Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Енорийски бюлетин "Покров" - декември 2001 г.

Енорийски бюлетин "Покров" - декември 2001 г.

Ratings: (0)|Views: 63|Likes:
Published by Plamen Sivov
Издание на фондация Покров Богородичен
Издание на фондация Покров Богородичен

More info:

Published by: Plamen Sivov on Jan 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2013

pdf

text

original

 
Ñëîâî çà Ðîæäåñòâî ÕðèñòîâîÑëîâî çà Ðîæäåñòâî ÕðèñòîâîÑëîâî çà Ðîæäåñòâî ÕðèñòîâîÑëîâî çà Ðîæäåñòâî ÕðèñòîâîÑëîâî çà Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî
Åíîðèéñêè öåíòúð ïðèõðàì Ïîêðîâ Áîãîðîäè÷åí
óë. Ã.Ä. Çîãðàôèíà 2Ñîôèÿ 1606
òåëåôîí:
(02) 953 35 23
å-ïîùà:
parish_center@yahoo.com
ôîíäàöèÿÏÎÊÐΠÁÎÃÎÐÎÄÈ×ÅÍ
P O K R O VP O K R O VP O K R O VP O K R O VP O K R O V
.....
TRIPODTRIPODTRIPODTRIPODTRIPOD
.....
COMCOMCOMCOMCOM
ïðåäïå÷àò:
 
ÎìîôîðÎìîôîðÎìîôîðÎìîôîðÎìîôîð
ïå÷àò:
 
ÀðòãðàôÀðòãðàôÀðòãðàôÀðòãðàôÀðòãðàô
 ÁÐÎß:
Ñëîâî çà ÐîæäåñòâîÕðèñòîâî
ñâ. Òèõîí Çàäîíñêè
Åäíî äóõîâíî ïúòóâàíå
Êàòðèí Äæåëèíãõàóñ
Ðàçðàñòâàùà ñå îáù-íîñò íà êðàÿ íà ñâåòà
Áðåíäàí Øåòèã
Ïðåäêîëåäíà äåòñêàêîíôåðåíöèÿ
Ïîëèíà Ñïèðîâà
Çàïîçíàâàíå ñúñ ñâåòî-îòå÷åñêîòî íàñëåäñòâî
Àíóëà ÕðèñòîâàÑâåòîñëàâ Ðèáîëîâ
Áåñåäà íà ìîíàõ ÌèõàèëÍîâèíè è íîâè êíèãè
...Áîãî ...Áîãî ...Áîãî ...Áîãî ...Áîãî ìììììàéêî...àéêî...àéêî...àéêî...àéêî...êàêàêàêàêàò ò ò ò ò î î î î î ã ã ã ã ã ëëëëëåäàìåäàìåäàìåäàìåäàìå íà òâ å íà òâ å íà òâ å íà òâ å íà òâ î î î î î ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ïðå÷èñò îáðàç, ó ïðå÷èñò îáðàç, ó ïðå÷èñò îáðàç, ó ïðå÷èñò îáðàç, ó ïðå÷èñò îáðàç, ó ìèëíî ìèëíî ìèëíî ìèëíî ìèëíî êàçâàìå: ïîêðèé íè êàçâàìå: ïîêðèé íè êàçâàìå: ïîêðèé íè êàçâàìå: ïîêðèé íè êàçâàìå: ïîêðèé íè ñ òâîÿ ÷åñòåí ïîêðîâ ñ òâîÿ ÷åñòåí ïîêðîâ ñ òâîÿ ÷åñòåí ïîêðîâ ñ òâîÿ ÷åñòåí ïîêðîâ ñ òâîÿ ÷åñòåí ïîêðîâ è íè èçáàâè îò âñÿêî çëî,è íè èçáàâè îò âñÿêî çëî,è íè èçáàâè îò âñÿêî çëî,è íè èçáàâè îò âñÿêî çëî,è íè èçáàâè îò âñÿêî çëî,êàêàêàêàêàò ò ò ò ò î ìî ìî ìî ìî ìî î î î î ëèø òâ ëèø òâ ëèø òâ ëèø òâ ëèø òâ î î î î î ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ Ñèí Õðèñòîñ äà ñïàñè Ñèí Õðèñòîñ äà ñïàñè Ñèí Õðèñòîñ äà ñïàñè Ñèí Õðèñòîñ äà ñïàñè Ñèí Õðèñòîñ äà ñïàñè äóøèòå íè” äóøèòå íè” äóøèòå íè” äóøèòå íè” äóøèòå íè” 
Òðîïàð íà Ïîêðîâ Áîãîðîäè÷åí
ïðîñâåòíî-èíôîðìàöèîííî èçäàíèå íà åíîðèÿ „Ïîêðîâ Áîãîðîäè÷åí”
Ïîêðîâ Ïîêðîâ Ïîêðîâ Ïîêðîâ Ïîêðîâ 
 
