Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Genç Mimarlar Derneği.pdf

Genç Mimarlar Derneği.pdf

Ratings:
(0)
|Views: 5|Likes:
Published by Tuna Bayram Ekiz

More info:

Published by: Tuna Bayram Ekiz on Jan 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/15/2014

pdf

text

original

 
GENÇ MİMARLAR DERNEGİ TÜZÜĞÜDerneğin Adı:
 
Genç Mimarlar derneği’ dir.Derneğin Merkezi:
 
Madde 2. Derneğin merkezi İstanbul’ dur. Adresi:Derneğin Amacı:
 
Madde 3 mimarlık öğrencilerini ve mimarları biraraya
 
getirerek ülkemizdeki mimarlık eğitimi ortamınıgeliştirmeyi amaçlamaktadır. Dernek bu amaç doğrultusunda mimarlık eğitimi konusunda, ulusal veuluslararası platformlarda bireysel ve kurumsal düzeyde iletişim, işbirliği ve yardımlaşmanınsağlanacağı koşulları ortamı oluşturmayı
 
ve ülkede ki mimari gelişimlerde söz sahibi olmayı
hedeflemektedir.
Genç Mimarlar derneği mimari ve sosyal sorumluluk ile ilgili etkinlikleri düzenler veya bu konulardailgili kuruluşlarla işbirliği yapar. Mimarlık eğitimi konusunda araştırmaları destekler. Mimarlık eğitimiile ilgili yurtiçi ve dışındaki kuruluşlarla iletişimi sağlar, ortak çalışmalar geliştirir. Mimarlık eğitimiüzerine yayınlar yapar ve yapılmasını destekler. Mimarlık eğitimi konusunda görüş ve bilgilenmeoluşumuna katkıda bulunacak diğer çalışmaları yapar ve ilgili çalışmaları destekler.Derneğin Faaliyetleri:
 Madde 4.1.
Derneğin amacına uygun ve benzer veya eşdeğer amaç ve görevlerin gerçekleşmesi için konuilgilileri ile işbirliğinde bulunmak, konu ile ilgili kuruluşlarla yardımlaşmak.
2.
Mimarlık eğitimi ve ilgili konularda kurslar, konferanslar, kongre, sempozyum, panel vebenzeri toplantılar, yarışmalar ve sergiler düzenlemek.
 3.
Kitap, dergi, bülten, broşür ve benzeri yayınlar basmak ve dağıtmak.
 4.
Mimarlık ve ilgili konularda araştırma yapmak ve yapılmasına destek olmak.
 5.
Mimarlık ile ilgili yurtiçi ve dışındaki kuruluşlarla iletişimi sağlamak, ortak çalışmalargeliştirmek.
6.
Mimarlık konusunda görüş ve bilgilenme oluşumuna katkıda bulunacak diğer çalışmalarıyapmak ve ilgili çalışmaları desteklemek.
7.
Mimarlık eğitimi ve mesleği konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi toplayarak veritabanı oluşturup toplanan bilginin paylaşılmasını sağlamak.
8.
Dernekler Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri dahilinde bağış almak, gerekli bağışlarda
bulunmak.
 
9.
Dernekler Kanunun’ nun ilgili hükümleri dahilinde taşınmaz mallar almak, bağış olarak kabuletmek, taşınır ve taşınmaz bağışlar kabul etmek, intikalini yapmak, gerektiğinde bunları parayaçevirmek, satmak, bağışlamak.
 10.
Mimarlıkla ilgili konularda çalışmalara, araştırmalara destek olmak üzere çeşitli kuruluşlardanmali destek, kaynak, burslar sağlamak.
 11.
Amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik diğer faaliyetlerde bulunmak.
Kurucular:Madde 5. De
rneğin kurucuları tamamı T.C. vatandaşı olup ad ve soyadları, meslekleri veikametgahları ekteki listede belirtilmiştir.Üyelik:
 
