Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
THE 'ALLAH' ISSUE: Treat issue with sensitivity

THE 'ALLAH' ISSUE: Treat issue with sensitivity

Ratings: (0)|Views: 13 |Likes:
Published by egahmulia

The Allah issue, isu penggunaan perkataan Allah,

The Allah issue, isu penggunaan perkataan Allah,

More info:

Published by: egahmulia on Jan 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

09/17/2013

 
ZKH ‛EAAEK‒ BVVXH= Zrhez bvvxh pbzk vhdvbzbybz
 
PH rhej pbzk bdzhrhvz zkh erzbfah hdzbzahj /Eaaek rcp .. pkez'v zkh denh ci zkh `enh3/ prbzzhd o Cd`Gbed Nbd` edj |xoabvkhj bd Neaevbegbdb$Bd zkh v|brbz ci dhp oh`bddbd`v nerghj o zkh fcnbd` ci e dhp her ci zkh fcnncd#FkrbvzbedHre! ph ohabhyh zkez bz bv ibzzbd` zc accg bdzc zkh bvvxh rh`erjbd` zkh |hrnbvvbobabz ci xvbd` zkh denh Eaaek o Fkrbvzbedv bd Neaevbe ev |erz ci zkhbr rhab`bcxv fhrhncdbhv$Cd` kev vkerhj vcnh ci kbv bdvb`kzv bdzc zkh nezzhr edj kbv pbvk icr e vhdvboah jbvfxvvbcd cdzkh nezzhr rezkhr zked rhvcrzbd` zc /oevhahvv effxvezbcdv edj bn|refzbfea 'vx``hvzbcdv' zkez b`dcrh jxh|rcfhvv/ bv aexjeoah edj pcrzk ci hnxaezbcd$Kh mxvzbibhv kbv vx||crz icr |hrnbzzbd` Fkrbvzbedv bd Neaevbe zc xvh zkh denh Eaaek bd zkhbr rhab`bcxv |refzbfhv icr zkrhh rhevcdv=
ZKEZ
Fkrbvzbedv cx`kz zc hdmc zkh exzcdcn zc jhzhrnbdh zkh fkcbfh ci zhfkdbfea zhrnv zc ohxvhj bd zkhbr rhab`bcxv |refzbfhv7
ZKEZ
zkh |rc|cvhj zredvaezbcd /Zxked/ kev earhej ohhd xvhj bd zkh Neae.aed`xe`h Oboahicr Rekphk$ Zkhrhicrh! zc eavc zredvaezh Hackbn +pkbfk kh fcdfhbyhv ev e `hdhrbf denh icr `cj" bdzc/Zxked/ pbaa zrb``hr zkhcac`bfea edj vhnedzbf fcdixvbcd encd` Fkrbvzbedv! vbdfh Rekphk bv e v|hfbibfdcxd pkhrhev Hackbn bv e `hdhrbf dcxd7 edj!
ZKEZ
zc zredvaezh Rekphk bdzc Eaaek pbaa keyh dc |refzbfea bn|abfezbcdv icr Nxvabnv ev/Fkrbvzbedv keyh ohhd xvbd` Eaaek bd Veoek edj Verepeg icr ned herv pbzkcxz 'fcdixvbd`' cr 'nbvahejbd`' Nxvabnv bd oczk vzezhv$$$ edj zkez bz pev xdabgha zkez ph pcxaj ibdj zkrcd`v ci Nxvabnviacfgbd` zc fkxrfkhv cd ed `byhd Vxdje bd Neaevbe edj oh ciihdjhj o zkh xve`h ci zkh pcrj Eaaekjxrbd` zkhvh vhrybfhv +hv|hfbeaa `byhd zkh abnbzhj dxnohr ci fkxrfk vhrybfhv bd Oekeve Neaevbe bd\hdbdvxaer Neaevbe"/$Bd zkbv hvve! ph vkeaa abnbz edj jbrhfz cxr ezzhdzbcd zc zkh vhfcdj rhevcd vbdfh! zc cxr pe ci zkbdgbd`! bz bv zkh ncvz ixdjenhdzea rhevcd x|cd pkbfk zkh ibrvz edj zkbrj rhevcdv rhvz$Ph pcxaj abgh zc |cbdz zc zpc ci zkh zkrhh |cbdzv pkbfk Cd` kev rebvhj! vxnnerbvhj bd zkhicaacpbd` |ere`re|kv= /Vhfcdja! zkh |rc|cvea zc rh|aefh zkh pcrj 'Eaaek' pbzk 'Zxked' b`dcrhv zkh iefzzkez 'Zxked' +cr rezkhr ZXKED" bv earhej xvhj bd zkh Oekeve Neaevbe oboah$ Pbzkcxz `cbd` bdzcabzhrer vhnedzbfv! ph pcxaj nhrha vzezh khrh zkez RPKP +cr Rekphk" bd zkh Caj Zhvzenhdz bvzredvaezhj bdzc ZXKED pkhrhev zkh `hdhrbf denh ci @cj .. Ha cr Hackbn .. bv zredvaezhj bdzc Eaaek$/Bd zkh yerbcxv Hd`abvk zredvaezbcdv! RPKP bv zredvaezhj ev AC_J +bd fe|bzea ahzzhrv" pkhrhevHa cr Hackbn bv zredvaezhj ev @cj$ Bd rhv|cdvh zc zkbv! vcnhcdh ne e`ebd negh zkh irbhdjavx``hvzbcd zkez RPKP oh zredvaezhj bdzc ZXKED pkbah Ha cr Hackbn oh zredvaezhj bdzc Zxked +dcfe|bzea ahzzhrv" rezkhr zked Eaaek$/Czkhr zked zkh fcdzrejbfzbd` |cbdz cdh eocyh! zkbv vx``hvzbcd b`dcrhv zkh ncrh zked 6<<zbnhv pkhrh RPKP bv |ebrhj pbzk Ha cr Hackbn +cr AC_J pbzk @cj"$ Bi Eaaek bv zc oh rh|aefhj pbzkZxked! ph pcxaj ibdj Zxked e||herbd` zpbfh bd zkh venh yhrvh$/Zkhrh vhhnv zc oh ed coybcxv |rcoahn khrh$ Bd Neae! /Eaaek/ bv dcz e `hdhrbf denh icr @cj!zkh pcrj /Zxked/ bv$ Zkbv bv faher ircn zkh zredvaezbcd ci zkh Nxvabn vkekejek +abzhreaa! pbzdhvvbd`" ci zkh Ereobf pkbfk rhejv= /Zbeje zxked nhaebdged Eaaek! jed Nxkennej bzx \hvxrxk Eaaek$/+Zkhrh bv dc @cj oxz Eaaek edj Nxkennej bv Kbv Nhvvhd`hr$"
 
