Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
अविवेकी बदल

अविवेकी बदल

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Published by udayrote5646
११ वीच्या नवीन पाठ्यपुस्तकाविषयीचा लेख
११ वीच्या नवीन पाठ्यपुस्तकाविषयीचा लेख

More info:

Categories:Types, Research
Published by: udayrote5646 on Jan 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2013

pdf

text

original

 
 Page
1
of 
3
 
 अिववे क ‘काटकोनी’ बदल!-उदय रोटे
 
 दनां क १० सट बर २०१२या अं कात डॉ. $काश परब यां चा ‘मराठीचा पाय खोलात’ हा अकरावीया मराठीया   पा,पु तकासं दभा0 त भू मका मां डणारा ले ख $िस3 झाला आहे. डॉ. परब हेया पु तकाया सं पादक मं डळाचेसदय आहे त   7याबरोबरच मराठी भाषािवषयक चळवळीचेअ9वयू 0आहे त. पा,पु तक िनक: ; दजा0 चेझालेआहे 7यात अने क >ु टी आहे त  7याया िनम0 तीत $शासकय हलगज@पणा झाला आहेइ7यादी $ां जळ कबु ली 7यां नी दली आहे. 7यासं बंधी शासनाला काही   सू चनाही 7यां नी कC Dया आहे त. झाDया $काराची जबाबदारी झटकणाEया आहेते च पु ढेरे टणाEया अGयास मं डळाया अHय   सदयां पेIा (7यात अGयास मं डळाचेिनमं >क $ा. वसं त आबाजी डहाकC ही आले.) डॉ. परबां ची भू मका सामं जय व वै चारक   औदाय0दाखवणारी आहेअसेसक: 7दश0 नी दसते. परं तु‘सव0 नाशेसमु 7पNेअध0 म्
 
 7यजित 
 
 पं डतः’ प3तीनेएककडेपु तकातील   >ु टRची जबाबदारी घे त असतानाच अGयासTमाया आखणीत झाले Dया धोरणा7मक अराजकते िवषयी 7यां नी हे तू पु रसर मौन   पाळलेआहे. उलटपIी अथा0 ज0 न उपजीिवका रोजगार वगै रेशWद वापXन आपDया सामािजक कळवYयाचे$दश0 न करीत   चु कया गृ हतकां वर आधारले ली आपली बाजारशरण िशIणिवषयक भू मकाच तेजाणीवपू व0 क पु ढेदामटत आहे त.  ते[हणातात 7या$माणेपु तकाया अGयासTमाया बाबतीत होणारी टीका दोन पातYयां वर आहे. १. उ\ मा9यमक   तरावर मराठीया अGयासTमाची उ];ेव वXप काय असावेयािवषयीचेआIे प २. $7यI पा,पु तकाची गु णव^ा  अ_यावतता `ानरचनावाद वगै रेअ9यापनशाaीय कसोbां वरील 7याची परणामकारकता यां िवषयीया आIे पां ची पातळी.  पै क दc सEया पातळीवरील अिनयमतता दोष 7यां नी माHय कC लेआहे त आिण 7यावर उपाय [हणू न पा,पु तकCतयार   करdयाया बाबतीतली शासनाची ‘मeC दारी’ मोडीत काढू न भाषे तर िवषयां $माणेखाजगी ले खक-$काशकां कडू न पु तकC   $कािशत करवू न घे dयाचा माग0 ही सु चिवला आहे. वातिवक या प3तीम9येहोणारी िव_ाfयाg ची अडचण लIात घे ऊन   शासनानेयापू व@च उ\ मा9यमक पातळीवरही भाषा िवषयासह सव0िवषयां ची पु तकCमं डळायामाफj तच काढdयाची जबाबदारी   घे तली आहे यािवषयी डॉ. परब अनिभ` असावे त याचेआkय0वाटते. मु lय [हणजेपा,पु तकिनम0 ती ही शासनाची   जबाबदारी  जबाबदारी  जबाबदारी  जबाबदारी आहेमeC दारी  मeC दारी  मeC दारी   मeC दारी नाही हे7यां नी $थम समजू न घे तलेपाहजे. िवशे षतः भाषे या पा,पु तकां ची िनम0 ती हा सामािजक-  सां क: ितकmnbा सं वे दनशील असणारा महoवाचा सं था7मक pयवहार आहे. डॉ. $काश परब यां ची खाजगीकरणधािज0 णी   िवचारसरणी इथेकतपत वीकारता ये ईल हा $r आहे. मु ळात पा,पु तक इतकCक\ेझालेआहेक 7याचेसमथ0 न करणे   कs णाही कमान साIर मराठी माणसाला शtय नाही. 7यामु ळेआता या िवषयावर िशIकां या तीनचार काय0 शाळा झाDयावर  िशIकां चेआIे प अिधक मू लभू त वXपाचेआहे त असेलIात आDयावर पु तकाया सदोषपणाची कबु ली दे dयाची   पkातबु 3ी 7यां ना pहावी हेअथ0 पू ण0 आहे. नवा तथाकिथत ‘उपयोिजत अGयासTम’ चां गला वीकाय0आहे परं तु7यावर   आधारले ले‘पा,पु तक’ सदोष झालेआहेअशी मां डणी कXन डॉ. $काश परब येथेबु ि3भे द करीत आहे त. मु lय आIे प   पाहDया पातळीवरील [हणजेअGयासTमािवषयीच आहे. पा,पु तकाची िनक: ; गु णव^ा आनु षं िगक आहे.  पदवी तरावरील अGयासTमां या बाबतीत डॉ. $काश परब यां नी गे ली काही वषu अभू तपू व0भासणारा ‘भाषा िवv3 साह7य’  असा क: तक झगडा िनमा0 ण कC ला आहे. 7याच कDपनां चा आरोप तेउ\ मा9यमक तरावरील अGयासTमां वरही करीत आहे त.  7यां नी अGयासTमाला जोडले Dया ‘उपयोिजत’ या सं `े पासू न ते7यां नी पाठराखण कC ले Dया $तु त अGयासTमातील   घटकिवषयां या वैधते पयg त सव0बाबतीत (उदा. नpयानेसमािव; कC ले लेसादरीकरण सू >सं चालन सं गणक आिण भाषा हे   िवषय) रीतसर िचक7सा होणेआवwयक आहे. इथेकC वळ पा,पु तकाचेपु नप0 रीIण कXन भागणार नाही तर   अGयासTमातील तथाकिथत उपयोिजत भागाया वXपाचा 7याया pयाxीचा पु निव0 चार होणेआवwयक आहे. येथे   िवचारवं त िशIणतy`ां नी हतIे प करायला हवा असेमनःपू व0 क वाटते. रा;z ीय व राyय शै. आराख{ातील सं बं िधत भागाशी   तु लना कC ली असता हा अGयासTम [हणजेपू ण0 पणेअसं तु िलत भाषािशIणाया मु ळावर घाव घालणारा आहेअसेप; 
 
