Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
oug-44-2008

oug-44-2008

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by Učenikŭl

More info:

Published by: Učenikŭl on Jan 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/19/2014

pdf

text

original

 
ORDONAN
ŢĂ
DE URGEN
ŢĂ
nr. 44 din 16 aprilie 2008 privinddesf 
ăş
urarea activit
ăţ
ilor economice de c
ă
tre persoanele fiziceautorizate, întreprinderile individuale
ş
i întreprinderile familiale
 
Forma sintetic
ă
la data 10-Feb-2010. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct®
ş
itehnologia Acte Sintetice sunt m
ă
rci inregistrate ale Wolters Kluwer.
 Având în vedere c
ă
Legea nr.
300/2004
privind autorizarea persoanelor fizice
ş
i aasocia
ţ
iilor familiale care desf 
ăş
oar
ă
activit
ăţ
i economice în mod independent, cu modific
ă
rile
ş
i complet
ă
rile ulterioare, a condus la disfunc
ţ
ionalit
ăţ
i în activitatea de autorizare, prevederilesale fiind interpretate în mod diferit de autorit
ăţ
ile publice locale desemnate cu aplicarea lor,pa
ş
ii care trebuie parcur
ş
i de c
ă
tre solicitan
ţ
i diferind de la o prim
ă
rie la alta,luând în considerare c
ă
Legea nr.
300/2004
, cu modific
ă
rile
ş
i complet
ă
rile ulterioare,prevede obligativitatea parcurgerii unei proceduri de înregistrare în registrul comer
ţ
ului, înprocedura emiterii autoriza
ţ
iei de c
ă
tre autorit
ăţ
ile publice locale, prezentul act normativconduce la reducerea birocra
ţ
iei, combaterea corup
ţ
iei
ş
i la scurtarea termenelor de eliberarea autoriza
ţ
iilor, întrucât cuprinde dispozi
ţ
ii care conduc la simplificarea procesului deautorizare
ş
i înregistrare a celor care doresc s
ă
desf 
ăş
oare o activitate economic
ă
în unadintre cele mai simple forme ale acesteia, fiind stabilite criterii care nu las
ă
loc interpret
ă
riiarbitrare
ş
i fiind mutat
ă
procedura de autorizare
ş
i înregistrare în întregime la registrulcomer
ţ
ului, ceea ce scurteaz
ă
etapele pe care trebuie s
ă
le parcurg
ă
un solicitant
ş
i vine în întâmpinarea acestuia cu personal calificat
ş
i cu o procedur
ă
care deja
ş
i-a dovedit eficien
ţ
a încazul societ
ăţ
ilor comerciale.În condi
ţ
iile în care absen
ţ
a unor m
ă
suri active de stimulare a mediului de afaceri, inclusivprin reducerea procedurilor administrative,
ş
i de creare a noi locuri de munc
ă
conduce laprejudicierea dezvolt
ă
rii durabile
ş
i sustenabile a României
ş
i la încetinirea ritmului decre
ş
tere economic
ă
,
ţ
inând cont de faptul c
ă
autoriza
ţ
iile care intr
ă
în acest moment sub inciden
ţ
a dispozi
ţ
iilorLegii nr.
300/2004
, cu modific
ă
rile
ş
i complet
ă
rile ulterioare, acoper
ă
domenii de o deosebit
ă
 importan
ţă
social
ă
 
ş
i economic
ă
, men
ţ
inerea dificult
ăţ
ilor actuale de aplicare a procedurii deautorizare putând genera grave disfunc
ţ
ionalit
ăţ
i în desf 
ăş
urarea normal
ă
a respectiveloractivit
ăţ
i,În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu
ţ
ia României, republicat
ă
,
Guvernul României
adopt
ă
prezenta ordonan
ţă
de urgent
ă
.
CAPITOLUL I:
 
Dispozi
ţ
ii generale
 
Art. 1
 
(1)
Prezenta ordonan
ţă
de urgen
ţă
reglementeaz
ă
accesul la activitatea economic
ă
,procedura de înregistrare în registrul comer
ţ
ului
ş
i de autorizare a func
ţ
ion
ă
rii
ş
i regimul juridic al persoanelor fizice autorizate s
ă
desf 
ăş
oare activit
ăţ
i economice, precum
ş
i al întreprinderilor individuale
ş
i familiale.
(2)
Prezenta ordonan
ţă
de urgen
ţă
nu se aplic
ă
profesiilor liberale, precum
ş
i aceloractivit
ăţ
i economice a c
ă
ror desf 
ăş
urare este organizat
ă
 
