Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ΚΑΙΝΗ_ΔΙΑΘΗΚΗ

ΚΑΙΝΗ_ΔΙΑΘΗΚΗ

Ratings: (0)|Views: 27 |Likes:
Published by ribozio

More info:

Published by: ribozio on Jan 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

 
PROLOGOS ¥H Kainh¤Diauh£kh a¦potelei°to¤monadiko¤bibli£o sto¤ n ko£smo poy¤ xei  typvuei°kai¤ natypvuei°to£sew fore¤w o¨sew kane£na a©llo, a¦ foy°ka£ue  nurvpow poy¤gennie£tai ei¬ nai proskeklhme£now na¤gi£nei me£low th°w  ¦Ekklhsi£aw toy°Ueoy°kai¤me£toxow th°w ai¦vni£oy basilei£aw Toy. Se¤mia¤ poxh¤   poy h¥joysi£a th°w y¨lhw y¥ poba£llei kai¤ podoylv£nei t n e¦ley£uero a© nurvpo,  to¤ueo£pneysto ay¦ to¤ bibli£o a¦ potelei°mia¤Kainoy£rgia Diauh£kh, symfvni£a, sxe£sevw toy° nurv£poy me¤to¤ n e¥ayto£ toy, me¤to¤ n Dhmioyrgo¤kai¤me¤to¤ n syna£nurvpo£ toy.To¤ bibli£o ay¦ to£, to¤dey£tero th°w ¥Agi£aw Grafh°w, mporei°na¤symba£lei sth¤ n pneymatikh¤oi¦kodomh¤toy° nurv£poy se¤ nan ko£smo poy¤synh£uise na¤  uemeliv£nei th¤zvh£ toy se¤sthri£gmata kai¤kosmika¤pro£typa poy¤   pogohtey£oyn kai¤ xrhstey£oyn tueoeide¤w ei¬ nai toy. Ta¤ey¦agge£lia poy¤perie£xontai sth¤ n Kainh¤Diauh£kh de¤ n synistoy° n e¨ nan  plo¤lo£go poy¤proa£gei mia¤ kalh¤kosmikh¤ zvh£, a¦lla¤ gge£lloyn mh£nyma svth£rio kai¤ ai¦v£nio. Ei¬ nai pneymatikh¤ na£gkh sh£mera na¤ noi£jei o¥   nurvpow ta¤svmatika¤ kai¤cyxika¤toy ma£tia gia¤na¤meleth£sei me¤ ga£ph  ti£w ¨Agiew Grafe¤w s ¦ nan ko£smo o¨ poy ta¤mhny£mata poy£ e¦kpe£mpontai diamorfv£noyn syneidh£seiw a¦ pa£nurvpew kai¤zofv£deiw, a¦ foy°proe£rxontai <e¦j  nurv£pvn>.Ta¤lo£gia poy¤perie£xei h¥ Kainh¤Diauh£kh de¤n ei¬ nai lo£gia poy¤ parakinoy° n  h«e¦kplhrv£noyn a¦ tomike¤w e¦ piuymi£ew kai¤kosmike¤w e¦ pidiv£jeiw.  ¥O Yi¥w kai¤Lo£gow toy°Ueoy° pokaly£ptei sto¤pro£svpo£ Toy th¤ n ei¦ko£na  poy£ pre£pei na£ e© xei o¥ nurvpow v¥w dhmioy£rghma£ Toy. ¥O a© nurvpow me¤ti¤w ske£ceiw kai¤ti¤w pra£jeiw toy pre£pei na¤gi£nei <sy£mmorfow> th°w ei¦ko£naw  toy°Xristoy°. ¥O sarkiko¤w a© nurvpow, e¦ f ¦son o¥noy°w toy de¤ n fvti£zetai  po¤to¤pney°ma toy°Ueoy°, ei¬ nai a¦dy£nato na¤rmhney£sei pneymatika¤to¤ n ayto£ toy, th¤zvh¤kai¤to¤n proorismo£ toy. ¥O h¥mi£pistow doyley£ontaw gia¤  dy£o kyri£oyw, Ueo¤kai¤mamvna°, de¤ n ua¤mpore£sei na£ e¦mbauy£nei sto¤bauy£tero  no£hma tv° n ¥Agi£vn Grafv° n, o¥de¤ typola£trhw, Farisai°ow, y¥ phretv£ntaw to¤   gv£ toy kai¤to¤gra£mma toy°no£moy ua¤sterhuei°th°w uei£aw a¦ pokaly£cevw kai¤   th°w ai¦vni£oy zvh°w.  ¥H Kainh¤Diauh£kh prosfe£retai sh£mera, se¤mia¤ e¦ poxh¤ poy uriambey£ei h¥  tomiko£thta kai¤liko¤w prosanatolismo¤w toy° nurv£poy kai¤ poy o¥ lo£gow ei¬ nai mo£no rhtoriko¤w kai¤sa£rkinow. Synepv°w, o¥lo£gow poy¤perie£xei  h¥K.D. fai£netai sklhro£w, sy£mfvna me¤th¤n kosmikh¤ nti£lhch, o¨ pvw e© tsi  fa£nhke kai¤lo£gow toy°Xristoy°pro¤w to¤ n ey¦ry£tero ky£klo tv° n mauhtv° n Toy, o¨ tan ei¬ pe: <to¤pney°ma£ e¦sti to¤zvopoioy° n, h¥sa¤rj oy¦k v¦ felei°oy¦de£n%  ta¤rh£mata a§ e¦ gv¤lalv°mi° n, pney°ma£ e¦sti kai¤zvh£ e¦stin> ( ¦Iv. 6,63) h«   tan o¦ no£mase to¤ n e¥ayto£ Toy <a©rto th°w zvh°w> ( ¦Iv. 6,48). ¨Otan   mega£low a¦riumo¤w a¦po¤to£n ey¦ry¤ky£klo tv° n mauhtv° n toy°Xristoy°koyse  toy¤w lo£goyw ay¦ toy¤w e¦ gkate£leice to¤Xristo¤kai¤to£te ¦Ekei° now rv£thse toy¤w  po£loipoyw dv£deka% <mh¤kai¤mei°w ue£lete y¥ pa£gein;> ( ¦Iv. 6,67). De¤n a¦na£gkase kane£nan, v¥sto£so o¥Si£mvn Pe£trow toy° pa£nthse% <pro¤w ti£na  peleyso£meua; rh£mata zvh°w ai¦vni£oy e© xeiw> ( ¦Iv. 6,68). Pra£gmati, se¤poio£ a©llo pro£svpo e¦kto¤w a¦ po¤to¤Xristo¤mporoy°san na¤  mpisteyuoy° n th¤ n y¨ parjh£ toyw kai¤na¤mauhtey£soyn th¤ n a¦lh£ueia kai¤th¤n ai¦v£nia zvh£; ¦Apodei£xuhke a¦ po¤th¤ n e¦mpeiri£a th°w ¦Ekklhsi£aw o¨ ti de¤ n y¥ ph°rje oy© te  pa£rxei a©llow, e¦kto¤w a¦ po¤to¤Xristo£, sth£n i¥stori£a th°w a¦ nurvpo£thtaw, poy¤   na¤di£nei me¤ta¤lo£gia kai¤th¤ n pra£jh ay¦uentiko¤dei° gma ai¦v£niaw zvh°w.  ¦Apodei£xuhke o¨ ti o¥ pi£geiow a©rtow xvri¤w to¤ n oy¦ra£nio o¥dhgei°sto¤ua£nato. To¤fro£nhma th°w sarko¤w kai¤ja£rthsh toy° nurv£poy a¦po¤ay¦ to¤   paraxara£ssei th¤uei£a katagvgh£ toy kai¤ xrhstey£ei th¤ n ei¦ko£na toy, v¥w ei¦ko£na Ueoy°, e¦ nv°to¤fro£nhma toy°pney£matow e© xei karpoy¤w pneymatikoy¤w kai¤ai¦v£nioyw. ¥H a¦ pollyme£nh brv°siw ei¬ nai h¥pro£skairh trofh¤poy¤ 
 
sh£petai, o¨mvw h¥trofh¤poy¤di£nei h¥Kainh¤Diauh£kh ei¬ nai e¦kei£nh poy¤me£nei ei¦w zvh¤ n ai¦v£nion, e¦ peidh¤proe£rxetai a¦ po¤to¤n Yi¥o¤n toy°Ueoy°( ¦Iv. 6,27).  ¥H a¦uanasi£a kai¤ai¦vnio£thta prosfe£rontai a¦ po¤to¤Xristo£, to¤ n Yi¥kai¤  Lo£go toy°Ueoy°. ¥H a¦dynami£a kai¤rnhsh toy°shmerinoy° nurv£poy na¤   pistey£ei kai¤na¤trafei° po¤to¤ n < ©Arto th°w zvh°w> ei¬ nai giati¤  sarkolatri£a kai¤ei¦dvlolatri£a e© xoyn tyflv£sei ta¤ ma£tia th°w a¦ nurv£pinhw  cyxh°w. ¥H Kainh¤Diauh£kh prosfe£rei sto¤ n a© nurvpo rh£mata zvh°w ai¦vni£oy kai¤  kei° now, se¤ syndyasmo¤me¤th¤ n th£rhsh t n e¦ ntolv° n toy°Ueoy°kai¤th¤ n dvrea¤   toy°¥Agi£oy Pney£matow, ei¦sa£getai sth¤basilei£a toy°Ueoy°kai¤ ndy£etai me¤   to¤ ndyma th°w a¦ fuarsi£aw.  ¥H ¦Apostolikh¤Diakoni£a th°w ¦Ekklhsi£aw th°w ¥Ella£dow a¦ nape£mpei dojologi£ew sto¤ n Pana£gauo Ueo¤poy¤th¤ n a¦jiv£nei na¤ natypv£nei to¤ n ai¦v£nio lo£go toy°Ueoy°, kai¤ey© xetai sto¤ n ey¦sebh¤ nagnv£sth h¥mele£th ay¦ toy°, dia¤   th°w xa£ritow toy°¥Agi£oy Pney£matow, na¤symba£lei sto¤ n a¥ giasmo£ toy, th¤ n  telei£vsh£ toy kai¤th¤svthri£a toy.? ¥O Xristoypo£levw PETROSGeniko¤w Dieyuynth¤w th°w ¦Apostolikh°w Diakoni£aw -------------------------------------------------------TO KATA MATUAION EYAGGELIONKEFALAION A1 BIBLOS gene£sevw ¦Ihsoy°Xristoy°, yi¥oy°Dayi±d, yi¥oy°¦Abraa£m. 2 ¦Abraa¤m e¦ ge£nnhse t n ¦Isaa£k, ¦Isaa¤k de¤ ge£nnhse t n ¦Iakv£b, ¦Iakv¤b de¤ ge£nnhse to¤ n ¦Ioy£dan kai¤toy¤w