 Page
2
of 
3
 
 जाणवते.(पाहा.
NCF
२००५ पृ.३६-४१ व राyय शै. आराखडा २०१०$करण.१.३ व पृ.३३ वरील धोरणा7मक   िशफारशी) परं तुअशी कोणतीही िचक7सा न करता मराठी समाजानेव िशIकां नी हा अGयासTम वीकारावा असेडॉ. परब   यां चेमत दसते. या अGयासTमाला िवरोध करणारेिथितशील पारं परक अिभजनवादी तातडीया रोजीरोटीया $rां कडे   दc ल0I कXन साह7यादी िनvपयोगी गो;ीत रमणारेआहे त असा आरोप तेकरीत आहे त. 7यां नी सु चवले ला हा अGयासTमातील  ‘उपयोिजत’ बदलच कC वळ मराठी समाजाला तारणार आहेअसेतेभासवतात. िशIणाया pयापक सामािजक चौकटीत आधार   नसले ली तकj mnbा क\ी असले ली गो; कC वळ लोकि$य आवाहकते वर टकवू न धरली जाऊ शकते. इथेएक गो;   आ€हपू व0 क सां गावीशी वाटतेक अGयासTमाया आखणीत कC वळ ‘उपयु e’ काय याचा िवचार कXन भागत नाही तर   आवwयक व अथ0 पू ण0काय आहेयाचाही िवचार करावा लागतो.  बदल काटकोनातला असो क ष•कोणातला तो कC वळ मराठीया अGयास मं डळाला क‚ वा डॉ. परब यां ना वाटतो [हणू न करता   ये त नाही. रा;z ीय व राyय शैIिणक धोरणाया िनदu  शचौकटीत राƒनच 7यां ना काम करणेबंधनकारक आहे. शैIिणक धोरणां त  भाषािशIणािवषयीची समतोल m;ी वीकारली गे ली आहेितथेमू Dयसं कारां सोबतच भािषक कौशDयां नाही यथायो„य थान   आहे. दc द…  वानेितला ‘साह7यक† ‡ी’ वगै रेठरवू न मराठीया अGयासमं डळानेपू ण0 पणेफाटा दला आहे. िशIणाया उदारमतवादी   परं परे चा आदर करणारा भाषािशIणाचा गाभा yयात मू Dयसं कार िचक7सक िवचारIमता अिभpयeIमता सज0 नशीलता  सˆदय0 बोध याला क ‡वत@ थान आहे. तो पू ण0 पणेबाजू ला टाक‰ न या अGयासTमाची उ];ेआखली आहे त. (पाहा.
 