ñå ñïèñâàîò åíîðèàøè îò õðàì„Ïîêðîâ Áîãîðîäè÷åí”.Èçäàâà ñå ñ ôèíàí-ñîâàòà ïîäêðåïà íàôîíäà çà ïîäïîìàãàíåíà ïðåõîäà â Áúëãàðèÿ,ïðåäîñòàâåíà îòõîëàíäñêîòîïîñîëñòâî ïîïðîãðàìàòàÌÀÒRÀ/ÊÀÐ.
Ïîêðîâ 
Намерихме
 
Месията
 ,
коетозначиХристос
. (
Йоан
1: 41)
америхме
 
Месията
!
Брат
 
на
 
брата
,
апостол
 
на
 
апостола
,
първозваният
 
Андрей
нанай
-
ревностния
 
Петър
 
възвестява
:
Намерихме
 
Месията
.
Намерихме
 
Месията
,
обе
-
щан
 
от
 
Самия
 
Бог
;
намерихме
 
Месията
,
проповядван
 
от
 
пророците
;
намерихме
 
Ме
-
сията
,
предизобразен
 
от
 
закона
 
и
 
патриарсите
;
намерихме
 
Месията
,
чакан
 
толкова
 
годинис
 
велик
 
копнеж
 
и
 
въздишка
;
намерихме
 
Месията
надеждата
 
на
 
народите
;
намерихме
 
Ме
-
сията
,
за
 
когото
 
всички
като
 
сухата
 
земя
 
за
 
вода
,
като
 
изгубеният
 
в
 
мрака
 
за
 
светлина
,
като
 
хвърленият
 
в
 
тъмница
 
за
 
избавител
,
като
 
недъгавият
 
за
 
лекар
,
като
 
заблудени
 
овци
 
заовчар
копнееха
;
намерихме
 
Месията
,
Когото
 
 много
 
пророци
 
и
 
царе
 
копнееха
 
да
 
видят
 
ине
 
видяха
 ,
копнееха
 
да
 
чуят
 
и
 
не
 
чуха
.
Намерихме
 
Месията
,
и
 
Го
 
виждаме
,
и
 
се
 
наслаждава
-
ме
 
на
 
по
-
сладката
 
от
 
мед
 
Негова
 
реч
.
Виждаме
 
сега
 
Бога
 
като
 
човек
,
Твореца
 
като
 
твар
,
свети
 
Тихон
 
Задонски
Í
ÄÅÊÅÌÂÐÈ
2001
 
Ïîêðîâ Ïîêðîâ Ïîêðîâ Ïîêðîâ Ïîêðîâ 
Господаря
 
в
 
образа
 
на
 
раб
.
Виждаме
 
Царя
 
Небесен
 
наземята
,
виждаме
 
Го
 
да
 
възкресява
 
мъртвите
,
да
 
очиствапрокажените
,
да
 
дава
 
на
 
слепите
 
зрение
 
и
 
слух
 
на
 
глухи
-
те
;
чуваме
 
от
 
Него
 
чудна
 
вест
,
радостна
 
вест
за
 
покая
-
ние
,
прошка
 
на
 
греховете
,
близост
 
на
 
Божието
 
Царство
.
О
,
колко
 
блажени
 
сте
 
вие
,
Петре
 
и
 
Андрее
 
свети
,
и
 
братя
-
та
 
ви
,
че
 
такова
 
чудно
 
съкровище
 
намерихте
!
 Блажениочите
 
ви
 ,
които
 
видяха
 ,
и
 
 ушите
 
ви
 ,
които
 
чуха
 ,
и
 
 ръцетеви
 ,
които
 
попипаха
 
Словото
 
на
 
живота
.
Ала
 
кажете
 
и
 
нанас
,
апостоли
 
свети
,
любезни
 
наши
 
учители
, k
ак
 
да
 
наме
-
рим
 
и
 
ние
 
такова
 
съкровище
?
Искаме
 
и
 
ние
 