Zkcx`k ph erh dcz jhh|a aherdhj bd zkh vfbhdfh ci vhnedzbfv dcr bd Fkrbvzbed zkhcac`! bzvhhnv vzred`h zc zredvaezh oczk RKPK edj Ha cr Hackbn bd zkh neddhr pkbfk kev ohhd vx``hvzhj!`byhd zkez zkh nhedbd` bd Neae bv efzxeaa zkh rhyhrvh= /Zxked/ bv zkh `hdhrbf denh icr @cj bd Neae!pkbah zkh pcrj /Eaaek/ bv zkh v|hfbibf denh icr @cj$Zkhrh vhhnv zc oh ed bdfcdvbvzhdf .. bi dcz ed hrrcr .. bd zkh fezh`crbvezbcd hn|achj bdcrjhr zc nezfk zkh crb`bdea pcrjv bd Hd`abvk +Rekphk edj Hackbn" pbzk bzv |xr|crzhj Neaefcxdzhr|erzv +Zxked edj Eaaek"! pkbfk nb`kz bdjbfezh e nbvzegh bd zkh bdbzbea |rcfhvv ci zredvaezbcdbzvhai$Cdh fed er`xh zkez zkbv bv zrejbzbcd! edj zkez zredvaezbcdv keyh eapev ohhd |rcoahnezbf edjzkez ph vkcxaj `c pbzk pkez |evz Fkrbvzbedv keyh jhfbjhj! oxz zkhrh erh ez ahevz zkrhh bdvzedfhv pbzkbdzkh Fkrbvzbed zrejbzbcd pkbfk fcxaj |cbdz zc zkh iefz zkez zredvaezbcdv keyh ohhd bn|crzedz=
ZKH
denh /\hzhr/ bv jhrbyhj ircn /\hzrcv/! pkbfk nhedv /_cfg/ bd @rhhg$ Kcphyhr! ph jcdcz xvh zkh pcrj /_cfg/ zc nhed /\hzhr/! dcr jc ph xvh /Oezx/$ Bd Bdjcdhvbed! /\hzrcv/ bv rhdjhrhjev /\hzrxv/7
ZKH
 
