Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Poisonous Leadership by Randy Gonzalez

Poisonous Leadership by Randy Gonzalez

Ratings: (0)|Views: 44 |Likes:
Published by Dr. Randy Gonzalez

More info:

Published by: Dr. Randy Gonzalez on Jan 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/14/2013

pdf

text

original

 
4Slevlnlxv Jhdah}vgesMu ]dnau @lnzdjhz Slevlnlxv jhdah}vges ev qlwef. Dfqxdjju* eq―v nlq jhdah}vges dq djj. Mxq* vxbbefh eq ql vdu*d jdfk lb jhdah}vges ev rhnlilxv ql dnu l}`dnezdqeln* dna }xnv dixfk qg}lx`g qghfliixnequ* qgh flxnq}u dna pl}ja. Pghqgh} en pl}vges* pl}k l} dq sjdu* hwfhsqelndjjhdah}vges ev hwq}dl}aend}eju hvvhnqedj dna uhq en vgl}q vxssju. En d slvq)ilah}n ahrljren``jlmdj hnre}lnihnq* pgh}h veisjevqef flnvse}dql}edj qgenken` }xnv peja dna vhjb)enaxj`hnfh ev d s}el}equ* qgh s}hqhnvh ql jhdah}vges bhvqh}v en eqv qlwefequ. Nl lnh evxjqeidqhju vdbh b}li qgh phdkhnen` ahshnahnfh lb sh}vlndj vhjbevgnhvv. Dq hrh}u jhrhj*shlsjh bxvh qghe} hilqelnv* bhhjen`v dna ahve}hv bl} hdvu bhhj `lla vljxqelnv.En qgh gh}aha ixqxdjequ bl} vhjb)`}dqebefdqeln* idnu dvse}h ql hnvx}h qghe} lpn vhnvh lb hnqeqjhihnq dna hn}efgihnq dq qgh hwshnvh lb lqgh}v. Ulx flxja mh vxvfhsqemjh* xnjhvv lnhev pejjen` ql qdkh nhfhvvd}u }evkv qg}lx`g vq}hnxlxv ienabxj jemh}dqeln en vlfedjenlfxjdqeln. Dv vqxseaequ pejjbxjju enf}hdvhv qgh vnd}h lb sxmjef dna sljeqefdj sh}fhsqelnv*ge`g txdjequ jhdah}vges flnqenxhv ql mh qg}hdqhnha. Pgejh qgh idol}equ lb qgh gxidnvshfehv ahrljrhv* djln` peqg qglvh s}hqhnaen` ql mh jhdah}v* qgh}h d}h d m}drh bhp jhdah}vpgl pejjen`ju ghjs d vidjjh} nximh} vxffhha dna dq jhdvq vx}rerh bl} nlp.Txdjequ dna aevqenfqerh jhdah}vges ev sd}qefxjd}ju reqdj en qgh behja jdp hnbl}fhihnq dnaqgh f}eiendj oxvqefh vuvqhi* pgh}h sxmjef vdbhqu* ferej l}ah}* jerhv dna jerhjegllav d}h lnqgh jenh hrh}u adu. Qgh fgdjjhn`h bl} qgh rdjednq plihn dna ihn lb sxmjef vdbhqu vh}refhvev qgh flx}d`h ql s}hvh}rh* hrljrh dna q}dnvbl}i dv dxqghnqef* f}haemjh* dna jemh}dqha. Qlmh aebbh}hnqedqha b}li aeven`hnxlxv sljeqefdj fl}}hfqnhvv* shh} s}hvvx}ha vqd`ndqeln* dnadarh}vh fljjhfqerevq flnbl}iequ* ahidnav hwfhsqelndj m}drh}u.En dn l}`dnezdqelndjju lss}hvverh dqilvsgh}h* }hvevqdnfh fdn mh vhhien`ju bxqejh.Ahfhsqeln pdnah}v en idnu bl}iv dna phd}v nxih}lxv aev`xevhv. Dna uhq* qgh}h d}hpduv ql f}hdqerhju }evh dmlrh qgh ixnadnh* qgh drh}d`h dna qgh ihaelf}h. Bl}qxndqhju* enqladu―v pl}ja* qgdq vglxja mh qll aebbefxjq. Bl} qgh vdrru* phjj)aebbh}hnqedqha dna fdsdmjhenaereaxdj* pgl ev idqx}h hnlx`g dna flnbeahnq* gh l} vgh fdn s}hrdej d`denvq qgh laav.Idkh nl ievqdkh; qgh laav d}h slqhnqedjju nlq en ulx} bdrl}. Nlnh qgh jhvv qglx`g* jhqgdjjhdah}vges vjeqgh}v dna f}hhsv dmlxq fxnnen`ju ql enbhfq hnqe}h l}`dnezdqelndj vq}xfqx}hv.Eqv rhnlilxv flxnqh} s}laxfqerequ jx}kv hrh}upgh}h.
 
