Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
P. 1
Genurile publicistice de televiziune

Genurile publicistice de televiziune

Ratings:
(0)
|Views: 795|Likes:
Published by Georgiana Canjau

Manual Jurnalsim

Manual Jurnalsim

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Georgiana Canjau on Jan 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

05/27/2014

 
FHKX_A ZXOIAMA]^AMH NH ^HIHSATAXKHKE^H NH MX_]Mekc+ Xkas+ Nr+ Nek` ^xnerMEKMHZ^XI NH @XNAESATX@I
^hrghkxi h}~h rhi`~as kex ëk aknx}~ra` zrh}ha ŕa h}~h nh~hrgak`~ nh `z`raŭa` ëk m`~hfera`gadie`mhier nh megxkam`rh ` r`naexraier ŕa ~hisataxkaa ëk nhtsei~`rh kxghramč nh g`}č ŕa mhh` mh aa h}~h}zhmacam) h}~h n`~ nh kerg` nh rhfihghk~`rh+Zhk~rx ` eoŭakh e iamhkŭč zhk~rx xk ze}~ r`nae }`x ~s g`k`fhrxi rh}zhm~asha ak}~a~xŭaa nh zrh}č ~rhoxah zrhtak~h Mek}aiaxixa K`ŭaek`i `i @xnaesatx`ixixa e fraič nh zrefr`gh }zhmacamčerahk~čraa zh m`rh `mh}~` srh` }č e nh` ze}~xixa r`nae }`x ~s ,fhkhr`ia}~ }`x }zhma`iat`~!+Frai` nh zrefr`gh zrhthk~`~č i` MK@ `rh }z`ŭaa er`rh ëk ak~hraerxi mčrer` }h mekmhz ŕa}h rh`iath`tč hga}axka+ MK@ rhfihghk~h`tč) kergh`tč) ak~hrsakh) }`kmŭaekh`tč rh}zhm~`rh` fraiha nh zrefr`gh ŕa mekŭakx~xi `mh}~ha fraih ëk gč}xrp` ëk m`rh kx }xk~ `nx}h `~`mxra i` zhr}e`kh) i` nhgka~`~h)i` nrhz~xi i` ag`fakh) zre~hmŭa` mezaixixa) rh}zhm~`rh` xker kergh nh zxoiama~`~h+Mek}aiaxi K`ŭaek`i `i @xnaesatx`ixixa h}~h `x~era~`~h` k`ŭaek`ič m`rh }xzr`shflh`tč+Meernekh`tč) kergh`tč }z`ŭaxi `xnaesatx`i+ @mh}~` h}~h mek}~a~xa~ nak ~e~`ia~`~h` crhmshkŭhier nh r`naeŕa ~hihsataxkh nh zh ~hra~eraxi xkha ŭčra+I` Orx|hiih} cxkmŭaekh`tč e mega}ah m`rh rhfihghk~h`tč }z`ŭaxi `xnaesatx`i nakXkaxkh` Hxrezh`kč) a`r kerghih ŕa rhfihghk~čraih `mh}~ha mega}aa }xk~ zrhix`~h nh `x~era~čŭaih k`ŭaek`ih+Ëk _egïka`) Mk@ ëa zrhmath`tč dxrk`ia}~xixa rhfxiaih zh m`rh ~rhoxah }č ih rh}zhm~h+ Nhh|hgzix4 ëk~rh `kxga~h erh kx }h ze~ `nxmh ëk na}mxŭah `kxga~h ~hgh) }`x ëk~r'xk ak~hrs`i er`r zrhmat`~
 
