Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Viti Cultura

Viti Cultura

Ratings: (0)|Views: 36 |Likes:
Published by boemul

More info:

Published by: boemul on Jan 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/03/2013

pdf

text

original

 
 1
 
VITICULTUR| {I OENOLOGIE
C U P R I N S
1. NO}IUNI INTRODUCTIVE1.1. Defini]ia, scopul, obiectivele [i con]inutul viticulturii1.2. Viticultura ca [tiin]\ [i leg\tura ei cu alte discipline1.3. Situa]ia viticulturii `nainte [i dup\ invazia filoxerei1.4. Situa]ia viticulturii mondiale2. CICLUL BIOLOGIC AL VI}EI DE VIE2.1. Ciclul de via]\ al vi]ei de vie2.2. Ciclul de via]\ anual al vi]ei de vie3. ECOLOGIA VI}EI DE VIE3.1. Factorii climatici3.2. Factorii geografici3.3. Factorii edafici4. ~NMUL}IREA VI}EI DE VIE4.1. Bazele [tiin]ifice ale `nmul]irii vegetative ale vi]ei de vie4.2. Metode de `nmul]ire vegetativ\ a vi]ei de vie5. PRODUCEREA MATERIALULUI S|DITOR VITICOL5.1. Pepiniera viticol\.5.2. ~nfiin]area planta]iilor de portaltoi5.3. Intre]inerea planta]ilor tinere de portaltoi5.4. Tehnologia de producere a buta[ilor portaltoi5.5. Tehnologia producerii coardelor altoi.5.6. Tehnologia de producere a vi]elor altoite5.7. Cultura vi]elor `n [coala de vi]e5.8. Reglement\ri privind producerea materialului viticol ameliorat6. ÎNFIIN}AREA PLANTA}IILOR DE VI}| RODITOARE6.1. Tipurile de planta]ii viticole [i formele de conducere a vi]ei de vie6.2. Alegerea [i organizarea terenului pentru cultura vi]ei de vie6.3. Alegerea [i amplasarea soiurilor [i stabilirea distan]elor de plantare6.4. Preg\tirea terenului `n vederea plant\rii vi]ei de vie6.5. Plantarea vi]ei de vie7. LUCR|RILE DE ~NTRE}INERE DIN PLANTA}IILE TINERE DE VI}|RODITOARE7.1. Lucr\rile de `ntre]inere aplicate `n anul I7.2. Lucr\rile de `ntre]inere aplicate `n anul II7.3. Lucr\rile de `ntre]inere aplicate `n anul III
 
 28. TENHOLOGIA DE ~NTRE}INERE {I EXPLOATARE A PLANTA}IILOR DEVI}| DE VIE PE ROD8.1. T\ierea vi]ei de vie8.2. Conducerea [i dirijarea coardelor 8.3. Lucr\ri [i opera]ii `n verde8.4. Lucr\rile solului [i aplicarea erbicidelor 8.5. Fertilizarea planta]iilor viticole8.6. Protec]ia vi]ei de vie contra bolilor [i d\un\torilor 8.7. Irigarea planta]iilor viticole8.8. Recoltarea [i valorificarea strugurilor pentru mas\9. PODGORIILE {I CENTRELE VITICOLE DIN ROMÂNIA9.1. Podgoriile [i centrele viticole din regiunea podi[ului Transilvaniei9.2. Podgoriile din regiunea dealurilor Cri[anei [i Maramure[ului9.3. Podgoriile din regiunea dealurilor Moldovei9.4. Podgoriile din regiunea dealurilor Munteniei [i Olteniei9.5. Podgoriile [i centrele viticole din Banat9.6. Podgoriile [i centrele viticole din Dobrogea9.7. Podgoriile [i centrele viticole situate pe terasele Dun\rii9.8. Podgoriile [i centrele viticole situate pe nisipuri [i alte terenuri favorabiledin sudul ]\rii10. PRINCIPALII PORTALTOI FOLOSI}I ~N VITICULTURA DIN ROMÂNIA11. PRINCIPALELE SOIURI DE VI}| DE VIE RODITOARE CULTIVATE ~NROMÂNIA11.1. Soiuri pentru struguri de mas\11.2. Soiuri pentru vin12. OENOLOGIE12.1. Culesul, transportul [i recep]ia strugurilor `n vederea vinific\rii12.2. Tehnologia prelucr\rii strugurilor 12.3. Tehnologia prelucr\rii mustului12.4. Antiseptici [i antioxidan]i folosi]i `n industria vinicol\12.5. Fermenta]ia [i macera]ia `n tehnologia producerii vinurilor 12.6. Compozi]ia chimic\ a vinurilor [i clasificarea lor 12.7. Evolu]ia [i fazele de dezvoltare ale vinului12.8. Opera]ii tehnologice de `ngrijire [i de condi]ionare a vinului12.9. Limpezirea vinului12.10. Modific\ri nedorite care pot s\ apar\ `n vin12.11. Stabilizarea vinului12.12. ~mbutelierea vinuluiBIBLIOGRAFIE
 
