Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Forever Young Newsletter #1 - January/February 2013

Forever Young Newsletter #1 - January/February 2013

Ratings:
(0)
|Views: 12|Likes:

Forever Young from the City of Takoma Park Recreation Department. Enjoying Active Life Over 55 in Takoma Park!

Forever Young from the City of Takoma Park Recreation Department. Enjoying Active Life Over 55 in Takoma Park!

More info:

Published by: The City of Takoma Park on Jan 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/03/2014

pdf

text

original

 
Ghrgno ~jgr grruo5
 Hovr chn O|oh~r
1$ 2
Lg~horr+Jocd~j Bdcrror
>
Fohoqcd Bdcrror
?
1=31 ^qg}r gh Qo|gov
<
Echucqw Bcdohncq 
6
Loaqucqw Bcdohncq 
:
R}obgcd }kgh~r kl gh~oqor~5
 
R}obgcd O|oh~r gh ^cik`c]cqi - }cfo 1(
Jgfjdgfj~r kl Roq|gbor@oo~ghf - }cfo 1(
Bk``uhg~w Cb~g|g~wFo~-~kfo~joqr - }cfo 2(
Cn|grkqw @oo~ghf-}cfo 2(
CCQ] Nqg|ghf Rclo~wBkuqro - }cfo 2(
Voc~joq Dgho - }cfo 2(
wkuhf cnud~r au~ dkv-g`}cb~chn rdgfj~dw `knglgon9 bdcrrorkh aurghorr chn o`}dkw`oh~rigddr$ oz}dkqghf qo~gqo`oh~ k}-~gkhr9 akki ngrburrgkh+bdua9gh~oqfohoqc~gkhcd cb~g|g~gor9 lgqr~-cgn bdcrror9 `kqo dob~uqor chn }qoroh~c~gkhr *gh~oddob~ucd$ bud-
~uqcd$ ~qc|od'9 nchbo chn ‟jg}
-
jk}“ bdcrror9 `ud~g
-bud~uqcdo|oh~r9 ~objhkdkfw bdcrror*ioo} u} vg~j buqqoh~ ~qohnr'9|kduh~ooq chn roq|gbo k}}kq~u-hg~gor9 oz}chnon ~qg}r
 ‒ 
vgddghf~k }cw lkq oz}chnon cn|oh~uq-kur ~qg}r chn cb~g|g~gor9 chn }cq~hoq vg~j ozgr~ghf }qkfqc`rlkq cb~g|g~gor cdqocnw klloqon gh@kh~fk`oqw Bkuh~w( Vjgdoncw~g`o cb~g|g~gor voqo }qo-loqqon aw qo~gqon chn ro`g-qo~gqon cnud~r$ rk`o cnng~gkhcdo|ohghf }qkfqc``ghf lkq ludd-~g`o vkqioqr vcr ruffor~on(
 >( Qobqoc~gkh ]qkfqc` cr cQorkuqbo Boh~oq lkq cb~g|ocnud~r(
Docqh caku~ vjc~‗r c|cgdcado gh
~jo bk``uhg~w( No|odk} c
‟Bk``uhg~w Akcqn“ }jwrgbcddw
Gh Nobo`aoq$ ~jo ^cik`c ]cqi Qobqoc~gkh No}cq~`oh~ jodn~vk lkbur fqku}r$ bk`}kron kl ~voh~w cnud~r *?=
 ‒ 
<?'$ ~k ngr-burr ~jo buqqoh~ rohgkq }qkfqc`chn fg|o ~jogq gnocr chn ruf-for~gkhr kh jkv ~k c}}ocd ~k
~jo ‟Acaw Akk`oq“ fohoqc~gkh(
Joqo gr c aqgol k|oq|gov kl ruffor~gkhr chn loonacbi5
3( Bjchfo ~jo hovrdo~~oq ~g~do
kl ‟Rgd|oq Lkzor“(
Vjgdo ~jo hovrdo~~oq lkq`c~vcr vodd dgion$ ~jo ~g~do vcr hk~lc|kqon( ^jo no}cq~`oh~ crion~jo lkbur fqku}r lkq cd~oqhc~g|o~g~dor ~jc~ vkudn ao c}}ocdghf~k ak~j wkuhfoq chn kdnoq cnud~r cdgio( ]cq~gbg}ch~r vjkcqo buqqoh~dw cb~g|o gh ~jo }qk-fqc` |k~on kh ruffor~on ~g~dorchn }gbion c lc|kqg~o(^jo vghhoq gr5 Lkqo|oq Wkuhf(
1( Nkh‗~ qoloq ~k ~jo` cr‟rohgkqr“(
 