a¦delfoy¤w ay¦ toy°, 3 ¦Ioy£daw de¤ ge£nnhse  to¤ n Fare¤w kai¤to¤ n Zara¤k th°w Ua£mar, Fare¤w de¤ ge£nnhse to¤ n ¦Esrv£m,  ¦Esrv¤m de¤ ge£nnhse to¤ n ¦Ara£m, 4 ¦Ara¤m de¤ ge£nnhse to¤ n ¦Aminada£b,  ¦Aminada¤b de¤ ge£nnhse to¤ n Naassv£n, Naassv¤ n de¤ e¦ge£nnhse to¤n Salmv£n, 5 Salmv¤ n de¤ e¦ ge£nnhse t n Boo¤z e¦k th°w Raxa£b, Boo¤z de¤ ge£nnhse to¤n ¦Vbh¤d k th°w Roy£u, ¦Vbh¤d de¤ ge£nnhse to¤ n ¦Iessai£, 6 ¦Iessai¤de¤ ge£nnhse to¤ n Dayi±d to¤ n basile£a. Dayi±d de¤basiley¤w e¦ ge£nnhse to¤ n Solomv° nta e¦k th°w  toy°Oy¦ri£oy, 7 Solomv¤ n de¤ ge£nnhse to¤ n Roboa£m, Roboa£m de¤ ge£nnhse to¤ n  ¦Abia£, ¦Abia¤de¤ ge£nnhse to¤ n ¦Asa£, 8 ¦Asa¤de¤ ge£nnhse to¤ n ¦Ivsafa£t,  ¦Ivsafa£t de¤ ge£nnhse to¤ n ¦Ivra£m, ¦Ivra¤m de¤ ge£nnhse t n ¦Ozi£an, 9  ¦Ozi£aw de¤ ge£nnhse to¤ n ¦Iva£uam, ¦Iva£uam de¤ ge£nnhse to¤ n ©Axaz, ©Axaz de¤ ge£nnhse to¤ n ¦Ezeki£an, 10 ¦Ezeki£aw de¤ ge£nnhse t n Manassh°, Manassh°w de¤ ge£nnhse to¤ n ¦Amv£n, ¦Amv¤ n de¤ ge£nnhse t n ¦Ivsi£an, 11  ¦Ivsi£aw de¤ ge£nnhse to¤ n ¦Iexoni£an kai¤toy¤w a¦delfoy¤w ay¦ toy° pi¤th°w metoikesi£aw Babylv° now.12 Meta¤de¤th¤ n metoikesi£an Babylv° now ¦Iexoni£aw e¦ ge£nnhse t n Salauih£l, Salauih¤l de¤ ge£nnhse to¤ n Zoroba£bel, 13 Zoroba£bel de¤ ge£nnhse to¤ n  ¦Abioy£d, ¦Abioy¤d de¤ ge£nnhse to¤ n ¦Eliakei£m, ¦Eliakei¤m de¤ ge£nnhse to¤ n  ¦Azv£r, 14 ¦Azv¤r de¤ ge£nnhse to¤ n Sadv£k, Sadv¤k de¤ ge£nnhse t n ¦Axei£m,  ¦Axei¤m de¤ ge£nnhse t n ¦Elioy£d, 15 ¦Elioy¤d de¤e¦ge£nnhse to¤ n ¦Elea£zar,  ¦Elea£zar de¤ ge£nnhse t n Matua£n, Matua¤ n de¤ ge£nnhse t n ¦Iakv£b, 16  ¦Iakv¤b de¤ ge£nnhse t n ¦Ivsh¤ f to¤ n a© ndra Mari£aw, e¦j hw e¦ gennh£uh ¦Ihsoy°w lego£menow Xristo£w.17 Pa°sai oy¬ n ai¥geneai¤ po¤¦Abraa£m e¨vw Dayi±d geneai¤dekate£ssarew, kai¤   po¤Dayi±d e¨vw th°w metoikesi£aw Babylv° now geneai¤dekate£ssarew, kai¤ po¤   th°w metoikesi£aw Babylv° now e¨vw toy°Xristoy°geneai¤dekate£ssarew.
