Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tuan 10 Chuan

Tuan 10 Chuan

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by Trần Nga

More info:

Published by: Trần Nga on Jan 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/17/2014

pdf

text

original

 
Giáo án l
p 3 – 
Ph
m Th
ị Sáu
Tu
n10
Ngày so
n: Thu ngày 26 tháng 10 năm 2012
Th
hai ng
ày
29thng 10 nm 2012
Toán
THÖÏC HAØNH ÑO ÑDAØI
A. MUÏC TIU.
Bieát duøng thöôùc vaøbuùt ñeåveõcaùc ñoaïn thaúng coùñoädaøi cho tröôùc.
Bieát caùch ño 1 ñoädaøi, bieát ñoïc keát quaûñoù.
Bieát duøng maét öôùc löôïng ñoädaøi moät cch töông ñoái chính xcB. ÑOÀDUØNG DAÏY HOÏC.
Thöôùc meùtC. CAÙC HOAÏT ÑOÄNGDAÏY HOÏC CHUÛYU.HOAÏT ÑNG CUÛA GIAÙO VIEÂNHOAÏT ÑNG CUÛA HOÏC SINH
1.Kim tra baøi cuõ:
+ Goïi hoïc sinh leân baûng laøm baøi+ Nhaän xeùt, chöõa baøi vaøcho ñieåm hoïcsinh.
2.Baøi ùi:
Hoaït ñoäng 1: Luyeän taäp thöïc hnh
Baøi 1:
+ Goïi 1hoïc sinh ñoïc ñeàbi+ Y/c hc sinh nhc li caùch veõñoaïnthng coùñoädaøi cho tröôùc+ Yeâu caàu hoïc sinh caûlôùp thöïc haønhveõñon thng
* Bi 2:
+ Baøi taäp 2 yeâu caàu chuùng ta laøm gì+ Ñöa ra chic bt chì vy/c hc sinhneâu caùch ño chieác buùt chì naøy+ 3 hoïc sinh leân bng+ Hy veõcaùc ñon thng coùñoädiñöïôc neâu ôûbngsau: ñoaïn thaúng ABdi 7cm; ñon thng CD di 12 cm;ñon thng EG di 1dm 2cm+ Chaám 1 ñieåm ñaàu ñoaïn thaúng ñaëtñieåm O cuûa thöôùc truøng vôùi ñieåm vöøachoïn,sau ñoùm vch chæsoáño cuûañon thng treân thöôùc, chm ñieåm thöùhai, noái 2 ñieåm ta ñöôïc ñon thng coùñoädaøi caàn veõ+ Vnh, sau ñoù2 hc sinh ngi caïnhnhau ñoåi cheùo vôûñeåkieåm tra bi cuûanhau+ Ño ñoädaøi cuûa 1 soávaät+ Ñaët 1 ñaàu cuûa buùt chì truøng vôùi ñieåmO cuûa thöôùc. Cnh buùtchì thng vôùicaïnh cuûa thöôùc
 
Giáo án l
p 3 – 
Ph
m Th
ị Sáu
+ Y/c hoïc sinh töïlm coøn phn coøn li
* Bi 3:
+ Cho hs quan saùt li tôùc meùt ñeåcoùbieåu töôïng vöõng chaéc veàñoädi 1m+ Y/c hc sinh öôùc löôïng ñoäcao cuûaböùc töôøng lôùp+ Ghi tt caûcaùc keát quaûmhoïc sinhbaùo caùo leân baûng , sau ñoùthöïc hieänpheùp ño ñeåkieåm tra keát qu+ Laøm töông töïvôùi caùc phaàn coøn laïi+ Tuyeân ông nõng hoïc sinh öôùclöôïng toát
3 .
Hoaït ñoäng 2: Cuûng coá, daën doø+ Nhaän xeùt tieát hoïcTìm ñieåm cuoái cuûa buùt chì xem öùng vôùiñieåm no treân thöôùc. Ñoïc soáño töôngöùng vôùi ñieåm cuoái cuûa buùt chì+ Thöïc haønh ño vaøbaùo co keát quaûtröôùc lôùp+ Hoïc sinh öôùc löôïng vtrlôøi
p ®äc-chuyÖnGiäng quª h¬ngI.c tiªu
* TËp ®äc
+ RÌn kÜ n¨ng ®äc thµnh tiÕng :-§äc ®óng c¸c tõ ng÷ : lu«n miÖng, vui lßng, ¸nh lªn, nÐn nçi xóc ®éng, ....-Béc lé t×nh c¶m, th¸i ®é cña tõng nh©n vËtqua lêi ®èi tho¹i trong c©u chuyÖn+ RÌn ng ®äc-hiÓu-HiÓu nghÜa c¸c tõ khã ®îc chó gi¶i trong bµi ( ®«n hËu, thµnh thùc ..... )-N¾m ®îc cèt truyÖn vµ ý nghÜa cña c©u chuyÖn : T×nh c¶m thiÕt tha g¾n bãcña c¸c nh©n vËt trong c©u chuyÖn víi quª h¬ng, víi ngêi th©n qua giäng nãi quªh¬ng th©n quen.
* KÓ chuyÖn
+ RÌn kÜ n¨ng nãi : Dùa vµo trÝ nhí vµ tranh, kÓ l¹i ®îc tõng ®o¹n cña c©uchuyÖn. BiÕt thay ®æi giäng kÓ ( lêi dÉn chuyÖn, lêi nh©n vËt ) cho phï hîp víi néidung+ RÌn kÜ n¨ng nghe.
II.§å ng
GV : Tranh minh ho¹ bµi tËp ®äcHS : SGK
IIIC¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
 Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß
A. Më ®Çu
-GV nhËn xÐt vÒ bµi kiÓm tra gi÷a HKI
B.i míi
1.Giíi thiÖu bµi( GV giíi thiÖu )2.Lun ®äca.
 GV ®äc diÔn c¶m toµn bµi
-HS nghe-HS theo dâi SGK
 
