Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
01-08-13 Edition

01-08-13 Edition

Ratings: (0)|Views: 117 |Likes:

More info:

Published by: San Mateo Daily Journal on Jan 08, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

02/14/2013

 
ttt+~i`ojczhguvkoc+ngiPue~`oz
 Hok+=#62?>
Qgc ]JJ#E`jpjgk ?6>
FOZ FVJ@DEMJP
CGNOC RODE 5
 
”FOIO VGCC^PG FN^ PJPCE
^RGVP^RODE ?>
AETREGRCE LKGTOCCGFE^JPZ VJ^L^
MEOCPM RODE ?4
EIRPZ GJC POKLEV NOU^E^ IJKGV @OIODE OAPEV^PVJLJKD FVJ@DE
Fz Meopmev Iuvpodm
@OJCZ HGUVKOC ^POAA
^ok Fvukg‚~ aupuve j~ fvjdmp tjpm rcok~ pgfujc` ok` dvgt jk pme ngijkd zeov#Iozgv HjiVuoke ~oj` op pme ^pope ga pme Njpz Igk`oz+Po} veqekue j~ ur#`eqecgriekp rvgrg~oc~ove ngijkd jk#ok` pme njpz j~ tgvljkd gkcgkd)pevi rcok~ agv jp~ topev ok` ~etev jkavo)~pvunpuve#Vuoke ~oj` ze~pev`oz `uvjkd o ^okFvukg Nmoifev ga Ngiievne cuknmegk mec`op ^lzcjke Ngccede+ Vuokegupcjke` o kuifev ga rvgh)enp~ kgt jk pme tgvl~avgi ﬏kj~mjkd pme Pvok~jpNgvvj`gv Rcok ‐ tmjnm j~ceo`jkd pg ket `eqecgr)iekp j`eo~ jk ok` ovguk``gtkpgtk ‐ pg ngkpjku)jkd pg fe jkqgcqe` op pme ~pope ok` kopjgkoc ceq)ec~ gk pocl~ ofgup upjcjpz ~oaepz+^jircz rup#Vuoke `e~nvjfe` iokz veo~gk~agv mj~ grpjij~i+Eovcz jk 62?>#^ok Fvukg tjcc ﬏kj~m pmeqj~jgk agv pme ^ok Fvukg pvok~jp ngvvj`gv#Vuoke ~oj`+ Tgvl pg nveope o rcok pg ~urrgvp`gtkpgtk ~povpe` jk aocc 622= fup to~ ~j`e)cjke` jk 62?2+ Eaagvp~ pg dep pme rcok jk rconeove igqjkd agvtov` odojk+ @e~rjpe pme jkpev)vurpjgk jk rcokkjkd#pme dgoc~ veiojk pg rvg)igpe `gtkpgtk o~ o `e~pjkopjgk tmjceekmoknjkd cgnoc nmovonpev ok` engkgijn qjpoc)jpz+ Pme qj~jgk jkncu`e~ eifvonjkd pme encen)pjn ovnmjpenpuve ga ^ok Iopeg Oqekue#nveopjkdcovde ij}e`)u~e fujc`jkd~ pg `vjqe pvoa﬏n jkpgpme oveo tmjce ~urrgvpjkd pme ngiiukjpz‚~nucpuvoc `jqev~jpz+ Rovp ga pme rcok jkncu`e~
Iozgv grpjij~pjn ofgup ^ok Fvukg‚~ aupuve
^pope ga pme Njpz o``ve~~ `epojc~ `eqecgriekp rcok~#`gtkpgtk rvghenp~
 Hji Vuoke
FJCC ^JCQEVAOVF'@OJCZ HGUVKOC
Kejdmfgv~ tokp onpjgk polek odojk~p pme gtkev~ ga o qonokp mgie jk Fuvcjkdoie tmg moqe kgp iojkpojke` pme rvgrevpz agv zeov~+
Fz Fjcc ^jcqevaovf
@OJCZ HGUVKOC ^POAA
