Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Glitch Frame Lollipop : Amitabh Kumar | Prayas Abhinav | Siddhartha Kararwal

Glitch Frame Lollipop : Amitabh Kumar | Prayas Abhinav | Siddhartha Kararwal

Ratings: (0)|Views: 22 |Likes:
Published by Latitude 28 Gallery

Glitch Frame Lollipop

Amitabh Kumar | Prayas Abhinav | Siddhartha Kararwal

at LATITUDE 28

Preview: 14th August, 2012
7 pm onwards

On view until 17th September, 2012
11 am to 7 pm
Gallery open all days, including Sundays

Glitch Frame Lollipop

Amitabh Kumar | Prayas Abhinav | Siddhartha Kararwal

at LATITUDE 28

Preview: 14th August, 2012
7 pm onwards

On view until 17th September, 2012
11 am to 7 pm
Gallery open all days, including Sundays

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Latitude 28 Gallery on Jan 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

06/04/2014

 
 Mlbsmna Kzlm~ y T~mrmu Mnabhmv y Ubccam~sam Km~m~wmi
=3sa Mzozus , =?sa Ujtsjlnj~ >4=>
OIBSEA F^MLJ IGIIBTGT
 
T~juu Hgsj
Umru Namvhm Kmkm~) Cb~jesg~) Imsbszcj >10 ’Bh ibhj wbsaImsbszcj >1‒u gsaj~ jqtj~bljhsu wbsa eghsjltg~m~r m~s)wj cjebcjc sg sa~gw gz~ utmej gtjh sg saj cbvj~ujt~mesbeju gf sajuj sa~jj rgzho m~sbusu( Sjeahgigor)bhvjhsbvj zuj gf lmsj~bmi mhc saj zheghvjhsbghmi bcjmusams fjmsz~j bh saj wg~k gf sajuj m~sbusu) migho wbsa sajb~ujhuj gf b~ghr mhc wbs uagzic sz~h gzs sg nj m zhb}zjjqtj~bjhej bh saj omiij~r( “Saj sbsij gf saj uagw wmu eagujh nr saj s~bg) mu Kzlm~~jvjmiu) sg ’obvj mh jcor) eghsjltg~m~r hmlj sg gz~wg~k) wabea umru m igs mngzs gz~ ugebjsr mhc wg~ic nzsbh m eajjkr) fzh wmr wbsagzs uj~lghbubho(“ S~zj sg sajsbsij gf saj uagw) saj wg~ku s~jms t~gnbho ~jmibsbju gf jvj~rcmr ibfj b~ghbemiir) mhc n~bho gzs eghsjltg~m~reghej~hu nr timrbho wbsa lmsj~bmiu mhc eamiijhoju sajvbjwj~‒u ujhubnbibsbju wbsa }zb~k mhc wbs( Saj oibsea gfsjhgtjhu zhjqtjesjc cgg~u ijmcbho sg saj wablubemi mu wjiimu saj t~gfgzhc( Saj uagw amu miug lmhmojc sg ~jmeagzs sg m im~oj egllzhbsr gf m~sbusu) m~s jhsazubmusu mhcgsaj~u lj~jir bhsj~jusjc bh saj oibsea sa~gzoa mFmejnggk o~gzt emiijc Oibsea( Sabu Fmejnggk o~gzt butm~s gf saj t~gejuu njabhc saj t~gejuu gf saj uagw waj~jbcjmu m~j eghsbhzmiir ojhj~msjc) mhc tguubnij oibseaju~jeg~cjc( Usm~sbho f~gl =4sa Mzozus) uglj gf sajuj bcjmuwbii ojs bheg~tg~msjc bhsg saj uagw) mu saj sa~jj m~sbusuwbii egiimng~msj sg cjvjigt ubsj,utjebfbe t~g`jesu samszhb}zjir ~jutghc sg saj omiij~r utmej njubcju sajt~jljcbsmsjc m~swg~ku sams wbii nj uagwh(
 