да
 
се
 
сдобиемс
 
него
. M
акар
 
и
 
сдобили
 
се
 
вече
 
в
 
светото
 
Кръщение
,
нопак
 
с
 
нехайството
 
си
 
го
 
пропиляхме
!
Търсете
,
отговарятте
,
и
 
ще
 
намерите
.
Да
 
го
 
потърсим
 
тогава
,
слушатели
 
мои
,
усърдно
 
да
 
го
 
потърсим
,
защото
 
мизерен
 
и
 
окаян
 
е
 
нашиятживот
 
без
 
Него
;
да
 
потърсим
 
Онзи
,
с
 
Когото
 
и
 
несретата
 
ещастие
,
и
 
самият
 
плач
весел
,
и
 
сълзите
радостни
;
дапотърсим
 
Онзи
,
с
 
Когото
 
цялото
 
благополучие
,
всичкитедобрини
 
временни
 
и
 
вечни
 
ще
 
добием
.
Ала
 
къде
 
да
 
Готърсим
?
Знаем
,
че
 
Той
 
не
 
живее
 
там
,
където
 
царството
 
си
 
нала
-
гат
 
славолюбивите
 
и
 
лукави
 
Ироди
,
дето
 
погубват
 
тол
-
кова
 
души
,
проливат
 
толкова
 
кръв
,
за
 
да
 
опазят
 
преход
-
ната
 
си
 
чест
.
От
 
бързо
 
по
-
бързо
 
бяга
 
Той
 
оттам
,
където
 
иНего
 
Самия
,
и
 
незлобивите
,
подобни
 
Нему
,
търсят
 
да
 
гиумъртвят
.
Не
 
живее
 
там
 
смиреният
 
и
 
кроткият
 
Иисус
,
на
-
шият
 
Спасител
,
където
 
гордостта
 
и
 
високомерието
 
са
 
ос
-
новали
 
къщата
 
си
.
Няма
 
за
 
Него
 
място
 
и
 
там
,
дето
 
ковар
-
ните
 
лисици
 
си
 
правят
 
бърлога
;
не
 
се
 
съвместява
 
Пред
-
вечната
 
истина
 
с
 
лъст
,
коварство
,
измама
,
хитрост
 
и
 
дво
-
едушие
,
което
 
на
 
езика
 
си
 
мед
,
а
 
в
 
сърцето
 
си
 
жлъчка
 
носи
,
което
 
на
 
думи
 
мир
 
обещава
,
а
 
на
 
дело
 
меч
 
подготвя
,
което
с
 
 устата
 
си
 
се
 
доближава
 ,
а
 
по
 
сърце
 
далеч
 
отстои
 ,
кое
-
то
 
с
 
устните
 
си
 
приветства
,
целува
,
поздравява
:
радвайсе
! –
а
 
на
 
дело
 
за
 
цената
 
се
 
уговаря
,
в
 
ръце
 
вражески
 
пре
-
даване
 
замисля
,
към
 
безчестие
,
хули
,
оплюване
,
гавра
,
към
 
кръст
 
и
 
смърт
 
пътя
 
проправя
.
Отива
 
си
 
Той
 
оттам
,
където
 
проповедниците
 
Му
 
ги
 
гонят
 
и
 
на
 
учениците
 
Ситъй
 
заповядва
:
ако
,
казва
,
ви
 
гонят
 
от
 
един
 
град
 ,
бягайтев
 
друг
.
Отива
 
си
,
казвам
 
ви
,
оттам
,
където
 
ЕвангелиетоМу
,
проповедта
 
Му
 
свята
 
за
 
измислица
,
вечното
 
Царст
-
во
 
за
 
басня
 
ги
 
имат
,
греха
 
за
 
играчка
 
го
 