O cgkd)qonokp mgie jk Fuvcjkdoie‚~Czgk Mgod kejdmfgvmgg` mo~ puvke`jkpg `uirjkd dvguk` ok` kejdmfgv~ jkpme oveo ove ~jnl ga jp+Pme mgie#op ?>: Nmokkjkd Vgo`#~jp~jk pme ij``ce ga ijccjgk)`gccov mgie~fup kejdmfgv~ aeov pmejv gtk rvgrevpzqocue~ tjcc fe kedopjqecz jironpe` fzpme rvgrevpz ‐ tmjnm pmez ~oz cggl~cjle ok gqevvuk hukl zov`+Pme cj~pe` gtkev~#Ijnmoec Hoie~G‚Fvjek ok` Hgmk _ujccjok G‚Fvjek#igqe` gup ga pme mgie ~eqevoc zeov~ odgoapev o `eopm jk pme aoijcz ok` moqe kgpiojkpojke` pme rvgrevpz#kejdmfgv~ pgc`pme @ojcz Hguvkoc+Fvune Feppeknguvp#tmg cjqe~ vjdmpke}p `ggv pg pme mgu~e tjpm mj~ tjae#mo~nocce` Fuvcjkdoie ng`e ekagvneiekp opceo~p –?22 pjie~’gqev pme zeov~ ofgupvop~#dovfode#hukl ok` gqevdvgtk qede)popjgk gk pme rvgrevpz#me pgc` pme @ojcz
@uirjkd dvguk`
Fuvcjkdoie kejdmfgv~ pjve ga cgkd)qonokp mgie
^cgnui ~tgvkjk o~ ~urevqj~gv
Agviev ecenpjgk~ nmjea verconjkdpevie`)gup Vg~e Hongf~ Djf~gk
Fz Ijnmecce @uvok`
@OJCZ HGUVKOC ^POAA
Tovvek ^cgnui j~ kg ~pvokdev pg fejkd~tgvk jkpg ga﬏ne ‐ oapev igve pmok ptg`eno`e~ o~ pme ngukpz‚~ nmjea ecenpjgk~ga﬏nev ok` o~~e~~gv)ngukpz ncevl)vengv`ev#me mo~ voj~e` mj~ mok`~ ~eqevoc pjie~ pgonnerp okgpmev pevi+Fup gk Igk`oz kjdmp#pme vepjve`^cgnui aguk` mji~eca vereopjkd o ketgopm o~ me to~ ~tgvk jk o~ pme ngukpz~urevqj~gv agv @j~pvjnp Aguv+ ^cgnui ~oj`me‚~ hgjkjkd pme fgov` o~ pme ngukpz ekpev~–ok e}njpjkd ket evo’jk tmjnm ga﬏njoc~nok fujc` o ~pvgkd dgqevkiekpoc aguk`o)pjgk agv pme aupuve+–Jiodjke ja dgqevkiekp to~ hu~p o cjppce`jaaevekp ok` nguc` e}njpe#jkkgqope ok`jk~rjve#^cgnui ~oj`+^cgnui#10#pggl pme gopm#o`ijkj~peve`fz Ve`tgg` Njpz Iozgv Ocjnjo Odujvve#
Tovvek ^cgnuiVg~e Hongf~ Djf~gk
^ee
^CGNUI
#Rode
62
Djvc ~mgp jk o `vjqe)fz
^opuv`oz jknj`ekp pggl rconekeov Norunmjkg Mjdm ^nmggc
Fz Fjcc ^jcqevaovf
@OJCZ HGUVKOC ^POAA
O ?1)zeov)gc` djvc ~mgp jk Ijccfvoe ^opuv`oz kjdmp to~~pok`jkd tjpm o dvgur ga avjek`~ keov Norunmjkg Mjdm ^nmggctmek o `ovl ~e`ok `vgqe fz pmei#vgcce` `gtk pme tjk`gt~ok` ~povpe` ~mggpjkd op pmei#onngv`jkd pg pme ^ok IopegNgukpz ^mevjaa‚~ Ga﬏ne+Rgcjne ove kgp ~uve op pmj~ pjie tmepmev pme djvc to~ pmejkpek`e` qjnpji gv tmepmev pme ~mggpjkd to~ dokd)vecope`#onngv`jkd pg pme ^mevjaa‚~ Ga﬏ne+–Pme qjnpji~ ove kgp fejkd qevz nggrevopjqe#^mevjaa‚~Gaajne ~rgle~tgiok Vefenno Vg~ekfcopp pgc` pme @ojcz
^ee
DJVC
#Rode
62
^ee
MGIE
#Rode
?=
^ee
NJPZ
#Rode
?=
 
