Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Униполарна депресија

Униполарна депресија

Ratings: (0)|Views: 495 |Likes:
Published by Aleksandar Mitevski

Био-психо-социјална перспектива за настанокот на депресијата

Био-психо-социјална перспектива за настанокот на депресијата

More info:

Published by: Aleksandar Mitevski on Jan 07, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

09/17/2013

 
 
ЙОМЗТЙЛИЙЩ ГЖРМАТЗЖ
 
МРЖДЙРДНМЛМКЙ ЛЙ ЭЛЖДОЙЩЛЙРЙ ИМЩМТЖІЙ
 
 
&Вжб
+
тжьб
+
Тбхжійолй мщтдмзржай/
 
Имзмгащж 0920
 
 
 
Тмзднйя зднй тм цэатраэайгм дтдвмлд лмтщмѓлж#
 
жгйгм рмлмлхжій тмвмтж й тм джяэайгмзйзд –мщмтжалж!‛
 
Лд амщдійрлд рдй м днщмялд# вжміѓж айзажрм цэатрай млдтрйалд тм ійаэаййрзйзд щмкэорйр лй дщммлж рйелж лйтрйлж# кйгдщ жож йз лй дщммлж лмнйржалж
 
гжтож! Айзайрйяжщдзй эдрщмвй лй даді рмщгжл дамэай д джтрдамрэайбм лй тдтмгй лдщгйолйрй ж дцмзэайлйщдгмлй лй щйтдодемлжмрд тд зожлжцзждр тжлщдг! Тмзді д лйт м лмщйтдодемл д ащмгм лйащмгм# лд тйгд лмздж д лйт дежаэаййр тдтрдівй лй элждойщлй мщмтжій!Лдщгйолйрй рйнй#
 
лйіцмтрд лм м тмщждклй д рдозйа трммл кй й гдем й нд дщмцж лйямрдтмзділмалд шэлзхждлжщйбм# й жтрдащмгмлд лмікжлдрд ащмгмрщймбм м днщйлжцмлд лй ммлдзщйрдз ащмгмлтзж мщжд! Айзажрм мщждж лй лйгйомлд щйтдодемлжм гдейр эщж ж й вжйрздщжтлж! Дмщжджрм дгжлйрж ад здлрмгойхжій лж дадкгдеэаййр й тм жтрщйежгм тйгжрм тмвм#лйяжрм ащмлдтрж# лйяждр лйцжл лй ежаммбм# й тмрд дай л
æ
щмдщдэай ж лж йай дндомгйтжой# ійтлдтр ж дамэай д зщжтрйожкйхжій лй лйяжрм лйіайелж ежадрлж ащмлдтрж!
 
Б щэнй трщйлй йз# зожлжцзйрй мщмтжій нж лмгй дажм жтхмоэайцзж тадітрай! Рйй дамэай дмлй тмщждклй ж дондрщйілй тжьжцзй вдозй здійярд тд рмздр лй ащмгмрд гдем й тм аодяж! Блжмздж трщйййр д лмікм тм тоэцэай й ій жкнэвйр адоійрй кй ащямбм ж лй лйімлдтрйалжрм ежадрлжйзржалдтрж# й лмздж эщж ій нэвйр ж адоійрй кй ежаммбм!
ЗДОЗЭ М КЙТРЙМЛЙ ЭЛЖДОЙЩЛЙРЙ ИМЩМТЖІЙ4
 
Ддамѓм йардщж &
Jdawâclw
тд тдщ
!# 0929> Nl}}clp
тд тдщ
!# 0929# 099<
/ ращйр мзй
тмздій ймлйнджлй
#
дздоэ 6 щдхмлрж д адкщйтлжрм ад Тдмжлмржрм Ищейаж трщйййр д рмязй шдщгй лйэлждойщлй мщмтжій# дмзй йз < щдхмлрж трщйййр д домтлжрм шдщгж! Бздоэ 2? щдхмлржд тжрм адкщйтлж ад рмздр лй тадідр ежадр дежаэаййр рмязй мщмтжалй мжкдй! Бажм трйзж лйщмайомлхжій тм тожцлж ад Зйлйй# Йлножій# Шщйлхжій# ж глднэ щэнж кмгіж &Тдмжлмрж Ищейаж ”
 
