Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
6Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Z O B S

Z O B S

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 4,060|Likes:
Published by vladicab
zakon o bezbednosti u saobracaju
zakon o bezbednosti u saobracaju

More info:

Published by: vladicab on Feb 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2013

 
672.Na osnovu člana 88 tačke 2 Ustava Republike Crne Gore donosim
UKAZO PROGLAŠENJU ZAKONA O BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA("Sl. list RCG", br. 72/05 od 01.12.2005)
Proglašavam Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima, koji je donijela SkupštinaRepublike Crne Gore na drugoj sjednici drugog redovnog zasijedanja u 2005. godini, dana 22.novembra 2005. godine.Broj: 01- 1185/2Podgorica, 24. novembar 2005. godinePredsjednik Republike Crne GoreFilip Vujanović, s.r.
ZAKONO BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMAI OSNOVNE ODREDBEČlan 1
Ovim zakonom se uređuju pravila saobraćaja i ponašanje učesnika i drugih subjekata usaobraćaju na putu, ograničenje saobraćaja, saobraćajni znakovi, oznake i znaci kojih se moraju pridržavati učesnici u saobraćaju, uslovi koje moraju da ispunjavaju vozači za upravljanjevozilima, osposobljavanje kandidata za vozače, polaganje vozačkih ispita, sticanje prava naupravljanje vozilima, izdavanje vozačkih dozvola, uslovi koje moraju da ispunjavaju vozila,tehnički pregled, ispitivanje i registracija vozila i posebne mjere koje treba preduzimati usaobraćaju na putu.
Član 2
Jedinica lokalne saomouprave, kada vrši poslove iz sopstvene nadležnosti, uređuje saobraćaj nasvom području u skladu sa ovim zakonom, tako što određuje:1) puteve sa pravom prvenstva prolaza;2) puteve sa jednosmjernim i dvosmjernim saobraćajem;3) postavljanje horizontalne, vertikalne i svjetlosne signalizacije;4) ograničenje brzine kretanja vozila;5) prostor za kretanje pješaka, bicikala, bicikala sa motorom, zaprežnih vozila i prostor zagonjenje i vođenje stoke;6) prostor za parkiranje vozila;7) pješačke zone, bezbjedne pravce za kretanje učenika i posebne tehničke mjere za bezbjednost pješaka u blizini obrazovnih, zdravstvenih i drugih ustanova, igrališta i sl.
Član 3
 
Učesnik u saobraćaju je dužan da se na putu ponaša na način kojim neće ometati, povrijediti iliugroziti druge učesnike, kao i da preduzme sve potrebne mjere radi izbjegavanja opasnih situacijanastalih nepropisnim ponašanjem drugih učesnika u saobraćaju.
Član 4
Kontrolu i regulisanje saobraćaja na putevima vrši organ uprave nadležan za policijske poslove(u daljem tekstu: nadležni organ).Protiv upravnih akata koje, u skladu sa ovim zakonom, donosi nadležni organ može se podnijetižalba ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: Ministarstvo).Izuzetno od stava 1 ovog člana, kontrolu i regulisanje saobraćaja vojnih vozila na putevimamogu da vrše i vojna lica koja odredi nadležni vojni organ.
Član 5
Privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnik koji obavlja djelatnost proizvodnje,održavanja, stavljanja u promet, popravljanja ili prepravljanja vozila ili uređaja, rezervnih djelovai opreme za vozila dužno je da te poslove obavlja prema uslovima neophodnim za bezbjednoučestvovanje vozila u saobraćaju na putevima.
Član 6
Privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnik koji obavlja privrednu djelatnost, dužno jeda obezbijedi da:1) njegova vozila u saobraćaju na putevima budu tehnički ispravna i da imaju propisaneuređaje i opremu;2) vozači njegovih vozila ispunjavaju propisane zdravstvene i druge uslove za bezbjednoupravljanje vozilima.
Član 7
Privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnik koji vrši javni prevoz i prevoz za sopstvene potrebe, kao i obrazovna ustanova - auto škola (u daljem tekstu: ustanova) dužni su da organizujustalnu kontrolu uslova rada vozača odnosno vozača instruktora, kao i kontrolu tehničkeispravnosti vozila.Privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnik koji obavlja javni prevoz i prevoz zasopstvene potrebe ili daje vozila u zakup i ustanova dužni su da obezbijede obavljanje preventivnih tehničkih pregleda svojih motornih i priključnih vozila, odnosno vozila na motorni pogon.O izvršenoj kontroli iz st. 1 i 2 ovog člana vodi se evidencija koju propisuje organ državneuprave nadležan za poslove saobraćaja i organ državne uprave nadležan za poslove prosvjete.
Član 8
Nadležni organ može da ograniči ili zabrani saobraćaj na javnom putu, ako je to neophodno radisprječavanja ili otklanjanja opasnosti za učesnike u saobraćaju, sprječavanja oštećenja javnog puta ili izvođenja radova na javnom putu, odnosno kada je neophodno preduzeti hitne mjere kojese ne mogu odlagati.
Član 9
Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:1) put je svaki javni i nekategorisani put na kojem se vrši saobraćaj;2) javni put je površina od opšteg značaja za saobraćaj koju svako može slobodno da koristi, pod uslovima određenim ovim zakonom i koja je proglašena za javni put;
 
