Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Phishing Appello Palermo 2010

Phishing Appello Palermo 2010

Ratings: (0)|Views: 958 |Likes:

More info:

Published by: Anti-Phishing Italia on Jan 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

01/08/2013

 
Ghzl-T`lr`lhe Lzgklg ‒ lk tcvzgko bchzvc ko zvuiio chklho(ghzl-t`lr`lhe(lz
7
BCVZO JL GTTOKKC TGKOVMCTVORLJOHZO( ZVL^^LHC ELGHBGVKCEL_JLBO ORZOHRCVO( TGTTGKGVJC GHZCHLG
LH IGZZCBch rohzoh~g vorg lk 67(:(644< lk E_T jok Zvlfuhgko jl Tgkovmc+ gkk%orlzc jl elujl~lc bokofvgzc bch vlzcgffvoylgzc+ jlb`lgvgyg C( Y( o C( I(+ vortchrgflkl jok vogzc jl bul gkk%gvz( 9:0 flr bt+ bcrë bchzorzgzc> &tov gyovo+bch tlü g~lchl lh orobu~lcho jok mojorlmc jlroehc bvlmlhcrc+ vlboyuzc hok bchzc bcvvohzo fghbgvlc h(:47<:2: gbborc tvorrc k%geoh~lg jl Tgkovmc jokkg fghbg &_hlbvojlz rtg& juo fchlilbl jl ouvc 6(<?9+?4 o2(?44+44+ johgvc tvcyohzc jl zvuiig lhicvmgzlbg bcmmorrg jg lehczl gl jghhl jl B( G( elurzg johuhblg rtcvzg lhjgzg 69(77(6445 o tov gyovo jlrtcrzc kg rcmmg jl ouvc 6(97<+44 lh igycvo jl O( H( oj ouvc 2(744+44 lh igycvojl G( E( g mo~~c jl geoh~lg Uorzovh _hlch o tovzghzc+ bcmtlohjc ctovg~lchl+ zgkl jg crzgbckgvok%ljohzlilbg~lcho jokkg rug tvcyohloh~g joklzzucrg1 igzzc bcmmorrc lh Tgkovmc ilhc gkkg jgzg jok 67(77(6445&(Tov k%oiiozzc+ bchborro gekl lmtuzgzl ko gzzohughzl jl bul gkk%gvz 9:0 flr+ LLL bcmmg b(t(o jl bul gkk%gvz(96 flr b(t+ klbchjghhgyg gkkg tohg jl ghhc uhc morl wugzzvc jl vobkurlcho oj ouvc ?44+44 jl mukzg blgrbuhc+ tohgrcrtorg tov ohzvgmfl,+ ckzvo gk tgegmohzc jokko rtoro tvcborrugkl oj gk vlrgvblmohzc jol jghhl lh igycvo jokkgbcrzlzulzg tgvzo blylko(Kg rohzoh~g jok tvlmc Elujlbo+ ctovgzg uhg bcmtluzg vlbcrzvu~lcho jok iohcmohc jokko zvuiio lhicvmgzlb`o ojok b(j( & t`lr`lhe & + tov kg bul jlrgmlhg rl vlhylg gkkg rohzoh~g jl tvlmc evgjc+ bchbkujoyg hok rohrc b`o ekllmtuzgzl gyoyghc vlboyuzc rcmmo jl johgvc jl joklzzucrg tvcyohloh~g ruk bchzc bcvvohzo lhzorzgzc gj C( I(+ mgeorzlzc jgk tgjvo Y(1 rcmmo lh tgvzlbckgvo tvcyohlohzl jgk tvokloyc lhjoflzc o jgkk%lhjoflzg gttvctvlg~lcho+evg~lo gj gvzlil~l lhicvmgzlbl+ jgk bchzc jokkg t(c(+ o jl roeulzc zvgriovlzo jgekl lmtuzgzl g blzzgjlhl vurrl mojlghzofchlilbl+ tvoylg zvgzzohuzg ruk kcvc bchzc+ jl uhg tvcyylelcho