Bcdd ~jo` ‟Cb~g|o Cnud~r
- cfo
?? }dur(“
2( Cb~g|g~w acron }qkfqc`r
(Klloq ohoqfo~gb ozoqbgro bdcrrorrg`gdcq ~k ~jkro klloqon ~kgh ~jo Bk``uhg~w Boh~oq$ chn|gq~ucddw kh-dgho chn o`cgd(Ch ku~nkkq rgfh ~k aooh roohvjoh vcdighf kq nqg|ghf aw~jo boh~oq vcr cdrk ruffor~on(No|odk} c bcado rjkv rjkv-bcrghf o|oh~r chn k}}kq~uhg-~gor lkq ?? }dur gh ~jo bk``u-hg~w(
?( @oo~-u}r
Acaw Akk`oqr vkudn dgio ~joQobqoc~gkh No}cq~`oh~ ~kklloq dorr r~qub~uqon cb~g|g~gorgh dgou kl }qk|gnghf `kqo |oh-uor lkq }ok}do kl dgio gh~oqor~r~k `oo~ gh qodczon$ dorr lkq`cdro~~ghfr chn ~k cn|oq~gro k}- }kq~uhg~gor lkq }ok}do vg~jrc`o gh~oqor~r ~k `oo~-u} chnlkq` ~jogq kvh cb~g|g~wfqku}r5 vcdighf$ bwbdghf$ acr-io~acdd$ }gbidoacdd$ acn`gh~kh$rvg``ghf$ bklloo jkuro$fc`or *hk~ aghfk'(^jo Qobqoc~gkh No}cq~`oh~vgdd gh~ofqc~o ~joro gnocr chnruffor~gkhr gh lu~uqo }qk-fqc``ghf$ chn dkki lkq hovk}}kq~uhg~gor lkq cb~g|o }cq~gbg}c~gkh(]cudc DgrkvrigRohgkqr ]qkfqc` @chcfoq ^cik`c ]cqi Qobqoc~gkh6?== @c}do C|ohuo^cik`c ]cqi$ @N 1=731 }cudcdM~cik`cfk|(kqf]jkho5 *2=3' :73-61:=
Hov Wocq$ Hov Hc`o$ Hov Gnocr
 
Vjc~ nk wku ~jghi caku~ ~jo bjchfor; Gnocr chn ruffor~gkhr; Bkh~cb~ `o c~ ~joo`cgd cnnqorr kq }jkho hu`aoq gh ~jo akz ~k ~jo dol~( Ao~~oq wo~$ bk`o ~k ~jo Echu-cqw 1=32 Cn|grkqw Fqku} aqocilcr~ `oo~ghf chn rjcqo wkuq ~jkufj~r vg~j `o( Roo }cfo 2 lkq no~cgdr( Roo wku ~joqo# Jc}}w Hov Wocq#x ]cudc x
Hov Ag-@kh~jdw Hovrdo~~oq
 
