Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bien Dao Viet Nam

Bien Dao Viet Nam

Ratings:
(0)
|Views: 93|Likes:
Published by kikadl

More info:

Published by: kikadl on Jan 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2013

pdf

text

original

 
TUYÊN TRUY
ỀN VỀ T
ÌNH HÌNH BI
ỂN
 – 
ĐẢO VIỆT NAM
 
Hi
ện nay t
ình hình tranh ch
ấp
 bi
ển đảo đ
ã x
ảy ra ở nhiều quốc gia tr 
ên th
ế giớiđiển h
ình là s
ự tranh chấp giữa Trung Quốc
 – Nh
ật Bản ở quần đảo Điếu Ngư, Ac
-hen-ti-na – Anh
ở quần đảo Manvi nas …
ất được nhiều người
trên th
ế giới
quan
tâm. Đặc biệt trong thời gian vừa qua vấn đề tranh chấp biển Đông do Trung Quốc
kh
ởi xướng đ
ã gây r 
ất nhiều mâu thuẩn không chỉ giữa Việt Nam v
à Trung Qu
ốc m
àcòn m
ột số quốc gia trong khu vực
.
Đây
là v
ấn đề
không ch
ỉ là người dân trong nước
quan tâm mà còn r 
ất nhiểu nước tr 
ên th
ế giới cũng
bi
ết đến.
 
Để hưởng ứng tốt chương tr 
ình h
ướng về biển đảo Việt Nam, ng
ành giáo d
ụcđ
ã ch
ỉ đạo nhà trường thông qua chương tr 
ình ngo
ại khóa để
tuyên truy
ền về t
ìnhhình bi
ển đảo Việ
t nam nh
ằm khơi dậy t
ình c
ảm, ý thức trách nhiệm của học sinh đối
v
ới chủ quyền bi
ên gi
ới biển đảo, từ đó phát huy tinh thần đo
àn k 
ết, yêu nước, chung
s
ức, quyết tâm bảo vệ v
ùng bi
ển đảo thi
êng liêng c
ủa Tổ quốc Việt Nam.
 
I/ M
ỤC ĐÍCH
:
-
Đẩy mạnh
công tác tuyên truy
ền sâu rộng về Biển
 – 
đảo trong học sinh.
 - Giúp h
ọc sinh nắm được một số kiến thức cơ bản về vị trí địa kinh tế chính trị,
tài nguyên bi
ển, vấn đề bảo vệ t
ài nguyên bi
ển v
à ch
ủ quyền biển
-
đảo Việt Nam
 
-
Ý ngh
 ĩa của v
ùng bi
ển đố
i v
ới tự nhi
ên, kinh t
ế
- xã h
ội v
à an ninh qu
ốc ph
òng.- Công tác tuyên truy
ền giúp học sinh có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển
 – 
đảo
qu
ốc gia, hiện nay ph
ù h
ợp với địa phương,
g
ắn công tác tuy
ên truy
ền với việc vậnđộng học sinh thực hiện tốt các cuộc
v
ận động, các phong tr 
ào v
ề tuy
ên truy
ền hoặc
tìm hi
ểu biển đảo do nhà trường tổ chức.
 
II / N
ỘI DUNG:
1. Tuyên truy
ền, sâu rộng trong học sinh về vị trí, vai tr 
ò, ti
ềm năng, thế mạnh của
 bi
ển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng v
à b
ảo vệ tổ quốc. Tuy
ên truy
ền, phổ
 bi
ến những kiến thức cơ bản về các văn bản pháp luật về biển, đảo của Nhà nước ta;công ước của Li
ên H
ợp Quốc về L
u
ật Biển năm 1982; Tuy
ên b
ố về c
ách
ứng xử của các
 bên
ở Biển Đông (DOC) v
à B
ộ quy tắc ứng xử mang tính pháp lý của các b
ên
ở BiểnĐông (COC) sau khi được thông qua.
 2. Tuyên truy
ền những th
ành t
ựu phát triển kinh tế biển, đảo của các địa phương,
vai trò c
ủa các th
ành ph
ần kinh tế trong việc tham gia tích
c
ực v
ào phát tri
ển kinh tế
 bi
ển; những th
ành t
ựu hợp tác quốc tế về biển. Tuy
ên truy
ền phát triển kinh tế, an sinh
-xã h
ội, đảm bảo giữ vững quốc ph
òng, an ninh và ch
ủ quyền các v
ùng bi
ển, đảo của Tổ
qu
ốc.
 3. Tuyên truy
ền đấu tranh chống các h
ành vi và ho
ạt động sai trái, ti
êu c
ực tr 
ên bi
ển
-
đảo, phản đối các hành động vi phạm chủ quyền biển
-
đảo của
các Qu
ốc gia từ các
th
ế lực b
ên ngoài, ph
ản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, lực lượng cơ 
h
ội xuy
ên t
ạc quan điểm của Đảng và Nhà nước ta
trong vi
ệc giải quyết các vấn đề li
ên
quan đến chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->