ş
i reglementat
ă
prin legi speciale.
(3)
Prezenta ordonan
ţă
de urgen
ţă
nu se aplic
ă
acelor activit
ăţ
i economice pentru carelegea a instituit un regim juridic special, anumite restric
ţ
ii de desf 
ăş
urare sau alteinterdic
ţ
ii.
(4)
Activit
ăţ
ile de formare profesional
ă
prin ucenicie la locul de munc
ă
se autorizeaz
ă
încondi
ţ
iile legii speciale.
(5)
Prezenta ordonan
ţă
de urgen
ţă
nu se aplic
ă
în cazul serviciilor prestate în contextullibert
ăţ
ii de prestare transfrontalier
ă
a serviciilor, astfel cum este ea prev
ă
zut
ă
la art. 49din Tratatul de instituire a Comunit
ăţ
ii Europene
1)
. 
Art. 2
 În sensul prezentei ordonan
ţ
e de urgen
ţă
, termenii
ş
i expresiile de mai jos au urm
ă
toarelesemnifica
ţ
ii:
a)
activitate economic
ă
- activitatea agricol
ă
, industrial
ă
, comercial
ă
, desf 
ăş
urat
ă
pentruob
ţ
inerea unor bunuri sau servicii a c
ă
ror valoare poate fi exprimat
ă
în bani
ş
i care suntdestinate vânz
ă
rii ori schimbului pe pie
ţ
ele organizate sau unor beneficiari determina
ţ
i orideterminabili, în scopul ob
ţ
inerii unui profit;
b)
Codul CAEN - Clasificarea activit
ăţ
ilor din economia na
ţ
ional
ă
, aprobat
ă
prin Hot
ă
rârea
 
Pag. 1 din 12 Act sintetic la data 10-Feb-2010 pentru Ordonanta urgenta 44/2008Text creat de SintAct® Wolters Kluwer -tel:021/4051200, contact@wolterskluwer.ro
 
Guvernului nr.
656/1997
privind aprobarea Clasific
ă
rii activit
ăţ
ilor din economia na
ţ
ional
ă
-
 
CAEN, cu modific
ă
rile ulterioare;
c)
dreptul de stabilire - prerogativa unui cet
ăţ
ean al unui stat membru al Uniunii Europenesau al Spa
ţ
iului Economic European de a desf 
ăş
ura activit
ăţ
i economice pe teritoriul unui altstat membru prin intermediul unui sediu permanent, în condi
ţ
ii de egalitate de tratament cu
 
cet
ăţ
enii statului gazd
ă
;
d)
familia - so
ţ
ul, so
ţ
ia, copiii acestora care au împlinit vârsta de 16 ani la data autoriz
ă
rii întreprinderii familiale, rudele
ş
i afinii pân
ă
la gradul al patrulea inclusiv;
e)
 întreprinz
ă
tor - persoana fizic
ă
care organizeaz
ă
o întreprindere economic
ă
;
f)
 întreprindere economic
ă
- activitatea economic
ă
desf 
ăş
urat
ă
în mod organizat, permanent
ş
i sistematic, combinând resurse financiare, for
ţă
de munc
ă
atras
ă
, materii prime, mijloacelogistice
ş
i informa
ţ
ie, pe riscul întreprinz
ă
torului, în cazurile
ş
i în condi
ţ
iile prev
ă
zute delege;
 
g)
 întreprindere individual
ă
- întreprinderea economic
ă
,
ă
r
ă
personalitate juridic
ă
,organizat
ă
de un întreprinz
ă
tor persoan
ă
fizic
ă
;
h)
 întreprindere familial
ă
- întreprinderea economic
ă
, f 
ă
r
ă
personalitate juridic
ă
, organizat
ă
 de un întreprinz
ă
tor persoan
ă
fizic
ă
împreun
ă
cu familia sa;
i)
persoan
ă
fizic
ă
autorizat
ă
- persoana fizic
ă
autorizat
ă
s
ă
desf 
ăş
oare orice form
ă
deactivitate economic
ă
permis
ă
de lege, folosind în principal for
ţ
a sa de munc
ă
;
 j)
patrimoniul de afecta
ţ
iune - totalitatea bunurilor, drepturilor
ş
i obliga
ţ
iilor persoanei fiziceautorizate, titularului întreprinderii individuale sau membrilor întreprinderii familiale,afectate scopului exercit
ă
rii unei activit
ăţ
i economice, constituite ca o frac
ţ
iune distinct
ă
apatrimoniului persoanei fizice autorizate, titularului întreprinderii individuale sau membrilor întreprinderii familiale, separat
ă
de gajul general al creditorilor personali ai acestora;
 
k)
puncte de lucru - loca
ţ
iile în care î
ş
i desf 
ăş
oar
ă
activitatea persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau familiale, în cazul în care aceasta nu se desf 
ăş
oar
ă
exclusiv lasediul profesional, cu excep
ţ
ia cazului în care se desf 
ăş
oar
ă
comer
ţ
ambulant, astfel cumeste reglementat de Ordonan
ţ
a Guvernului nr.
99/2000
privind comercializarea produselor
 
