Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
RUSYA TARİHİ

RUSYA TARİHİ

Ratings: (0)|Views: 482|Likes:

More info:

Published by: Ilteriş Kutluk Yıldırım on Jan 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/12/2013

pdf

text

original

 
RUSYA TARĠHĠ DÖNEMLER 
 
Kiev rusyası 862
-
1240 modern rusya’nın temeli
 
Moğol hakimiyeti 1240
-1480
Moskova knezliği devleti 1263
-1584
Karışıklık ve toparlanış 1584
-1682Emperyal Rusya 1682-1917Sovyet Rusya 1917-1991
 
Rusya nispeten homojen bir yapıdadır.
 
Ural dağları asya ve Avrupa rusyasını birbirinden ayırır.
 
 
Dinyeper ve don, karadenize; Volga ise hazar denizine dökülür.
 
Amur, Rusya ile çin arasında sınırdır.
 
Rusya tipik sert bir karasal iklime sahiptir. Golf stre
am akıntıları, Rusya içlerine giremediği için karasalyapıdadır.
 
Temel bitki örtüsü: tundra.
 
Yeterli tarım arazisi sıkıntısı çekilmektedir. Orman açısından çok zengindir.
 
Sovyetler birliği aşağı yukarı 290 milyon nüfusa sahiptir. Bugünkü Rusya 141 milyondur ve nüfus düşmeye
devam ediyor.
 
Dünyanın nüfus açısından 9. Devletidir.
 
Ruslardan sonra en büyük grup tatarlardır. Rusyada % 82 rus ırkı vardır.
 
Bugün %70’den fazla nüfus rusyada yaşıyor.
 
1917’de %55’i okuma yazma bilmezken bugün %97’si okumayı bil
ir.
 
Rusyanın imparatorluk geleneği vardır.
 
Ortodoks-
Hıristiyan ağırlıklıdır. Moğollarda coğrafyanın imkansızlığını kullanıp Rusya içlerine kadar ilerlemiştir.
 
Rusyanın iki kıtada yer alması, tarihini etkiler.
 
Başkentin moskovadan petersburg’a taşınmasında Petronun kendini Avrupalı gösterme çabası vardır.
 
RUSLARDAN ÖNCE RUSYA
 
Kimmerler
 
 
Ġskitler
 
 
Sarmatlar
 
Avarlar
 
Hazarlar
 
Hint Avrupa
dil ailesine mensup olan kimmerler, üst sınıflar, kendi kültürlerini devam ettirmişlerdir.
 
Ġskitler
ironik
 bir dil kullanıyorlar. Kimmerleri yenerek, güney rusyayı egemenliklerine aldılar.Göçebedirler ve atlıdırlar. Bu dönem bir istikrar dönemidir. Yerel kültürlerin gelişmesini sağlamıştır.
 
İskitlerin hakimiyetine
sarmatlar
 
son verir. Sarmatlar İskitlerle benzerlik gösterirler. Doğu batı ticaretikontrollerine alırlar. Bunların kollarından olan alanlar osetlerin atalarını oluşturuyorlar. Sarmatlara
Gotlar
son verir. Gotlara
hunlar
son verir.
 
453’te atillanın ölümüne kadar bölgede hunlar etkilidir. Hunlardan
sonra bölgede
Avarlar
etkilidir. Budönem
Slavların
 
ortaya çıkmasıyla aynı döneme denk gelir.
 
 
Hazarlar
 büyük bir alana yayıldı. İslamiyetin gelişip yayılmasını engellediler. Bölgelerinde kentleşmeyekatkıda bulunurlar.
 
Kiev edebiyatında bizansın etkisi vardır.
DOĞU SLAVLARI
 
 
Slav adına ilk defa 6. Yy başlarında rastlanmaktadır. Slavların anayurtları vistul havzası ile karpatlarınkuzey ucundan başlayan bölgedir. Slavlara antlarda denir.
 
 
Doğu Slavları 12 kabileden oluşur. Doğuda Volga nehrine
 
uzanır. Doğu Slavları tarımı iyi bilir. Avcılık, balıkçılık, arıcılıkla uğraşırlar. Çömlekçilik, halıcılık, uzun mesafeli ticaret yaparlar. Novgorod ve Kieviki önemli şehirleridir.
KĠEV RUSYASININ KURULUġU
 
NORMAN TEORĠSĠ
 
 
Kiev devletinin kuruluş sürecini açıklamaya ilişkin ilk kapsamlı bilimsel argümanlar 18. Yy’da almantarihçiler tarafından savunulan norman teorisi ile gündeme geldi.
 
Onların görüşüne göre kiev devletinin kuruluşunda iskandinavyadan gelen normanların önem
li rolü
olmuştur.
RUS ADININ KÖKENĠ
 
 
Rus adının kökeniyle ilgili değişik görüşler vardır. Norman teorisine göre Finler, Stockholmyakınında mealler çölü çevresindeki İsveçleri
routsidir.Kelime esasenroeder( almancaruderer)
kayıkçı anlamındadır. Fincedeki
routsiSlavcayarusi-rus 
olarak geçmiştir.
 
Kiev devletinin kuruluşundaki ilk isim
rurik
’tir. Rurik novgorod’u ele geçirir(862).
 