 
18 Toy°de¤¦Ihsoy°Xristoy°ge£nnhsiw oy¨ tvw h¬ n. mnhsteyuei£shw ga¤r th°w mhtro¤w ay¦ toy°Mari£aw tƒ°¦Ivsh£f, pri¤ n h«syneluei° n ay¦ toy¤w ey¥re£uh e¦ n  gastri¤ xoysa e¦k Pney£matow ¥Agi£oy. 19 ¦Ivsh¤ f de¤ nh¤r ay¦ th°w, di£kaiow  n kai¤mh¤ue£lvn ay¦ th¤ n paradeigmati£sai, e¦boylh£uh la£ura a¦ poly°sai ay¦ th£n. 20 Tay° ta de¤ay¦ toy° nuymhue£ntow i¦doy¤ ggelow Kyri£oy kat ¦ nar e¦ fa£nh ay¦ tƒ°le£gvn% ¦Ivsh¤ f yi¥w Dayi±d, mh¤fobhu‚°w paralabei° n Maria¤m th¤ n  gynai°ka£ soy% to¤ga¤r e¦ n ay¦ t‚°gennhue¤ n e¦k Pney£mato£w e¦stin ¥Agi£oy. 21  te£jetai de¤yi¥ n kai¤kale£seiw to¤ noma ay¦ toy°¦Ihsoy° n% ay¦ to¤w ga¤r sv£sei  to¤n lao¤ n ay¦ toy°a¦po¤tv° n a¥martiv° n ay¦ tv° n. 22 Toy° to de¤ o¨lon ge£gonen i¨ na  plhrvu‚°to¤rhue¤ n y¥ po¤toy°Kyri£oy dia¤toy°profh£toy le£gontow% 23 ¦Idoy¤   parue£now e¦n gastri¤jei kai¤te£jetai yi¥o£n, kai¤ kale£soysi to¤ noma ay¦ toy°  ¦Emmanoyh£l, o¨sti meuermhneyo£menon meu ¦mv° n o¥Ueo£w. 24 Diegeruei¤w de¤   ¦Ivsh¤ f a¦ po¤ toy° pnoy e¦poi£hsen w prose£tajen ay¦ tƒ° ggelow Kyri£oy kai¤   pare£labe t n gynai°ka ay¦ toy°, 25 kai¤oy¦k e¦ gi£nvsken ay¦ th¤ n e¨vw oy teke to¤ n yi¥ n ay¦ th°w to¤ n prvto£tokon, kai¤ka£lese to¤ noma ay¦ toy°¦Ihsoy° n. KEFALAION B1 TOY de¤¦Ihsoy°gennhue£ntow e¦ n Bhulee¤m th°w ¦Ioydai£aw e¦ n h¥me£raiw  ¥Hrƒ£doy toy°basile£vw, i¦doy¤ ma£goi a¦ po¤ natolv° n parege£nonto ei¦w  ¥Ieroso£lyma 2 le£gontew% poy°stin o¥texuei¤w basiley¤w tv° n ¦Ioydai£vn; ei©domen ga¤r ay¦ toy°to¤ n a¦ste£ra e¦ n t‚° natol‚°kai¤luomen proskynh°sai ay¦ tƒ°. 3 ¦Akoy£saw de¤¥Hrƒ£dhw o¥basiley¤w e¦tara£xuh kai¤pa°sa ¥Ieroso£lyma met ¦ay¦ toy°, 4 kai¤synagagv¤ n pa£ntaw toy¤w a¦rxierei°w kai¤grammatei°w toy°  laoy° pynua£neto par ¦ay¦ tv°n poy°Xristo¤w genna° tai. 5 oi¥de¤ei¬pon ay¦ tƒ°%  n Bhulee¤m th°w ¦Ioydai£aw% oy¨ tv ga¤r ge£graptai dia¤toy°profh£toy% 6 Kai¤  sy¤Bhulee£m, gh°¦Ioy£da, oy¦damv°w e¦laxi£sth ei¬ n toi°w h¥ gemo£sin ¦Ioy£da% e¦k soy°ga¤r e¦jeley£setai h¥ goy£menow, o¨stiw poimanei°to¤ n lao£n moy t n ¦Israh£l. 7 To£te ¥Hrƒ£dhw la£ura kale£saw toy¤w ma£goyw h¦kri£bvse par ¦ay¦ tv° n to¤ n  xro£non toy°fainome£noy a¦ste£row, 8 kai¤pe£mcaw ay¦ toy¤w ei¦w Bhulee¤m ei¬ pe%  poreyue£ntew a¦kribv°w e¦jeta£sate peri¤toy°paidi£oy, e¦ pa¤ n de¤ey¨rhte,  paggei£late£ moi, o¨ pvw ka¦ gv¤luv¤ n proskynh£sv ay¦ tƒ°. 