Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
68. - 1.b

68. - 1.b

Ratings: (0)|Views: 5 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jan 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/26/2014

pdf

text

original

 
Prijedlog
PLANA USKLA
Đ
IVANJA ZAKONODAVSTVAREPUBLIKE HRVATSKE S PRAVNOM STE
Č
EVINOM EUROPSKEUNIJE ZA 2013. GODINU
RednibrojZAKONODAVNE MJERE SJEDNICE HRVATSKOG SABORAI. KVARTAL
1. Zakon o tehni
č
kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti2. Zakon o tržištu plina3. Zakon o trošarinama4. Zakon o porezu na dodanu vrijednost5. Zakon o posebnom porezu na motorna vozila6. Zakon i izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti životinja7. Zakon o zaštiti prirode8. Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesre
ć
a u zra
č
nom, pomorskom iželjezni
č
kom prometu9. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnutku Hrvatske kontrole zra
č
neplovidbe10. Zakon o potvr
đ
ivanju Protokola iz 2002. godine na Atensku konvenciju o prijevozuputnika i njihove prtljage morem11. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o normizaciji12. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akreditaciji13. Zakon o lijekovima14. Zakon o kemikalijama15. Zakon o dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskogaparlamenta i Vije
ć
a o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograni
č
avanju kemikalija16. Zakon o dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 689/2008 Europskogaparlamenta i Vije
ć
a o izvozu i uvozu opasnih kemikalija17. Zakon o dopuni Zakona provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskoga parlamentai Vije
ć
a od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, ozna
č
avanju i pakiranju tvari i smjesa,kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i direktiva1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/200618. Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vije
ć
a u vezi sastavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda19. Zakon o predmetima op
ć
e uporabe20. Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1223/2009 Europskoga parlamenta i Vije
ć
a od 30.studenoga 2009. o kozmeti
č
kim proizvodima21. Zakon o dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskogaparlamenta i Vije
ć
a od 31. ožujka 2004. godine o deterdžentima22. Zakon o veterinarsko-medicinskim proizvodima23. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gra
đ
evnim proizvodima24. Zakon o medicinskim proizvodima25. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju26. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskimfondovima
 
Prijedlog
27. Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalnesigurnosti28. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zastupanju u podru
č
 ju prava industrijskogvlasništva29. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obavljaju geodetske djelatnosti30. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima idjelatnostima u prostornom ure
đ
enju i gradnji31. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu32. Zakon o provedbi uredbe (EZ) br. 924/2009 Europskog parlamenta i Vije
ć
a od 16.rujna 2009. o prekograni
č
nim pla
ć
anjima u Zajednici, kojom se ukida Uredba (EZ)br. 2560/200133. Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 260/2012 Europskog Parlamenta i Vije
ć
a od 14.ožujka 2012. kojom se utvr
đ
uju tehni
č
ki i poslovni zahtjevi za kreditne transfere iizravna tere
ć
enja u eurima i kojom se mijenja i dopunjuje Uredba (EZ) br. 924/2009.34. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi35. Zakon o državnim potporama36. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja37. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama38. Zakon o financijskim konglomeratima39. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju40. Zakon o obveznim osiguranjima u prometu41. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala42. Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vije
ć
a od 14.ožujka 2012. o prodaji bez pokri
ć
a i odre
đ
enim aspektima ugovora o zamjeni naosnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza i Uredbe (EU) br. 648/2012Europskog parlamenta i Vije
ć
a od 4. srpnja 2012. o neuvrštenim izvedenicama,središnjim drugim ugovornim stranama i registrima transakcija43. Zakon o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima44. Zakon o hrani za posebne prehrambene potrebe45. Zakon o uvozu hrane i hrane za životinje neživotinjskog porijekla iz tre
ć
ih država46. Zakon o kontaminantima u hrani47. Zakon o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani oboga
ć
enoj nutrijentima(dodavanje vitamina, minerala i drugih tvari hrani48. Zakon o predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom49. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorimamobilnih radnika i ure
đ
ajima za bilježenje u cestovnom prijevozu50. Zakon o dopuni Zakona o cestama51. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama52. Zakon o željeznici53. Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezni
č
kog prometa54. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda55. Zakon o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika56. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenomobalnom pomorskom prometu57. Zakon o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom58. Zakon o rudarstvu59. Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika60. Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti61. Zakon o izmjenama i dopunama Op
ć
eg poreznog zakona
 
Prijedlog
62. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci63. Zakon o radu64. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predste
č
ajnojnagodbi65. Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 211/2011 o gra
đ
anskoj inicijativi66. Zakon o službi vanjskih poslova67. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima68. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama69. Zakon o potvr
đ
ivanju Sporazuma izme
đ
u Republike Hrvatske i Europske unije osudjelovanju Republike Hrvatske u radu Europskog centra za pra
ć
enje droga iovisnosti o drogama70. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarimas državama
č
lanicama EU71. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku72. Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona73. Zakon o zaštiti okoliša74. Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka75. Zakon o otpadu76. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama77. Zakon o zdravstvenoj ispravnosti vode za pi
ć
e78. Zakon o prekograni
č
nom prometu i trgovini divljim vrstama79. Zakon o prometu proizvodima od tuljana80. Zakon o zabrani uporabe stupica i uvo
đ
enja krzna i proizvoda dobivenih ododre
đ
enih divljih životinjskih vrsta iz država koje ih koriste81. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o genetski modificiranim organizmima82. Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskoga parlamenta i Vije
ć
a od 22.rujna 2003. godine o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje i Uredbe (EZ)br. 1830/2003 Europskoga parlamenta i Vije
ć
a od 22. rujna 2003. godine osljedivosti i ozna
č
avanju genetski modificiranih organizama i sljedivosti hrane ihrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama kojom seizmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2001./18/EZ.83. Zakon o provedbi Uredbe (EZ-a) br. 1946/2003. Europskoga parlamenta i Vije
ć
a od15. srpnja 2003. o prekograni
č
nom prijenosu genetski modificiranih organizama84. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od buke85. Zakon o trgovini ilegalno posje
č
enog drva i proizvoda od takvog drva86. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potroša
č
a87. Zakon o potvr
đ
ivanju Me
đ
unarodnih zdravstvenih propisa (2005)88. Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije89. Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom90. Zakon o trgovini91. Zakon o nadzoru robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava92. Zakon o kriti
č
noj infrastrukturi
ZAKONODAVNE MJERE SJEDNICE HRVATSKOG SABORAII. KVARTAL
93. Zakon o provedbi uredbi o prekursorima za droge94. Zakon o gra
đ
evnim proizvodima95. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o patentu96. Zakon o osiguranju97. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroni
č
kim komunikacijama

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->