tgvl gkk%0/ joekl lmtcvzl jol fchlilbl jl yckzg lh yckzgbcmtluzl( Lh rliigzzl zvgriovlmohzl jokkg ygkuzg gkk%orzovc rl ovg wulhjl bchbvozgzg kg rcrzlzu~lcho jok johgvcvlkoyghzo gl ilhl jokkg rurrlrzoh~g jokkg bchjczzg zltlbg jok vogzc jl vlblbkgeelc+ gkzvorë+ robchjc lk tvlmc Elujlbo+rcvvozzg jg jckc oyohzugko( G tvcygvo zgko okomohzc rceeozzlyc+ g tgvovo jok E_T+ vlkoygyghc>7, k%cflozzlyghgzuvg jokkg tvorzg~lcho jl b(j( kgycvc vlb`lorzg jgkkg Lhacvo+ tvoruhzg rcblozä jgzvlbo jl kgycvc,+ crrlg kgbvog~lcho jl uh uiilblc jcmorzlbc  bcmtuzov+ lhzovhoz+ o-mglk, movgmohzo jorzlhgzc gk zvgriovlmohzc jl johgvc16, ko bchjl~lchl jokk%ciiovzg o kg rzorrg rzoruvg jok bchzvgzzc rzltukgzc bch C( I( vojgzzc bch evcrrckghl ovvcvlevgmmgzlbgkl+ o bgvgzzovl~~gzc jgkk%uzlkl~~c jl lmtvcfgflkl zovmlhl eluvljlbl+  or( lh mgzovlg jl tvoruhzo oroh~lchlilrbgkl1 2, kg vlb`lorzg jl oroeulvo zuzzo ko zvghrg~lchl lh urblzg jgk bchzc C( tvorrc kg Uorzovh _hlch bchctovg~lchl g zlzckc orbkurlygmohzo tvlygzc o mgl rcblozgvlc c bcmmovblgko1 :, k%lhylc jl jcbumohzg~lcho jokkgbgmovg jl bcmmovblc rtgehckg vobghzo kg moh~lcho+ wugko bgtc jok tovrchgko+ jl uh rceeozzc jojlzc g rzujlhok rozzcvo mojlbc+ g jlrtozzc jokk%ceeozzc o joekl rbctl rcblgkl jokkg Lhacvo+ b`o vlrukzgyg voelrzvgzg g Mgjvljbcmo uhg rcblozä jl yohjlzg jl guzc( Juhwuo+ g tgvovo jok E_T+ &tczoyg o jcyoyg lhckzvo orrovolmmojlgzgmohzo vlkoygzc jgkko bchjl~lchl bchzvgzzugkl b`o hch orlrzoyg gkbuhg tvorzg~lcho kgycvgzlyg vlb`lorzggkk%C(+ mg lk yovc rbctc jokkg rcblozä tvctchohzo ovg wuokkc jl gbwulrlvo kg jlrtchlflklzä jok bchzc lhzorzgzc gj C(I( o ruk wugko ctovgyg lk tgjvo y( ko vlboyuzo jol zvgriovlmohzl jl rcmmo oiiozzugzl lh igycvo jol rceeozzl vurrlb`o lhjlbghc bcmo mlzzohzo C( Y(,( Ekl C( tovzghzc hch gyvoffovc jcyuzc gzzohjovo lk zov~c gbbvojlzc jg tgvzojokkg rcblozä rtgehckg tov tcvvo ilho gkk%lkkoblzg ctovg~lcho+ mg gyvoffovc jcyuzc lmmojlgzgmohzo vobojovojgk bchzvgzzc&( Lh joilhlzlyg+ rl gbbovzgyg b`o C( I( o C( Y( g hcmo jok wugko ovghc rzgzl oiiozzugzl l zvgriovlmohzlrul bchzl jol rceeozzl vurrl, gyoyghc gbbozzgzc lk vlrb`lc b`o kg tvctvlg bchjczzg tczorro crzgbckgvok%gbbovzgmohzc jl wuokkg tvcyohloh~g jg vogzc jokko rcmmo+ jl bul rl ovghc vgttvorohzgzl kg rovlg tcrrlflklzä(Jl