=Jekhpevh* dv d bl}i lb flpd}aefh dna }hbjhfqeln lb d}}l`dnfh* eq flnq}emxqhv qllsh}dqelndj aevqx}mdnfh dna qgh lss}hvveln lb lqgh}v. Phdknhvv en dn l}`dnezdqeln―vgeh}d}fgu ev vlihqeihv }hbjhfqha mu d bdejx}h lb nh}rh dna endmejequ ql vqdnaxs bl} pgdq―v}e`gq. En nhfhvvd}u ahilnvq}dqeln lb bl}qg}e`gq dna dxqghnqef jhdah}vges* qdken` }evkv evsd}q lb qgh `dimeq. Peqgen qgh idnd`hihnq dna vxsh}revl}u vq}xfqx}hv lb dnu vuvqhi*nh`dqerequ* l} qlwefequ* ev ahq}eihnqdj ql qgh vx}rerdj lb qgh l}`dnezdqelndj b}dihpl}k. Enqgh f}eiendj oxvqefh }hdji bl} hwdisjh* ‚slevlnlxv jhdah}vges’* l} dfqxdjju d jdfk lb flishqhnqju txdjebeha jhdah}vges* adn`h}lxvju dbbhfqv qgh lrh}djj txdjequ* flishqhnfu dnafdsdfequ lb qgh d`hnfu―v hbbhfqerhnhvv en fd}}uen` lxq eqv ievveln.Rhnlilxv dxqgl}equ ev lss}hvverh* qu}dnnefdj dna ahvslqef* pgejh mhen` dq qgh vdihqeih flpd}aju* vxmvh}rehnq dna bhd}bxj* en l}ah} ql vdqedqh eqv vx}rerdmejequ dna sh}shqxequ.Vxfg vhjbevgnhvv d}}l`dnqju en venevqh} dna sdvverh pduv en`}dqedqhv ql qgh nhwxv lb slph}qgdq khhsv eq djerh dna envxjdqha en qgh sd}qefxjd} l}`dnezdqelndj sjdfhihnq. Hbbefehnfupdnhv* q}xvq aeienevghv dna s}lbefehnfu en sxmjef vdbhqu vxbbh}v. Dna* dv d }hvxjq* qghhnqe}h nhqpl}kv* qgh vuvqhiv dna vxmvuvqhiv* djj vxbbh}. Qghu bdej ql s}hrdej mu s}laxfqerhihdvx}hv mhfdxvh qgh shlsjh peqgen qghi d}h ahrljren`.Ql bejj qgh rlea dna daa}hvv qgh x}`hnfu* qgh}h ev qgh nhrh} hnaen` vhd}fg bl} q}xh*venfh}h dna `hnxenh jhdah}v. Nlq qgh lnhv ulx vhh dsslenqha dna sxmjefezha dq djj qghs}hvv flnbh}hnfhv* peqg qgh ‚}e`gq shae`}hhv’ pgl id}rhj dq qghe} jh`hnad}u iuqgljl`u.Nl enahha* }hdj jhdah}v d}h xnetxh. Qghu d}h bhp dna bd} mhqphhn. Il}h lbqhn qgdn nlq* enslvq)ilah}n sls)fxjqx}h Dih}efd* ph peqnhvv qgh ahfjenh lb mljanhvv en jhdah}vges* dnaqgh s}lilqeln lb bxveln en ahshnahnq vxmievverhnhvv. Vxsh}el} jhdah}vges ev nheqgh}fliixndj nl} vxmvh}rehnq* dna idu mh lbbhnverh ql idnu* mxq ev ilqerdqha mu hwfhjjhnfhqlpd}a nlmjh ghe`gqv lb q}xvqpl}qgenhvv en dfgehren` qgh ievveln.En bdfq* qgh}h ev d ge`g jekhjeglla eq ie`gq mh vfd}u dna b}e`gqhnen`. Hwq}dl}aend}ufdsdfequ* vkejjbxj s}hfeveln dna hwsh}ehnfha fdsdfequ* flxsjha peqg xnetxh reveln ql jhdalqgh}v dsshd}v plhbxjju hwqenfq dna lxq lb bdvgeln. Djln` peqg f}hdqerequ* }evk qdken` dnam}dzhn zhdj ql vxffhha bl}qg}e`gqju* en vseqh lb f}eqefevi* }hq}emxqeln l} }hqdjedqeln*mhjehrdmjh hwgemeqeln lb jhdah}vges vxbbh}v mu qgh rlea lb eqv dmvhnfh. En eqv sjdfh* il}hdna il}h b}htxhnqju* ph `hq qgh nderhqå lb selxv sjdqeqxahv bl} vhjb)vh}refen`dsshdvhihnq dq dnu s}efh. D qlwef jdfk lb jhdah}vges ev ahdaju.
 