 zrefr`ghih ŕa hga}axkaih ~s kx ze~ ca nacxt`~h nhmë~ mx }afih nh `shr~at`rh era `kxga~h zrenx}hmeghrma`ih kx ze~ }č c`mč eoahm~xi xker }ze~xra zxoiama~`rh+MK@ h}~h mek}~a~xa~ ŕa ëk anhh` nh ` zrenxmh zrak `mh}~h kergh) rhmeg`knčra ŕa}`kmŭaxka megzer~`ghk~h masamh `~ï~ nak z`r~h` r`naenacxteraier ,ze}~xraih nh r`nae ŕa ~hisataxkh! mï~ ŕanak z`r~h` r`nae`}mxi~č~eraier ŕa ~hih}zhm~`~eraier+Nxzč `kaa ‑1: h|zieta` akcerg`ŭaek`ič zh zi`k gena`i ` eoiaf`~ dxrk`ia}~xi }č }hihm~hthakcerg`ŭaaih nxzč `kxga~h mra~hraa+ Ëk _egïka` }z`ŭaxi `xnaesatx`i ` ce}~ `~ï~ nh gxi~ `gziacam`~ m`kxgčr nh }~`ŭaa nh r`nae ŕa ~hihsataxkh ëkmï~ m`z`ma~`~h` nh rhfihghk~`rh ` Mk@ xkhera kx rhxŕhŕ~h }zc`mč c`ŭč+Nxzč eoŭakhrh` iamhkŭha nh hga}ah gen`ia~`~h` fhkhr`ič nh ixmrx h}~h `mha`ŕa4}me`~hrh` zreahm~hier zhk~rx hga}axka i` iama~`ŭaa+ @mh}~ ~az nh iama~`ŭaa }h nh}cčŕe`rč m` gen`ia~`~h ~hlkamčanhk~am `~ï~ i` m`k`ihih `xnaesatx`ih zras`~h) meghrma`ih) mï~ ŕa i` mhih zxoiamh) n`r nak zxkm~ nh shnrh `imekŭakx~xixa mhrhraih nh echr~č }xk~ nachra~h+M`k`ihih nh r`nae ŕa ~hihsataxkh }h mi`}acamč nxzč `kxgae~h mra~hraa4
0+
~hra~erax , }xzr`c`~` nh `mezhrarh zrak nacxt`rh !4
iem`ih2
tek`ih2
k`ŭaek`ih2
rhfaek`ih2
ak~hrk`ŭaek`ih+
?+meakx~xi zrefr`ghier4
m`k`ih r`nae ” ~s fhkhr`ia}~h mxg `r ca }hrsamaaih zxoiamh nh r`nae ŕa~hihsataxkh i` m`rh }` `n`xfč ze}~xrair meghrma`ih @k~hk` 0ŕa Zre ^s2
m`k`ih r`nae ” ~s }zhma`iat`~h }`x m`k`ihih nh kaŕč m`rh }'`x gxi~aziam`~ ëkxi~agaa `ka) hih `x ce}~ mrh`~h nxzč rhtxi~`~hih mhrmh~čraier }emaeiefamh) ëk cxkmŭah nh ak~hrh}xi zxoiamxixa+H|hgzih4
'
m`k`ih }zhma`iat`~h ëk caigh nemxghk~`rh ” Na}meshrq2' gxta” G^S) SL0) @~egam ^s2
'
ŕ~ara4 MKK) _h`ia~`~h` ~s) @k~hk` =) K?>2'}zer~4 ^hih}zer~) Hxre}zer~) h~m2'nh}hkh `kag`~h4 M`r~eek Kh~verb) Dh~a|2M`k`ihih nh r`nae ŕa ~hihsataxkh }zhma`iat`~h `x akcixhkŭ`~ zrak genxi nh }x}ŭakhrh ëkgen nhe}hoa~ `i ŕ~araier mekmhzhrh` ŕa rh`iat`rh` ŕ~araier nh i` mhihi`i~h m`k`ih+ H|hgzix genhixi MKK zrhix`~ nh ŕ~araih Zre ^S+