Madde 6. Derneğin (a) asil üye, (b) haberleşme üyesi, (c) onur üyesi, olmak üzere üç tür üyesi vardır.
 M
adde 7. Asil Üyelik: Derneğe asil üye olabilmek için: (a) Türkiye’deki üniversitelerin mimarlıkfakültelerinde öğrenci veya mimarlık fakültelerinden mezun olmak veya başka bölümlerde mimarlıkeğitimi konusunda çalışıyor olmak. (b) 2908 sayılı Dernekler Kanunu’ nun 16. Maddesin
e uygun
durumda olmak. (c) Giriş aidatını ödemiş bulunmak gerekir. Üyelik başvuruları Yönetim Kurulutarafından hazırlanacak esaslara göre yapılır ve yine bu kurulca karar bağlanır.Madde 8. Haberleşme Üyeliği: Mimarlık konusuna ilgi duyan öncelikle mimarlar olmak üzere çeşitlimeslek ve kuruluşlardan kişiler ve mimarlık öğrencileri derneğin etkinliklerinden Yönetim Kurulu'’nunhazırlayacağı esaslara göre yararlanmak üzere haberleşme üyesi olabilirler. Haberleşme üyeleriderneğin hiçbir kademe ve kurulunda görev alamazlar.Madde 9. Onur Üyeliği: Türkiye mimarlık eğitimine
ve mimariye
üst düzeyde katkısı bulunan eğitici vemimarlardan üyeler topluluğu arasında bulunması yararlı görülenler veya derneğin faaliyetlerindeüstün başarı göstermesi ,
 
iki üyenin teklifi ve yönetim kurulu kararı ile onur üyeliğine seçilebilirler.
Der
neğin Organları:
 
Madde 10. Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
 1. Genel Kurul2.
Yönetim Kurulu
 3.
Başkan
 4.
Haysiyet Divanı
5. Denetleme KuruluGenel Kurul:
Madde 11. Asil üyelerden oluşan Genel Kurul, derneğin en yüksek ve yetkili organıdır.Madde 12. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:
 
 
1.
Dernek organları seçimi,
 2.
Dernek Tüzüğü’ nün değiştirilmesi
 3.
Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi ve gerektiğinde Yönetim Kurulu’ nunibrası.
 4.
Yönetim Kurulu’ nca hazırlanan bütçe, kesin hesap ve bilançonun görüşülüp incelenmesi,aynen veya değiştirilerek kabulü.
 5.
Derneğin bir federasyona
veya odaya
katılması ve ayrılması
 6.
Derneğe lüzumlu gayrimenkul satın alınması veya mevcutların satılması, gerektiğinde ipotekyapılması için Yönetim Kurulu’ na yetki verilmesi
 7.
Giriş ve yıllık aidat miktarının belirlenmesi
 8.
Haysiyet Divanı tarafından verilecek ihraç kararlarına karşı yapılacak itirazların tetki
ki ve kesin
karara bağlanması,
 9.
Yönetim Kuruluna prensip niteliğinde direktif verilmesi,
 10.
Derneğin feshine, tasviyesine veya bir başka tüzel kişi ile birleşmesine karar verilmesi,
 11.
Mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel Kurul’ ca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerinegetirilmesi ve yetkilerin kullanılması,
 
Madde 13. Genel Kurul Toplantıları: Genel Kurul her Nisan ayında
 
mali işleri görüşmek üzere, üçyılda bir aynı ayda Ilgili organların seçimi için olağan olarak toplanır. Ayrıca Genel Kurul, YönetimKurulu kararı, asil üyelerin beşte birinin yazılı isteği veya Denetleme Kurulu’ nun gerekli görmesihalinde olağanüstü olarak toplanır.Madde 14. Genel kurula Çağrı: Asil üyeler, toplantının gününü saatini, yerini ve gündemini belirten biryazı ile toplantıdan en az 15 gün önceden
belirlenen mecralar
ile yapılan ilan ile toplantıya çağırılır.Bu ilanda çoğunluğun sağlanamaması hailinde ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağıbelirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az, üç haftadan fazlaolamaz. Toplantı gününden en az 15 gün önce toplantı yeri günü, saati ve gündemi bir yazı ile mahalinen büyük mülki amirliğine bildirilir. Bu yazıya toplantıya katılacak üyelerin listesi eklenir.
Madde 15.
Toplantı Yeter Sayısı: Genel Kurul katılma hakkı bulunan asil üyelerin en az yarıdan birfazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıya katılan üyesayısı, dernek Yönetim ve Denetim Kurulları üye sayısı toplamının iki katından az olmamak şartıylatoplantı yapılır.Madde 16. Toplantı Usulü: Genel Kurul toplantısı, toplantı nisabı temin edilmişse, durum birtutanakla tespit edilip, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri
taraf 
ından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve iki katiptenoluşan divan heyeti açık oylama ile seçilir.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->