Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Penulisan Proposal K.cdg

Penulisan Proposal K.cdg

Ratings:

4.58

(12)
|Views: 583 |Likes:
Published by M HAFIZH

More info:

Published by: M HAFIZH on Feb 10, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

 
KUMPULAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAHTAJUK KAJIAN:MENINGKATKAN PENGUASAAN MURID MENJAWAB SOALANPEMAHAMAN BERDASARKAN PETIKAN YANG DIBACARefleksi Pengajaran dan Pembelajaran Yang Lalu
Murid-murid di dalam kelas saya terdiri daripada murid-muridyang sederhana.Dari pemerhatian setelah 4 bulanmengajar kelastersebut dan melalui aktiviti yang dijalankan seperti soal jawab lisan,penulisan dan ujian bulanan,didapati mereka masih gagal menjawabsoalan berpunca daripada gagal memahami isi-isi petikan, bacapetikan sekali sahaja, tidak memahami istilah atau makna perkataanyang sukar dan tidak memahami ayat matematik.Kegagalan murid memahami isi petikan kerana sikap sambillewa murid,sekadar membaca dan tidak cuba memahami isi petikandisebabkan penguasaan Bahasa Melayu mereka yang lemah. Murid juga tidak memahami istilah atau makna perkataan yang sukar danayat matematik yang terdapat dalam petikan yang dibaca. Selama inisaya mengajar sekadar syok sendiri tanpa memperdulikan tahapkefahaman murid. Mereka takut untuk bertanya kerana saya mungkintidak mesra dengan mereka. Saya masuk ke kelas dengan wajahyang serius dan jarang hendak bergurau dengan murid. Saya sangkadengan bersikap demikian murid akan tekun belajar tetapi sangkaansaya meleset. Kerja-kerja latihan murid semakin teruk dan prestasimereka dalam ujian bulanan langsung tidak memberangsangkan.Sejak kebelakangan ini saya sedar bahawa masalah ini tidak boleh dibiar berlarutan memandangkan murid-murid saya akanmenghadapi peperiksaan UPSR pada tahun hadapan. Saya telahcuba membantu murid dalam mengatasi masalah di atas dengancara membaca petikan bersama-sama murid sebanyak 2 kali,menggaris perkataan yang sukar, mencatat perkataan tersebut dalambuku khas dan membimbing mereka menggunakan kamus untukmemahami istilah atau makna perkataan tersebut.PengumpulandataIsu/masalah
 
Puncamasalah
Murid?
Guru?Apayanggurubuat?ReflectionFor action
 
Bagi membantu menyelesaikan masalah memahami ayatmatematik yang terdapat dalam petikan yang dibaca sayamenggabungjalinkan kemahiran matematik semasa membacapetikan bersama murid.
Fokus Kajian
Daripada refleksi di atas didapati murid tidak dapat menjawabsoalan pemahaman berdasarkan petikan adalah keranaa.Murid tidak cuba membaca petikan lebih daripada sekaliuntuk memahami isi petikan.b.Murid tidak memahami makna istilah sains dan matematikyang terdapat dalam petikan.c.Murid gagal memahami ayat matematik dalam petikan.Masalah ini berlaku di kalangan murid-murid terutamanya sikapmurid yang malas membaca, hendak cepat siap dan tidak pandaimembahagi masa yang diperuntukan.Murid masih tidak kerap atau tidak pernah menggunakankamus untuk membuat rujukan. Ini kerana guru tidak menggalakkanpenggunaan kamus dalam pengajaran dan pembelajaran.Murid menjadi lemah dalam matematik kerana mereka tidakfaham soalan pemahaman yang mengandungi ayat matematikkerana guru kurang memberi latih tubi. Kebolehan memahami ayatmatematik dapat mempengaruhi mereka dalam menjawab soalanyang berbentuk demikian.Kesan masalah jika tidak ditangani, murid akan terusmengamalkan sikap sambil lewa sehingga ke peringkat yang lebihtinggi. Murid juga akan melepaskan peluang memperolehi markahyang lebih baik kerana soalan yang dikemukakan dianggap mudah.Jika penggunaan kamus tidak dipraktikkan berterusan maka muridakan lemah dalam pembendaharaan kata. Murid juga tidak akan tahucara menggunakan kamus dengan betul jika tidak dipraktikkan. Muridyang tidak memahami ayat matematik dalam petikan akhirnya akangagal menjawab soalan. Kekurangan markah dari petikanApamasalahnya?Kenapa?Apaakanberlaku?
 
pemahaman akan mempengaruhi markah keseluruhan BahasaMelayu Pemahaman dalam peperiksaan UPSR.Saya akan cuba mengatasi masalah murid enggan membaca lebihdari satu kali sesuatu petikan yang diberikan dan membimbingmereka mencari isi-isi penting daripada petikan yang dibaca.Objektif Am:Tujuan kajian ini adalah ……………………….(Ikut seperti tajuk)Objektif Khusus:1.Murid dapat membaca dengan cepat sesuatu petikan yang diberi2.Murid dapat menyenaraikan isi-isi penting dalam petikan3.Guru dapat mempelbagaikan kaedah pengajaran4.Guru dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebihmenyeronokkan muridKumpulan Sasaran:Pelajar yang terlibat adalah 35 orang pelajar Tahun 5 Pintar. Kelas initerdiri daripada 15 pelajar lelaki dan 20 pelajar perempuan.Pelakasanaan TindakanTinjauan awal masalah:
Laporkan dapatan Ujian Bulanan/latihan/aktiviti yang berkaitan dimana masalah/isu dikesan/timbul
-
analisis jumlah soalan dalam petikan
-
apa jenis soalannya?
-
berapa ramai murid gagal/lulus keseluruhan?
-
berapa ramai yang gagal/lulus bagi setiap soalan?
BOLEHjalankan satu Ujian Pra (analisis buat perkara yang samaseperti di atas) TETAPI TIDAK SEMESTINYA!!!!
Boleh jalankan temu bual / beri murid jawab soal selidk untukmengetahui kenapa mereka bermasalahKajiandantindakanyangakandibuat
 
Mengutip databagimendapatkanmaklumat

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ABD MOMEN JITUN liked this
suzianaanuar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->