Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
n.a. Nr-15- Noiembrie 2013

n.a. Nr-15- Noiembrie 2013

Ratings: (0)|Views: 67|Likes:

More info:

Published by: Viorela Codreanu Tiron on Jan 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2013

pdf

text

original

 
MEMBRI DE ONOARE :
 
Acad. prof. dr. Constantin
Bălăceanu
Stolnici
România
 
 
Ştefan
de Fay
Consulul Onorific al României la Nisa,
Franţa
 
 
Prof. univ. dr. Albert Kovács
 
Preşedintele
 
Fundaţiei
Culturale Est-Vest, România
 
 
Prof. univ. dr. Gelcu Maksutovici
 
 
Preşedinte
fondator
şi
membru de onoare al UniuniiCulturale a Albanezilor din România, profesor doctor în istorie
universală
 
 
Prof. univ. Elena Loghinovski
România
 
 
Mircea Aurel Buiciuc - România
 
 
Prof.dr. Terezia Filip, România
 
 
Prof.dr. Giovanni Rotirotti, Italia
 
 
Asist. drd. Despina Elena
Grozăvescu,
România
 
 
Maria COZMA - Doctorand în Drept la Sorbona, Paris, membru USR
 
 
Emilia Ivancu - Lector la Universitatea
„Adam
 
Mickewicz”,
Poznan, Polonia
 
Membri fondatori: Viorela Codreanu TironMih
ai Cătrună
 
Mihai Păun
 George Ghe. Ionescu
CASETA
REDACŢIEI:
 Director Edit
ură
AmandaEdit - Nicolae Nicolae
 
Director editorial
şi
redactor-
şef
al revistei - Viorela Codreanu Tiron
 
Secretar general de
redacţie:
Dorina
Litră
 Corector: Ovidiu Cristian
Dincă
 Redactori
:
Odette
Mărgăritescu,
 Cristian Neagu,Marius
Zincă
,Viorel MuhaCOLBORATORI
ASOCIAŢI
:Christian W.Schenk
 
Germania; Daniel Medvedov 
-
Spania; Dorina
Şişu
 
Ploeşteanu
-Irlanda; Elena
Buică
-Buni
USA; Eugen Cojocaru
Germania; Georgina Ecovoiu
 România; Adalbert Gyuris
Germania; Prof.dr.Theodor Damian
 
New York;
Pictură,
 
grafică
 
şi
design : pictor
şi
grafician
ing. Mihai
Cătrună
 
Machetare computerizată
: - ing. Mihai Gregor CodreanuEditor on-line : -
ing. Mihai Păun
 E-mail
redacţie
E-mail redactor-
şef
:
viorelacodreanu@gmail.comPentru formatul pe support de hârtie se va face
comandă
la Editura AmandaEdit, prin e-mail!
 
 
 
AANNUULLIIII,,nnrr..1155,,22001122 
-
 
lluunnaannooiieemmbbrriiee--
 
RReeiissttaa 
NNOOMMEENNAARRTTIISS
î  î 
şş
iipprrooppuunneess
ăă
ccoonnttrriibbuuiieellaapprroommooaarreeaattaalleenntteelloorrlliitteerraarree,,llaaccrreeaarreeaauunnuuiicclliimmaatt ddeeccuullttuurr
ăă
aauutteennttiicc
ăă
 
şş
iirreessppoonnssaabbiill
ăă
,,î  î nnccoonnccoorrddaann
ţţăă
ccuuaalloorriilleeuunniieerrssaallee 
şş
iiccuuttrraaddii
ţţ
iiiilleepprrooggrreessiissttee,,î  î nn ccoonntteexxttuullgglloobbaalliizz
ăă
rriiii 
şş
iiiinntteeggrr
ăă
rriiiissppiirriittuuaalleeuunniieerrssaallee.. ****** Î Î nnppaarrtteenneerriiaattccuullttuurraallccuuEEddiittuurraaAAmmaannddaaEEddiittBBuuccuurree
şş
ttii 
şş
iiFFuunnddaa
ţţ
iiaaCCuullttuurraall
ăă
EEsstt--VVeesstt 
PPuubblliiccaa
ţţ
iieelluunnaarr
ăă
,,iinnddeeppeennddeenntt
ăă
--ffoonnddaatt
ăă
llaaBBuuccuurree
şş
ttii,,î  î nnaannuull22001111 
RReeiisstt
ăă
ddeeccuullttuurr
ăă
,,aarrtt
ăă
,,ttrraaddii
ţţ
iiee,,iissttoorriiee,,eedduuccaa
ţţ
iiee,,ccrreeddiinn
ţţăă
,,ssppiirriittuuaalliittaattee
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->