Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Osteoporozė (R. Alekna)

Osteoporozė (R. Alekna)

Ratings: (0)|Views: 301 |Likes:
Published by koropo

More info:

Published by: koropo on Jan 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2014

pdf

text

original

 
Gerontologija 2011; 12(2): 110–130
GERONTOLOGIJA
 Adresas: V. Alekna
 Kalvarijų g. 323, 08420 Vilnius
 El. paštas: vidmantas.alekna@osteo.lt 
Teorija ir praktika
Osteoporozės diagnostikos ir gydymo metodika
 Nauja 2011 metų redakcija
V. Alekna
1
, M. Tamlaitienė
1
, A. Krasaskienė
2
1
Lietuvos osteoporozės fondas
2
Kaulų metabolinių ligų asociacija prie Lietuvos endokrinologų draugijos
Santraka
Šis atnaujintas gaires aptariama rizikos vertinimas, dia
-
gnostika, gydymo ir osteoporozės prolaktikai moterims pomenopauzės ir vyrų virš 50 metų amžiaus. Farmakologinioosteoporozės valdymas, grindžiamas geriausiais turimais duo
-
menimis, taip pat konkrečias rekomendacijas gydytojams val
-
dymo osteoporozės, taip pat teikia išsamią peržiūrą.Atnaujintoje osteoporozės diagnostikos ir gydymo metodi
-
koje aptariami rizikos veiksniai, ligos diagnostikos principai ir medikamentinis gydymas. Šios rekomendacijos taikomos di
-
agnozuojant ir gydant osteoporozę moterims po menopauzėsir vyresniems nei 50 metu vyrams. Metodinės rekomendaci
-
 jos parengtos vadovaujantis pastaraisiais metais atliktų tyrimųduomenimis ir atskirų šalių bei tarptautiniais osteoporozės dia
-
gnostikos bei gydymo vadovais.Pateiktos rekomendacijos turėtų būti naudingos gydant ser 
-
gančiuosius osteoporoze.
Raktažodžiai:
kaulų mineralų tankis, osteoporoziniai lūžiai, osteoporozėsdiagnozė, osteoporozės gydymas, gydomų pacientų stebėjimas
PRATARMĖ
Autoriai pateikia atnaujintas osteoporozės diagnostikos ir gydymo rekomendacijas. Atnaujinti metodines rekomendaci
-
 jas buvo būtina, nes po ankstesnio jų išleidimo (2003 m.) yra patikslinti osteoporozės diagnostikos kriterijai ir nuolat tobuli
-
nami bei koreguojami gydymo metodai.Metodinės rekomendacijos parengtos vadovaujantis pas
-
taraisiais metais atliktų tyrimų duomenimis ir atskirų šalių beitarptautiniais osteoporozės diagnostikos bei gydymo vadovais.Šios metodinės rekomendacijos taikomos diagnozuojant ir gydant osteoporozę moterims po menopauzės ir vyresniemsnei 50 metų vyrams. Šiose rekomendacijose neaptariamas lū
-
žių rizikos įvertinimas populiacijoje, vaikų ir paauglių osteo
-
 porozė, pirminės osteoporozės prevencijos priemonės.Pastaruoju metu, vadovaujant Pasaulio sveikatos organi
-
zacijai ir Tarptautiniam osteoporozės fondui, daugelyje šaliųvyksta vieningos sistemos, leidžiančios įvertinti individualiąlūžių tikimybę per 10 metų, (angl. FRAX,
 Fracture risk as
- sessment tool 
) pritaikymas atskiroms šalims, priklausomai nuo jų geogranės padėties, socialinės–ekonominės būklės. ŠioFRAX modelio pritaikymo Lietuvoje projektas pradedamasir mūsų šalyje. Tikimasi, kad sukurtas individualios osteopo
-
rozinių kaulų lūžių absoliučios rizikos prognozavimo modelisartimiausiu metu bus įgyvendintas Lietuvoje, kas sudarys prie
-
 