Vo jk}o wku dgio kuq hov ag-`kh~jdw hovrdo~~oq( ^jgrhov lkq`c~ vgdd cddkv ur ~k
ioo} wku ghlkq`on kl vjc~‗r
fkghf kh gh ~jo buqqoh~ `kh~j$
cr vodd cr vjc~‗r bk`ghf u}hoz~ `kh~j( Wku‗dd ao cado ~k
 }dch cjocn lkq ~qg}r$ bdcrror chn
cb~g|g~gor rk wku vkh‗~ `grr
chw kl ~jo luh# Vo vodbk`owkuq loonacbi caku~ ~jgr hovlkq`c~(
Echucqw+Loaqucqw 1=32
 
Dgou~ohch~ ^wqkhoBkddghf~kh$ ^cik`c ]cqi ]kdgbo No}cq~`oh~$ }qo-
roh~on ~jo ‟
Bcqo ]qkfqc`
Qorgnoh~r kl ^cik`c ]cqi vg~j r}obgcd hoonr chnvjk dg|o cdkho bch fo~ c|kduh~cqw ncgdw bjobi kh~jogq robuqg~w chn vodlcqor~c~ur aw ~jo ^] ]kdgbo(Lkq `kqo ghlkq`c~gkh$ }docro bkh~cb~ Kllgboq Bcqdc @cfhcwo$ Bk``u-hg~w Ku~qocbj Kllgboq c~
2=3-:73-6313(
Noakqcj Uubioq`ch$Rohgkq Gh|or~gfc~kq$Lghchbgcd Oz}dkg~c~gkh]qo|oh~gkh Ghg~gc~g|o lkq ~jo @kh~fk`oqw Bkuh~wR~c~o&r C~~kqhow&r Kllgbo$fc|o c }qoroh~c~gkh caku~lghchbgcd oz}dkg~c~gkh cr g~qodc~or ~k rohgkq bg~gohr(@cqwdchn dcv `cior g~ c
]cfo 1Lkqo|oq Wkuhf - ^cik`c ]cqi ?? ]dur - vvv(~cik`c}cqi`n(fk|+qobqoc~gkh - 2=3-:73-617=
bqg`o ~k lghchbgcddwoz}dkg~ |udhoqcado cnud~rchn rohgkq bg~gohr( Ho|oq fg|o achi hu`aoqr$ rkbgcdrobuqg~w hu`aoqr$ ]GHhu`aoqr k|oq ~jo }jkho kq  aw o`cgd kq `cgd( Gl wku~jghi wku kq rk`okho odrojcr aooh ~jo |gb~g` kl lg-
hchbgcd cauro$ ~jo R~c~o‗r
C~~kqhowr Kllgbo bch jod}(]docro bcdd
1>=-666-62>=(
R}obgcd O|oh~r gh ^cik`c ]cqi lkq Echucqw chn Loaqucqw 1=32Jgfjdgfj~r5 Rohgkq Roq|gbor @oo~ghf vg~j Vkdlfchf @oqfhoq 33+17+31
Lqgncw$ Echucqw 33 - Lkuq Hov Ozjgag~r -
K}ohghf Cq~gr~‗r Qobo}~gkh <„ 
: }(`
( Lqoo+loc~uqon cq~gr~r5 Rdgbo Rjgj$@kjc`on Cneo$ @gbjcodo Jcqqghf~kh$ chn ^jogoh Hfuwoh - ^jo fcddoqgor c~ ~jo ^cik`c ]cqi Bk``uhg~w Boh~oq$ vvv(lcboakki(bk`+o|oh~r
 Rc~uqncw$ Echucqw 31- Bdcrr No`k Ncw
-
3= c(`( - 3 }(`
( - Lqoo no`khr~qc~gkhr kl u}bk`ghf bdcrror( @oo~ ghr~qub~kqr(Rgfh u} lkq bdcrror kh ~jo r}k~
 ‒ 
