Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
P. 1
Điều khiển thủy lực và khí nén

Điều khiển thủy lực và khí nén

Ratings: (0)|Views: 29 |Likes:
Published by pvdai
Điều khiển thủy lực và khí nén
Điều khiển thủy lực và khí nén

More info:

Published by: pvdai on Jan 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/23/2013

pdf

text

original

 
H@Â OALÑ@ B^ÀK ) ÜLÔ@ RLÀ@
 
RXÙÒÔJO ÜLÀA D@ÀK EQÞ RD^LÂR K@ÈJO JODNÂ RW*DKM
 
UUUUUVVVVV
 
 ÜANÇ^ EDANÎJ EDÍ JNÑJ ) RD^ÕQ FÙÀK
RD*[ FNÈ YLÃJ RANÌJ B^ÞJO
 
ÜANÇ^ EDANÎJ EDÍ JNÑJ ) RD^ÕQ FÙÀK
 M~àk f~àk
 
M^ÀK F^ÀK
 
Fòôa mòõ ülç~
<
 M~àk f~àk
8
 WDLÇJ A 3 ÜLÀA KÙÒJO YNÇ ÜANÇ^ EDANÎJ EDÍ JNÑJ ) RD^ÕQ FÙÀK
 
KDÙÒJO < - KÒ [ÒÕ FQÑ RD^QNÌR
 <*<* [ò fùòàk ynç dnâ rd`ìjo üanç~ edanîj edí jnñj ylô rd~õq fùàk
9
 <*8* Ù~ ylô jdùòàk üanîm k~õl dnâ rd`ìjo üanç~ edanîj hläjo edí jnñj ) rd~õq fùàk
4
 
<*8*<*
 Dnâ rd`ìjo edí 
 
jnñj
 <*8*8*
 Dnâ rd`ìjo rd~õq fùàk
 
<*;* Wdlàm ya ùñjo b~àjo k~õl üanç~ edanîj edí jnñj ) rd~õq fùàk rx`jo k`èjo jodanâw
1
 
<*;*<*
ÙÑjo b~àjo k~õl dnâ rd`ìjo edí jnñj
 <*;*8*
ÙÑjo b~àjo k~õl dnâ rd`ìjo rd~õq fùàk
 
<*2* Üòj yø ü` k~õl klñk ülàa fùòàjo kò hlõj
<8
 
<*2*<*
 LÑw {~lìr 
<*2*8*
 Fùàk
 <*2*;*
K`èjo
 <*2*2*
K`èjo {~lìr 
 <*2*>*
 Ü`â jdòñr ü`âj
o
KDÙÒJO 8 - K^JO KLÌW YLÔ TÙÕ FQÑ JO^@ÇJ JLÃJO FÙÒÀJO
 
8*<* Edí jnñj
<9
 
8*<*<*
[lõj t~lìr edí jnñj
 8*<*8*
Wdlèj wd`ìa edí jnñj
 8*<*;*
 Tùõ fqñ jo~`çj edí jnñj
 
8*8* Rd~õq fùàk $blç~ nñw!
8;
 
8*8*<*
K~jo klìw jlãjo fùòàjo blç~
 8*8*8*
 Tùõ fqñ jo~`çj blç~
 
WDLÇJ AA3 KLÑK RDLÔJD WDLÇJ K^ÕL DNÂ RD@ÌJO ÜANÇ^ EDANÎJEDÍ JNÑJ ) RD^ÕQ FÙÀK
 
KDÙÒJO ; - WDLÇJ RÙÕ ÜÙL RÍJ DANÂ^ YLÔ TÙÕ FQÑ RÍJ DANÂ^ ÜANÇ^ EDANÎJ
;*<* Klñk wdlçj rùõ üùl ríj danâ~
;8
 
;*<*<*
Ríj danâ~ ed`èjo üanâj
 ;*<*8*
Ríj danâ~ üanâj
 
;*8* Klñk wdlçj rùõ tùõ fqñ ríj danâ~ üanç~ edanîj
;1
 
;*8*<*
Wdlçj rùõ
QN[;*8*8*
Wdlçj rùõ
J@R;*8*;*
Wdlçj rùõ
LJB;*8*2*
Wdlçj rùõ
@X;*8*>*
Wdlçj rù 
  õ JLJB;*8*9*
Wdlçj rùõ
J@X;*8*?*
Wdlçj rùõ Jdòñ
Ifaw-If`w
KDÙÒJO 2 - KLÑK WDLÇJ RÙÕ KDLÌW DLÔJD
 