AGV PME VENGV@6
Pue~`oz
 Hok+=#62?>
PME@OJCZHGUVKOC
Pme ^ok Iopeg @ojcz Hguvkoc
=22 ^+ Ncoveigkp ^p+#^ujpe 6?2#^ok Iopeg#NO :0026
Rufcj~mev8Hevvz CeeE`jpgv jk Nmjea8Hgk Ioz~
 hevvzB~i`ojczhguvkoc+ngihgkB~i`ojczhguvkoc+ngi~i`ojczhguvkoc+ngi~nvjf`+ngi'~i`ojczhguvkocptjppev+ngi'~i`ojczhguvkocaonefggl+ngi'~i`ojczhguvkocRmgke8+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -152* >00)5622 Ao}8-152* >00)56:2Pg O`evpj~e8+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + o`~B~i`ojczhguvkoc+ngiEekp~8+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + nocek`ovB~i`ojczhguvkoc+ngiKet~8+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ket~B~i`ojczhguvkoc+ngi@ecjevz8+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + njvnucopjgkB~i`ojczhguvkoc+ngiNoveev8+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + jkagB~i`ojczhguvkoc+ngi
O~ o rufcjn ~evjne#pme @ojcz Hguvkoc rvjkp~ gfjpuovje~ ga orrvg}jiopecz 622 tgv`~ gv ce~~ tjpm o rmgpg gke pjie gk pme `ope ga pme aoijcz‚~ nmgg~jkd+Pg ~ufijp gfjpuovje~#eiojcjkagviopjgk ocgkd tjpm o hred rmgpg pg ket~B~i`ojczhguvkoc+ngi+Avee gfjpuovje~ ove e`jpe` agv ~pzce#ncovjpz#cekdpm ok` dvoiiov+Ja zgu tguc` cjle pg moe ok gfjpuovz rvjkpe`igve pmok gkne#cgkdev pmok 652 tgv`~ gv tjpmgup e`jpjkd#rceo~e ~ufijp ok jkqujvz pg guv o`evpj~jkd `erovpiekp op o`~B~i`ojczhguvkoc+ngi+
Vgnl ~jkdev @oj`Fgtje j~ 11+
Pmj~ @oz jk Mj~pgvzPmgudmp agv pme @oz
?:1>
Cegkov`g `o Qjknj‚~ –Igko Cj~o#gkcgok pg pme Ukjpe` ^pope~ avgi pmeCguve Iu~eui jk Rovj~#tekp gk `j~)rcoz op pme Kopjgkoc Doccevz ga Ovp jkTo~mjkdpgk#@+N+#tjpm Rve~j`ekp HgmkA+ Lekke`z ok` mj~ tjae#Honquecjke#jkoppek`okne+
–Kg tvjppek cot mo~ eqev feek igve fjk`jkd pmok uktvjppeknu~pgi ~urrgvpe` fz rgrucov grjkjgk+’ 
‐ Novvje Nmoriok Nopp#~uaavode ceo`ev -?=5:)?:04*
Rmz~jnj~p ^permekMotljkd j~ 4?+^jkdev V+Leccz j~01+
Jk gpmev ket~ +++Fjvpm`oz~
VEUPEV^
Rgvpudoc‚~ Mec`ev Vg`vjdue~ vj`e~ mj~ Mgk`o `uvjkd pme pmjv` ~pode ga pme @olov Voccz 62?> avgi Rj~ng pg Koxno jk Revu+
Pue~`oz
8^ukkz jk pme igvkjkd pmekfengijkd rovpcz ncgu`z+ Mjdm~ jk pme ij`52~+ Kgvpm tjk`~ 5 pg ?5 irm+
Pue~`oz kjdmp8
Rovpcz ncgu`z+ Cgt~ jk pmecgtev 02~+ Kgvpmte~p tjk`~ 5 pg ?2 irm+
Te`ke~`oz
8Ig~pcz ncgu`z+ O ~cjdmpnmokne ga vojk+ Mjdm~ jk pme ij` 52~+Kgvpmte~p tjk`~ 5 pg ?5 irm+ Nmokne ga vojk 62 revnekp+
Cgnoc Teopmev Agveno~p
Pme ovpjnce –Duk `eocev~ tejdm jk gk ~oaepz’jk pme Hok+ 0e`jpjgk ga pme @ojcz Hguvkoc mo` ptg rjene~ ga jkngvvenp jkagv)iopjgk+ Pme Ig~~fevd 522 j~ o ~mgpduk ok` OV)?5~ ove ~eij)oupgiopjn+
NgvvenpjgkCgppg
 Pme @ojcz @evfz vone tjkkev~ ove Kg+?2 ^gcj`Dgc` jk ﬏v~p rcone<Kg+2? Dgc` Vu~m jk ~engk`rcone<ok` Kg+?? Igkez Fod~ jk pmjv` rcone+Pmevone pjie to~ ncgnle` op ?804+44+
-Ok~tev~ pgigvvgt*RJQGPNMUVK IGVPOCNO^JKGZe~pev`oz‚~Huifce~8Ok~tev8Pme huvz veonme` jp~ `enj~jgk tjpm NGKQJNPJGKKgt ovvokde pme njvnce` ceppev~pg agvi pme ~uvrvj~e ok~tev# o~~udde~pe` fz pme ofge novpggk+
PMOP ^NVOIFCE@ TGV@ DOIE
fz @oqj` C+ Mgzp ok` Heaa Lkuvel
Uk~nvoifce pme~e aguv Huifce~#gke ceppev pg eonm ~quove#pg agvi aguv gv`jkovz tgv`~+
@UKRGVJI^LRECPJV^ONMTE
ª62?> Pvjfuke Ie`jo ^evjne~# Jkn+Occ Vjdmp~ Ve~eve`+
   A   j  k   `  u  ~  g  k   A  o  n  e   f  g  g   l   m   p   p  r  8   '   '  t  t  t +   a  o  n  e   f  g  g   l +  n  g  i   '   h  u  i   f   c  e
 O8
6 > 5? 6 6> 6555>:
Iedokuifev
 H
 
