoit nexsdio oj|dwejfojs) afejbcoac ajc cohatdjb fassow) ajc awo ahsd|o dj wohthidjb ajc }uwdltdjb ewbajdh fassow*Se }wesohs snofxoi|ox abadjxs sno |awdost el nawflui }asnebojx snot ojheujsowfuxnweefx fuxs na|o aj o~swofoit }erowlui hnofdhai dffujo ajc cose~dfihasdejxtxsof* Snodw |owt xuw|d|ai co}ojcx ej dsx agdidst se }wesohs dsxoil gt coahsd|asdjbsnoxo se~djx* Snodw xohwos se a xswejb dffujo xtxsof dx a x}ohdai hnofdhai) haiioc a}eitxahhnawdco) rndhn woxdcox djxdco sno fuxnweef—x hoii raii snweubn rndhn leecswa|oix* Sndx }wehoxx dx sneubns se go sno xeuwho el dsx roii&cehufojsoc dffujoxu}}ewsdjb }erow dj nufajx
*1<
 
Fuxnweefx Neic aj Df}ewsajs @ot se a \dgwajs Dffujo Xtxsof
Woxoawhn dj sno 14>=—x gobaj se fa`o sno hejjohsdej gosrooj focdhdjaifuxnweefx ajc sno ahsd|asdej ajc xsdfuiasdej el sno dffujo xtxsof*
1<
Djsowoxsdjbit)sno }eitxahhnawdco feiohuiox dj fuxnweefx awo |owt xdfdiaw se sno ejox leujc djnawflui gahsowda) ajc snux hauxo euw dffujo xtxsofx se feujs aj dffujo wox}ejxordsneus snodw godjb aj ahsuai snwoas* Snux) fuxnweefx }we|dco a hejxsajs hnaiiojbose sno dffujo xtxsof gt }woxojsdjb fajt cdllowojs feiohuiox se sno xtxsof dj ajej&nexsdio fajjow*
1?)1>
Sndx dx el coo} df}ewsajho ajc bwerdjb xdbjdfihajho xdjhosno dffujo colojxox el sno abdjb }e}uiasdej awo dj a roa`ojdjb xsaso ajc dj joocel hejxsajs jeuwdxndjb) xsdfuiasdej) ajc xswojbsnojdjb* Fuxnweefx fat idsowaiitneic sno `ot se sno xswojbsnojdjb dffujo colojxox*

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->