 3
VITICULTUR| {I OENOLOGIE
1. NO}IUNI INTRODUCTIVE1.1. Defini]ia, scopul, obiectivele [i con]inutul viticulturii
Viticultura este o ramur\ a [tiin]elor agricole care se ocup\ cu studiul biologiei vi]ei de vie, precum [i cu metodele ra]ionale [i economice de cultur\ aleacestei plante. Viticultura are drept scop producerea materialului s\ditor viticol [i astrugurilor necesari consumului `n stare proasp\t\, pentru prelucrare industrial\, camaterie prim\ la producerea mustului, a vinurilor de diferite tipuri [i calit\]i, adistilatelor [i a altor produse derivate. Ca obiectiv, viticultura urm\re[te, `n primulrând, s\ valorifice terenurile `n pant\ [i nisipurile slab productive, improprii pentruagricultura cerealier\.
1.2. Viticultura ca [tiin]\ [i leg\tura ei cu alte discipline
Latura teoretic\, `mbog\]it\ prin cercet\ri proprii `n domeniu [i prelucrareade cuno[tin]e din alte [tiin]e, cu care au un permanent schimb de informa]ii, face caviticultura s\ fie o [tiin]\ de sintez\. Ea s-a dezvoltat `n ultimele dou\ secole, odat\cu progresul `nregistrat de [tiin]ele biologice, agronomice, tehnice [i economice, dela care a preluat denumiri, principii, legi [i concepte etc. Acestea fac ca viticultura s\fie strâns legat\ de o serie de discipline: biologia, morfologia [i anatomia plantelor,fiziologia plantelor [i biochimia, botanica, ecologia, agrometeorologia, genetica, pedologia [i agrochimia, `mbun\t\]irile funciare, fitopatologia [i entomologia,ampelografia, oenologia, agrotehnica, mecanizarea agriculturii, economia agrar\.
1.3. Situa]ia viticulturii `nainte [i dup\ invazia filoxerei
Pe teritoiul ]\rii noastre cele dintâi dovezi de activitate viticol\ apar `nneoliticul mijlociu cu 3000 de ani `.e.n., `n momentul când primele triburi deculeg\tori [i de vân\tori se statornicesc `n a[ez\ri stabile, spre a practica agricultura[i cre[terea animalelor. Trecerea la cultura propriu-zis\ a vi]ei de vie a avut loc `n adoua perioad\ din epoca fierului, când s-au descoperit primele cosoare dacice `nMoldova, la Alba-Iulia, pe Târnave [i `n Oltenia.~n orânduirea sclavagist\ (sec. II-I `.e.n.) geto-dacii au extins atât de multviticultura, `ncât vinul produs dep\[ea nevoile proprii de consum, constituind principalul articol de schimb cu popoarele vecine [i, mai ales, cu negustorii greci.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->