9 oi¥de¤koy£santew  toy°basile£vw e¦ porey£uhsan% kai¤ i¦doy¤a¦sth¤r o§ n ei¬don e¦ n t‚° natol‚°   proh° gen ay¦ toy£w, e¨vw e¦luv¤ n e©sth e¦ pa£nv oy n to¤paidi£on% 10 i¦do£ntew de¤to¤ n ste£ra e¦ xa£rhsan xara¤ n mega£lhn sfo£dra, 11 kai¤luo£ntew ei¦w th¤ n oi¦ki£an ei¬don to¤paidi£on meta¤Mari£aw th°w mhtro¤w ay¦ toy°, kai¤peso£ntew  proseky£nhsan ay¦ tƒ°, kai¤ noi£jantew toy¤w uhsayroy¤w ay¦ tv°n prosh£negkan ay¦ tƒ°dv°ra, xryso¤ n kai¤li£banon kai¤smy£rnan% 12 kai¤xrhmatisue£ntew kat ¦   nar mh¤ naka£mcai pro¤w ¥Hrƒ£dhn, di ¦llhw o¥doy° nexv£rhsan ei¦w th¤ n  xv£ran ay¦ tv° n.13 ¦Anaxvrhsa£ntvn de¤ay¦ tv°n i¦doy¤a©ggelow Kyri£oy fai£netai kat ¦ nar  tƒ°¦Ivsh¤ f le£gvn% e¦ geruei¤w para£labe to¤paidi£on kai¤ th¤ n mhte£ra ay¦ toy°kai¤  fey° ge ei¦w Ai© gypton, kai¤sui e¦kei°vw a« n ei© pv soi% me£llei ga¤r ¥Hrƒ£dhw zhtei° n to¤paidi£on toy° pole£sai ay¦ to£. 14 ¥O de¤ geruei¤w pare£labe to¤   paidi£on kai¤th¤ n mhte£ra ay¦ toy°nykto¤w kai¤ nexv£rhsen ew Ai© gypton, 15 kai¤   h¬ n e¦kei°vw th°w teleyth°w ¥Hrƒ£doy, i¨ na plhrvu‚°to¤rhue¤ n y¥ po¤toy°Kyri£oy dia¤toy°profh£toy le£gontow% e¦j Ai¦ gy£ptoy e¦ka£lesa to¤ n yi¥o£n moy. 16 To£te  ¥Hrƒ£dhw i¦dv¤n o¨ ti e¦ nepai£xuh y¥po¤ tv°n ma£ gvn, e¦uymv£uh li£an, kai¤ postei£law  nei°le pa£ntaw toy¤w pai°daw toy¤w e¦ n Bhulee¤m kai¤ n pa°si toi°w o¥ri£oiw ay¦ th°w  po¤dietoy°w kai¤katvte£rv, kata¤to¤ n xro£non o§ n h¦kri£bvse para¤tv° n ma£gvn. 17 to£te e¦ plhrv£uh to¤rhue¤ n y¥ po¤¥Ieremi£oy toy°profh£toy le£gontow% 18 Fvnh¤  e¦n Ram•°koy£suh, urh° now kai¤klayumo¤w kai¤dyrmo¤w poly£w% Raxh¤l klai£oysa  ta¤te£kna ay¦ th°w, kai¤oy¦k h©uele paraklhuh° nai, o¨ ti oy¦k ei¦si£n. 19 Teleyth£santow de¤toy°¥Hrƒ£doy i¦doy¤ a© ggelow Kyri£oy kat ¦o©nar  fai£netai tƒ°¦Ivsh¤ f e¦ n Ai¦ gy£ptƒ 20 le£gvn% e¦ geruei¤w para£labe to¤paidi£on

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->