ok+0 Ie
 
do Ijcc
 
j
 
g
 
k~
 
6 6? 66 60 >5
A
 
okpo~z Aj
 
q
 
e
 
@ojc
 
z pmve
 
e ij``
 
oz
 
5=> 0
@ojc
 
z Ag
 
u
 
v
 
4 5 >
@ojc
 
z pmve
 
e eq
 
ek
 
j
 
kd
 
Jk ?4:2#
Rve~j`ekp Degvde To~mjkdpgk `ecjeve` mj~ ﬏v~p ^popega pme Ukjgk o``ve~~ pg Ngkdve~~ jk Ket Zgvl+
Jk ?=?5#
U+^+ agvne~ ce` fz Dek+ Ok`vet Honl~gk `eaeope` pmeFvjpj~m jk pme Foppce ga Ket Gvceok~ ‐ pme ncg~jkd ekdodeiekpga pme Tov ga ?=?6+
Jk ?=1>
#Oievjno‚~ Ajv~p Pvok~ngkpjkekpoc Vojcvgo` mo` jp~fedjkkjkd~ o~ Nocjagvkjo Dg+ Cecok` ^pokagv` fvgle dvguk`agv pme Nekpvoc Ronj﬏n Vojcvgo` jk ^onvoiekpg+ -Pme pvok~ngk)pjkekpoc vojcvgo` to~ ngircepe` jk Rvgigkpgvz#Upom#jk Ioz?=1:+*
Jk ?:?6#
pme Oavjnok Kopjgkoc Ngkdve~~ to~ aguk`e` jkFcgeiagkpejk#^gupm Oavjno+
Jk ?:?=#
Rve~j`ekp Tgg`vgt Tjc~gk gupcjke` mj~ AguvpeekRgjkp~ agv co~pjkd reone oapev Tgvc` Tov J+ Ij~~j~~jrrj fenoiepme ﬏v~p ~pope pg vopjaz pme ?=pm Oiek`iekp pg pme Ngk~pjpupjgk#tmjnm e~pofcj~me` Rvgmjfjpjgk+
Jk ?:>5#
vgnl)ok`)vgcc cedek` Ecj~ Rve~cez to~ fgvk jkPurecg#Ij~~+
Jk ?:5:
#Nmovce~ `e Doucce to~ jkouduvope` o~ rve~j`ekp ga Avokne‚~ Ajapm Verufcjn+
Jk ?:10
#Rve~j`ekp Czk`gk F+ Hgmk~gk `encove` o –Tov gkRgevpz’jk mj~ ^pope ga pme Ukjgk o``ve~~+
Jk ?:4>#
pme Rovj~ reone pocl~ fepteek pme Ukjpe` ^pope~ ok`Kgvpm Qjepkoi ve~uie`+
Jk ?:=6#
Oievjnok Pecermgke ok` Pecedvorm ~eppce` pme Hu~pjne@erovpiekp‚~ okpjpvu~p cot~ujp odojk~p jp fz odveejkd pg `je~pjp~eca ga pme 66 Fecc ^z~pei ngirokje~+
Jk ?:=:#
04 regrce teve ljcce` tmek o Fvjpj~m Ij`cok` Fgejkd4>4)022 novvzjkd ?61 regrce nvo~me` jk nekpvoc Ekdcok`+Agviev Jk`erek`ekp Nguk~ec Cotvekne E+ Toc~m j~ ?2?+ Onpgv)ngie`jok Covvz ^pgvnm j~ :2+ Onpgv Vgk Igg`z j~ =:+ Fvgo`no~p hguvkocj~p ^ok`ev Qokgnuv j~ =5+ NF^ ket~iok Nmovce~ G~dgg`j~ =2+ ^jkdev ^mjvcez Fo~~ez j~ 41+ Doie ~mgt mg~p Fgf Eufokl~j~ 45+ Ngukpvz)dg~rec ~jkdev Nvj~pz Coke j~ 4>+ Vmzpmi)ok`)fcue~~jkdev Okpmgkz Dguv`jke -Cjppce Okpmgkz ok` pme Jirevjoc~* j~ 46+Onpve~~ Zeppe Ijijeu} j~ 4?+ Vgnl iu~jnjok Vgffz Lvjedev-Pme @ggv~* j~ 14+ Igje `jvenpgv Hgmk InPjevkok j~ 16+ Onpve~~Movvjep ^ok~gi Movvj~ j~ 5=+ ^jkdev)~gkdtvjpev Vgk ^e}~ijpm j~0:+ Onpve~~ Iovjo Rjpjccg j~ 0=+ Onpve~~ Ijnmecce Agvfe~ j~ 0=+Vgnl iu~jnjok Heaa Ofevnvgifje -Auec* j~ 00+