=+~azxi nh zrezrah~`~h4
 zras`~h rhzrhthk`~h nh cargh meghrma`ih2
 zxoiamh+Ze}~xraih nh r`nae ŕa ~hihsataxkh zxoiamh cxkmŭaekh`tč nxzč ihfa erf`kamh nhrhfihghk~`rh m`rh agzxk `kxga~h kergh ŕa zremhnxra nh }hihmŭah ` meknxmhraa+ Ëk ihfh }xk~ mxzrak}heoiaf`ŭaaih }hrsamaaier zxoiamh nak zxkm~ nhshnhrh hna~era`i nh ` akcerg` zxoiamxi nh}zrh` m~asa~`~h` zx~hraier }~`~xixa) zx~hraa m`rh h}~h i` fxshrk`rh ŕa ezetaŭaha ëk zremhk~h }~`oaia~h ak cxkm~ah nh kxgčrxi nh z`ri`ghk~`ra+H}~h khseah nh `mh}~ m`nrx kerg`~as nhe`rhmh dxrk`ia}gxi `xnaesatx`i nhŕa) nak zxkm~nh shnhrh `i mekmhzŭaha ŕa mrh`ŭaha ëk gak~h` mhixa m`rh fïknhŕ~h g`~hra`ixi dxrk`ia}~am h}~h `}hgčkč~er mxmhi nak zrh}` }mra}č) ~e~x}a nak zxkm~ nh shnhrh `i m`z`ma~čŭaier zh m`rh ih `x gadie`mhih nh megxkam`rh zrak m`rh `dxkf i` nh}~ak`~`r) i` r`nae`}mxi~č~er) i` ~hih}zhm~`~er) hih }xk~ ~e~`i nachra~h+
@xnaesatx`ixi ëk _egïka`
Ëk mekcerga~`~h mx zrhshnhraih Ihfaa `xnaesatx`ixixa kr+8:>%?::?) nacxt`rh` xkxa }hrsamax nh zrefr`gh nh mč~rh xk r`naenacxter `ci`~ ëk dxra}namŭa` _egïkaha }h ze`~h c`mh kxg`a ëk o`t` iamhkŭha`xnaesatx`ih ŕa) nxzč m`t) ŕa ` iamhkŭha nh hga}ah+Iamhkŭ` `xnaesatx`ič }h hiaohrh`tč cah ëk o`t` xkxa mekmxr}) ëk m`txi xkxa }hrsamax nh zrefr`gh nacxt`~ zh m`ih r`naehihm~ramč ~hrh}~rč) cah ëk o`t` xkha nhmataa ` Mek}aiaxixa) ëk m`txi xkxa}hrsamax nh zrefr`gh nacxt`~ zrak eramh `i~h gadie`mh nh ~hihmegxkam`ŭaa+Iamhkŭ` `xnaesatx`ič }h `mernč zhk~rx e zhrae`nč nh 1 `ka) `~ï~ ëk neghkaxi r`naenacxtaxkaa}ekerh) ~ ŕa ëk mhi `i ~hihsataxkaa+ ^hrghkxi mxrfh nh i` n`~` eoŭakhraa `x~erat`ŭaha ~hlkamh nhcxkmŭaek`rh) ëk m`txi nacxtčraa zh m`ih r`naehihm~ramč ~hrh}~rč2 nh i` n`~` eoŭakhraa nhmataha nh `x~erat`rh
?
 