Osteoporozės diagnostikos ir gydymo metodika
laidas parengti naujas osteoporozės diagnostikos ir gydymometodines rekomendacijas.
I. BENDROJI DALIS
Osteoporozė – tai sisteminė griaučių liga, kuriai būdingamaža kaulų masė ir kaulinio audinio mikroarchitektūros po
-
kyčiai, lemiantys padidėjusį kaulų trapumą ir lūžių riziką.Osteoporozės klasikacija pagal
Tarptautinės statis
-
tinės ligų ir susijusių sveikatos sutrikimų klasikacijosdešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą (Australijos mo
-
dikacija,
TLK-10-AM):1. M80, osteoporozė su patologiniu lūžiu;2. M81, osteoporozė be patologinio lūžio;3. M82, osteoporozė sergant ligomis, klasikuojamo
-
mis kitur.Pirminė osteoporozė būna 80 proc. visų osteoporozėsatvejų, ji apima juvenilinę, idiopatinę ir involiucinęosteoporozę, pastaroji gali būti pomenopauzinė arbasenatvinė.Kaulų mineralų masės mažėjimas yra pagrindinė os
-
teoporozės patogenezės grandis. Ligai progresuojant, kaikaulai jau nėra tokie tvirti, kad atlaikytų kasdienės vei
-
klos krūvį, jie lūžta dėl menkos traumos. Dažniausiai lūž
-
ta stuburo slanksteliai, viršutinė šlaunikaulio dalis, dilbiokaulai ir žastikaulis. Iki lūžių pacientai gali neturėti jokiųnusiskundimų, todėl savalaikei diagnostikai labai svarbužinoti bei įvertinti osteoporozės vystymąsi skatinančiusveiksnius. Kaulų mineralų tankio (toliau – KMT) mažė
-
 jimą skatinantiems veiksniams yra priskiriami amžius,rasė, lytis, paveldimumas, lytinių hormonų stoka, en
-
dokrininės ir reumatinės ligos, endokrininiai, mitybos ir virškinimo sutrikimai, mažas kalcio suvartojimas, vais
-
tai, mažas zinis aktyvumas arba ilgalaikė imobilizacija,žalingi įpročiai (gyvenimo būdo veiksniai). Osteoporo
-
zinių lūžių rizika įvertinama pagal šiuos nepriklausomusklinikinius kaulų lūžių rizikos veiksnius (PSO, 2007):AmžiusLytisMažas kūno masės indeksasAnksčiau buvę kaulų lūžiaiTėvams buvęs šlaunikaulio lūžisGliukokortikoidų vartojimas (jei vartota > 5 mg prednizolono > 3 mėnesius)Reumatoidinis artritasAntrinė osteoporozėRūkymasAlkoholio vartojimas (≥ 3 vienetai per dieną)Mažas šlaunikaulio kaklo kaulų mineralų tankisSenas amžius, moteriška lytis, anksčiau patirti mažostraumos kaulų lūžiai ir tėvams įvykęs šlaunikaulio lūžisyra nemodikuojami rizikos veiksniai. Osteoporoziniųlūžių riziką ženkliai padidina mažas kūno masės indek 
