Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tuan 10 Chuan

Tuan 10 Chuan

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Published by Trần Nga

More info:

Published by: Trần Nga on Jan 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2014

pdf

text

original

 
Tu
n 10
 Ngày soạn: Thứ sáu ngày 26 tháng 10 năm 2012
Thứ hai ngày
29 thaùng 10 naêm 2012
Toán
THÖÏC HAØNH ÑO ÑOÄ DAØI
A. MUÏC TIEÂU.
Bieát duøng thöôùc vaø buùt ñeå veõ caùc ñoaïn thaúng coù ñoädaøi cho tröôùc.
Bieát caùch ño 1 ñoä daøi, bieát ñoïc keát quaû ñoù.
Bieát duøng maét öôùc löôïng ñoä daøi moät caùch töông ñoáichính xaùcB. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC.
 Thöôùc meùtC. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU.HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙOVIEÂNHOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
1.Kieåm tra baøi cuõ:
+ Goïi hoïc sinh leân bnglaøm baøi+ Nhaän xeùt, chöõa baøi vaøcho ñieåm hoïc sinh.
2.Baøi môùi:
Hoaït ñoäng 1: Luyeän taäpthöïc haønh
 Baøi 1:
+ Goïi 1hoïc sinh ñoïc ñeà baøi+ Y/c hoïc sinh nhaéc laïi caùchveõ ñoaïn thaúng coù ñoä daøicho tröôùc+ Yeâu caàu hoïc sinh caû lôùpthöïc haønh veõ ñoaïn thaúng
* Baøi 2:
+ Baøi taäp 2 yeâu caàuchuùng ta laøm gì+ 3 hoïc sinh leân baûng+ Haõy veõ caùc ñoaïn thaúngcoù ñoä daøi ñöïôc neâu ôûbaûng sau: ñoaïn thaúng ABdaøi 7cm; ñoaïn thaúng CD daøi12 cm; ñon thng EG daøi1dm 2cm+ Chaám 1 ñieåm ñaàu ñoaïnthaúng ñaët ñieåm O cuûathöôùc truøng vôùi ñieåm vöøachn,sau ñoù m vch chæsoá ño cuûa ñoaïn thaúng treânthöôùc, chaám ñieåm thöù hai,noái 2 ñim ta ñöôïc ñoaïnthaúng coù ñoä daøi caàn veõ+ Veõ hình, sau ñoù 2 hoïc sinhngi caïnh nhau ñi chovôû ñeå kim tra baøi cuûanhau
Giáo án lớp 3 – Phạm Thị Sáu
 
+ Ñöa ra chieác buùt chì vaøy/c hc sinh neâu caùch ñochieác buùt chì naøy+ Y/c hoïc sinh töï laøm coønphaàn coøn laïi
* Baøi 3:
+ Cho hs quan saùt laïi thöôùcmeùt ñeå coù bieåu töôïngvöõng chaéc veà ñoä daøi 1m+ Y/c hoïc sinh öôùc löôïng ñoäcao cuûa böùc töôøng lôùp+ Ghi taát caû caùc keát qumaø hoïc sinh baùo caùo leânbaûng , sau ñoù thöïc hieänphp ño ñkieåm tra ktquaû+ Laøm töông töï vôùi caùcphaàn coøn laïi+ Tuyeân ông nhöõng hoïcsinh öôùc löôïng toát
3 .
Hoaït ñoäng 2: Cuûng coá,daën doø+ Nhaän xeùt tieát hoïc+ Ño ñoä daøi cuûa 1 soá vaät+ Ñaët 1 ñaàu cuûa buùt chìtruøng vôùi ñieåm O cuûathöôùc. Caïnh buùt chì thaúngvôùi caïnh cuûa thöôùc Tìm ñieåm cuoái cuûa buùt chìxem öùng vôùi ñieåm naøotreân thöôùc. Ñoïc soá ño töôngöùng vôùi ñieåm cuoái cabuùt chì+ Thöïc haønh ño vaø baùocaùo keát quaû tröôùc lôùp+ Hoïc sinh öôùc löôïng vaø traûlôøi
TËp ®äc - KÓ chuyÖnGiäng quª h¬ngI. Môc tiªu
* TËp ®äc
+ RÌn kÜ n¨ng ®äc thµnh tiÕng :- §äc ®óng c¸c tõ ng÷ : lu«n miÖng, vui lßng, ¸nh lªn, nÐn nçixóc ®éng, ....- Béc lé t×nh c¶m, th¸i ®é cña tõng nh©n vËt qua lêi ®èi tho¹itrong c©u chuyÖn+ RÌn kÜ n¨ng ®äc - hiÓu- HiÓu nghÜa c¸c tõ khã ®îc chó gi¶i trong bµi ( ®«n hËu,thµnh thùc ..... )- N¾m ®îc cèt truyÖn vµ ý nghÜa cña c©u chuyÖn : T×nhc¶m thiÕt tha g¾n bã cña c¸c nh©n vËt trong c©u chuyÖn víi quªh¬ng, víi ngêi th©n qua giäng nãi quª h¬ng th©n quen.
* KÓ chuyÖn
Giáo án lớp 3 – Phạm Thị Sáu
 