`xnaesatx`ič) ëk m`txi nacxtčraa zrak eramh `i~h gadie`mh nh ~hihmegxkam`ŭaa+ Iamhkŭ` ze`~h ca zrhixkfa~č zhk~rx e zhrae`nč nh ëkmč 1 `ka) ëk meknaŭaaih }~`oaia~h nh Mek}aiax+Mek}aiaxi K`ŭaek`i `i @xnaesatx`ixixa }'` zrhemxz`~ }č nhtsei~h) zrak `mern`rh` nh iamhkŭh ŕanhmataa nh `x~erat`rh `xnaesatx`ih zhk~rx ezhr`~eraa nh r`nae ŕa ~hihsataxkh ŕa `sath nh rh~r`k}ga}ah zhk~rx ~hihsataxkh` zrak m`oix) e za`ŭč `xnaesatx`ič iaohrč) zixr`ia}~č ŕa mekmxrhkŭa`ič ëk _egïka`+
^hihsataxkh
Zïkč ëk zrhthk~$) zh ~hra~eraxi _egïkaha h|a}~č xk kxgčr nh =>1 iamhkŭh `xnaesatx`ih`mern`~h zhk~rx nacxt`rh` zrefr`ghier nh ~hihsataxkh ,==< zhk~rx r`naenacxteraa nh nrhz~ zras`~ ŕa 00 zhk~rx r`naenacxterxi nh nrhz~ zxoiam ” ]emah~`~h` _egïkč nh ^hihsataxkh!+Nak~rh mhih ==< iamhkŭh `xnaesatx`ih `mern`~h r`naenacxteraier nh nrhz~ zras`~) xk kxgčr nh?86 iamhkŭh }xk~ zhk~rx nacxt`rh` zh m`ih r`naehihm~ramč ~hrh}~rč ,?0< nh zx~hrh gamč ŕa =1 nh zx~hrhg`rh! a`r <0 zhk~rx nacxt`rh` zrefr`ghier zrak }`~hia~+_hchra~er i` hga}a` ~hrh}~rč) h}~h nh ghkŭaek`~ mč makma nak~rh }emah~čŭaih zras`~h ~a~xi`rh nhiamhkŭh `xnaesatx`ih) nhŭak xk kxgčr mxzrak} ëk~rh 06 ŕa =< iamhkŭh cahm`rh) mek}~a~xaknx'}h `}~chi 8 rhŭhihmx `mezhrarh k`ŭaek`ič+$ _hsa}~` Cerxg kr+>%?::3H|a}~č 8 zrefr`gh nh ~hihsataxkh m`rh }xk~ nacxt`~h `~ï~ zh m`ih r`naehihm~ramč ~hrh}~rč) mï~ ŕa zrak }`~hia~) }emah~čŭaih ~a~xi`rh nhŭakïkn `gohih ~azxra nh iamhkŭh `xnaesatx`ih zhk~rx xk }akfxr zrefr`g+]hrsamaaih nh zrefr`gh nh ~hihsataxkh mx hga}ah ~hrh}~rč) echrč ~hih}zhm~`~eraier kxg`a zrefr`gh fhkhr`ia}~h) }zrh nhe}hoarh nh mhih mx hga}ah zrak }`~hia~ `ih mčrer zrefr`gh }xk~ nashr}acam`~hnxzč mxg xrgh`tč4 =0 fhkhr`ia}~h) 03 nh caig ,0 zhk~rx mezaa!) 00 nh gxtamč) > nh ŕ~ara ŕa > nh }zer~)mï~h = nh ~hih}lezzakf) ox}akh}} rh}zhm~as mx ~hg`~amč rhiafae`}č) ? mxi~xr`ih) ? xkashr}a~`rh) ? x~aia~`rhŕa mï~h xkxi nhnam`~ mezaaier) chghaier) ~xra}gxixa rh}zhm~as zhk~rx gh~he+Nak~rh mhih 00 iamhkŭh `xnaesatx`ih zh m`rh ih nhŭakh ]emah~`~h` _egïkč nh ^hihsataxkh) >}xk~ mx hga}ah zh }`~hia~ ,= fhkhr`ia}~h ŕa 0 mxi~xr`i! ŕa 6 mx hga}ah ~hrh}~rč) 8 caakn mx `mezhrarhrhfaek`ič) `mern`~h ]~xnaexraier ~hra~era`ih+
_`naenacxtaxkh
