Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Astro Hints

Astro Hints

Ratings: (0)|Views: 11|Likes:
Published by Shivam Vinoth

More info:

Published by: Shivam Vinoth on Jan 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2014

pdf

text

original

 
ப நற கடசவய அல஬ ப
 
கதல தநத தநண
 
நற ஬ ஧ப஦ள
 
யழனல ஏற஧ட஬.
 
ப஦ ஦ ஧தல
 
தநத தநண.
 
஧஫ ததனற஫நண யழ
 
ஜய஦த஧த சடநல இ
 
஬஦தல உள஭ ன நற த஦
 
 ஧ அநடன ஜத
 
கய஬ ய஦ கத஭ல
 
எ஭தல சயற஫ ச஧ய
 
 ஦ கள஭ ஜத
 
அநள஭ ச஧ள
 
நன஬ல த஫ந஬
 
ஆ஦ல
 
நன஬ல ....?...?...?....?
 
ஆத இ஧.
 
தபட க க இஇய஭ ஦ த஦  அல஬஧தய ஧யனல, அத ஜதப
 
உட஬ல இ ஑ யதந஦ ஥ய ய.
 
சவய ஑
 – 
ஐ
 – 
஑஧
 
ஆன இடங஭ல இதக஬
 
நற கநர
 – 
ந஦
 – 
ந
 – 
 
஬
 – 
தல இதக஬ அத
 
ஜத த஧ய஭ ஧ட அத
 
சய஧. (த஧ய஭ சல஬
 
஥஦த
--
ஹ ..ஹ... சஞ
 
 
தநத... நமன஬ ஧ட அத
 
சயநஙக஭!)
 
ய க ஧தலஅத ஜத ஦ந஦ய
 
கய  ஧தலஅத ஜத ஧ணப.
 
கநர, ந஦, ந
 
஬, த, ஧ ஆன
 
஬஦ நற படன
 
ச஧ள ஆ஭க஧ல
 
஦ உம஧஭ள.
 
தப அல஬ ப
 
஬஦ அல஬ ஥லஇதல அத ஜத
 
஧மங஭ ய஧ உ஧.
 
ன஦ ஦ ஧தல
 
அத அநடன
 
ஜத ச஧஧
 
ண அணதயப
 
இ஧.
 
சவய நற  கதல
 
அத ஜத கதபடநத ச஥ட இ஧.
 
இகத சவயட ப அல஬
 
க கதல அத ஜதகதபட ஧னகய இ஧.
 
஬஦தல க இ
 
ச஧
 
அ நணயத஦ ஧த த
 
சய஭஧டன க஧ உட஧ய
 
 
ஜததல க ஑
 – 
ஐ அல஬
 
஑஧தல இ.
 
 அநய.
 
தகணங஭ல சட நற ஥ல஬
 
பஙள இதல, அத அநடன
 
ஜத ஥ல஬யள நற சடயள
 
எ஦ அ஦ யன஦கப ஧மய.
 
க/ப ஥ல இதல
 
சய஭ல க ச ஥஬.
 
ணய஦ ஬஦தற
 
ந஦யன தப ப
 
ஐ அல஬ ஑஧த
 
இதல அத ந஦ய
 
ணய ஥஦஧த
 
சல஬நக஬ சயள.
 
த ப அல஬
 
஬஦தல இதல
 
அத ஜதள
 
இ அநன இ஧.
 
஬஦தற ஐதல ஦
 
இ஧ ஏகத ஬பணங஭ல தநண
 
தநத ஆ.
 
நற஫யள ழயதற நனங
 
஬ கய஬ ச ஏந஧யள
 
ஜததல ஬஦தல ப இ.
 
சஜந ஦ உள஭ பன஦
 
கப ப அடக஧
 
பனந அத ச
 
க஧.
 
நத ஧தச஦஫ இடதல

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->