ş
i serviciilor de pia
ţă
, republicat
ă
.
Art. 3
 
(1)
În temeiul dreptului la liber
ă
ini
ţ
iativ
ă
, al dreptului la liber
ă
asociere
ş
i al dreptului destabilire, orice persoan
ă
fizic
ă
, cet
ăţ
ean român sau cet
ăţ
ean al unui alt stat membru alUniunii Europene ori al Spa
ţ
iului Economic European, poate desf 
ăş
ura activit
ăţ
i economicepe teritoriul României, în condi
ţ
iile prev
ă
zute de lege.
 
(2)
Activit
ăţ
ile economice pot fi desf 
ăş
urate în toate domeniile, meseriile, ocupa
ţ
iile sauprofesiile pe care legea nu le interzice în mod expres pentru libera ini
ţ
iativ
ă
.
(3)
Prezenta ordonan
ţă
de urgen
ţă
se aplic
ă
pentru activit
ăţ
ile prev
ă
zute de Codul CAEN ac
ă
ror desf 
ăş
urare în una dintre formele prev
ă
zute de art. 4 nu este reglementat
ă
exclusiv
 
potrivit unei legi speciale.
Art. 4
 Persoanele fizice prev
ă
zute la art. 3 alin. (1) pot desf 
ăş
ura activit
ăţ
ile economice dup
ă
cumurmeaz
ă
:
a)
individual
ş
i independent, ca persoane fizice autorizate;
b)
ca întreprinz
ă
tori titulari ai unei întreprinderi individuale;
c)
ca membri ai unei întreprinderi familiale.
Art. 5
 Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale
ş
i întreprinderile familiale trebuie s
ă
 aib
ă
un sediu profesional pe teritoriul României, în condi
ţ
iile prev
ă
zute de lege.
Art. 6
 
(1)
Orice activitate economic
ă
desf 
ăş
urat
ă
permanent, ocazional sau temporar în Româniade c
ă
tre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale
ş
i întreprinderile familialetrebuie s
ă
fie înregistrat
ă
 
ş
i autorizat
ă
, în condi
ţ
iile prezentei ordonan
ţ
e de urgen
ţă
.
 
(2)
Autorizarea func
ţ
ion
ă
rii, în condi
ţ
iile prezentei ordonan
ţ
e de urgen
ţă
, nu exonereaz
ă
 persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale
ş
i întreprinderile familiale de obliga
ţ
iade a ob
ţ
ine, înainte de începerea activit
ăţ
ii, autoriza
ţ
iile, avizele, licen
ţ
ele
ş
i alteleasemenea, prev
ă
zute în legi speciale, pentru desf 
ăş
urarea anumitor activit
ăţ
i economice.
 
Pag. 2 din 12 Act sintetic la data 10-Feb-2010 pentru Ordonanta urgenta 44/2008Text creat de SintAct® Wolters Kluwer -tel:021/4051200, contact@wolterskluwer.ro
 
CAPITOLUL II:
 
Înregistrarea
ş
i autorizarea func
ţ
ion
ă
rii
 
Art. 7
 
(1)
Persoanele fizice prev
ă
zute la art. 4 lit. a)
ş
i b) au obliga
ţ
ia s
ă
solicite înregistrarea înregistrul comer
ţ
ului
ş
i autorizarea func
ţ
ion
ă
rii, înainte de începerea activit
ăţ
ii economice, capersoane fizice autorizate, denumite în continuare PFA, respectiv întreprinz
ă
tori persoanefizice titulari ai unei întreprinderi individuale.
(2)
Reprezentantul întreprinderii familiale are obliga
ţ
ia s
ă
solicite înregistrarea în registrulcomer
ţ
ului
ş
i autorizarea func
ţ
ion
ă
rii, înainte de începerea activit
ăţ
ii economice. În cazul încare acesta nu formuleaz
ă
cererea în termen de 7 zile de la încheierea acordului deconstituire prev
ă
zut la art. 29 alin. (1), oricare membru al întreprinderii familiale poate s
ă
 solicite înregistrarea în registrul comer
ţ
ului
ş
i autorizarea func
ţ
ion
ă
rii.
(3)
În toate cazurile, cererea de înregistrare în registrul comer
ţ
ului
ş
i de autorizare afunc
ţ
ion
ă
rii trebuie formulat
ă
în termen de 15 zile de la încheierea acordului de constituireprev
ă
zut la art. 29 alin. (1).
(4)
În caz de nerespectare a termenului prev
ă
zut la alin. (3), este necesar
ă
încheierea unuinou acord de constituire.
Art. 8
 