Ao~p)agg` vgffev ~u~renpvepuvk~ pg eop#j~ koffe`
RGKPJON#Ijnm+ ‐ Ga﬏njoc~ ~oz o~u~renpe` vgffev ga o ~ufuvfok @epvgjpve~pouvokp tmg orrovekpcz vepuvke`igkpm~ copev pg dep ~gie agg` j~ uk`evovve~p oapev fejkd vengdkjxe` fz eircgz)ee~+Pme Golcok` Ngukpz ~mevjaa‚~ `erovp)iekp ~oz~ tgvlev~ op o In@gkoc`‚~ jkRgkpjon ~rgppe` pme 02)zeov)gc` iok^opuv`oz jk pme `vje)pmvu+^mevjaa‚~ `erupje~ ve~rgk`e` ok` pggl pme Rgkpjon iok jkpg nu~pg`z+ Me to~fejkd mec` op pme Golcok` Ngukpz Hojcrek`jkd nmovde~+Pme vgffevz morreke` Gnp+ 5+
Ngr~ noudmp eddjkd~urevjgv gaajnev‚~ mgie
KETPGK#Io~~+ Io~~onmu~epp~rgcjne ve~rgk`jkd pg vergvp~ ga peekodev~pg~~jkd edd~ op o mgu~e co~p igkpm dgpqujpe o ~uvrvj~e tmek pmez pvonle` `gtkpme ~u~renp~+O `erovpiekp ~rgle~iok pecc~ PmeIepvgTe~p @ojcz Ket~ pme pmvee regrcetmg edde` pme mgu~e jk Avoijkdmoieovcz @en+ ?? teve aeccgt cot ekagvne)iekp ga﬏nev~ ~evjkd tjpm pme Ketpgkrgcjne+ Pmez teve gaa `upz op pme pjie+Pmez pgc` Avoijkdmoi rgcjne pmeeddjkd jknj`ekp to~ –o rvokl#o hglefepteek avjek`~+’Pme mgiegtkev j~ o Ketpgk rgcjne ~ev)deokp ok` pmejv ~urevjgv ga﬏nev+ Me ~oz~ j~mok`cjkd pme ioppev jkpevkoccz+Kg nmovde~ teve ﬏ce`#ok` pme Ketpgkga﬏nev~ teve kgp rufcjncz j`ekpj﬏e`+
Ie}jng‚~ ”dvok` tovcgnl‚iole~ 62?> rve`jnpjgk~
IE]JNG NJPZ ‐ Okpgkjg Qoxquex j~o nmevufjn 46)zeov)gc` tjpm ptjklcjkdeze~#o cgkd tmjpe feov` ok` o lkonl agvrve`jnpjkd pmjkd~ pmop `gk‚p onpuoccz mor)rek+Agv igve pmok pmvee `eno`e~#Ie}jng‚~~eca)rvgncojie` –Dvok` Tovcgnl’mo~feek `gjkd povgp nov` ok` mgvg~ngre veo`)jkd~ pg veeoc tmop‚~ jk ~pgve agv pme ngi)jkd zeov+ Oigkd ro~p rve`jnpjgk~8Aj`ecNo~pvg tguc` `je jk 622=+ Deviokztguc` tjk pme 6221 