pcrj Neťîef bd Khorhp nhedv /zkh Edcbdzhj Cdh/$ Bz bv zredvaezhj bdzc zkh Vh|zxe`bdz
+@rhhg" ev Gkrbvzöv! pkbfk kev rcx`ka zkh venh nhedbd`! edj vxovhuxhdza bdzc Hd`abvk ev /Fkrbvz/$Kcphyhr! pkhd zkh Oboah bv zredvaezhj bdzc Neae! zkh pcrj xvhj bv /ea.Nevbk/ .. pkbfk bvpbzkbd zkh Neae aed`xe`h `hdhv `byhd zkez bz bv ircn Ereobf .. rezkhr zked Fkrbvz! ev zkbv pcrjfcdyhv e vbnbaer nhedbd` bd Neae7 edj!
ZKH
zredvaezbcd ci zkh yhrvh bd Nezzkhp 59=5;! /Rcx erh \hzhr +rcfg"! edj cd zkbv rcfg B pbaaoxbaj n fkxrfk/! pev ibrvz rhdjhrhj bdzc Hd`abvk bd zkh Zdjeah Oboah +pkbfk icrnv |erz ci zkh oevbv ci zkh Gbd` Menhv cr Hd`abvk Vzedjerj Yhrvbcd ci zkh oboah" ev! /Rcx erh \hzhr! edj cd zkbv rcfg B pbaaoxbaj n fcd`rh`ezbcd/! khdfh rhncybd` zkh dhhj icr ed hffahvbevzbfea kbhrerfk$ Bd Bdjcdhvbed! bzvhhnv zkez bz bv rhdjhrhj ev! /Hd`gex ejeaek \hzrxv jed jb ezev oezx gered` bdb Egx eged nhdjbrbged mhneez.Gx/! pkbfk cd zkh vxriefh! vhhnv facvhr zc zkh Zdjeah zredvaezbcd edj bv! zkhrhicrh! e\rczhvzedz zegh ci zkh yhrvh$Zkh |cbdz ci zkh zkrhh h{en|ahv eocyh bv zc jhncdvzrezh zkez zkh |rbner `cea ci e `ccjzredvaezbcd bv zc zredvihr fcrrhfza zkh nhedbd` ci e pcrj ircn cdh aed`xe`h bdzc edczkhr o hn|acbd`zhrnv edj fcdfh|zv pkbfk erh bdjb`hdcxv zc zkh zredvaezhj aed`xe`h$Zkbv fcdfh|zbcd ci zredvaezbcd ev e |rcfhvv ci zredvihrrbd` nhedbd` bdkhrhdz bd pcrjvfcnobdhv oczk nezkhnezbfea.abgh uxeabzbhv ci rb`cxr! faerbz edj |rhfbvbcd pbzk e frhezbyh vhdvbzbybz zczkh vxozah vkbizv bd nhedbd`v |rcmhfzhj o zkh ycfeoxaer ci e |erzbfxaer aed`xe`h$ Bz |rhvx||cvhvgdcpahj`h bd zkh zredvaezcr ci zkh pcrajybhpv bd pkbfk zkhvh zpc jbvzbdfz aed`xe`hv rh|rhvhdz$ E `ccj /ncjhrd/ h{en|ah ci zkbv bv zkh zredvaezbcd |rc|cvhj o zkh hnbdhdz Nxvabn vfkcaer!Zed Vrb \rci Jr Vhj Nxkennej Deuxbo Ea.Ezzev icr zkh pcrj /vhfxaerbvn/! pkbfk kh zredvaezhj bdzcNeae ev /ieken gh.jbvbdb.gbdb.ed/ +abzhreaa! zkh.khrh.edj.dcp"! pkbfk fe|zxrhv zkh hvvhdzbea nhedbd`pkbfk zkh pcrj /vehfxaxn/ jhdczhv! bdvzhej ci /vhgxaerbvnh/ ev bz bv cizhd rhdjhrhj$Bz bv bdzhrhvzbd` zc dczh zkez hyhd pbzkbd Fkrbvzbedbz! zkhrh bv ed efgdcpahj`hnhdz ci zkh|czhdzbeaa hdcrncxv fcdixvbcd zkez pbaa oh `hdhrezhj encd` bzv ejkhrhdzv vkcxaj bn|crzedz rhab`bcxvzhrnv! bd zkbv fevh! zkh denh o pkbfk cdh feaav @cj! bv zredvaezhj bdfcrrhfza edj bde||rc|rbezhaircn cdh aed`xe`h bdzc edczkhr$Pkez zkbv bn|abhv bv zkez zkhrh bv ed effh|zedfh cd oczk vbjhv ci zkh Nxvabn.Fkrbvzbed jbybjhpbzk rh`erjv zc zkh icxdjezbcdea |rhnbvh zkez zrxh nhedbd` bv zbhj zc fcrrhfz edj h{efz fkcbfh ci pcrjv$
 