6D sh}vln* pgl vhhkv qghe} lpn jhrhj lb didqerh vdqedqeln* peqglxq dffx}dqhjuxnah}vqdnaen` qghe} q}xh ndqx}h dna bl}fen` lnhvhjb ql fgdn`h slveqerhju* sxqv lqgh}v dq}evk. Qgev sh}vln l} sh}vlnv }xn qgh }evk lb hwgemeqen` rhnlilxv qushv lb jhdah}vges. Ghl} vgh pgl dffhsqv* dvvh}qv l} dvvxihv d }hvslnvemejequ lrh} lqgh}v* dna dmxvhv qgdq}hjdqelnvges ql dnu ah`}hh* }hs}hvhnqv qgh slevlnlxv dvshfqv lb dxqgl}equ. Eb qghvxml}aendqhv d}h nlq mhqqh} lbb qgdn mhbl}h qgh djjh`ha jhdah} dvvxiha qgh slveqeln* qghnqgh ahvq}xfqerh dvshfqv lb d jdfk lb jhdah}vges gdv qdkhn glja. Vl* pgu qdkh ln d slveqelnlb slph} dna flnq}lj lrh} dnlqgh} eb ulx d}h nlq htxessha bl} vxfg d fdjjen`<Idvtxh}daen` mhgena qgh s}hqhwq lb s}lilqeln ql dxqgl}equ* l} bdnfebxj qeqjh* idnu`erh s}hqhnvh ql qgh }dnk lb qghe} dvve`nihnq. Qgh flrhqlxv nhfhvvequ bl} vlih ihdnvqghu lbqhn bhhj hnqeqjha ql mh s}lilqha* dv qghu mhjehrh eq―v qghe} qx}n. Ulx vhh qgdq ln qghndqelndj vfhnh peqg }h`d}a ql sljeqefednv. Glp lbqhn al ulx vhh qgh q}xh vqdqhvidn flihdjln`< Nl envqhda* qgh ‚vqdqxv txl’ ev idenqdenha nl idqqh} pgdq* dna svufgl)mdmmjh}henbl}fhv qgh sljeqefdj)mdmmjh ql vxmvqdnqedqh qgh befqeqelxvnhvv lb qgh nlwelxv fjefgåv.Dna* rh}u }d}hju alhv dn himlaeihnq flih djln` en qgh revd`h lb d q}xh jhdah}.Il}h lbqhn qgdn nlq* ph jllk ql Gljjuplla bl} gh}lef befqelndj }hs}hvhnqdqelnv*mhfdxvh ph vhjali bena qghi en qgh }hdj pl}ja. @erhn qgh vxffhvv lb mjlfkmxvqh} ilrehvdmlxq vxsh}gh}lhv* l} rdjednq }hmhjv dna idrh}efkv* ph fh}qdenju d}h jllken` bl}vlihqgen` ph fdn―q bena en qgh }hdj pl}ja. Gevql}efdjju* idnu lb xv plxja d`}hh* lnju dbhp gdrh mhhn dmjh ql dvfhna ql vxfg jlbqu ghe`gqv qgdq envse}h lqgh}v ql bljjlp. Qladu*ahrlea ev qgh s}hvhnfh lb qgdq vshfedj hffhnq}efequ* bl} pgefg lnh ev fdjjha ql jhdah}vges.Jhdaen` ev d vshfedj kena lb dmnl}idjequ lb xnflnrhnqelndj hwsh}qevh dna flnvfelxvnhvvlb xnetxh fgd}dfqh}. Vxfg ev id}kha mu qgh hwgemeqeln lb idqx}ha enqh`}equ.Djj qll lbqhn* ph flnbxvh qgh sh}fhsqeln lb vhjbjhvvnhvv en jhdaen`* dna qgh q}xvq sjdfhaen eqv ahilnvq}dqeln dna hwdisjh* peqg qgh ahfhsqerh `}lvvnhvv lb vhjb)vh}ren` enqh}hvqv.Pgejh vlih fjdei dxqgl}equ bl} qgev l} qgdq* qghu ih}hju vshp qgh fdqfg sg}dvhv lb slvq)ilah}n vxsh}befedjequ aev`xevha en qgh mjx} lb }haxfqelnevq veisjefequ. Bl} qgh vdkh lb qghe}lpn vhjb)`}dqebefdqeln* qghe} s}hqhwq ql ‚jhdah}vges’ ev nlqgen` il}h qgdn d fln `dih dna d`lla }hqe}hihnq sdfkd`h. Mu flnq}dvq* qgh dxqghnqef jhdah} ev ln d ievveln* en pgefg qghtxhvq }hidenv dn ln`len` s}lfhvv lb vhjb)hrljxqeln* }hrljxqeln dna q}dnvbl}idqeln. Idnuidu mh `lla idnd`h}v* uhq d jhdah} ev d rh}u hwfhsqelndj kena lb sh}vln.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->