-
sas, gliukokortikoidų vartojimas, reumatoidinis artritas ir kitos ligos ar būklės, skatinančios kaulinio audinio retė
-
 jimą. Kaulų lūžių riziką padidina ir polinkis griūti, kurisyra viena iš geriatrinių būklių, todėl seniems žmonėms būtina įvertinti ir griuvimų riziką.Kaulų lūžių rizikos veiksniai nėra osteoporozės dia
-
gnozės patvirtinimo arba atmetimo kriterijai. Tik KMTmatavimas parodo, ar kaulų mineralų tankis yra suma
-
žėjęs.
II. OSTEOPOROZĖS DIAGNOSTIKA
Moterims po menopauzės ir vyresniems kaip 50 metųvyrams turėtų būti įvertinta osteoporozės rizika, kuriavadovaujantis pacientas nukreipiamas tolimesniems tyri
-
mams – radiologo konsultacijai, KMT matavimui, labo
-
ratoriniams tyrimams. Pirminės osteoporozės klinikinėdiagnozė nustatoma įvertinus kaulų lūžių rizikos veiks
-
nius, pacientų objektyvaus ištyrimo duomenis ir ekskliu
-
davus antrinę osteoporozę.
Osteoporozės požymiai
Osteoporozė iš pradžių nesukelia jokių juntamų po
-
kyčių ir kaulų lūžis dažnai būna pirmas, bet vėlyvas ligos pasireiškimo požymis. Todėl būtina kruopščiai apklaustiir ištirti pacientą, įvertinti jo individualią lūžių riziką.Osteoporozinis lūžis – tai savaime ar dėl mažos trau
-
mos įvykęs lūžis, kurio priežastis nesusijusi su piktybi
-
niu procesu kaule.Jeigu pacientas yra anksčiau patyręs mažos traumoskaulų lūžį, galima įtarti osteoporozę ir nukreipti pacientąKMT matavimui. Tai ypač svarbu atsiminti traumatolo
-
ginių skyrių medicinos darbuotojams, gydantiems paci
-
entus dėl dilbio kaulų, žastikaulio bei šlaunikaulio mažostraumos lūžimų.Osteoporoziniai riešo ar šlaunikaulio lūžiai yra skaus
-
mingi, sukelia deformacijas ir negalią. Šių lūžių diagnos
-
tika nekelia abejonių. Skirtingai nuo ilgųjų kaulų lūžių,slankstelių lūžiai labai dažnai būna besimptominiai (dar vadinami neklinikiniais), todėl diagnozuojami pavėluotaiarba randami atsitiktinai, atlikus stuburo radiogramą kitutikslu. Slankstelių lūžio požymiai yra ūminis arba lėtinisnugaros skausmas, ūgio sumažėjimas, laikysenos poky
-
čiai. Slanksteliai susiploja, deformuojasi, dažnai jie lūžta pakartotinai ir stuburas toliau krypsta. Progresuojant li
-
gai, didėja kupra, išnyksta talija, atsikiša pilvas, apatiniai
111
 
