Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
đồ án máy trộn bê tông "hộp giảm tốc 1 cấp"

đồ án máy trộn bê tông "hộp giảm tốc 1 cấp"

Ratings: (0)|Views: 218 |Likes:
nó có sai và sai ở chỗ thiếu phần kiểm trục nón tính trục chậm ...
nó có sai và sai ở chỗ thiếu phần kiểm trục nón tính trục chậm ...

More info:

Published by: nguyễn ngọc ánh on Jan 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/15/2014

pdf

text

original

 
Đồ
án thi
ế
t k
ế
 
máy GVHD: Như Thành
SVTH: Nguy
n Ng
c Ánh trang
1
 Đồ
án có sai
 
Đồ
án thi
ế
t k
ế
 
máy GVHD: Như Thành
SVTH: Nguy
n Ng
c Ánh trang
2
L
ời nói đầ
u
M«n häc thiÕt kÕ m¸y ®ãng vai trß quan träng trongch¬ng tr×nh ®µo t¹o kü s vµ c¸n bé kü thuËt vÒ cÊu t¹o,nguyªn lý lµm viÖc vµ ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n thiÕt kÕ c¸c chitiÕt, c¸c thiÕt bÞ phôc vô cho c¸c m¸y mãc ngµnh c«ng nghiÖp,n«ng nghiÖp, giao th«ng vËn t¶i. ..§å ¸n m«n häc thiÕt kÕ m¸y cã sù kÕt hîp chÆt chÏgi÷a lÝ thuyÕt víi thùc nghiÖm. LÝ thuyÕt tÝnh to¸n c¸c chitiÕt m¸y ®îc x©y dùng trªn c¬ së nh÷ng kiÕn thøc vÒ to¸nhäc, vËt lÝ, c¬ häc lÝ thuyÕt, nguyªn lý m¸y, søc bÒn vËtliÖu ; ®îc x¸c minh vµ hoµn thiÖn qua thÝ nghiÖm vµ thùctiÔn s¶n xuÊt.§å ¸n m«n häc thiÕt kÕ m¸y lµ mét trong c¸c ®å ¸n cãtÇm quan träng nhÊt ®èi víi mét sinh viªn khoa c¬ khÝ. §å ¸ngióp cho sinh viªn hiÓu nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ cÊu t¹o,nguyªn lý lµm viÖc vµ ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n thiÕt kÕ c¸c chitiÕt cã c«ng dông chung ,nh»m båi dìng cho sinh viªn kh¶n¨ng gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò tÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ c¸c chitiÕt m¸y ,lµm c¬ së ®Ó vËn dông vµo viÖc thiÕt kÕ m¸y.§îc sù gióp ®ì vµ híng dÉn tËn t×nh cña thÇy
Võ Như
Thành
m
à
®Õn nay ®å ¸n m«n häc cña em ®· hoµn thµnh. Tuy nhiªnviÖc thiÕt kÕ ®å ¸n kh«ng tr¸nh khái sai sãt em rÊt mong ®îcsù chØ b¶o cña c¸c thÇy vµ sù chØ b¶o cña c¸c b¹n.Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy
Võ Như Thành
®· gióp ®ì emhoµn thµnh c«ng viÖc ®îc giao.
 
Đồ
án thi
ế
t k
ế
 
máy GVHD: Như Thành
SVTH: Nguy
n Ng
c Ánh trang
3
Chƣơng
 
I
: Gi
ớ 
i thi
u chung v
máy tr
n bê tông và máy tr
n bê tông t
do hình nónc
ụt di độ
ng
1.1
 
Công dụng và phân loại:Công dụng:Máy trộn bêtông dùng để trộn đều các thành phần vật liệu: cát, đá, ximăng, chất phụ giavà nước để tạo nên hỗn hợp bêtông. Trộn bê tông bằng máy đảm bảo được chất lượng bêtông, cho năng suất cao và tiết kiệm xi măng.Phân loại:Dựa vào phương pháp trộn, máy trộn bêtông được chia làm 2 loại: máy trộn tự do và máytrộn cưỡng bức.Dựa vào phương pháp dỡ liệu (đổ bêtông ra khỏi thùng trộn), máy trộn bêtông có các loại:
-
Máy trộn dỡ liệu bằng cách lật úp thùng.
-
Máy trộn dỡ liệu bằng máng.
-
Máy trộn dỡ liệu bằng cách nghiêng thùng.
-
Máy trộn dỡ liệu bằng cách quay ngược thùng so với chiếu quay khi trộn.
-
Máy trộn dỡ liệu bằng cách mở đáy thùng. Phương pháp này chỉ được t
h
iết kế cho máy
 
trộn cưỡng bức.Dựa vào tính liên tục, chia 2 loại: máy trộn chu kỳ và máy trộn liên tục. Dựa vào tính cơ động, chia 2 loại: máy trộn cố định và máy trộn độc lập. Máy trộn cố định được lắp
trong
các dây chuyền sản xuất bêtông và tại các xưởng đúc các cấu kiện bêtông. Máy trộn độc lậpthường được sử dụng tại các công trường xây dựng.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->