;
2*<* Ü`âjo kò $m`r`x!
29
 
 
ÜANÇ^ EDANÎJ EDÍ JNÑJ ) RD^ÕQ FÙÀK
 M~àk f~àk
 
2*<*<*
 Ü`âjo kò hlñjd xlãjo
 2*<*8*
 Ü`âjo kò rx~àk yír 
 2*<*;*
 Ü`âjo kò klñjd olàr 
 2*<*2*
 Ü`âjo kò wír r`èjo dùòñjo eíjd
2*<*>*
 Ü`âjo kò wír r`èjo dùòñjo rx~àk
 
2*8* Tq fljd $Kqfajbnx!
21
 
2*8*<*
 Tq fljd rlñk ü`âjo üòj
 2*8*8*
 Tq fljd rlñk ü`âjo enñw
 2*8*;*
 Tq fljd mlôjo
 2*8*2*
 Tq fljd |~lq
 
KDÙÒJO > - KLÑK WDLÇJ RÙÕ ÜANÇ^ KDÉJD YLÔ ÜANÇ^ EDANÎJ
 >*<* Edlña janâm
>4
 >*8* Klñk wdlçj rùõ üanç~ kdéjd
>1
 
>*8*<*
Ylj lj r`lôj ylô ylj rxlôj
 >*8*8*
Ylj klõj
 >*8*;*
Ylj oalõm lñw
 >*8*2*
Ylj ranìr fù~
 >*8*>*
Ylj kdlèj ed`èjo
 >*8*9*
Ylj üanç~ kdéjd rdòôa oalj
 
>*;* Klñk wdlçj rùõ üanç~ edanîj
98
 
>*;*<*
Ylj m`âr kda
nç~>*;*8*
Ylj ülõ` kdanç~
 >*;*;*
Klñk ylj r~qnìj ríjd
91
KDÙÒJO 9 - RÍJD R@LÑJ RX^QNÇJ Ü@ÂJO DNÂ RD@ÌJO EDÍ JNÑJ YLÔ RD^ÕQ FÙÀK
 9*<* R`îj rdlìr rx`jo dnâ rd`ìjo üanç~ edanîj edí jnñj ) rd~õq fùàk
9*<*<*
R`îj rdlìr rx`jo dnâ rd`ìjo edí jnñj
?49*<*8*
R`îj rdlìr rx`jo dnâ rd`ìjo rd~õq fùàk
48
9*8* Kò {òõ ríjd r`lñj rx~qnçj ü`âjo dnâ rd`ìjo9*;* Ríjd r`lñj m`âr {`ì mlàkd üanîj dæjd
17
 WDLÇJ AAA3 WDLÈJ RÍKD YLÔ RDANÌR ENÌ
 
KDÙÒJO ? - WDÙÒJO WDLÑW RDANÌR ENÌ MLÀKD ÜANÇ^ EDANÎJ
 
12
?*<* Fqñ rd~qnìr ülàa {`ì h``fn
19
?*8* Wdlèj f`làa wdùòjo wdlñw üanç~ edanîj
<77
?*;* Wdùòjo wdlñw rdanìr enì mlàkd üanç~ edanîj
<7;
?*;*<*
 Hanî~ banîj kdùñk jlãjo k~õl |~lñ rxæjd üanç~ edanîj
 
<7;?*;*<*<*
 Hanî~ ü`ç rxlàjo rdlña
 ?*;*<*8*
[ò ü`ç kdùñk jlãjo
 ?*;*<*;*
 Fù~ ü`ç ranìj rxæjd
?*;*8*
Yanìr wdùòjo rxæjd üanç~ edanîj
 
<74
?*;*;*
Ynþ {ò ü`ç mlàkd üanç~ edanîj
 
<71
?*2* Üanç~ edanîj hläjd flâw rxæjd
<<<2
Rlôa fanâ~ rdlm edlõ`
<<4
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->