Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
53Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KIÉ A MAGYAR ÁLLAM? - A magyar nemzeté, vagy a szervezett magánhatalomé? (Részlet)

KIÉ A MAGYAR ÁLLAM? - A magyar nemzeté, vagy a szervezett magánhatalomé? (Részlet)

Ratings: (0)|Views: 4,071|Likes:
Published by TomeToenner

(...) A Tax Justice Network elnevezésű civil szervezet, amely az off-shore befektetések és vagyonok kutatására szakosodott, és amelynek James Henry a vezetője, 2012. július 23-án nyilvánosságra hozott tanulmányában megállapította, hogy 21 trillió dollár (egy trillió itt ezer milliárdot jelent) pénz áramolhatott az adóparadicsomokba az elmúlt harminc éveben. A Magyarországról kiáramló tőke – 242 milliárd dollár - meghaladja az ország teljes külső adósságát. Magyarország a régiós államokat megelőzve az első húsz állam között szerepel. Ennek az lehet az oka, hogy Magyarországon sokáig lehetett off-shore céget bejegyezni (...)

(...) A Tax Justice Network elnevezésű civil szervezet, amely az off-shore befektetések és vagyonok kutatására szakosodott, és amelynek James Henry a vezetője, 2012. július 23-án nyilvánosságra hozott tanulmányában megállapította, hogy 21 trillió dollár (egy trillió itt ezer milliárdot jelent) pénz áramolhatott az adóparadicsomokba az elmúlt harminc éveben. A Magyarországról kiáramló tőke – 242 milliárd dollár - meghaladja az ország teljes külső adósságát. Magyarország a régiós államokat megelőzve az első húsz állam között szerepel. Ennek az lehet az oka, hogy Magyarországon sokáig lehetett off-shore céget bejegyezni (...)

More info:

Published by: TomeToenner on Jan 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

01/18/2015

 
Dr Drábik János
1
Az államcsőd a jó megoldás
A pénzhatalmi világelit magánháborúja
A pénzimpérium a 20. század végén pénzügyi és gazdaságieszközökkel nagyszabású háborút indított nemzetállamok felszámolásáraés az
Új Világrend
létrehozására.A pénzhatalmi elitnek a világkormánylétrehozásáért folytatott háborús offenzívája 2008 után új szakaszbalépett. Az államok feletti Pénzkartell több évszázados stratégiájánakkezdettől fogva olyan transznacionális pénzügyi rendszer létrehozása volta célja, amelynek a segítségével ellenőrizni lehet az egyes országokgazdasági és politikai rendszerét is. A szervezett magánhatalomapénzimpérium-úgy rejtőzködik a területhez kötött, geopolitikailag létezőországokban, mint egy kanál só a pohár vízben.Nem, vagy csak alig látszik,de ott van, és jelenléte meghatározó.A
pénzimpérium
nem úgy épül fel, mint egy állam. Szervezetirendszeből hiányzik a hatalmi ágaktörvényho, végrehaj, bíróimegosztása (a fékek és ellensúlyok ellenőrzőszerepe), működéséből pediga társadalomnak felelősséggel tartozó vezetők demokratikusmegválasztása. A pénz világbirodalmának a szervezeti felépítése ésműködése egy magántulajdonban lévővilágcég szervezetéhez ésműködéséhez hasonlítható. Legfőbb döntéshozói a hierarchia
felsőszintjén
elhelyezkedő
tulajdonosok,
akiknek a döntéseit a
második
szintetalkotó
igazgatóságok tagjainak (
ENSZ ésNATO főtitkárok, a WTO , aVilágkereskedelmi Szervezet, a Világbank és IMFügyvezetői, az EUBizottságának elnökei, a CFR, a Külkapcsolatok Tanácsa, a BilderbergCsoport és a Trilaterális Bizottság irányítói)
a felügyelete
alatt a nagyszakértelemmel rendelkező
harmadik szint
technokrata
menedzserei (
aFED, a BIS, az ECB, a központi bankok és a nemzetközi kereskedelmibankok elnökei, a multinacionális cégbirodalmak és óriásbiztosítótársaságok ügyvezetői, a globális média tulajdonosai, a mintegyharmincezer alapítvány irányítói, állam és kormányfők, a hadseregeket észsoldosokat vezénytábornokok, titkosszolgálatok éshírszerzőszervezetek, a nemzetközi szabadkőműves hálózatok és más
 