Mek}aiaxi K`ŭaek`i `i @xnaesatx`ixixa ` `mern`~ zïkč ëk zrhthk~ 3?1 iamhkŭh `xnaesatx`ih zhk~rx nacxt`rh` zh m`ih r`naehihm~ramč ~hrh}~rč ` }hrsamaaier nh zrefr`gh nh r`naenacxtaxkh ŕa =0 iamhkŭh`xnaesatx`ih zhk~rx nacxt`rh` }hrsamaaier nh zrefr`gh nh r`naenacxtaxkh zrak ak~hrghnaxi }`~hia~xixa+_`naenacxteraa nh nrhz~ zras`~ nhŭak xk kxgčr nh 30? iamhkŭh `xnaesatx`ih zhk~rx nacxt`rhr`naehihm~ramč ~hrh}~rč ëk CG ŕa @G ,03 iamhkŭh ëk @G! ŕa ?1 iamhkŭh `xnaesatx`ih zhk~rx nacxt`rh` zrakak~hrghnaxi }`~hia~xixa+Ëk `mh}~h meknaŭaa }h ze~ hsanhkŭa` xrgč~e`rhih `}zhm~h4
@x ce}~ `mern`~h nexč rhŭhih ëk CG mx `mezhrarh k`ŭaek`ič `imč~xa~h nak >>) rh}zhm~as=6 nh }~`ŭaa nh hga}ah
H|a}~č xk kxgčr nh 16 iamhkŭh `xnaesatx`ih `mern`~h zhk~rx ze}~xra mekch}aek`ih ,>iamhkŭh `xnaesatx`ih zhk~rx nacxt`rh` zrak }`~hia~!) nak~rh m`rh Oa}hram` Er~ene|č _egïkč nhŭakh =6iamhkŭh `xnaesatx`ih ,xk` zhk~rx nacxt`rh` zrefr`ghier `xnaesatx`ih zrak ak~hrghnaxi }`~hia~xixa!
1 }emah~čŭa meghrma`ih nhŭak zh}~h ?: nh iamhkŭh `xnaesatx`ih) rh}zhm~as 8>) >?) >:) ?6)?8) ?=) ??) ?0) zx~ïkn ca mek}anhr`~h rhŭhih mx `mezhrarh rhfaek`ič }`x mla`r k`ŭaek`ič
E `~hkŭah nhe}hoa~č ` ce}~ `mern`~č rhmhzŭaha }hrsamaaier nh zrefr`gh nh r`naenacxtaxkh}~rčakh) `}~chi mč _`nae Cr`kmh Ak~hrk`~aek`i h}~h rh~r`k}ga} nh xk r`naenacxter m`rh nhŭakh 8 iamhkŭh`xnaesatx`ih ,xk` zhk~rx }`~hia~!) OOM h}~h rh~r`k}ga} nh xk r`naenacxter m`rh nhŭakh ? iamhkŭh`xnaesatx`ih) Nhx~}mlh Vhiih h}~h rh~r`k}ga} nh xk r`naenacxter m`rh nhŭakh e iamhkŭč `xnaesatx`ič
Mek}aiaxi K`ŭaek`i `i @xnaesatx`ixixa ` `mern`~ 3 iamhkŭh `xnaesatx`ih nh}~ak`~hnacxtčraa ~hrh}~rh ` }hrsamaaier nh zrefr`gh ëk zrakmaz`ihih mhk~rh xkashr}a~`rh nak _egïka`4 Oxmxrhŕ~a,?!) Mixd'K`zem`) F`i`ŭa) ^agaŕe`r` ŕa ^ïrfx Gxrhŕ+]emah~`~h` _egïkč nh _`naenacxtaxkh ” r`naenacxterxi nh nrhz~ zxoiam ” nhŭakh 06iamhkŭh `xnaesatx`ih zhk~rx nacxt`rh` ~hrh}~rč ŕa ? iamhkŭh `xnaesatx`ih zhk~rx nacxt`rh` zrakak~hrghnaxi }`~hia~xixa ` }hrsamaaier zxoiamh nh r`naenacxtaxkh+Nak~rh `mh}~h`) ? iamhkŭh `xnaesatx`ih }xk~ nh}~ak`~h mhier nexč rhŭhih ëk CG mx`mezhrarh k`ŭaek`ič `imč~xa~h nak 38) rh}zhm~as 80 nh }~`ŭaa nh hga}ah) mhihi`i~h caakn `mern`~h zhk~rxnacxt`rh` }hrsamaaier zxoiamh nh r`naenacxtaxkh ,zrefr`ghih }~xnaexraier ~hra~era`ih! zrak rhŭhihihrhfaek`ih }`x }~`ŭaaih iem`ih ëk @G ŕa CG+
=

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Cojan Alexandru liked this
Doryna Novac liked this
Cojan Alexandru liked this
Monica Alexandru liked this
Cojan Alexandru liked this
Ellada Color liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->