Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
JW SPM 2012

JW SPM 2012

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:
Published by Liew Hui Lee

More info:

Published by: Liew Hui Lee on Jan 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2013

pdf

text

original

 
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA2012
LEMBAGA PEPERIKSAANKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
2012© HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA
 
2
LEMBAGA PEPERIKSAANKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAGARIS PANDUANDANARAHANPEPERIKSAANSIJIL PELAJARAN MALAYSIA2012A.ARAHANAMKEPADA PENGETUA
Pengetua hendaklah:1.mengedarkanJadual Waktu PeperiksaanSPM2012kepada semua calon.2.memberitahucalon tentangGaris PanduandanArahan Peperiksaanyang dinyatakandalam Jadual Waktu PeperiksaanSPM2012sebelum peperiksaan.3.menyemakbahan peperiksaan yang diterima menepati keperluan menjawabkertassoalanyang ditawarkan di sekolah pada tahun semasa.4.merujukkepada dokumenPanduan Pengurusan Pusat PeperiksaanBertulis.
B.ARAHAN AM KEPADAKETUA PENGAWAS PEPERIKSAAN
Ketua Pengawas Peperiksaan hendaklah:1.memastikan semua Garis PanduandanArahan Peperiksaan dalam Jadual WaktuPeperiksaanSPM2012mendapat perhatian calon.2.mencatatkan di papan tulisdanmemaklumkankepada calontarikh peperiksaan,kodkertas, nama kertas, waktu,masa peperiksaandan
errata 
(jika ada) bagikertassoalan.3.mengedarkankertas soalanmengikut tarikhdanwaktu yang tercatat dalamJadualWaktu PeperiksaanSPM2012.4.mengedarkankertas soalandengan muka hadapankertas soalandi sebelah atas.5.mengarahkan calonmenyemak butiran kod kertas,nama kertas, masa peperiksaandanarahan padamukahadapankertas soalanbagi memastikan calon mendapatkertas soalanyang betul.6.mengedarkanbahan peperiksaan dankertas jawapanmengikut keperluanmatapelajaran seperti yangtercatatpadamuka hadapankertas soalan.7.membenarkan kalkulator dibawa masuk ke dewan/bilik peperiksaan.8.memastikan calon mengemukakandokumen sokongan seperti suratperakuandoktosebagaibukti calontidakdapatmenduduki mana-manakertas soalan.9.memastikan bilangan skrip jawapan peperiksaan yang dikumpuldandicatat padaborangLP/Am29-Pin. 1/2011akur dengan bilangan calondalam Jadual Kedatanganbagi sesuatukertassoalan.10.merujuk kepada dokumen Panduan Pengurusan Pusat Peperiksaan Bertulis.
 
3
C.ARAHAN KEPADACALONPEPERIKSAAN1.ARAHAN AM
1.1Calon
wajib
menduduki
semua
kertas soalanbagi mata pelajaran yang didaftar.Calon yang
tidak
menduduki mana-manakertas soalanbertulis atautidakmelaksanakanpentaksiran berasaskan sekolah akan dianggap
tidak hadir
bagimata pelajaran berkenaan. Calon yang
tidakdapat
mendudukiatau
tidak hadir
sesuatukertas soalandikehendaki mengemukakandokumen sokongan seperti suratperakuandoktoratau surat kebenaran khas Pengarah Peperiksaan.Dokumensokongan ini hendaklah diserahkan kepadaKetua Pengawas Peperiksaansebelumtamat tempoh peperiksaanSPM2012.1.2Calon hendaklah menyemak butiran pada
Kenyataan Kemasukan Peperiksaan
sebelum peperiksaan. Calon hendaklah memaklumkan kepada Pengetua sekiranyaterdapat kesilapan maklumatdanmengisi Borang Pembetulan MaklumatCalon.Calon dikenakan bayaran
RM 30.00.
Pembayaranhendaklah dibuat kepadapihaksekolah(calon sekolah) atauJPN(calon persendirian).
2.ARAHAN DI DEWAN/BILIK PEPERIKSAAN
2.1Calon hendaklah berada di tempat dudukdidalamdewan/bilikpeperiksaan
15minit
sebelumpeperiksaan dimulakan.2.2Calon hendaklah menyemak butirandanmenandatangani
Kenyataan KemasukanPeperiksaan
pada hari pertama peperiksaan.2.3Calon hendaklah meletakkan
Kad Pengenalan
atau
Dokumen Pengenalan Diri
atau
Surat Perakuan Pengenalan Diri
daripada Pengetuadan
KenyataanKemasukan Peperiksaan
di penjuru atas sebelah kanan meja sepanjang waktupeperiksaan. Calon dilarangmenduduki peperiksaan tanpa dokumen berkenaan.2.4Calondibenarkanmenduduki peperiksaanatas budi bicaraKetua PengawasPeperiksaansekiranya tiba
30 minit selepas peperiksaan dimulakan
.Calon mestimengemukakan alasan yang kukuh. Masa gantian tidak akan diberikan.2.5Calonboleh membuat bantahan sekiranya telah mendaftar untuk menduduki sesuatumata pelajaran tetapi kodkertas soalantersebut tidak tercatatdalam JadualKedatangan.Calonhendaklah mengemukakan
Kenyataan KemasukanPeperiksaan
yang mengandungi
kodkertas, nama kertas
dan
jenis peperiksaan(SPM2012)
sebagai bukti pendaftaranatau surat
kelulusan Pengarah Peperiksaan
.Calon tidak dikenakan bayaran.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->