Dr Drábik János
2
féltitkos társaságok irányítói
)
hajtják végre.
David Rothkopf 
a
„Superclass”
c. munkájában (USA, 2008)dokumentálta, hogy a globális korporációként műköpénzimpérium
tulajdonosai
a világ mintegy háromszáz leggazdagabb pénz-dinasztiáibólkerülnek ki, és körülbelül hatezer személy tartozik hozzájuk.Ők alkotják alakosság szupergazdag 1%-ának a felsőszintjét. Ennek az 1%-nak azemberiség 99%-ka kényszerűségből folyamatosan átadja munkájaeredményét.
Rothkopf 
a New Yorkban működő
Kissinger Associates, Inc.
egyik vezetőjeként, vagyis jól tájékozott bennfentesként állítja, hogy enneka háromszáz családnak a tagjai irányítják a kormányokat, a legnagyobbkorporációkat, a nemzetközi pénzhatalom fellegvárait, atömegtájékoztatás világhálózatát, a vallási szervezeteket, valamint alátható intézmények árnyékában a világ legveszélyesebb bűnözőésterrorista szervezeteit is.A
globális pénzimpérium,
mint
szervezett magánhatalom
,sokszorosan összetett hierarchikus rendszert alkot, ahol az egyes szintek,struktúrák, hálózatok centralizált irányítás alatt koordináltan működnek.Ennek a globális hatalmi struktúrának a többi fölé emelkedőtalánlegfontosabb irányító szerve a
Bilderberg Csoport
, amelyet a pénzhatalmivilágelit
zárt klubjának is
tekinthetünk. Olyan
„Klubnak”,
amelybe csak aszuperosztály legfőbb vezetői által gondosan kiválasztott bennfentesektartozhatnak.A 20. század végére és a 21.század elejére ez a
szuperosztály
atörténelemben eddig példa nélkül álló gazdagságot halmozott fel éslényegében megszerezte a világhatalmat magának. Sokkal gyorsabbanglobalizálódott, mint bármely mása világ iránban résztvecsoport. A szuperosztály tagjai nemcsak baráti és családi kapcsolatokkalkötődnek egymáshoz, hanem szoros érdek-és sorsközösséget is alkotnak.Ők tartják kézben a globalizációt és döntőenők az egyre növekvőgazdasági-és társadalmi egyenlőtlenség okai.A világelit azért indított pénzügyi háborút Amerikában, Európábanés másutt, mert véglegesíteni akarta az immáron 300 év óta követettvilágstratégiája nyomán megszerzett óriás vagyon feletti rendelkezést ésaz ehhez kapcsolódó politikai előjogait. A folyamatban lévővilágháború
 
Dr Drábik János
3
különlegessége, hogy
magánérdekek
érvényesítését célzó
privatizált
háború. Másik sajátossága (a nemzetközi Pénzkartell által korábbankirobbantott háborúkhoz képest), hogy elsősorban nem katonaiszövetségekbe tömörült nemzetállamok hadseregei vívják véresütközeteiket hatalmas hadigépezeteikkel. Ennek a látszólag békéseszközökkel vívott
magánháborúnak
azonban mégis igen súlyosak akövetkezményei az egész emberiség számára. Talán a legtragikusabb ezekközül az, hogy a
21. század elején több, mint egy milliárd embernyomorog és éhezik.
Másodpercenként halnak meg éhezőcsecsemőkolyan betegségekben, amelyeket már gyógyítani lehet. A hétmilliárdemberből túlságosan sokan vannak, akik kénytelenek napi 1 dollárbólmegélni. Az eladósodottsághoz és a vele járó stresszhez kapcsolódóbetegségek naponta szedik áldozataikat.A pénzügyi eszközökkel folytatott világháború tehát zajlik, és ma mára fejlett nyugati világban is milliók estek neki áldozatul. Ennek aháborúnak az ütközetei nem olyan látványosak, mint amikor hagyományoshadseregek csapnak össze. Ha szétbombáztak egygyárat, mindenki tudta,hogy nemcsak az épületek és berendezések pusztultak el, de az ottdolgozók munkahelyei is megsemmisültek. Az már kevésbé tűnik fel,hogyha pénzügyi eszközökkel kényszerítik ki a gyárak, üzemek bezárását,akkor is elvesznek a munkalehetőségek. Egy
szétbombázott
és egy
bezártgyár
között csak annyi a különbség, hogy az utóbbi csak fokozatosan válikhasználhatatlan ócskavassá. A végeredmény azonban ugyanaz.A pénzimpérium magánháborúja szinte az egész világot sújtja, egy-szintre hozvafejlett és fejlődőnek nevezett elmaradott országokat. Avilággazdaság centrum-országaiban egyre kevesebb az értéket-előállítógyárak száma. Az egykor élenjáró ipari országok aktív nemzedékei egyrekevésbé találnak munkát, a nyugdíjasok megélhetése pedig közvetlenveszélybe került. A szuperosztálynak sikerült az emberiséget a '
SötétKözépkornál
' is vigasztalanabb '
Sötét Újkorba
' taszítania. Az egyesországok az eddig ismert minden mértéket felülmúlóan el lettek adósítva.A fizetésptelenné vált országoknytelenek még meglévőértékeiketátengedni a nemzetközi pénzügyi közösségnek. A legyőzött népek egymásután adják meg magukat a győztes pénzimpériumnak, és fizetikvazallusként legyőzőiknek a hatalmas hadisarcot adósságszolgálat és

Activity (53)

You've already reviewed this. Edit your review.
Somoskövy István added this note
Drábik János
Baumont Srl liked this
Baumont Srl liked this
Akasapjt Pjt added this note
A megoldás már készen van, adósságmentes közpénz fedzettel: Szentkorona néven (Stk) elektronikus pénz, internetes program működtetésével. Tájékozódni a www.szentkoronabank.hu oldalon.
Sándor Tünde added this note
Pl. a Szentkorona....
József Király liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Tamás Beke liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->