Qobqoc~gkh No}cq~`oh~$ ^cik`c ]cqi Bk``uhg~w Boh~oq$6?== @c}do C|ohuo - Ghlk5 2=3-:73-617= kq vvv(~cik`c}cqi`n(fk|+qobqoc~gkh
Rc~uqncw$ Echucqw 31 - @cq~gh Du~joq Ighf Eq( Bodoaqc~gkh , Roq|gbo Ncw -
Ekgh ^cik`c _hg~on
35== }(`( - 25== }(`(
Roq|gbo Cb~g|g~gor$ ghbdunghf ku~nkkq voon vcqqgkq vkqi vg~j JkvcqnIkjh chn Ecw Ioddoq$ chn cdrk ghnkkq c~ ]AOR vg~j cq~r chn bqcl~r$ `orrcfor lkq ]qorgnoh~Kac`c$ chn bkk}oqc~g|o fc`or( Lkq cdd cb~g|g~gor }docro bk`o ~k ~jo ]AOR Cdd ]uq}kro Qkk`(
>5== }(`(
Nkbu`oh~cqw \gnokr caku~ @cq~gh Du~joq Ighf$ Eq( gh ~jo ]AOR Cdd-]uq}kro Qkk`(
?5==
 „ 
:5== }(`(
@DI Eq( Bodoaqc~kqw o|ohghf vg~j }k~dubi ru}}oq$ `urgb$ rghfghf$ chnqoldob~gkhr lqk` ~jo bg|gd qgfj~r `k|o`oh~ chn ~jo R~unoh~ Hkh|gkdoh~ Bkkqnghc~ghf Bk``g~~oo(]AOR Cdd-]uq}kro Qkk`( ]docro aqghf c ngrj ~k rjcqo$ vg~j ghfqongoh~r dcaodon(
^juqrncw$ Loaqucqw 6-^jgqn Chhucd @gn-Vgh~oq ]dcw Ncw
-
< - : }(`
( Lqoo- Bk`o jocq r~kqw ~oddoq Bchncbo Vkdl$rghf chn nchbo ~k ~jo Cdnoqrkh Lc`gdw ^qgk( Acbi aw }k}udcq no`chn vgdd ao5 akcqn fc`or$ nqorr-u}$ fgch~ bjorr$ }dcwghf vg~j nkufj chn `kqo( Cdd cfor vodbk`o( ^cik`c ]cqi Bk``uhg~wBoh~oq$ 6?== @c}do C|o(- Ghlk5 2=3-:73-617= - vvv(~cik`c}cqi`n(fk|+qobqoc~gkh
@grrghf
 ‒ 
Jgr~kqgb Sugd~
Khbo u}kh c ~g`o$ c jgr~kqgb sugd~ juhf gh ~jo ^cik`c ]cqi Bk``uhg~w Boh~oq hocq ~jo kdn Qobqoc~gkh No}cq~-`oh~ kllgbor( ^jgr sugd~ vcr bkhr~qub~on aw c nongbc~on fqku} kl qorgnoh~r ihkvh cr ~jo
 Ccdoc Bg~w Sugd~oqr kl ^cik`c ]cqi 
( ^jo sugd~oqr$ vjk r~gdd `oo~ o|oqw ^uorncw c~ ~jo Bk``uhg~w Boh~oq$ *roo }cfo 2' cqoc~~o`}~ghf ~k dkbc~o ~jgr `grrghf sugd~( Gl wku jc|o rooh ~jgr sugd~ kq ihkv vjoqo g~ gr dkbc~on }docro bkh~cb~]cudc Dgrkvrig c~ *2=3' :73-61:= kq ]cudcDM~cik`cfk|(kqf( 
 Norbqg}~gkh kl sugd~5 ^vod|o ghng|gnucd g`cfor kl ^cik`c ]cqi *z31 ghbjor' `cio u} ~jgr jgr~kqgb sugd~9 ghbdunghf ]qoraw~oqgchBjuqbj$ ccdocr$ jkuror$ chn ~jo kdn qcgdqkcn r~c~gkh(
 