Rurikten sonraoleggelir. (882-
912). Kiev’in ilk tarihsel knezidir. Oleg 907’de bizans’a karşı başarılı bir sefer düzenler. Bu seferin önemi çok avantajlı bir ticaret antlaşması yapmış olmasıdır. Olegöldükten sonra kievin başına rurik’in oğlu
igorgeçer. (913-945)
 
İgor drevlyanlardan haraç topluyor.
ĠGOR 913
-945
 
Bizanstan
haraç topluyor. Hazar denizine kadar seferler düzenler. Sert bir yönetimi vardır. Çok 
yüksek vergiler koyuyor. Bu vergi toplamalardadrevlyan
ların isyanıyla hükümdar öldürülür. İgordansonra karısı
olga (945-962) 
geçer. Rus tarihinin ilk meşhur kadınıdır.
 
Doğu Slavlarına sert tedbirler uygular. Hıristiyanlığı kabul eder. Olganın din değiştirmesi sosyal tabakayı çok etkilemez. Küçük bir çevreyle kısıtlı kalmıştır.
962-
972 arası Svyatoslav
 
dönemidir. Kiev dönemi doğu avrupanın en
güçlü devletleri haline gel
di. Savaşcıdır. Doğu Slavlarına boyun eğdirdi.
 
Bu sıralarda hazarlar düşüşegeçti. Hazarlara savaş açtı. Hazar denizini ele geçirdi. Hazarlar yıkım sürecine girdi.
Drujina: 
hem askerlik hem yoldaşlık ederler.
 
Aşağı tuna şehirlerini zapt ediyorlar. Peçeneklerin kievi işgal ettiğini duyunca şehre geri döndü. Buaralarda bizansla ilişkiler kötüye gidiyor.
 
971’de iki taraf arasında antlaşma oldu. Kievler aldıkları toprakları bıraktılar. 972’de Peçenekler tarafından öldürüldüler. Seferlere başlamadan önce ülkesini 3 oğluna böldü.
 
Büyük oğlu yarapolk: kiev.
 
 
Oleg: drevlyan
 
Vladimir: novgorod
 
Kardeşler arası savaştan 980’de Vladimir galip çıktı devlete hakim oldu.
 
980-
1015 I. VLADĠMĠR, KĠEV BÜYÜK KNEZĠ
 
 
Otoriteyi yeniden sağladı. Lehistana yayılmaya başladı. Hıristiyanlığı kabul etti. (988/999) rusların büyük nüfusu pagan olarak kalır.Hıristiyanlığı resmi din haline getirir . Ortodoksluğu seçer. Her alandaBizans tesiri görülür. Din değişikliğinin en önemli sonucu knezlerin siyasi otoritelerinisağlamlaştırmalarıdır. Hıristiyanlık kuzeye yayılır. 1015’de viladimir ölür, oğulları arasındaki savaşı
1019-1054 yaroslav 
kazanır.
 
 
1036’ya kadar kardeşlerini anca bertaraf eder. Yaroslav dönemi en parlak dönemlerdendir. Yaroslav
 
hanedan evliliklerini siyasi bir amaç için kullanır. Kilise teşkilatı yerleşti.
 
Yaroslavın
pravda
’sı ilk kanun kitabıdır. Vareg
-rus-
 bizans kültürünün izlerine rastlanır.
Ortodoksluğun kabulünün etkileri
 
 
Bizans kültürü başat rol oynar.
 
Vareg-ruslarla ye
rli Ruslar kaynaşır.
 
knezler siyasi otoritelerini sağlamlaştırırlar.
KĠEV DEVLETĠNĠN ÇÖKÜġÜ
 
 
Kiev devleti zayıflar. 1113
-
1125 arası, II. Viladimir monomah dirayetli knez olarak karşılarına çıkar.Fakat 1240’da Moğollar tarafından yıkılırlar.Çöküş’ün
sebepleri.1.
 
Merkezi otoritenin sağlanamaması.
 2.
 
Köylülerin serfleştirme süreci ve buna bağlı olarak ortaya çıkan sosyal çatışma.
3.
 
Ticaret yollarının önemini kaybetmesi.
 4.
 
Siyasi organizasyon geleneğinin olmaması.
 5.
 
Ormanların tahrip edilmesi, ülkenin savunulmasını zorlaştırır.
 
KĠEV RUSYASINDA EKONOMĠK TOPLUM
 
 
Tarım, ticarete
d
ayanır. Doğu slavda kışlarlar. Vergi toplarlar. Bu duruma
polivdie
denir. Toplanan
verginin adı ise
povoz
dur. Deri, mal alıyorlar. Ayni vergi uygulaması vardır. Savaş esirleride
gelir
kaynaklarıdır.
 
Tüccarlık önemli bir yer tutar. Ticaret yollarının güvenliği için her türlü ittifaka giriyorlar. Bizanslasıkı ticaret var. Temel ihracat malı kürk, bal mumu, keten, bal, şerbetçi otu… bizanstan ipekli mamülalınır. Şarap, sanat objeleri, lüx tüketim malları. Doğudan; at, baharat, değerli taş, batıdan, tekstil ve
cam.
 
 Novgorod ve kiev önemli ticaret şehirleridir. Ülkenin güneyi hububat ihtiyacını karşılar. Öncedenkürk değişim aracı olarak kullanılırdı. Doğu Slavları tahıl ürünlerini
 
işler. Sabanla arazi işlenir. Nadas uygulanır. Ormanlar açılır, bu işleme
podseka
denir.
KĠEV TOPLUM TABAKALARI
 
1.
 
KNEZ VE AİLESİ
 2.
 
BÜYÜK VE KÜÇÜK DRUJİNA (MUZHİ) ZAMANINDA BOYLAR SINIFINA DÖNÜŞTÜ.
 3.
 
LUİDİ, ORTA TABAKA.
4.
 
SMERDY, KIRSAL KESİM
-KÖYLÜ5.
 
ZAKUPY, KIRS
AL KESİM
-BORÇLU YARI KÖLE

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->