смятат
,
дето
 
наумтъй
 
си
 
мислят
:
 яж
 ,
душо
 ,
пий
 ,
весели
 
се
 ,
имаш
 
богатства много
.
Няма
 
да
 
го
 
намерим
 
и
 
там
,
където
 
нечистите
 
духо
-
ве
 
за
 
себе
 
си
 
място
 
изметено
 
и
 
украсено
 
са
 
открили
,
духо
-
вете
 
на
 
омразата
,
злобата
,
завистта
,
духовете
 
на
 
блудст
-
вото
,
прелюбодейството
,
враждата
.
Няма
 
да
 
Го
 
намерим
,
казвам
 
ви
,
на
 
гробищата
,
а
 
няма
 
защо
 
и
 
да
 
Го
 
търсим
,
зада
 
не
 
чуем
 
казаното
 
на
 
жените
-
мироносици
,
дето
 
Го
 
търси
-
ли
 
между
 
мъртвите
:
защо
 
търсите
 
живия
 
 между
 
 мъртви
-
те
?
Защото
 
мъртъвци
 
са
 
всички
 
гореказани
,
мъртъвци
 
не
-
погребани
,
с
 
единия
 
си
 
крак
 
на
 
земята
,
а
 
с
 
другия
 
в
 
адазастанали
.
Какво
 
да
 
правим
 
тогава
?
Къде
 
да
 
отидем
?
КъдеСветлината
 
си
,
съкровището
 
си
 
да
 
потърсим
?
А
 
непремен
-
но
 
трябва
 
да
 
Го
 
има
 
някъде
 
измежду
 
рабите
 
Му
.
Макар
 
ивъзлязъл
 
на
 
небето
,
и
 
седнал
 
отдясно
 
на
 
Бога
 
Отца
,
обе
-
щал
 
е
 
Той
 
да
 
бъде
 
неразлъчен
 
и
 
от
 
земните
 
Свои
 
раби
:
свас
 
съм
,
казва
,
до
 
свършека
 
на
 
света
.
Да
 
търсим
 
тогавапо
-
прилежно
,
със
 
запалена
 
свещ
 
по
 
примера
 
на
 
евангел
-
ската
 
вдовица
,
и
 
негли
 
ще
 
намерим
.
Господи
,
яви
 
ни
 
зра
-
ка
 
на
 
Твоето
 
лице
!
Равви
,
сладки
 
наш
 
Учителю
,
къде
 
си
?
Елате
,
казва
,
и
 
вижте
.
Ах
,
чуваме
,
чуваме
 
гласа
 
на
 
пре
-
сладкия
 
ни
 
Учител
:
където
 
двама
 
или
 
трима
 
са
 
събрани
 
вМоето
 
име
 ,
там
 
съм
 
и
 
 Аз
 
посред
 
тях
!
Ето
 
къде
 
Той
 
ни
 
сеотзовава
,
ето
 
го
 
жилището
,
дето
 
обитава
 
най
-
сладкатани
 
Светлина
.
Където
,
казва
,
двама
 
или
 
трима
 
са
 
събра
-
ни
 
в
 
Мое
 
име
 ,
там
 
съм
 
и
 
 Аз
 
посред
 
тях
;
там
,
казва
,
емястото
 
на
 
Моето
 
обиталище
,
където
 
двама
 
или
 
трималюбов
 
искрена
,
любов
 
нелицемерна
 
ги
 
сплотява
:
двамаили
 
трима
 
събрани
 
в
 
Мое
 
име
.
Но
 
и
 
тук
 
трябва
 
да
 
се
 
забе
-
лежи
,
слушатели
 
мои
,
че
 
не
 
просто
 
събраните
 
за
 
нещо
 
при
-
тежават
 
Христос
,
но
 
само
 
събраните
 
