Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
71. - 21.a

71. - 21.a

Ratings: (0)|Views: 40 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jan 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/10/2013

pdf

text

original

 
 
REPUBLIKA HRVATSKA
 
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Klasa:Ur broj:Zagreb,
HRVATSKI SABORn/p predsjednikagospodina Josipa LekePREDMET: Zastupni
č
ko pitanje dr.sc. Mirele Holy, u vezi s priznavanjemprava na hrvatsko državljanstvo, te rješavanjem problematikeapatridaVEZA: Vaš dopis klasa: 021-12/12-18/992, urbroj: 65-12-02 od 6. prosinca 2012.
Zastupnica u Hrvatskom saboru, Mirela Holy postavila je, sukladno
č
lanku 185.Poslovnika Hrvatskog sabora, sljede
ć
e zastupni
č
ko pitanje:„Obratio mi se gospodin MIRKO BIJELI
Ć
, 204. Vukovarske brigade 71. Vukovar, koji jero
đ
en 1984. godine, odrastao, školovao se, služio Hrvatsku vojsku, zaposlio se i oženio, sve uVukovaru. Vukovar i Republiku Hrvatsku nikada nije napuštao niti se odjavljivao. Roditelji,sestra, supruga i djeca su hrvatski državljani.
Č
injenicom ro
đ
enja, podrijetlom i prebivalištemu Republici Hrvatskoj ispunjavao je sve zakonske pretpostavke za stjecanje hrvatskogdržavljanstva, stoga mu je kao dokaz o državljanstvu izdana Domovnica. Problem nastaje2008. godine, kada ga nadležni Mati
č
ni ured u Vukovaru obavještava da nije hrvatskidržavljanin jer je u Matici ro
đ
enih upisan kao bosanskohercegova
č
ki državljanin. Budu
ć
i da je upis bosanskohercegova
č
kog državljanstva potpuno neutemeljen, u Mati
č
nom uredu uVukovaru su objasnili da se radi o administrativnoj pogreški do koje je došlo slu
č
ajno iuvjeravali su gospodina Bijeli
ć
a da
ć
e grešku ispraviti tako što
ć
e u Maticu ro
đ
enih izvršitiupis to
č
nih podataka o državljanstvu, odnosno hrvatsko državljanstvo. No, suprotnouvjeravanjima, Mati
č
ni ured u Vukovaru proslje
đ
uje Ministarstvu unutarnjih poslovaRepublike Hrvatske i nadležnoj Policijskoj upravi Vukovarsko-srijemskoj, Policijska postajaVukovar, obavještenje o njegovom navodnom bosanskohercegova
č
kom državljanstvu. Nakontoga, MUP poništava njegovo hrvatsko državljanstvo, obnavlja postupak prijema u hrvatskodržavljanstvo i donosi rješenje kojim se zahtjev za primitak u državljanstvo odbija. To je
 
prili
č
no apsurdno jer gospodin Bijeli
ć
formalno-pravno nikada nije podnio Zahtjev zaprimitak u hrvatsko državljanstvo. Policijska postaja Vukovar potom donosi rješenje kojim seponištavaju svi osobni dokumenti gospodina Bijeli
ć
a, uklju
č
ivši i rješenje kojim se poništavai mati
č
ni broj gra
đ
ana (JMBG).Slijedom prethodno re
č
enog molim Vas da mi odgovorite na slijede
ć
a pitanja::Jesu li Vlada Republike Hrvatske i nadležno Ministarstvo upoznati s ovim slu
č
ajem ?Na koji na
č
in MUP planira riješiti ovaj i sli
č
ne probleme s kojima se susre
ć
u apatridi ro
đ
eni uHrvatskoj?“Na navedeno zastupni
č
ko pitanje, Vlada Republike Hrvatske, daje sljede
ć
i odgovor:Provjerom u spisu predmeta stjecanja hrvatskog državljanstva Mirka (Željko) Bijeli
ć
a,ro
đ
enog 19. srpnja 1984. godine u Vukovaru, Republika Hrvatska, utvr
đ
eno je da jeimenovani tijekom 2009. godine ve
ć
upu
ć
ivao predstavke Uredu tadašnje predsjedniceVlade Republike Hrvatske, Pu
č
kom pravobranitelju, Uredu za ljudska prava i pravanacionalnih manjina, a Ministarstvo unutarnjih poslova je detaljno odgovaralo na tepredstavke. U sije
č
nju 2012. godine Mirko Bijeli
ć
uputio je predstavku i Uredu predsjednikaVlade Republike Hrvatske. U vezi navedenoga, dopisom od 16. velja
č
e 2012. godineMinistarstvo unutarnjih poslova se ponovno detaljno o
č
itovalo i Predstojniku Uredapredsjednika Vlade Republike Hrvatske, gospodinu Tomislavu Sauchi.Ministarstvo unutarnjih poslova nije nikad Mirku Bijeli
ć
u poništilo državljanstvo, nitipokrenulo obnovu postupka njegovog prijama u državljanstvo, kako je to navedeno uzastupni
č
kom pitanju.Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva Mirko Bijeli
ć
podnio je osobno dana 13.ožujka 2008. godine u Policijskoj postaji Vukovar, sukladno
č
lanku 24. stavku 1. Zakona ohrvatskom državljanstvu. Zahtjev je podnio nakon što mu je Mati
č
ni ured u Vukovaru izdaopotvrdu da nije hrvatski državljanin, uz prethodno utvr
đ
enje da mu je ranije domovnica bilanezakonito izdana od strane službene osobe tog Mati
č
nog ureda. Zbog pogrešnog izdavanjadomovnice, Mirko Bijeli
ć
je godinama u pravnom prometu nastupao kao hrvatski državljanin,iako nikad nije stekao hrvatsko državljanstvo. Nakon što se naknadno utvrdilo da nije hrvatskidržavljanin, nisu postojali zakonski uvjeti za izdavanje domovnice i svih drugih isprava kojese vežu uz hrvatski državljanski status. Takvo pravno stajalište potvr
đ
eno je odlukomUstavnog suda Republike Hrvatske u drugom slu
č
aju nezakonitog izdavanja domovnice, broj:Us-III/206/2001 od 11. srpnja 2006. godine.Zahtjev Mirka Bijeli
ć
a za stjecanje hrvatskog državljanstva odbijen je rješenjemMinistarstva unutarnjih poslova broj: 511-01-203-UP/I-1/4500/8-08. od 14. studenog 2008.godine, zbog neispunjavanja pretpostavke iz
č
lanka 8. stavka 1. to
č
ke 5., u vezi s
č
lankom 9.tada važe
ć
eg Zakona o hrvatskom državljanstvu ("Narodne novine" broj: 53/91, 28/92 i113/93). Odluka je donesena na temelju klasificiranih podataka drugog nadležnog tijela javnevlasti.Protiv navedenog Rješenja Mirko Bijeli
ć
je tužbom pred Upravnim sudom RepublikeHrvatske pokrenuo upravni spor. Presudom broj: Us-7553/2009-5 od 19. svibnja 2011.godine, Upravni sud Republike Hrvatske odbio je tužbu kao neosnovanu,
č
ime je potvr
đ
enazakonitost odluke i postupak pravomo
ć
no dovršen.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->