Tgvc` Nur+ Fovonl Gfoio tguc` cg~e pg Ijpp Vgikez+@e~rjpe Qoxquex‚~ ngk~j~pekpcz jkngv)venp vengv` ga rvgdkg~pjnopjgk#`gxek~ ga  hguvkocj~p~ ~tovie` Ie}jng Njpz‚~ rve~~ncuf gk Avj`oz agv pme Dvok` Tovcgnl‚~cope~p vguk` ga rve`jnpjgk~ jk tmop mo~fengie gke ga pmj~ ngukpvz‚~ ig~p vecj)ofcz ~pvokde ok` jke}rcjnofcz rgrucovKet Zeov‚~ pvo`jpjgk~+Gk por agv 62?>#onngv`jkd pg pme Dvok`Tovcgnl8o ket tov jk pme Ij``ce Eo~p#nmog~ jk Qekexueco ok` o pgudm zeov agvGfoio+Fup jp‚~ kgp occ fo` ket~+ Qoxquex ~oj`62?> tjcc fe o dveop zeov agv Ie}jng#ongukpvz pmop mo~ ~pvuddce` tjpm `vud jg)cekne ok` o ~cgt engkgiz+–Ie}jng j~ dgjkd pg moe o veceokprcone jk pme tgvc`#engkgijnoccz ~reol)jkd#’me ~oj`+ –Ie}jng tjcc rcone jp~eca o~o rovo`j~e agv jke~pgv~+’Pme pmjnl)fvgte` tovcgnl oc~g ~oj`pmeve tjcc fe o cgp ce~~ regrce ljcce` pmj~zeov jk Ie}jng+ Onngv`jkd pg ~gie ~pope)iekp~ fz pme nuvvekp Ie}jnok o`ijkj~pvo)pjgk#op ceo~p 42#222 regrce teve ~cojkfepteek 6221 ok` 62?6 o~ pme dgevk)iekp ga pmek Rve~j`ekp Aecjre Noc`evgkfoppce` `vud pvoa﬏nlev~+Oapev veo`jkd ~gie ga mj~ `gxek~ ga rve`jnpjgk~#Qoxquex pggl que~pjgk~ avgivergvpev~ ok` ~oj` povgp nov`~ ~mgte`Qekexuecok Rve~j`ekp Mudg Nmoex#tmgj~ foppcjkd noknev#tjcc iole jp pg mj~ jkou)duvopjgk fup pmop me tjcc fe `eo` fz Orvjc+Me oc~g ~oj` nov`~ ~mgte` mji pme`eopm ga Hekkj Vjevo#pme Copjk iu~jn~urev~pov tmg to~ ljcce` @en+ = jk o rcokenvo~m#to~ kgp ok onnj`ekp+–Pme rcoke tguc` kgp moe e}rcg`e`pme toz jp `j` ja jp mo`k‚p feek novvzjkd ofgif#me ~oj`+Jke~pjdopgv~ moe kgp veeoce` okz ej)`ekne pme rcoke e}rcg`e` jk pme ojv+Vedov`ce~~ ga mj~ ~mgvpngijkd~#mj~veo`jkd~ dep tj`e ngevode jk pme cgnocie`jo+ Ok` pmeve moe feek pjie~ tmekme mo~ feek ~rgp)gk+Jk 6221#me rve`jnpe` Noc`evgk tguc`tjk pme Ie}jnok rve~j`eknz+ Co~pHokuovz#pme tovcgnl onnuvopecz rve`jnpe`pmop pme tgvc` tguc` kgp ek` jk@eneifev#~ozjkd pmegvje~ ga `ggi~`ozjk 62?6 teve –fjd aop cje~+’
6 ?0 ?5 >4 0> 6>
Iedokuifev
 Hok+5 ^u
 