bchroeuoh~g kg tvczvg~lcho jokkg bchjczzg+ lhzovvczzg rckc lh cbbgrlcho jok zov~c gbbvojlzc bch lk fkcbbcjokk%ctovg~lcho o kg rubborrlyg tvorohzg~lcho jl uhg johuh~lg+ ygkoyghc g jlmcrzvgvo bcmo ekl lmtuzgzlgyorrovc rcrzgh~lgkmohzo gbbozzgzc lk vlrb`lc jok yovlilbgvrl jokk%oyohzc jl rcrzlzu~lcho o jl vltuklzuvg jl johgvcjl lkkoblzg tvcyohloh~g+ robchjc uh mcjukc jl yckchzä vlkoyghzo ruk tlghc tohgko+ gkkg rzvoeug jokkc rb`omgzltlbc jok jckc oyohzugko( Giiovmgyg lhigzzl lk Eut kg ruiilbloh~g jl zgko jckc gj lhzoevgvo k%okomohzc rceeozzlyczltlbc jokkg igzzlrtoblo bchzorzgzg+ bcrzlzulzc jg movc jckc eohovlbc+ g jliiovoh~g jokkg vlbozzg~lcho tov kg bulrurrlrzoh~g ovg lhyobo hoborrgvlc lk jckc rtoblilbc+ lhbcmtgzlflko g rug yckzg bch lk jckc oyohzugko(Tvctchechc vlzugkl o zomtorzlyl gttokkl gyyovrc jozzg rohzoh~g+ ekl lmtuzgzl bch rotgvgzl evgygmo vojgzzl jglvlrtozzlyl jliohrcvl+ zuzzgylg grrckuzgmohzo rtobukgvl( C( I(+ lhckzvo+ vlb`lojo k%grrcku~lcho tov hch gyovo
 
Ghzl-T`lr`lhe Lzgklg ‒ lk tcvzgko bchzvc ko zvuiio chklho(ghzl-t`lr`lhe(lz
6
bcmmorrc lk igzzc+ vlmgvbghjc kg hgzuvg movgmohzo icvmgko jokk%lhzorzg~lcho lh bgtc g ro rzorrc jok bchzcceeozzc jokko lkkoegkl zvghrg~lchl+ o wulhjl vlkoyghjc k%grroh~g jl tvcyg jl uh ruc tovrchgko bchzvlfuzc gkkgvogkl~~g~lcho joekl oyohzl(L vorljul o bcmuhl mczlyl rl vlrckychc hokkg vlb`lorzg>7, jl grrcku~lcho tov lhrurrlrzoh~g jok igzzc16, jl vlju~lcho jokkg tohg lhiklzzg12, jl jobkgvgzcvlg jl lhgmmlrrlflklzä jokkg bcrzlzu~lcho jl tgvzo blylko o jl oklrlcho jokko rzgzul~lchl vlrgvblzcvlo ojokkg kcvc lmmojlgzg orobuzlylzä tov lhrurrlrzoh~g jol tvoruttcrzl(Gkk%cjlovhg ujloh~g+ ryckzgrl lh grroh~g joekl lmtuzgzl+ vlzugkmohzo blzgzl+ mg hch bcmtgvrl+ ko tgvzlbchbkujoyghc bcmo vltcvzgzc lh otlevgio( Kg tgvzo blylko jotcrlzgyg bcmtgvrg bchbkurlchgko o hczg rtoro( Jlroeulzc gkkg bgmovg jl bchrleklc+ rl jgyg kozzuvg jokk%gkkoegzc jlrtcrlzlyc(MCZLYL JOKKG JOBLRLCHOK%gttokkc rl vlyokg lhichjgzc(Lk hubkoc bohzvgko jokkg jceklgh~g jliohrlyg rctvg vltcvzgzg gk h( 7, rl ichjg rukkg jojczzg blvbcrzgh~g b`otvctvlc kg mghcyvg ivgujckohzg jok & t`lr`lhe &+ ckzvo g tvoruttcvvo kg tvoroh~g jl uh tvokloyc zvuiigkjlhc o hchguzcvl~~gzc jl johgvc jgk bchzc jokkg t(c( + tcrzukg kg bckkgfcvg~lcho+ bgvtlzg bch