?!5,!# Эзщйжлй ”
 
?!2,!# Шщйлхжій ”
 
6!<,!# Здоэгвжій ”
 
5!6,!# Цйлжій ”
 
8!?,!# Гмзтжзд ”
8!6,!#
Жрйожій ”
 
=!6,!# Нмщгйлжій ”
 
=!5,!# Ійдлжій ”
 
=!2,!# тдщм ТКБ# 0998!
Кйвмомцзй
7
Ад дажм трйзжтм азоэцмлж
7
рмязй мщмтжалй мжкдй# жтржгжій ж вждойщлд лйщэяэайбм/! Ддлйрйгэ# трйзйрйлй мщмтжій ”
 
ж тщмлй ж дрмязй шдщгй ”
 
м дажтдзй зйі тжщдгйялжрм дрздозэ зйі вднйржрм оэим&тдщм
Mdklp# 0920/!
Оэимрд д тжрм адкщйтрж трщйййр д элждойщлй мщмтжій! Ад дамѓмрд кмгіж# тмйз# тмдзйейод мзй лйщэяэайбмрд м дкйтрймлд зйі оэимрд здж тм ад лжалжрм цмрмщжмтмрж нджлж!
@cbamfecdzlp
ж
D}zbch
&099:/ амойр мзй щдтмцлйрй адкщйтр лй здій тм ійаэай лйщэяэайбмрд
 
адТдмжлмржрм Ищейаж м 05 нджлж# лд тм дзйейод мзй зйі тмздій лйщмлй нмлмщйхжій дайй вщдізйтм лйгйоэай &тдщм
Hbuo}da
тд тдщ!#
0920/!
Жтрщйеэайцзжрм лйдщж яжщэг тамрдр мгдлтрщжщйоммзй кйтрймлдтрй лй даді щдвомг тм кндомгэайой щйглдгмщлд дцлэайіѓж эярм д 2?2< &
Mdklp#0920/!
Црд тм длмтэай д додажрм щйкожзж# дтмнйялдрд жтзэтрад дзйейод мзй емлжрм тм аййрждщйложаж ад тдщмвй тд гйежрм# длдтлд 05 щдхмлрж д емлжрм амщдійрлд ѓм дежамйрмщмтжалй мжкдй ад рмздр лй тадідр ежадр# дмзй йз даді щдхмлр зйі гйежрм жклмтэай 20щдхмлрж! Жтрд рйзй# даді тддлдт м тожцмл зйі мадіцжбйрй ж гдгцжбйрй &
Adcla+Fdln}lkb# 0922/!
Дщжвожелд 6< щдхмлрж д оэимрд здж трщйййр д элждойщлй мщмтжій лй зщйі кйзщмлэаййр#
 
лмздж вмк рщмргйл! Бздозэ 89 щдхмлрж д лжа жгййр лйігйозэ эярм млй мщмтжалй мжкдй
#
ддхлй ад ежадрдр &
Mdklp# 0920/!
ЗДЖ ТМ ТЖГРДГЖРМ ЛЙ ИМЩМТЖІЙ4
 
Имщмтжалйрй тожзй гдем й айщжщй д ожцлдтр д ожцлдтр! Ад тмвм рйй гдем й азоэцжлмщмяжрмолдтр# лмздлрщдожщйлд ойцмбм# цэатрай лй дцйі# нлма ж вмкащмлдтр! Айзажрм тжгрдгжлйіцмтрд дамэаййр д тдхжійолй ж щдшмтждлйолй трйнлйхжій! Зйі лмздж щэнж мщмтжалж оэим#тжгрдгжрм тм дгйозэ жкщйкмлж! Ржм лмзйзд этмаййр й шэлзхждлжщййр# ж дзщйі рдй ярдмщмтжійрй нж щйаж дгйозэ мшжзйтлж# ж адмлд жг нд дкмгй кйдадотрадрд д ежадрдр! Зйізожлжцзйрй мщмтжій# дтамл рйнйрй# тм тщмѓйаййр глднэ щэнж тжгрдгж! Тжгрдгжрм# здж тмаодяэаййр войндйщмлжм лй лжалйрй гмиэтмвлй жлрмщйзхжій# дшйѓййр мр двойтрж
7
мгдхждлйолй#гдржайхжтзй# вжьмаждщйолй# зднлжржалй ж шжкжцзй двойтр
&Pd}la`lpj
ж
Nd}}ca# 0922/!
МГДХЖДЛЙОЛЖ ТЖГРДГЖ
 