Giáo án l
p 3 – 
Ph
m Th
ị Sáu
b. HD HS luyÖn ®äc, kÕt hîp gi¶i nghÜa tõ 
* §äc tõng c©u-KÕt hîp t×m tõ khã* §äc tõng ®o¹n tríc líp-KÕt hîp gi¶i nghÜa tõ k* §äc tõng ®o¹n trong nhãm3.HD t×m hiÓu bµi-Thuyªn vµ ®ång cïng ¨n trong qu¸n víinh÷ngai ?-ChuyÖn g× s¶y ra lµm Thuyªn vµ §ångng¹c nhiªn ?-V× sao anh thanh niªn c¶m ¬n Thuyªn vµ§ång ?-Nh÷ng chi tiÕt nµo nãi lªn t×nh c¶m thathiÕt cña c¸c nh©n vËt ®èi víi quª h¬ng ?-Qua c©u chuyÖn em nghÜ g× vÒ quªh¬ng ?4.LuyÖn ®äc l¹i-GV®äc diÔn c¶m ®o¹n 2, 3-HS nèi nhau ®äc tõng c©u trong bµi-HS nèi nhau ®äc tõng ®o¹n tríc líp-NhËn xÐt b¹n ®äc-HS ®äc theo nhãm ba-C¶ líp ®äc ®ång thanh ®o¹n 3+ HS ®äc thÇm ®o¹n 1-Cïng ¨n víi 3 ngêi thanh niªn-Lóc Thuyªn ®ang lóng tóng v× quªn tiÒnth× mét trong ba thanh niªn ®Õn gÇn xin®îc tr¶ gióp tiÒn ¨n-V× Thuyªn vµ §ång cã giäng nãi gîicho anh thanh niªn nhí ®Õn ngõi mÑ th©nth¬ng quª ë miÒn Trung.-Ngêi trÎ tuæi : l¼ng lÆng cói ®Çu, ®«im«i mÝm chÆt lé vÌ ®au th¬ng : Thuyªnvµ §ång im lÆng nh×n nhau, m¾t rím lÖ.-HS tr¶ lêi-2 nhãm HS ®äc ph©n vai-1 nhãm thi ®äc toµn chuÖn theo vai-NhËn t
KÓ chuyÖn
1.GV nªu nhiÖm vô-Dùa vµo 3 tranh nminh ho¹ kÓ l¹i 3 ®o¹ncña c©u chuyÖn2.HD kÓ l¹i c©u chuyÖn theo tranh-HS QS tõng tranh-1 HS nªu nhanh tõng sù viÖc ®îc kÓtrong tõng tranh, øng víi tõng ®o¹n-Tõng cÆp HS nh×n tranh, tËp kÓ mét®o¹n cña c©u chuyÖn-3 HS tiÕp nèi nhau kÓ tríc líp-1 HS kÓ toµn bé c©u chuyÖn
IV.Cñng cè, dÆn
-Nªu c¶m nghÜ cña m×nh vÒ c©u chuyÖn ? ( Giäng quª h¬ng rÊt cã ý nghÜa ®èivíi mçi ngêi : gîi nhí ®Õn quª h¬ng, ®Õn nh÷ng ngêi th©n, ®Õn nh÷ng kÎ niÖmth©n thiÕt .... )-GV nhËn xÐt tiÕt häc-DÆn HS vÒ nhµ «n bµi
******************************************
Th
ba
ngày
30thng 10 nm 2012
Toán

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->