lheghhc+ jl uh rceeozzclheohuc+ lehgvc jokkg bcmtkorrlzä jokkg mghcyvg ivgujckohzg oj gfflhjckgzc & lh vozo& bch kg tvcrtozzlyg jlciiovzo jl kgycvc o jl cttcvzuhlzä jl eugjgehc( Tvctvlc jl zgko lheohulzä ovg tovmogzg+ robchjc kg Jliorg+ kgbchjczzg joekl lmtuzgzl+ kg bul grrckuzg fuchg iojo ovg jlmcrzvgzg jgk igzzc b`o rckc kg kcvc johuh~lg ovg rzgzg lkmczcvo tvctukrlyc jok tvcbojlmohzc tohgko( Lh joilhlzlyg+ ekl lmtuzgzl+ jctc gyovo bcmtvorc jl orrovo rzgzlgfflhjckgzl+ gyoyghc vojgzzc uhg johuh~lg+ kg bul zomtlrzlbg ovg bcmtgzlflko bch k%gbwulrl~lcho & g tcrzovlcvl&vlrtozzc gl tvlml fchlilbl+ jokkg bchrgtoycko~~g jl orrovo vlmgrzl+ kcvc mgkevgjc+ ylzzlmo+ o gj uh zomtcbckkgfcvgzcvl lehgvl+ jl uh tcrrlflko vogzc+ oj ovg gkzvorë bcmtgzlflko bch kg vgbbckzg cvjlhgzg o vgelchgzg jokkgjcbumohzg~lcho hoborrgvlg g ruttcvzgvo lk tvctvlc grruhzc+ jg zvgrichjovo gttuhzc hokkg johuh~lg( Lhyovc+elä lhzcvhc gkkg mozä jl hcyomfvo jok 6445+ ekl lmtuzgzl rl ovghc vlyckzl+ tov igvo b`lgvo~~g ruekl oyohzl jl bulovghc tvczgechlrzl+ gk kcbgko bcmmlrrgvlgzc jl TR R( Kcvoh~c rlzugzc hol tvorrl jokkg kcvc gflzg~lcho+ o jgktovrchgko jl tckl~lg ovghc rzgzl &jlvczzgzl& gkkg Tckl~lg tcrzgko+ bcrzlzuohzo k%orbkurlyg gvzlbckg~lcho jokkg TEzobhlbgmohzo gzzvo~~gzg gk bchzvgrzc jol vogzl lhicvmgzlbl( Kg johuh~lg ovg rzgzg tvorohzgzg lk 6<(77(45+ otovzghzc jctc b`o ovg jobcvrc lk zomtc movgmohzo rzvumohzgko gkkg icvmukg~lcho jokkg bcvtcrg ojcbumohzgzg johuh~lg( Lh joilhlzlyg kg bchjczzg ovg rzgzg lhzovvczzg jgekl rzorrl lmtuzgzl b`o gyoyghc fkcbbgzclk zov~c fchlilbc( Kg kcvc cvlelhgvlg fuchg iojo ovg rzgzg bgvtlzg evg~lo gkkg tvcrtozzg~lcho jl uhg ciiovzgkgycvgzlyg b`o tvorohzgyg gkk%gttgvoh~g+ l hoborrgvl bgvgzzovl jl rovlozä+ bcmo jlmcrzvgzc jgk igzzc b`o kgrcblozä orzovg gyoyg gflkmohzo tvozorc k%lhylc jl jcbumohzl jgk kgycvgzcvo+ jokkg rug bgvzg jl ljohzlzä o jokkgrug iczc+ bch vlb`lorzo icvmukgzo bch uh korrlbc bchrchc gkko bcmuhlbg~lchl lhicvmgzlb`o+ lhzorruzo jl ovvcvl jljlelzg~lcho+ jl &rbghhovl~~g~lcho& o jl zvgju~lcho jg klheuo jlyovro( Orgzzgmohzo blö ovg gbbgjuzc tov kgtvctcrzg vojgzzg lh klheug rtgehckg o tvcyohlohzo jgkkg rojlbohzo rcblozä lfovlbg Lhacvo( Lhckzvo+ kg rcblozägyoyg vgrrlbuvgzc blvbg k%uzlkl~~c jl uh bghgko koegko tov lk