Syllabifor standards XI and XII
 
 पृ.१६) आता अं गाशी आDयावर याच पु तकातही गाभाघटक मू Dयसं कार कसे   उपिथत आहे त हेिस3 करdयाची कC िवलवाणी धडपड करायला डॉ. परब अGयास मं डळाला सु चिवत आहे त हेदयनीय आहे.  रा;z ीय व राyय शैIिणक धोरणात आधार नसले ला हा मनमानी बदल मराठीया अGयासTमावर लादला जाdयाची $शासकय   कारणेउघड आहे त. $तु त पु तक हेिनयमत यु वकभारतीचेपु तकच नाही. या तरावर इं €जी हा अिनवाय0िवषय असतो तर   िŠतीय भाषा [हणू न आधु िनक भारतीय भाषा या गटातील मराठी हं दी गु जराथी वगै रेभारतीय भाषां ची िनवड करdयाचे   वातं ‹य िव_ाfयाg ना असते. येथेसव0आधु िनक भारतीय भाषा परपरपया0 यी समां तर   समां तर  समां तर   समां तर पातळीवर आहे त. या पातळीवरील  अGयासTमाची रचना करताना या समां तरते चेमहoव अGयास मं डळानेलIात घे णेआवwयक आहे. शासनाने$िस3 कC ले Dया   उ\ मा9यमक तरावरील अGयासTमाया पु ितकC त सु vवातीलाच तसा समां तर मू Dयमापन आराखडाही दला गे ला आहे. (पाहा -
Syllabi for standards XI and XII
 पृ.
xvii
)
 
 7याचबरोबरीनेमराठी ही राyयभाषा व इथDया समाजाची  मातृभाषा आहेयाचे ही भान अGयास मं डळाला ठे वावेलागते. $थमभाषा व िŠतीय भाषा [हणू न मा9यमक तरावर िव_ाfयाg नी   अGयासले Dया अGयासTमां शी असणारेसात7य   सात7य  सात7य  सात7यही िवचारात Œयावेलागते. ‘यु वकभारती’ हेसव0आधु िनक भारतीय भाषां या   अGयासTमां साठी ने मलेजाणारेिनयमत पु तक असते. या तरावरील अHय सव0आधु िनक भारतीय भाषां या अGयासTमां या   आखणीत पु तकां या िनम0 तीत रा;z ीय तसे च राyय शैIिणक आराख{ाचा प; उे ख करीत 7यात नमू द कC ले ली उ];े   वीकारली गे ली आहे त. 7यात गाभाघटक मू Dयसं कार यां ना क† ‡थानी ठे वलेआहे. 7याचबरोबरीनेले खन सं `ापन कौशDयां चा  भागही 7यात समािव; कC ला आहे.(उदा. पाहा-उपरोe 
 
Syllabi
पृ.१७-१८) इतकC च नpहेतर मराठीयाही अHय   इय^ां या अGयासTमात हेसू > पाळलेआहे. याच उ];ां वर आधारत मराठीचेिनयमत यु वकभारती पु तक तयार होणे   आवwयक होते. िशIण मं डळानेहेिनयमत मराठी यु वकभारतीचेपु तक तयार कC ले च नाही. 7याऐवजी उपयोिजत मराठीचा   अGयासTम पा,पु तक िनयमत मराठी यु वकभारती [हणू न बाजारात आणलेआहे. 7यातू न िवषययोजने तील पया0 यां म9ये   िनमा0 ण झाले Dया िवजातीयते कडेिशIण मं डळ व डॉ. परब जाणीवपू व0 क डोळे झाक करीत आहे त. (सोबत दले ला तeा पाहा)  यापू व@ शासनानेया तरावर मराठीला माहती तं >`ानाचा पया0 य दे ताना कC ले Dया अHयायाइतकाच हा धोरणा7मक अिववे क व   हलगज@पणा िव9वं सक आहेही गो; इथे लIात घे तली पाहजे. ‘इं €जी साह7य’ या दोन वषा0 पू व@ सु X कC ले Dया िव_ाथ@सं lये अभावी फसले Dया $योगाया धत@वर ‘मराठी साह7य’ हा   ऐिछक पया0 यी िवषय सु X कC ला आहे. तो िवषयिनवडीया चौकटीतDया उपलWध पया0 यां चा महािव_ालयीन पातळीवरील 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->