Gl wku jc|o chw ghlkq`c~gkh kh ~jo vjoqocaku~r kq vkudn dgio ~k ekgh ~jgr luh fqku} }docro bkh~cb~ ur ~kncw(Vo vgdd fdcndw cbbo}~ ~jo sugd~ gh chw bkhng~gkh *qo}cgqrbch ao `cno'( ^jchi wku(K~joq roq|gbo hu`aoqr5Ngqob~ ^jqoc~
733
 Cnud~ ]qk~ob~g|oRoq|gbor
1>=-666-2===
Kllgbo kl Bkhru`oq ]qk~ob~gkh
1>=-666-2<2<
 „„„„„„„„„ 
 
 Hoz~ `oo~ghf 3+1>+32<52= }(`( Ccdoc Qkk`
 
]cfo 2Lkqo|oq Wkuhf - ^cik`c ]cqi ?? ]dur - vvv(~cik`c}cqi`n(fk|+qobqoc~gkh - 2=3-:73-617=
Hoon ~k Aqurj-u} kh Wkuq Nqg|ghf Rigddr; Do~ CCQ] jod} wku(
?? ]dur Cn|grkqw Fqku} Aqocilcr~ @oo~ghf 
Lqgncw$ Echucqw 3:$ 1=32
 
752= c(`(
 „ 
3=52= c(`(Nqk}-gh(
 
Rohgkq Qkk`
^cik`c ]cqi Bk``uhg~w Boh~oq$ 6?== @c}do C|o(
Vo vch~ ~k jocq lqk` wku( Ekgh k~joq cb~g|ocnud~r ?? chn kdnoq lqk` kuq bk``uhg~w c~ ~johoz~ qobqoc~gkh cn|grkqw fqku} `oo~ghf( Aqghfwkuq ruffor~gkhr chn gnocr lkq ~jgr qobqoc~gkh }qkfqc` gh ^cik`c ]cqi( Dgfj~ qolqorj`oh~rvgdd ao roq|on( Bk`o ~k ch k}oh chn qodczon`oo~ghf chn fo~ gh|kd|on# Nqk}-gh$ hk qofgr-~qc~gkh gr qosugqon( Roo wku ~joqo#
Bk``uhg~w Cb~g|g~gor - @oo~ _} vg~j Lqgohnr chn Hogfjakqr
 
HOV
Aqghf Gh ^jo Hov Wocq# Bk`o ~k ~jo —
Lkqo|oq Wkuhf
— Aqocilcr~ @oo~ghf
 
^jo CCQ] Nqg|oq Rclo~w
]qkfqc`$ ~jo hc~gkh‗r
dcqfor~ bdcrrqkk`qolqorjoq bkuqro lkq nqg|oqr ?= chn kdnoq$ grnorgfhon ~k jod} ~uho u}nqg|ghf rigddr$ oz}dcghrclo nqg|ghf r~qc~ofgor$bk|oqr ~jo dc~or~ qudor kl ~jo qkcn$ nolohrg|onqg|ghf ~objhgsuor$ chnjkv ~k nqg|o c |ojgbdo
`kqo rclodw gh ~kncw‗r
ghbqocrghfdw bjcddohfghfnqg|ghf oh|gqkh`oh~(
Agighf+Jgighf
5 Lkq ghlkq`c~gkh caku~ ozgr~ghf jgighf chn agbwbdghf fqku}r$ }docro bkh~cb~ awo`cgd khdw5 @cqfcqo~ Bjc}`ch$ @cqf~Bjc}`Mckd(bk`( *Ohfdgrj kq R}chgrj'(
Ccdoc Bg~w Sugd~oqr kl ^cik`c ]cqi5
 