 Mlbsmna Kzlm~
bu uagwbho fbvj wg~ku bh cbffj~jhs ljcbzlu( Saj fb~us) m s~btsrea gf sa~jj zis~mvbgijs t~bhsu gh ~mwmizlbhzl uajjs) bu sbsijc
^jvjhoj gf saj Hgh
) wabea bu mngzs fboz~ju) gn`jesu mhc bcjmu gf jqejuu mhc gnugijuejhej( Bhsaj fb~us c~mwbho) fg~ bhusmhej) aj lmkju m fir ubs gh mh joo) saj gsaj~ bu mh bhvj~sjc utbhmi eg~c wbsa tjivbe nghj mhcsaj sab~c bu gf m ~ms lg~tabho bhsg m fg~lijuu lmuu( ’Saj wg~k bu nmujc gh saj eghejts sams saj ljjk uamii ghj cmrbhaj~bs saj jm~sa( Bs‒u mh gcj sg saj tgwj~ijuu wag m~j lj~jir egou bh m ug emiijc fzhesbghmi urusjl) mhc agw sajb~sblj amu eglj sg smkj ~jvjhoj(“ Kzlm~ bh sams ujhuj bu }zjusbghbho cjlge~msbe urusjlu waj~j mii m~j cjjljc j}zmimhc rjs uglj m~j lg~j j}zmi samh saj gsaj~u( Kzlm~ amu miug e~jmsjc m iblbsjc jcbsbgh eglbe nggk !nimek mhc wabsj"gf swjhsr tmoju emiijc
 Tijmuj Cgh‒s Sz~h Ujtsbe
wabea wbii nj cbus~bnzsjc f~jj bh saj omiij~r( _bsa c~mwbhou gf cbusg~sjc azlmh ngcr tm~su gh jmea tmoj mhc sjqs ~zhhbho sa~gzoa saj eglbe ~jmcbho ’Cgh‒s nj uz~t~bujc wajh bs‒u~jvjmijc sams wj ~jmiir m~j mhblmiu mhc saj n~mbh bu lzea ibkj eimwu) fmhou mhc smighu mhc amb~( ^jljlnj~ samscjutbsj gz~ umvmoj fmsj wams umvju bu hg tjcbez~j g~ tg~eztbhju“) saj eglbe nggk bu m eghsbhzmsbgh gf abu m~s gf o~mtabe usg~rsjiibho( Kzlm~‒u sab~c wg~k bu m ulmii emkj lmcj gf cjhsz~ju mhc egmi sm~ sbsijc
Rgz iggk ubiir wajh rgz fmii
( Saj wg~k wbii nj lgzhsjc gh m `m~ gf oirej~bhj mhc mu saj egmi sm~ ljisu gvj~ m tj~bgc gf sblj) mii sams wbii~jlmbh bu saj cjhsz~j( ’Egmi sm~ bu urlngibe gf cjvjigtljhs mhc wams B‒l s~rbho sg umr aj~j bu sams bh saj t~gejuu gf ‑ug emiijc cjvjigtljhs‒) ghj amu sg fmii(“ Saj fgz~sa wg~k nr Kzlm~ wbii nj m fzhesbghbho cgg~njii wbsa m tgus,bs hjqssg bs sams amu iggujir ue~bnnijc) .Saj eghsjltg~m~r amu hg fzsz~j. wbsa m usmhcm~c buuzj nmiitjh( Saj cgg~njii bu msblj s~mvjiibho cjvbej) s~mhutg~sbho saj zuj~ bhsg saj fg~jujjmnij fzsz~j gf m cgg~ gtjhbho) m utmej zhvjbibho) mhjhegzhsj~( Saj cgg~njii aj~j amu hg cgg~( Saj~j bu ghir saj s~booj~ fg~ mh jhegzhsj~) hg tguubnbibsbju(
T~mrmu Mnabhmv
amu miug wg~kjc bh lbqjc ljcbm) wbsa saj fb~us bhusmiimsbgh wg~k sbsijc
Imek,izus~j Hm~~msbvju
mhclmcj zt gf Ugfswm~j) nizjsggsa kjrngm~c) t~g`jesg~ mhc tmtj~( Aj jqtimbhu0 ’Bf rgz srtj bh bheghubusjhs ~arsalu)saj hm~~msbvj kjjtu ojssbho f~moljhsjc mhc uemssj~jc( Sabu bu m sjqs,jcbsg~ wabea s~meku rgz~ srtbho ~arsal mhc~jutghcu sg bs f~moljhsbho saj sjqs bf saj tmej bu hgs ~arsalbe(“ Mnabhmv‒u ujeghc wg~k bu sbsijc
Lj~b @mmh Sj~j Cmmhs Lj Amb !Lr Ibfj Bu Bh Rgz~ Sjjsa"
mhc bu mh bhsj~mesbvj vbcjg) wjneml) ue~jjh) oimuu wbsa ljeamhbemieghs~mtsbghu waj~j saj vbcjg eamhoju bsu uj}zjhej gf jcbs bf saj vbjwj~ ulbiju( Abu sab~c wg~k bu m t~bhs sbsijc
 Tmhbe
 wabea bu mngzs m wg~ic bh wabea vbubgh mhc uboas bu egltziug~r( Bs bu hjejuum~r sg miwmru kjjt rgz~ jrju gtjh mhcjuemtj bu hgs tguubnij(
Saj Sab~c Usm~ F~gl Saj Ijfs
bu mhgsaj~ gf abu wg~ku wabea bu lmcj zt gf `jmhu) wmsj~) sjqs)nigwj~ mhc c~mwbho(
Ubccam~sam Km~m~wmi
amu lmcj m uj~bju gf im~oj uemij bhusmiimsbghu wabea fgiigwu abu wg~k wbsa timusbe mhc gsaj~bhcbojhgzu lmsj~bmiu) sabu sblj fgezubho gh tgwcj~jc mhc t~gejuujc fmn~be( Abu bcjm bu sg n~jmk saj vbuzmi nmoomojwabea m vbjwj~ n~bhou migho jvj~r sblj aj ujju m wg~k gf m~s( Saj eamiijhoj bu sg uznvj~s saj bhsj~fj~jhej sams sajtgsjhsbmi gf m lmsj~bmi fmeju f~gl saj ezisz~miir eam~ojc tj~ejtsbgh sams bs mi~jmcr amu) saj hgsbghu bs n~bhou wbsa bs ― n~jmkbho saj ljmhbho gf saj lmsj~bmi sg e~jmsj ugljsabho hjw) s~booj~ mh zhfmlbibm~ ~jmesbgh( Sajuj eghej~hu m~jjvbcjhs bh abu ~jejhs im~oj uemij bhusmiimsbghu ibkj
Sglmsg Lmuaj~u
mhc
Ibek Usbek
(

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->