V. Alekna, M. Tamulaitienė, A. Krasauskienė
šonkauliai remiasi į klubakaulio skiauteres. Sumažėjuskrūtinės ląstos ir pilvo ertmei gali sutrikti kvėpavimas ir atsirasti virškinimo sutrikimų.Mažos traumos sukelti slankstelių lūžiai ir šlaunikau
-
lio viršutinės dalies lūžiai laikomi klinikiniu požymiu,leidžiančiu diagnozuoti osteoporozę neišmatavus KMT.Tačiau tokiu atveju KMT matuojamas siekiant vertintigydymo efektyvumą ir pakartotinių lūžių riziką.Pacientų ištyrimo planas: Nusiskundimai, skausmo pobūdis ir lokalizacija.Anamnezė – pacientas apklausiamas siekiant aptartivisus klinikinius kaulų lūžių rizikos veiksnius, sužino
-
ti apie kitas ligas, vartojamus vaistus, mitybos įpročius(įvertinant ar pakankamai vartoja kalcio ir vitamino D),zinį aktyvumą.Apžiūra.Ūgio ir kūno masės matavimas.KMT matavimas.Konvencinė stuburo radiograma, jei įtariamas slanks
-
telio lūžimas.Laboratoriniai tyrimai.Kaulų lūžių rizikos įvertinimas.
Osteoporozės diagnozės kriterijaipagal kalų mineralų tankį
Osteoporozės diagnozė patvirtinama išmatavus kau
-
lų mineralų tankį, kurio sumažėjimas stipriai susijęs sukaulų lūžių rizikos padidėjimu. Kaulų mineralų tankismatuojamas siekiant diagnozuoti osteoporozę, įvertinti būsimų lūžių riziką, nustatyti asmenis, kuriuos reikia gy
-
dyti, ir vertinant kaulų mineralų tankio pokyčius.Išmatavus tiriamo asmens kaulų mineralų tankį, gautasdydis lyginamas su standartine norma ir apskaičiuojami durodikliai, vadinami T ir Z lygmenimis. Pasaulio sveikatosorganizacija (1994 m.) rekomenduoja taikyti T-lygmenįosteoporozei diagnozuoti (1 lentelė). T-lygmuo (angl. T-score) – tiriamojo asmens KMT nuokrypis, išreikštasstandartinių nuokrypių skaičiumi nuo maksimalaus jaunųsveikų tos pačios lyties asmenų kaulų tankio vidurkio.Osteopenija – tai ne klinikinė diagnozė, o KMT mata
-
vimo rezultatas, kurį nustačius (kuriam esant) pirmenybėteiktina terminui „sumažėjęs KMT“ arba „mažas KMT“,o ne „osteopenija“.Šie kriterijai taikomi moterims po menopauzės ir vy
-
rams virš 50 metų, kai stuburo juosmeninės dalies slanks
-
1 lentelė.
Pasaulio sveikatos organizacijos diagnostiniai kriterijai pagal kaulų mineralų tankį
Normali kalų masėT-lygmo yra tarp +1 ir -1
Osteopenija
T-lygmuo yra tarp -1 ir -2,5OsteoporozėT-lygmuo yra mažesnis nei -2,5Grėsminga (sunki) osteoporozėT-lygmuo yra mažesnis nei -2,5 ir lūžęs vienas ar daugiau kaulų
telių (L1–L4) ir / arba bendras viršutinės šlaunikauliodalies ar šlaunikualio kaklo KMT išmatuotas dvisrautėsradioabsorbciometrijos (toliau – DXA) metodu. PSOklasikacijos kriterijai neturėtų būti taikomi moterimsiki menopauzės ir vyrams iki 50 m.Z-lygmuo (angl. Z-score) – tiriamojo asmens KMTnuokrypis, išreikštas standartinių nuokrypių skaičiuminuo to paties amžiaus ir lyties asmenų KMT vidurkio.Jeigu Z-lygmuo yra -2,0 ir mažiau, yra antrinėsosteoporozės tikimybė. Z-lygmuo, lygus arba mažesnisnegu -2.0, yra vertinamas kaip „mažesnis negutikėtinas pagal amžių“, o didesnis už -2.0 Z-lygmuoyra „atitinkantis vidurkį pagal amžių“. Moterims ikimenopauzės ir vyrams iki 50 metų osteoporozė gali būti diagnozuota, jeigu kartu su mažu KMT yra antrinėsOP priežasčių, pvz., gliukokortikoidų vartojimas,hipogonadizmas, hiperparatirozė (2 lentelė).
Kalų mineralų tankio tyrimai
Dvisrautės radioabsorbciometrijos metodas (angl. du
-
al-energy x-ray absorptiometry; DXA) yra tinkamiausiasosteoporozei diagnozuoti. Kompiuterio valdomu rent
-
geno spindulių pluošteliu skanuojant kaulus nustatomaskaulų mineralų tankis gramais kvadratiniame centimet-re. Tyrimo trukmė – 2–4 min. Tyrimo jonizuojančiosiosspinduliuotės dozė maža – 1–5 μSv. Tyrimo specišku
-
mas – 5–8 proc., tikslumas – 1–2 proc. paklaida.Stuburo juosmeninės dalies slankstelių ir šlaunikaulioviršutinės dalies tyrimus priimta vadinti centriniais, o ga
-
lūnių kaulų distalinių dalių (blauzdikaulio, dilbio kaulų, pirštakaulių ir kulnikaulio) – periferiniais tyrimais. Cent-rinių vietų tyrimas DXA metodu geriausiai parodo KMT pokyčius ir leidžia tiksliausiai įvertinti KMT kliniškaiaktualiausiose osteoporozinių lūžių vietose, todėl centri
-
nių vietų tyrimams teikiama pirmenybė.
112

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->