Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
But Not for Me - John Coltrane Solo

But Not for Me - John Coltrane Solo

Ratings: (0)|Views: 835|Likes:
Published by Rino Maiolo

John Coltrane TENOR SAX SOLO on "Giant Steps" Atlantic 1960 (Trascription by Rino Maiolo 04/11/2012)

John Coltrane TENOR SAX SOLO on "Giant Steps" Atlantic 1960 (Trascription by Rino Maiolo 04/11/2012)

More info:

Categories:Types, Sheet Music
Published by: Rino Maiolo on Jan 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/21/2015

pdf

text

original

 
' 88
y
<0>><0>><0>><0>>
+
 
ŕoŕ
Xbdld
+ŕoŕˑ
D
`¹
 &@
`
G
 &M
+
 
ŕo
 
ŕŕŕŕ
@
¹
 &G
H
 &D
ˑ+ŕ`o
 
ŕ`
M
¹
 &H @
`
 &E
ŕŐ ŕo
 
ŕ
D
`¹
 &@
`
@
`
'
 
ŕŕ+ˑ
D
`¹
G
 &E
+ŕoŕŕ
 
ŕ+
@
¹
H
 &I
ˑŕ`ŕŕ`
M
¹
@
`
 &G
Ő+oŕ
 
ŕ`ŕ`
@
`
l= 
D
`
'
1  
 
oŕ
+
 
ˑ ŕŕ`
I
`¹+
 
ŕO
 
ŕŕŕ`+
I
`
l= 
ŕKŕ` ˑŕŕ`
D
`¹
 &@
`Õ +
 
ŕ`
D
`¹
E
l= 
'
 
o
 
ŕŕ`oŕ ŕ ŕ ŕ
G
ŕ ŕ`ŕŕŕ
 
ŕ+ŕ`ŕ`
 
ŕ ŕŕŕŕ`ŕŕ`
5
@
`
oŕŐŕ+ŕoŕ'+
 
ŕoŕ+
 
ŕ
D
`¹
 &@
`
G
 &M
+ŕoŕ
 
ŕŕŕ|
@
¹
 &G
H
 &D
ŕ ŕ+ŕŕŕ`
M
¹
 &H @
`
 &E
Õ+
 
ŕo
 
ŕ|
D
`¹
 &@
`
@
`
'
 
ŕ ŕ+ŕŕ+
D
`¹
G
 &E
+ŕoŕŕ k
 
ŕ+
@
¹
H
 &I
ŕŕ+ŕ`ŕ`
 
ŕ
M
¹
@
`
 &G
Ő+oŕ
 
ŕ`ŕ`+
@
`
l= 
D
`
'
 
ŕŕ
 
ˑ ŕŕ`
I
`¹O
 
ŕ+ŕŕŕ`+
I
`
l= 
ŕKŕ`
 
ŕŕŐ
D
`¹
 &@
`Ő+oŕ+
 
ŕoŕ`
E
l= 
'
 
ŕŕ`+ŕŕ+
G
l= 
ŕŕ`+oŕ+
 
ŕ
@
`
ŕ`ŕŕŕŕŕŕ`
D
`¹ŕKŕ`ŕŕŕ`ŕŕ
@tx Kfx Gfp Ld@tx Kfx Gfp Ld@tx Kfx Gfp Ld@tx Kfx Gfp Ld
"Mdfpmd Mdpub}ak ' Api Mdpub}ak!"Mdfpmd Mdpub}ak ' Api Mdpub}ak!"Mdfpmd Mdpub}ak ' Api Mdpub}ak!"Mdfpmd Mdpub}ak ' Api Mdpub}ak!Ofbk Efjxpikd XDKFP UIR UFJF fk Maikx Uxd~u Ixjikxae 917>Xpiuepa~xafk `q Pakf Liafjf >8&99&0>90
 
'
9
 
ŕ ŕ`ŕŕ
 
ŕ% ŕŕŕŕ
5
D
`¹
 &@
`
G
 &M
+ŕo
 
ŕKŕŕŐ
@
¹
 &G
H
 &D
 
ŕo
 
ŕ|ŕŕŕ`
M
¹
 &H @
`
 &E
+
 
ŕo
 
ŕŕ`
 
ŕŐ
D
`¹
 &@
`'
 
Ő+oŕŕŕŕŕ
D
`¹
G
 &E
 
ŕŕŕ
 
ŕŕŕŕ k
@
¹
H
 &I
ŕŕŕŕ`ŕ`
 
ŕ
M
¹
@
`
 &G
ŕŐ Õ
@
`
l= 
D
`
ŕŕŕ`ŕŕ
 
ŕŕ`
I
`¹'
 
ŕ`ŕ`ŕ`ŕ`ŕ`ŕ`ŕ`+
 
ŕ`O
 
ŕ
4
I
`
l= 
+ŕ`oŕK
 
ŕoŕ`
D
`¹+ŕ`+
 
ŕoŕ+ŕ+Õ
G
'
 
ŕ`ŕŕ kŕ ŕ`ŕŕŕK ŕ`ŕ k ŕŕŕŕ+ŕo
 
ŕ|ŕ`o
 
ŕ
@
`
ŕŕŕ`ŕ`Ő Őŕ`ŕ`
 
ŕŕŕ kŕ
D
`¹
 &@
`
G
 &M
'
 