zvghrlzc gkk%orzovc jok johgvc+ blcà kg Uorzvovh uhlch+o ekl rzorrl lmtuzgzl gyoyghc mcrzvgzc jl bvojovo g zgk tuhzc gkkg tvcrtozzlyg jl uh kgycvc+ jg vlb`lojovolhicvmg~lchl ru uh bcvrc jl icvmg~lcho g Mgjvlj( Lhilho+ kc rzorrc koegko vgttvorohzghzo+ rottuv lhjlbgzc bcmomojlbc+ bcmo rczzcklhogzc jgk Eut+ ovg vlrukzgzc oiiozzlygmohzo momfvc jokkg bgmovg jl bcmmovblc rtgehckgevg~lo gkko gzzorzg~lchl jcbumohzgkl zvgrmorro gekl lmtuzgzl jgkkg Rtgehg( G zuzzo zgkl vgrrlbuvg~lchl rl ovghcgbbcmtgehgzo+ lhilho+ ko tvorrghzl vlb`lorzo jokkg rcblozä g hch lhjuelgvo hol zvgriovlmohzl jok johgvc+ gbcmtlovo lmmojlgzgmohzo ko zvghrg~lchl+ lhjubohjc ghb`o rceeo~lchl trlbckcelb`o bch kg tvcrtozzg~lcho jlltczorl jl jobgjoh~g jgkkg ciiovzg kgycvgzlyg o jgl fohoilbl tvctcrzl(K%orgmo jokk%gvzlbckgzg bohruvg jliohrlyg gyyovrc lk bgtc jokkg rohzoh~g vokgzlyc gkk%gbbovzgmohzc jok jckcoyohzugko tcrzukg uh fvoyo vlb`lgmc gkkg rzvuzzuvg zltlbg jl zgko okomohzc trlbckcelbc jok vogzc+ b`o+ tovgkzvc+ kgvobohzlrrlmg Eluvlrtvujoh~g jl koelzzlmlzä g Ro~lchl _hlzo biv( rohz( h( 76:22#4<, `g vlzohuzc bcmtgzlflko ghb`obch lk joklzzc jl vlbozzg~lcho+ g mo~~c jl uhg ghgklrl b`o à cttcvzuhc lh wuorzg rojo rlhzozl~~gvo+ rlg tov kgvlbb`o~~g jl hc~lchl bchzohuzo hokkg rohzoh~g jokkg R(B( gttuhzc ruk bchzvcyovrc zomg jl okgfcvg~lcho
 
Ghzl-T`lr`lhe Lzgklg ‒ lk tcvzgko bchzvc ko zvuiio chklho(ghzl-t`lr`lhe(lz
2
jczzvlhgko o eluvlrtvujoh~lgko jok jckc oyohzugko+ rlg tov kg tvcrrlmlzä rzvuzzuvgko jol juo vogzl jl vlbozzg~lcho ovlblbkgeelc+ oj gh~l tov kg wugrl eohozlbg jovlyg~lcho o rtoblilbg~lcho jok robchjc jgk tvlmc( Tvomozzo lhigzzlguzcvoyckmohzo o bchjlylrlflkmohzo kg R(B( b`o hch yl à vgelcho gkbuhg tov orbkujovo b`o kg hc~lcho jok jckcoyohzugko tcrrg vleugvjgvo ghb`o l tvoruttcrzl jok vogzc o hch rckc k%oyohzc( Lhigzzl+ k%okomohzc trlbckcelbc jokvogzc lhyorzo rlg uhg bcmtchohzo lh rohrc tvctvlc ycklzlyg+ rlg uhg bcmtchohzo vgttvorohzgzlyg+ orrc wulhjllhyckeo lk igzzc hok ruc bcmtkorrc+ crrlg ekl oiiozzl jokkg bchjczzg o ekl gkzvl okomohzl jokkg igzzlrtoblo( Juhwuo+hch b%à vgelcho jl jlrzlheuovo lk bgrc lh bul lk jufflc bgjo rukkg yovlilbg~lcho jokk%oyohzc+ b`o yloho gbbozzgzc+gttuhzc bch b(j( jckc oyohzugko, jg wuokkc lh bul lk b(j( jufflc bgjo ru uh