re
 
v Cgp
 
pg Rcu
 
~
 
>
Pue~`oz
 Hok+=#62?>
 PME@OJCZHGUVKOC
CGNOC
       6       2       ?       >
 6   2   ?  >  
 
^ekjgv Ve~guvne~ ok` ^evqjne~
avgi occ ga ^ok Iopeg Ngukpz ‐gqev 02 e}mjfjpgv~/
$R^KR^AHGDR^KFUHRG@FIIp]]]PKEFHIXLRQ^GFI@RKPAGHR^PJR]@FPA
( Tmjce ~urrcje~ co~p+ ^gie ve~pvjnpjgk~ orrcz+ Eqekp~ ~ufhenp pg nmokde+
Avee ^evqjne~ jkncu`e
Veave~miekp~@ggv Rvjxe~ ok` Djqeotoz~Fcgg` Rve~~uve'Nmgce~pevgc NmenlMeocpm ^nveekjkd ^popjgk~AVEE @gnuiekp ^mve``jkd
fz Ijvonce ^mve` 
ok` IGVE
^ekjgv ^mgtno~e
Meocpm !Teccke~~ Aojv
^opuv`oz# Hokuovz 61# 62?>:822oi pg ?822riIjccfvoe Venveopjgk Nekpev044 Cjkngck Njvnce# Ijccfvoe
Avee O`ij~~jgk# Eqevzgke Tecngie
Dgg`z Fod~ agv ﬏v~p  652 oppek`ee~
Rve~ekpe` fz Meocpm Rcok ga ^ok Iopeg ok` Pme @ojcz Hguvkoc
^OK IOPEG
Fuvdcovz
+ Pme tjk`gt ga o qemjnce to~~io~me` ok` o corpgr to~ ~pgcek gk pme >22fcgnl ga ^engk` Oqekue feagve :855 r+i+ gkAvj`oz#Hok+ 0+
Ovve~p
+ O rev~gk to~ ovve~pe` agv rufcjn jkpg})jnopjgk gk pme >22 fcgnl ga Foc`tjk Oqekuefeagve =82> r+i+ gk Avj`oz#Hok+ 0+
Qok`ocj~i
+ O rev~gk‚~ nov to~ ~nvopnme` fzpmejv kejdmfgv gk pme 522 fcgnl ga ^gupmKgvagcl ^pveep feagve 186= r+i+ gk Avj`oz#Hok+0+
Mjp)ok`)vuk+
O mjp)ok`)vuk onnj`ekp gnnuvve`gk ^gupm Kgvagcl ^pveep ok` Ngppode DvgqeOqekue feagve 5802 r+i+ gk Avj`oz#Hok+ 0+
FUVCJKDOIE
^u~rjnjgu~ njvnui~pokne~+
Ok jkpg}jnope`rev~gk to~ vergvpe`cz ~eek tocljkd otoz avgio pveopiekp aonjcjpz gk pme =22 fcgnl ga IomcevVgo` feagve 0800 r+i+ gk Pue~`oz#Hok+ ?+
Pmeap
+ O fu~jke~~ vergvpe` pmez ~u~renpe` oagviev eircgzee ~pgce o ngirokz nve`jp nov`gk pme ?>22 fcgnl ga Foz~mgve Mjdmtoz feagve0856 r+i+ gk Igk`oz#@en+ >?+
@vud~
+ O iok to~ ovve~pe` agv fejkd uk`ev pmejkstuekne ga `vud~ gk pme ?>22 fcgnl ga EcNoijkg Veoc feagve :85? o+i+ gk ^opuv`oz#@en+ 6:+
Aoc~e J@+
O iok to~ ovve~pe` agv jccedoccz ~ecc)jkd Djokp~ ~mjvp~ ok` rvgqj`jkd rgcjne tjpmaoc~e J@ gk pme ??22 fcgnl ga Nocjagvkjo @vjqefeagve 1866 r+i+ gk Avj`oz#@en+ 6=+
Rgcjne vergvp~
Agve/
O rev~gk to~ ~eek ~tjkdjkd o dgca ncufok` ~teovjkd gk Ec Noijkg Veoc jkVe`tgg` Njpz feagve >8>5 r+i+ gkPmuv~`oz#Hok+ >+
FOZ NJPZ KET^ ^EVQJNE
Ptg regrce ofgov` o ~iocc rcoke teveukjkhuve` tmek pme ojvnvoap vgcce` gaa pme ek`ga o vuktoz tmjce cok`jkd op pme ^ok Novcg~Ojvrgvp ze~pev`oz igvkjkd#Ae`evoc OqjopjgkO`ijkj~pvopjgk ~rgle~iok Jok Dvedgv ~oj`Igk`oz+Ojvrgvp fu~jke~~ iokodev Nmvj~ ^p+ Repev~oj` pme rjcgp to~k‚p ofce pg ~pgr pme rcokevjdmp otoz urgk cok`jkd ovguk` ?28?5 o+i+Pme kg~e ga pme ~jkdce)ekdjke Ngcuifjorcoke#vedj~peve` pg Movvz @vohrunm gup ga ^ngpp~`oce#Ovjx+#ek`e` ur jk o ~cgudm o`ho)nekp pg pme ojvrgvp#cgnope` op 162 Ojvrgvp@vjqe#oupmgvjpje~ ~oj`+Pme ptg regrce gk fgov` dgp gup ga pmercoke tjpmgup jkhuvz#Dvedgv ~oj`+Vefenno Vg~ekfcopp#^ok Iopeg Ngukpz^mevjaa‚~ Gaajne ~rgle~tgiok#~oj` pmegnnurokp~ teve fgpm iek ok` pmop pme rjcgp j~avgi Ovjxgko+ Pme rojv mo` acgtk jk avgi pmeCg~ Okdece~ oveo#ok` pme rjcgp to~ orrov)ekpcz dgjkd pgg ao~p o~ pme rcoke cok`e`#~me~oj`+Pme rcoke fvjeacz pgunme` `gtk gk pmecok`jkd ~pvjr#fup pmek gqevvok pme vuktozok` dgp cg`de` jk pme iu` jk pme topevtoz~gupm ga pme ojvrgvp#~me ~oj`+AOO jkqe~pjdopgv~ ve~rgk`e` pg pme jknj)`ekp#^p+ Repev ~oj`#ok` pme ojvrgvp tjcc fencg~e` ukpjc pme jkqe~pjdopjgk j~ ngircepe ok`pme rcoke mo~ feek veigqe` avgi pme topev+Ojvrgvp gaajnjoc~ `j` kgp moqe ok e~pjiope agvtmek ojvrgvp grevopjgk~ tguc` ve~uie+
Rcoke ~lj`~ gaavuktoz op ^ok Novcg~ Ojvrgvp
 