3) auto-put je javni put posebno izgrađen i namijenjen isključivo za saobraćaj motornihvozila, koji je kao takav označen propisanim saobraćajnim znakom, koji ima dvijekolovozne trake za saobraćaj iz suprotnih smjerova fizički odvojene zelenim pojasom,zaštitnom ogradom i sl. bez ukrštanja sa poprečnim putevima i željezničkim ilitramvajskim prugama u istom nivou i na koji se može uključiti, odnosno isključiti samoodređenim i posebno izgrađenim javnim putevima na odgovarajuću kolovoznu traku auto- puta;4) put rezervisan za saobraćaj motornih vozila je javni put po kome mogu saobraćati samomotorna vozila i koji je kao takav označen propisanim saobraćajnim znakom;5) međunarodni put je javni put koji je međunarodnim ugovorom svrstan u mrežumeđunarodnih puteva;6) magistralni put je javni put koji povezuje gradove ili važnija privredna područjaRepublike Crne Gore (u daljem tekstu: Crna Gora);7) regionalni put je javni put koji povezuje centre lokalne zajednice i druga mjesta od posebnog značaja za Crnu Goru;8) lokalni put je javni put koji povezuje naselja na teritoriji lokalne zajednice ili koji je odznačaja za saobraćaj na teritoriji lokalne zajednice, kao i ulice u naselju;9) nekategorisani put je površina koja se koristi za saobraćaj po bilo kom osnovu i koja jedostupna većem broju korisnika (seoski, poljski i šumski putevi, putevi na nasipima zaodbranu od poplava, parkirališta i sl.);10) zemljani put je put bez izgrađenog kolovoza;11) kolovoz je dio površine puta namijenjen prvenstveno za saobraćaj vozila;12) trotoar je posebno uređena saobraćajna površina namijenjena za kretanje pješaka, kojanije u istom nivou sa kolovozom ili je od kolovoza odvojena na drugi način;13) biciklistička staza je izgrađena saobraćajna površina namijenjena za saobraćaj bicikala i bicikala sa motorom koja se proteže duž kolovoza i koja je od njega odvojena iobilježena propisanim saobraćajnim znakom;14) biciklistička traka je dio kolovoza namijenjena za saobraćaj bicikala i bicikala samotorom koja se proteže duž kolovoza i koja je obilježena uzdužnom linijom nakolovozu;15) kolovozna traka je uzdužni dio kolovoza namijenjen za saobraćaj vozila u jednomsmjeru, sa jednom ili više saobraćajnih traka;16) saobraćajna traka je obilježeni ili neobilježeni uzdužni dio kolovoza čija je širinadovoljna za nesmetan saobraćaj jednog reda vozila;17) saobraćajna traka za spora vozila je uzdužni dio kolovoza namijenjen za teža vozila idruga vozila koja sporom vožnjom (npr. na uzbrdici) smanjuju protok saobraćaja;18) saobraćajna traka za prinudno zaustavljanje vozila je obilježeni uzdužni dio kolovoza naauto-putevima i na određenim mjestima na putevima višeg reda, u tunelima i galerijama;19) saobraćajna traka za ubrzavanje je dio kolovoza namijenjen za uključivanje vozila usaobraćaj sa sporednog puta, odnosno drugih prilaznih puteva sa objekata pored puta(benzinske pumpe, parkirališta, motela i sl.);20) saobraćajna traka za usporavanje je dio kolovoza namijenjen za isključivanje vozila izsaobraćaja na putu;21) traka za parkiranje je obilježeni uzdužni dio kolovoza namijenjen za zaustavljanje i parkiranje vozila;22) traka za pješake je uzdužni dio kolovoza koji je namijenjen za kretanje pješaka;23) traka za odvajanje je dio puta kojom su fizički odvojeni smjerovi kolovoza i kojom seobilježava dio kolovoza na kojem je saobraćaj zabranjen;24) ivični pojas je dio puta namijenjen obilježavanju ivica kolovoza;25) pješačka staza je javni put koji je propisanom saobraćajnom signalizacijom obilježen inamijenjen isključivo za kretanje pješaka;

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Radmila Rada liked this
Maja Pejovic liked this
jottanovic liked this
Stanislava Stasha Perkovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->