tvoruttcrzc( Tovzghzc+ tuö jlvrlb`o bl rl zvcyg lh tvoroh~g jl uh jckc oyohzugko wughjc b`l gelrbo rl vgttvorohzg bcmo rovlgmohzo tcrrlflkohch bcmo bovzg, k%orlrzoh~g jl tvoruttcrzl jokkg bchjczzg cyyovc lk yovlilbgvrl jokk%oyohzc bcmo bchroeuoh~gjokk%g~lcho o+ tuv jl hch vlhuhblgvo gkk%g~lcho o gl yghzgeel b`o ro ho vltvcmozzo+ gbbozzg b`o lk igzzc tcrrgyovlilbgvrl( Tovzghzc+ k%gzzoeelgmohzc trlbckcelbc hok wugko rl ig bchrlrzovo lk jckc oyohzugko foh tuö vleugvjgvol tvoruttcrzl jok vogzc+ ghb`o ro rl zvgzzg jl uh gzzoeelgmohzc b`o lh wuorzc bgrc rl vliovlrbo g uhg rlzug~lchoelä orlrzohzo gk mcmohzc jokk%g~lcho+ mohzvo wughjc orrc `g gj ceeozzc k%oyohzc rl vliovlrbo g uhg rlzug~lchoiuzuvg+ b`o tczvä jovlygvo jgkkg bchjczzg jokk%geohzo( Gttgvo tcl oyljohzo bcmo lk vlbchcrblmohzceluvlrtvujoh~lgko jokkg tcrrlflko lhovoh~g jok jckc oyohzugko gk tvoruttcrzc jok vogzc+ rl bcmuhlb`l ghb`o gkjoklzzc jl vlblbkgeelc+ b`o+ bcmo kg vlbozzg~lcho+ tcrzukg kg vlbo~lcho jl uh foho tvcyohzc jl joklzzc( Wulhjl+ghb`o hok vlblbkgeelc+ k%okomohzc vgttvorohzgzlyc jokk%geohzo joyo lhyorzlvo lh tvlmc kucec kg tvcyohloh~g jgjoklzzc hch bcktcrc jokk%ceeozzc vlboyuzc fohl+ johgvc+ c gkzvo uzlklzä,+ oj lhckzvo orrc joyo tvcevojlvo ilhc gbcmtvohjovo kg bchrgtoycko~~g o yckchzä jokkg bchjczzg rtoblgkl~~ghzo zgko igzzlrtoblo+ crrlg kg rcrzlzu~lcho+lk zvgriovlmohzc+ lh rohrc kgzc & kg vltuklzuvg&(Kg R(B( tovzghzc+ jctc gyovo vlbchcrbluzc b`o lk jckc oyohzugko tuö lhyorzlvo ghb`o kg vgttvorohzg~lchorceeozzlyg jokkg tvcyohloh~g jg joklzzc jok foho vlboyuzc hokkg vlbozzg~lcho+ `g zohuzc g tvoblrgvo kobgvgzzovlrzlb`o o ekl okomohzl jl gbbovzgmohzc jl rliigzzc okomohzc trlbckcelbc+ &tcrzc b`o kc rzorrc hch tuöjorumovrl jg romtklbl mczlyl jl rcrtozzc o hch tuö bchrlrzovo lh uh movc rcrtozzc&+ bcrzlzuohzl tluzzcrzc eklokomohzl bcrzlzuzlyl jokkg bchzvgyyoh~lcho jl lhbguzc gbwulrzc( Zorzugkmohzo giiovmg wulhjl kg R(B( b`o&Cbbcvvchc tov kg vlbozzg~lcho blvbcrzgh~o tlü bchrlrzohzl jl wuokko b`o jghhc romtklbomohzo mczlyc jlrcrtozzgvo b`o kg bcrg tvcyoheg jg joklzzc+ rlbb`ì uh vgelchoycko bchylhblmohzc b`o k%geohzo `gbchrgtoyckmohzo gbbozzgzc lk vlrb`lc jokkg tvcyohloh~g joklzzucrg tuö zvgvrl rckc jgkkg tvoroh~g jl jgzl jl igzzclhowulycbl+ b`o vohjghc tgkoro kg bchbvozg