+ RÌn kÜ n¨ng nãi : Dùa vµo trÝ nhí vµ tranh, kÓ l¹i ®îc tõng®o¹n cña c©u chuyÖn. BiÕt thay ®æi giäng kÓ ( lêi dÉn chuyÖn, lêinh©n vËt ) cho phï hîp víi néi dung+ RÌn kÜ n¨ng nghe.
II. §å dïng
GV : Tranh minh ho¹ bµi tËp ®äcHS : SGK 
III C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß
A. Më ®Çu
- GV nhËn xÐt vÒ bµi kiÓm tragi÷a HKI
B. Bµi míi
1. Giíi thiÖu bµi ( GV giíi thiÖu )2. LuyÖn ®äca.
GV ®äc diÔn c¶m toµn bµib. HD HS luyÖn ®äc, kÕt hîp gi¶inghÜa tõ
* §äc tõng c©u- KÕt hîp t×m tõ khã* §äc tõng ®o¹n tríc líp- KÕt hîp gi¶i nghÜa tõ khã* §äc tõng ®o¹n trong nhãm3. HD t×m hiÓu bµi- Thuyªn vµ ®ång cïng ¨n trongqu¸n víi nh÷ng ai ?- ChuyÖn g× s¶y ra lµm Thuyªnvµ §ång ng¹c nhiªn ?- V× sao anh thanh niªn c¶m ¬n Thuyªn vµ §ång ?- Nh÷ng chi tiÕt nµo nãi lªn t×nhc¶m tha thiÕt cña c¸c nh©n vËt®èi víi quª h¬ng ?- Qua c©u chuyÖn em nghÜ g×vÒ quª h¬ng ?4. LuyÖn ®äc l¹i- GV ®äc diÔn c¶m ®o¹n 2, 3- HS nghe- HS theo dâi SGK - HS nèi nhau ®äc tõng c©utrong bµi- HS nèi nhau ®äc tõng ®o¹n tríclíp- NhËn xÐt b¹n ®äc- HS ®äc theo nhãm ba- C¶ líp ®äc ®ång thanh ®o¹n 3+ HS ®äc thÇm ®o¹n 1- Cïng ¨n víi 3 ngêi thanh niªn- Lóc Thuyªn ®ang lóng tóng v×quªn tiÒn th× mét trong bathanh niªn ®Õn gÇn xin ®îc tr¶gióp tiÒn ¨n- V× Thuyªn vµ §ång cã giäng nãigîi cho anh thanh niªn nhí ®Õnngõi mÑ th©n th¬ng quª ë miÒn Trung.- Ngêi trÎ tuæi : l¼ng lÆng cói®Çu, ®«i m«i mÝm chÆt lé vÌ®au th¬ng : Thuyªn vµ §ång imlÆng nh×n nhau, m¾t rím lÖ.- HS tr¶ lêi- 2 nhãm HS ®äc ph©n vai- 1 nhãm thi ®äc toµn chuÖn
Giáo án lớp 3 – Phạm Thị Sáu

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->