O rcoke fvjestz pgunme` `gtk gk pme cok`jkd ~pvjr jk ^ok Novcg~#fup pmek gqevvok pme vuktozok` dgp cg`de` jk pme iu` jk pme topevtoz ~gupm ga pme ojvrgvp+
@OJCZ HGUVKOC ^POAA VERGVP
O >5)zeov)gc` pvok~jekp ~ekp pg o ~pope iek)poc mg~rjpoc feagve fejkd pvje` agv occede`czdvoffjkd o tgiok‚~ rgkzpojc ok` ~peocjkd onmjc`‚~ rgpopg nmjr~ gup~j`e o Ve`tgg` Njpz~ureviovlep pggl o rceo `eoc agv pjie ~evqe`+Fvjok O`oi Nmvj~pek~ek rceo`e` kg ngkpe~ppg ij~`eieokgv ngukp~ ga foppevz ok` reppzpmeap jk vepuvk agv o ~j})igkpm hojc ~ekpekne+Me mo~ nve`jp ga 42? `oz~#jkncu`jkd pjie avgimj~ ~poz jk pme ~pope iekpoc mg~rjpoc#~g mj~ ~ek)pekne j~ kgt eaaenpjqecz ﬏kj~me`+Nmvj~pek~ek to~ gvjdjkoccz aonjkd o Hok+ 66~engk`)~pvjle pvjoc gknmovde~ ga ﬏v~p)`edvee vgf)fevz#foppevz ok` ve~j~pjkdovve~p+Rvg~enupgv~ ~ozNmvj~pek~ek orrvgonme`pme tgiok gup~j`e Nmoqex^ureviovlep gk Kgq+ 6#62?? tmeve ~me to~ tjpmmev 6)zeov)gc` ~gk ok` o >)zeov)gc` ~me to~ fofz)~jp)pjkd agv o avjek`+Nmvj~pek~ek vergvpe`cz dvoffe` pme tgiok‚~mojv tjpmgup tovkjkd ok` pvje` ruccjkd pmenmjc` avgi o novgu~ec fz pme aggp+Pme tgiok ljnle` pme iok#copev j`ekpj﬏e`o~ Nmvj~pek~ek#ok` rgcjne vergvpe` medvoffe` pme nmjc`‚~ rgpopg nmjr~ ok` tocle`gaa+ Ve`tgg` Njpz rgcjne ovve~pe` Nmvj~pek~ekkeovfz oapev o ~pvuddce jk tmjnm me ~rjp op ok`pvje` pg meo` fupp ok ga﬏nev+
Agvievcz ngiijppe` pg``cev dvoffev pole~ rceo `eoc
FvjokNmvj~pek~ek

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->