tcrrlflklzä jl uhg zgko tvcyohloh~g( Lh zovmlhl rceeozzlyl blö yuckjlvo b`o lk jckc oyohzugko hokkg vlbozzg~lcho vlb`lojo uh gzzoeelgmohzc trlbckcelbc b`o+ tuv hch gzzlheohjc lkklyokkc jokkg bovzo~~g+ rl bckkcbg ru uh evgjlhc lmmojlgzgmohzo tlü gkzc jl wuokkc jok movc rcrtozzc+bchileuvghjcrl lh zovmlhl jl vgttvorohzg~lcho jg tgvzo jokk%geohzo jokkg bchbvozg tcrrlflklzä jokkg tvcyohloh~gjokkg bcrg jg joklzzc(Lhrcmmg tovb`ì tcrrg vgyylrgvrl lk jckc oyohzugko rl vlb`lojo tlü jl uh romtklbo mczlyc jl rcrtozzc+ vlrtozzc gkwugko k%geohzo tczvoffo gyovo uh gzzoeelgmohzc trlbckcelbc jl jlrgzzoh~lcho+ jl hchbuvgh~g c jl movcjlrlhzovorro1 à hoborrgvlg uhg rlzug~lcho igzzugko jl rlehlilbgzc lhowulycbc+ b`o lmtcho gkk%geohzo uhg rbokzgbchrgtoycko zvg k%gelvo+ gbbozzghjc k%oyohzugklzä jl bcmmozzovo uhg vlbozzg~lcho+ o lk hch gelvo+ tovblö+vlb`lgmghjc uh bvlzovlc okgfcvgzc lh jczzvlhg tov jorbvlyovo lk jckc oyohzugko+ tuö vgelchoyckmohzo bchbkujovrlb`o wuorzc vlrtozzc gkkg vlbozzg~lcho à vgyylrgflko wughjc k%geohzo+ vgttvorohzghjcrl k%oyohzugklzä jokkgtvcyohloh~g joklzzucrg jokkg bcrg+ hch gyvoffo gelzc jlyovrgmohzo ghb`o ro jl zgko tvcyohloh~g gyorro gyuzgkg bovzo~~g&( Bcmo rl yojo+ rl zvgzzg jl bvlzovl o jl klhoo-euljg uzlkl~~gflkl jgkk%lhzovtvozo ghb`o tov k%gbbovzgmohzcjokk%okomohzc rceeozzlyc jok joklzzc jl vlblbkgeelc+ crrlg tov kg yovlilbg jokkg vgttvorohzg~lcho rceeozzlyg jokkgtvcyohloh~g jg joklzzc jok foho ceeozzc jokkg bchjczzg lh rohrc kgzc jl &vltuklzuvg&+ o tovzghzc jlvozzgmohzogttklbgflkl hok bgrc jl rtoblo(Cvfoho+ bch vliovlmohzc gk bgrc lh orgmo+ vlrukzg ljchoc g mghliorzgvo kg tvcyg jokkg bchrgtoycko~~g lh bgtcgkk%geohzo jokkg rovlg o bchbvozg tcrrlflklzä jl tvcyohloh~g jg joklzzc+ jok johgvc zvghrlzgzc ruk bchzc bcvvohzo otcl zvgriovlzc gkk%orzovc+ foh gk jl kä jl uh movc rcrtozzc blvbg uhg zgko cvlelho+ lk igzzc b`o k%gzzlylzä vltgegzg bchkg tvcyylelcho hch `g rtloeg~lcho o elurzlilbg~lcho gkbuhg bch uhg vogko gzzlylzä jl kgycvc( Lhyovc+ bcrzlzulrbouhg bcehl~lcho eluvljlbg okomohzgvo o jliiurg tvorrc &wulrwuo jo tctukc& o hch bovzc tvorrc kg vlrzvozzgbovb`lg joekl ctovgzcvl jok jlvlzzc+ lk igzzc b`o uhg tvcyylelcho tcrzukg uh%gzzlylzä jl kgycvc+ c gkmohc jl

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->