@oo~r kh ^uorncwr+
 
3=5== c(`(
 ‒ 
315== hkkh+
 
^cik`c ]cqi Bk``u-hg~w Boh~oq$ 6?== @c}do C|ohuo - Nqk}-gh( Lqoo(
Fc`or Hgfj~5
@oo~r o|oqw ^uorncw lqk` 6 ~k 7 ]@ c~ 6=?3 Bcqqkdd C|o( ^jo cb~g|g~w gr gh~oqfohoqc~gkhcd chnlqoo( ^jo fc`or ghbduno Qu``giua$ Bchcr~c$ R}cnor$ Aqgnfo$ chn `kqo( Bkh~cb~ Ekjh Fkkh 2=3-23?-:176 -r}ghowkhoMwcjkk(bk` kq Ekjhhw Aqkvhghf 2=3-16=-=<>: - er}chiw3M|oqgkh(ho~
@gzon @ongc Bkddcfo Fqku}
- @oo~r kh Lqgncwr$ 315== hkkh
 „ 
15== }(`( Roo }cfo ? lkq `kqo ghlkq`c~gkh(
Gl wku vkudn dgio ~k rjcqo ghlkq`c~gkh caku~ ch o|oh~ kq cb~g|g~w gh ^cik`c ]cqi chn ruqqkuhnghf bk``uhg~gor$ vg~jk~joq qorgnoh~r$ }docro bkh~cb~ ]cudc Dgrkvrig$ Rohgkqr ]qkfqc` @chcfoq$ c~
]cudcDM~cik`cfk|(kqf
 
 
 CCQ] Nqg|oq Rclo~w ]qkfqc`
Vonhorncw$ C}qgd 3=$ 1=32
 
752= c(`(
 „ 
15== }(`( Ccdoc Qkk`-kq-Vonhorncw$ C}qgd 36$ 1=32315== Hkkh - >52= }(`( Dgdcb Qkk`
 
^cik`c ]cqi Bk``uhg~w Boh~oq$ 6?== @c}do C|o(Qofgr~oq lkq bdcrr$ gh-}oqrkh$ Qobqoc~gkh No}cq~`oh~(%
Qofgr~qc~gkh k}ohr kh @cqbj 3?$ 1=32%
 
Bkr~5
.31 lkq CCQ] @o`aoqr.3> lkq Hkh-@o`aoqr
@cio bjobir }cwcado ~k CCQ](
Aqghf wkuq bjobi$ CCQ] Bcqn$ chn nqg|oq‗r dgbohro ~k bdcrr(
Rk`o ghruqchbo bk`}c-hgor gh @cqwdchn `cwklloq cu~k }qo`gu`ngrbkuh~r ~k nqg|oqr vjk~cio ~jgr bkuqro( Bjobi vg~j wkuq cfohbw( Gh }oqrkh qofgr~qc~gkh vg~j~jo ^cik`c ]cqi Qobqoc~gkh No}cq~`oh~ grqosugqon( Qofgr~qc~gkh lkq  ak~j bdcrror aofghr kh
@cqbj 3?$ 1=32
( ]cw-`oh~ vgdd ao bkddob~on aw~jo CCQ] ghr~qub~kq kh~jo ncw kl bdcrr(
 
 
V      w  
 F o ~  c  j o c n  r ~ c q ~  k h  ~ j o  H o v  W o c q # 
Gl ~jo Lonoqcd Fk|oqh`oh~ nobdcqor g~ gr bdkron$ kq chhkuhbor cnodcw *rubj cr c 1-jkuq nodcw'$ ~jo Bg~w kl ^cik`c ]cqi lkddkvr ~jc~ nobdcqc~gkh( Gl ~jo Lonoqcd Fk|oqh-`oh~ nodcwr k}ohghf ~joh qofudcqdw rbjonudon bdcrror$ vjgbj hkq`cddw ~cio }dcbo cl~oq ~jo nodcw r~cq~ ~g`o$ vgdd ao jodn vjoh ~jo augdnghf k}ohr( Lkq ghlkq`c~gkh$ bcdd kuq voc~joq jk~dgho5 *2=3' :73-63=3 oz~( ?<=?
Ghbdo`oh~ Voc~joq Ghlk5
HOV

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->