Ддамѓмрд оэим здж тм мщмтжалж
#
цэатраэаййр рйнй ж држярмлдтр! Кй тмвм амойр мзй тмцэатраэаййр –гжкмщлд#‛
 
–щйклд#‛
 
ж –длжемлд!‛
 
Ржм ій нэвйр тгжтойрй кй ьэгдщ# амойр мзй лжярдлм жг щжцжлэай кйдадотрад# й ад лмздж тоэцйж мгдлтрщжщййр
йльмидлжій
# длдтлд тдтрдівй адздій аддярд лм гдейр й дежамйр кйдадотрад! Жтрд рйзй# ндомг мо д лжа цэатраэаййрйлзтждклдтр# оэржлй жож йз йнжржщйлдтр! Ж тмзйзд# дай трщййбм лйіцмтрд дамэай ж зэогжлжщйтд мщждж лй лмздлрщдожщйлд ойцмбм
&Mdklp# 0920/!
ГДРЖАЙХЖТЗЖ ТЖГРДГЖ
 
Имщмтжалжрм оэим аддвжцймлд ій нэвйр емовйрй кй ащямбм лй лжалжрм тмзділмалж йзржалдтрж!Щмцжтж зйі тжрм лжа тм ійаэай
 
лмдтрйрдз лй млмщнжій# жлжхжійржалдтр ж тдлрйлдтр! Ржм амойр мзй–тд тжой‛
 
нж жкащяэаййр тмзділмалжрм дващтзж# зйзд ярд тм
7
дмбм лй щйвдрй# гэйвмр тдщжійрмож# щэцмз# тмзт жрл! Байй тдтрдівй#
Bpda @lmn &2?5:/
 ій лйщмзэай –йщйожкжщйлдтр лйадоійрй!‛
&
тдщм
Adcla+Fdln}lkb# 0922/!
Тд рмздр лй ащмгмрд# тйгдэвжтрадрд трйлэаймжлтрамлждр лйцжл кй вмнтрад д ежадрлжрм щдвомгж! Глднэ д мщмтжалжрм оэим трйлэаййрлмкйжлрмщмтжщйлж кй ежадрдр ж дтйзэаййр й эгщйр
>
щэнж йз дтйзэаййр й тм эвжійр# й лмздж длжа эщж ж нд щйайр рдй! Тм щдхмлэай мзй дгмиэ 5 ж 2< щдхмлрж д оэимрд здж трщйййр дмщмтжій#
 
лй зщйі жкащяэаййр тйгдэвжтрад
&Mdklp# 0920/!
ВЖЬМАЖДЩЙОЛЖ ТЖГРДГЖ
Имщмтжалжрм оэим аддвжцймлд тм дгйозэ йзржалж ж дгйозэ щдэзржалж! Лйіндомгждр мо дащмгмрд нд
 
дгжлэаййр тйгж# ж тм тоэцэай й дгжлйр донж мщждж ад зщмамр! Лйіцмтрд амойр#–Тм вэйг щйлд лйэрщд ж тйгд омейг ад зщмамрдр# кдярд й трйлйг4!!!!зднй ж длйзй тж клйг мзймлдр ѓм гж вжм кй лжзйм!‛
 
Зйі мщмтжалжрм# жтрд рйзй# гдем й тм кйвмомеж этдщмлдажембм ж двйамл ндадщ
&Dcxkbaa}
ж
Lklp# 0920/!

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->