(1)
Pot desf 
ăş
ura activit
ăţ
i economice în una dintre formele prev
ă
zute la art. 4 persoanelefizice care:
a)
au împlinit vârsta de 18 ani, în cazul persoanelor fizice care solicit
ă
autorizarea pentrudesf 
ăş
urarea de activit
ăţ
i economice conform art. 4 lit. a)
ş
i b)
ş
i al reprezentantului întreprinderii familiale, respectiv vârsta de 16 ani, în cazul membrilor întreprinderiifamiliale;
b)
nu au s
ă
vâr
ş
it fapte sanc
ţ
ionate de legile financiare, vamale
ş
i cele care privescdisciplina financiar-fiscal
ă
, de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal;
c)
au un sediu profesional declarat conform art. 9 alin. (2);
d)
declar
ă
pe propria r
ă
spundere c
ă
îndeplinesc condi
ţ
iile de func
ţ
ionare prev
ă
zute delegisla
ţ
ia specific
ă
în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protec
ţ
iei mediului
ş
i alprotec
ţ
iei muncii.
(2)
Îndeplinirea condi
ţ
iilor prev
ă
zute la alin. (1) lit. d) se face potrivit art. 5, 15
ş
iurm
ă
toarele din Legea nr.
359/2004
privind simplificarea formalit
ăţ
ilor la înregistrarea înregistrul comer
ţ
ului a persoanelor fizice, asocia
ţ
iilor familiale
ş
i persoanelor juridice, înregistrarea fiscal
ă
a acestora, precum
ş
i la autorizarea func
ţ
ion
ă
rii persoanelor juridice,cu modific
ă
rile
ş
i complet
ă
rile ulterioare, atât pentru sediul profesional, pentru fiecarepunct de lucru, cât
ş
i pentru activit
ăţ
ile desf 
ăş
urate în afara sediului profesional sau apunctelor de lucru.
(3)
În cazul în care, potrivit unor prevederi legale speciale, pentru anumite activit
ăţ
ieconomice este necesar
ă
îndeplinirea unor condi
ţ
ii de preg
ă
tire profesional
ă
 
ş
i/sau deatestare a preg
ă
tirii profesionale, persoanele prev
ă
zute la art. 4 trebuie s
ă
fac
ă
dovada îndeplinirii acestora.
Art. 9
 
(1)
PFA, întreprinz
ă
torul persoan
ă
fizic
ă
titular al întreprinderii individuale
ş
i întreprindereafamilial
ă
au sediul profesional declarat prin cererea de înregistrare în registrul comer
ţ
ului
ş
ide autorizare a func
ţ
ion
ă
rii.
(2)
Pentru stabilirea sediului profesional este necesar ca PFA, titularul întreprinderiiindividuale sau oricare membru al întreprinderii familiale, de la caz la caz, s
ă
de
ţ
in
ă
undrept de folosin
ţă
asupra imobilului la adresa c
ă
ruia acesta este declarat.
(3)
Desf 
ăş
urarea activit
ăţ
ilor economice prin intermediul unui sediu permanent de c
ă
trecet
ăţ
enii altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spa
ţ
iului Economic European serealizeaz
ă
cu respectarea reglement
ă
rilor în vigoare privind sediul permanent.
Art. 10
 
(1)
Cererea de înregistrare în registrul comer
ţ
ului
ş
i de autorizare a func
ţ
ion
ă
rii se depunela registrul comer
ţ
ului de pe lâng
ă
tribunalul din jude
ţ
ul în care solicitantul î
ş
i stabile
ş
tesediul profesional.
(2)
Cererea de înregistrare în registrul comer
ţ
ului
ş
i de autorizare a func
ţ
ion
ă
rii va fi înso
ţ
it
ă
de documenta
ţ
ia prev
ă
zut
ă
în anexa care face parte integrant
ă
din prezenta
 
Pag. 3 din 12 Act sintetic la data 10-Feb-2010 pentru Ordonanta urgenta 44/2008Text creat de SintAct® Wolters Kluwer -tel:021/4051200, contact@wolterskluwer.ro

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->