Bd czkhr pcrjv! pcrjv pkbfk erh evvb`dhj erobzrerba zc |erzbfxaer nhedbd`v feddcz oh`xeredzhhj zc ixaiba zkhbr |rbner rcah bd fcdyhbd` zkhbr nhedbd`! zkxv zkh |rcfhvv ci evvb`dbd` pcrjv+icrn" zc nhedbd` +vxovzedfh" nxvz oh fcdvbjhrhj edj h{hfxzhj ferhixaa edj bdzhaab`hdza$Bz icaacpv! zkhrhicrh! zkez bi zkh pcrj /Eaaek/ bv zc oh abohreaa hnorefhj bd Fkrbvzbed vhrybfhv!zkhd=
ZKH_H
pbaa oh e rbvg ci nbvrh|rhvhdzbd` zkh fcdfh|zbcd ci @cj pbzkbd Fkrbvzbedbz bzvhai! vbdfhzkh Fkrbvzbed fcdfh|zbcd ci @cj vnocabvhj o zkh Zrbdbz bv eovcaxzha edj fcn|ahzha jbvvbnbaer zczkh fcdfh|zbcd ci Eaaek bd Bvaen7 bd czkhr pcrjv! zkh |czhdzbea icr fcdixvbcd bv dcz fcdibdhj cda zcNxvabnv oxz eavc zc Fkrbvzbedv7
BZ
pbaa fcdvzbzxzh e `reyh bdirbd`hnhdz x|cd zkh `rhezhr rb`kz ci zkh Nxvabnv cyhr zkh denh opkbfk zkh feaa x|cd @cj ev xdjhrvzccj fcrrhfza edj zrxa bd Bvaen7 icr vbdfh bd Bvaen! zkh pcrj/Eaaek/ bv dcz e zredvaezbcd ci vcnh czkhr pcrj dcr bv bz e |rcjxfz ci fxazxrea vdfrhzbvn zkez jhyhac|vzkrcx`k kbvzcr! oxz bz bv zkh denh pkbfk @cj kej fkcvhd zc feaa Kbnvhai edj zc negh Kbnvhai gdcpdzc nedgbdj$O
Bnred Nxvzeie
edj
Ped Nckj Ebnred Ped Nckj Genba
erh rhvherfk ihaacpv ez Kbn|xdedGhbanxed Nxvabn
 
Zkh vhfcdj |erz
ci zkbv ahzzhr pbaa oh |xoabvkhj zcncrrcp
 
Dhp Vzrebzv Zbnhv! Zxhvje 5< Medxer ?<56
 
_hej ncrh=
'Eaaek' bv dcz Neae zredvaezbcd icr @cj
ZKHCAC@BFEA Z_EDVAEZBCD=
Zkbv bv zkh vhfcdj |erz ci e ahzzhr zkez pev|xoabvkhj hvzhrje
PKH_HEV bd Fkrbvzbedbz! zkh pcrj /Eaaek/ bv faebnhj edj hn|achj zc oh e zredvaezbcd ci zkhHd`abvk pcrj icr Rekphk cr Hackbn bdzc Neae$ Ohzphhd zkh zpc! vxrha zkh |erz pkc jchv dczkeyh zc zredvaezh zkh zhrn kev e `rhezhr rb`kz cyhr zkh fcrrhfz edj |rc|hr xvh ci zkh zhrn! mxvz evvcnhocj pkc cpdv e fer kev `rhezhr rb`kz edj |rbcrbz cyhr vcnhocj pkc ocrrcpv zkez fer$Bdjhhj! ev haeocrezhj o \rcihvvcr Jr Ped Nckj Dcr Ped Jexj! zkh denh /Eaaek/ fenh bdzczkh Neae pcraj pbzk zkh fcnbd` ci Bvaen! zkhrhicrh! bz jchv dcz keyh ed czkhr nhedbd` e|erzircn zkh nhedbd` zkez pev orcx`kz o edj evvcfbezhj pbzk Bvaen$Bz icaacpv zkez zkh cizhd.rh|hezhj er`xnhdz zkez Fkrbvzbedv vkcxaj oh |hrnbzzhj zc xvh zkh denh/Eaaek/ ohfexvh bz kev acd` ohhd xvhj! edj fcdzbdxhv zc oh xvhj! o dcd.Nxvabnv bd zkh NbjjahHevz! icr h{en|ah Fkrbvzbed Ereov! cyhraccgv zkh kbvzcrbfea iefz zkez bz pev Bvaen zkez ibrvzbdzrcjxfhj zkh pcrj zc zkh rhab`bcxv edj bdzhaahfzxea fcdvfbcxvdhvv ci zkh |hc|ahv bd zkh Neaepcraj! hv|hfbeaa Nxvabnv$Cpbd` zc zkh fhdzreabz ci zkh denh Eaaek bd Bvaen .. oczk ev e rhab`bcd edj e fbybabvezbcd .. edj zkhhdcrncxv vb`dbibfedfh ezzefkhj zc bz! dcz cda bd zhrnv ci rhab`bcxv rbzxeav! oxz eavc bd zhrnv ci zkhBvaenbf |hrv|hfzbyhv x|cd zkh dezxrh ci h{bvzhdfh! gdcpahj`h! ke||bdhvv edj ybrzxh! Nxvabnv

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
egahmulia liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->