ŕŕ
 
ŕKŕ%|ŕ k+ŕŕ
@
¹
 &G
H
 &D
ŕŕŕ
 
ŕ`ŕ`ŕ
M
¹
 &H @
`
 &E
ˑŕ`
 
ŕ`Ő
D
`¹
 &@
`O
 
ŕ` ŕŕ`
 
ŕŕŕ k
5
D
`¹
G
 &E
 
ˑŕŕ Ő
@
¹
H
 &I
'
 
+ŕoŕ
 
ŕo
 
ŕ`
M
¹
@
`
 &G
ŕŕ`ŕ`ŕ
 
|ŕŕ`ŕ`ŕ
 
ŕ
@
`
l= 
D
`
Õ
 
ŕ`ŕŕ
 
ŕ
I
`¹'
 
ŕ`ŕ`ŕ`ŕ`ŕ`ŕ`ŕ`ŕ`+
 
ŕO
 
ŕ
H
`
ŕ` oŕ`ŕKŕ`ŕŕ
D
`¹ŕ`ŕ‾ ŕ`+ŕ ŕ`
 
ŕ+
E
ŕ`ŕ+ŕŕ`+
G
l= 
'+
 
ŕ`o
 
ŕŕ ŕŕ
@
`
ŕŐ Õ
D
`¹Ő+oŕ+
 
ŕoŕ
 
|
@
`
0
ŕŕŕŕ`ŕKŕŕŕ
D
`¹
 &@
`
G
 &M
ŕ+ŕ
 
ŕŕ kŕŕ
@
¹
 &G
H
 &D
'
 
ŕ ŕ ŕŕŕŕ
 
ŕ`ŕ`ŕ
7
M
¹
 &H @
`
 &E
oŕ
 
ŕ`oŕ ŕŐ
D
`¹
 &@
`Ő O
 
ŕ`ŕŕŐ
D
`
G
 &E
oŕŕ
 
ŕŕ`ŕŐ
5
@
¹
H
 &I
0
@tx Kfx Gfp Ld
 
'Õ
 
ŕKŕ`ŕKŕ
M
¹
@
`
 &g
ŕ`ŕ`
 
ŕ`ŕ
 
|+ŕ
@
`
l= 
D
`
ŕ`+ŕŕ`+ŕ`
I
`¹ŕ
 
ŕ`ŕ`ŕ`ŕ`ŕ`ŕ`+ŕ` ŕŕ
I
`
l= 
'
 
ŕ`ŕ`ŕ ŕŐ
D
`Õ ŕo
 
ŕŕ`ŕŕ`ŕ`ŕŕŕŕŕ k ŕ`ŕŕ kŕ k
5557
G
'
 
ŕ ŕ`ŕŕŕK ŕ`ŕŕ k ŕŕ`ŕŕŕŕŕŕ
7777
ŕ
 
ŕŕ`ŕ ŕ`ŕŕ
 
ŕŕŕ
 
ŕŕŕ`ŕŕŕ k
55 77 7
@
`
'
 
ŕŕ`ŕŕŕ`ŕ
 
ŕŕ`ŕK ŕ`+Ő oŕ`ŕŕŕK ŕŕ kŕ
 
ŕKŕŕŕ kŕ
D
`¹
 &@
`
G
 &M
'
 
ŕŕŕŕŕŕKŕ
 
ŕŕŕŕŕŕŕ`ŕŕ
@
¹
 &G
H
 &D
ŕŕŕŕŕŕKŕ
 
ŕ
 
ŕ
 
ŕŕ% ŕ kŕ
 
ŕŕ k
 
ŕ
M
¹
 &H @
`
 &E
'
 
ŕKŕKŕŕŕŕŕŕŕKŕKŕŕŕ kŕ
 
ŕŕ`
D
`¹
 &@
`
 
ŕŕŕ`ŕŕŕŕŕ`ŕ`P
 
ŕ ŕŕŕŕ k
5
D
`
G
 &E
'
 
ŕŕŕŕKŕ
 
ŕŕKŐ
 
ŕŕ
@
¹
H
 &I
ŕKŕKŕŕŕKŕŕŕKŕŕ
 
ŕŕŕo
 
ŕ
4
M
¹
@
`
 &G
'
 
ŕ`ŕ`
 
ŕŕŕ`ŕŕŕŕ kŕŕ`ŕŕŕ`
@
`
l= 
D
`
ŕ
 
ŕŕ`
 
ŕ`ŕŕ
 
ŕŕ`ŕ`ŕŕ
 
ŕŕŕŕ
 
ŕŕ
I
`¹'
 
ŕ`ŕ
 
ŕ`ŕ`ŕ`ŕ`ŕ`ŕ`ŕ`ŕ`ŕŕ`ŕŕŕŕ
 
ŕŕ
I
`
l= 
ŕ`ŕŐ Ő
 
ŕK
D
`¹ˑ ŕ+ŕŕK
5
E
l= 
5
@tx Kfx Gfp Ld

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
anon_289421204 liked this
andrea liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->