в
 
святото
 
Му
 
име
.
Защото
 
мнозина
 
се
 
събират
,
но
 
не
 
в
 
Неговото
 
име
.
Съби
-
раха
 
се
 
някога
 
Ана
 
и
 
Каяфа
 
с
 
духовете
 
фарисейски
,
алане
 
в
 
името
 
Христово
,
а
 
срещу
 
Христа
;
събираха
 
се
 
на
 
съвети
 
Ирод
,
и
 
Понтий
 
Пилат
,
ала
 
срещу
 
Христа
единиятбезчестие
 
и
 
поругание
 
кроеше
,
а
 
другият
 
за
 
убийство
 
сесъгласяваше
.
Събират
 
се
 
и
 
днес
блудникът
 
с
 
блудница
-
та
,
крадец
 
с
 
крадеца
,
разбойник
 
с
 
разбойника
,
пияница
 
спияницата
,
хищник
 
с
 
хищника
;
обаче
 
не
 
в
 
името
 
Христо
-
во
,
а
 
срещу
 
Христа
.
Защото
 
всички
 
тия
 
и
 
на
 
тях
 
подобни
-
те
,
понеже
 
заповедите
 
Му
 
свети
 
разрушават
,
срещу
 
Хри
-
ста
 
се
 
събират
:
който
,
казва
,
не
 
е
 
с
 
Мене
 ,
той
 
е
 
срещуМене
;
и
 
който
 
не
 
събира
 
с
 
Мене
 ,
 разпилява
;
далеч
,
далечи
 
от
 
тия
 
беззаконни
 
сборища
,
тия
 
юдейски
 
сонмища
 
от
-
хожда
 
сладкият
 
Иисус
.
Че
 
къде
 
е
 
Той
?
Там
 ,
дето
 
са
 
събра
-
ни
 
в
 
Неговото
 
свято
 
име
,
там
 
почива
 
Той
;
там
 
е
 
покоятМу
,
дето
 
е
 
любовта
 
християнска
.
А
 
какво
 
е
 
любовта
 
хри
-
стиянска
?
Тази
,
която
,
както
 
ни
 
научава
 
светият
 
апостол
,
е
 
дълготърпелива
 ,
пълна
 
с
 
благост
 ,
не
 
завижда
 ,
не
 
сепревъзнася
 ,
не
 
се
 
гордее
 ,
не
 
безчинствува
 ,
не
 
дири
 
своето
 ,
не
 
се
 
сърди
 ,
зло
 
не
 
 мисли
 ,
на
 
неправда
 
не
 
се
 
 радва
 ,
а
 
се радва
 
на
 
истина
;
всичко
 
извинява
 ,
на
 
всичко
 
вярва
 ,
на
 
всич
-
ко
 
се
 
надява
 ,
всичко
 
претърпява
(1
Кор
. 13: 4-7).
Тук
 
елюбовта
 
християнска
,
тук
 
и
 
Христос
 
като
 
в
 
чуден
 
палатобитава
.
Ето
 
къде
 
го
 
открихме
 
Христос
,
слушатели
,
вхристиянската
 
любов
.
Сега
 
само
 
един
 
труд
 
ни
 
остава
 
и
 
той
 
е
:
как
 
в
 
нашатакъща
 
да
 
Го
 
поканим
.
Ала
 
ние
 
знаем
,
че
 
Той
 
и
 
от
 
най
-
долнахижа
 
не
 
се
 
гнуси
,
и
 
при
 
митари
 
се
 
отбива
,
когато
 
с
 
истин
-
ско
 
желание
 
Го
 
зоват
.
Че
 
и
 
повече
,
Сам
 
стои
 
пред
 
врататаи
 
чука
:
ето
 ,
стоя
,
казва
,
пред
 
вратата
 ,
и
 
чукам
;
ако
 
ня
-
кой
 
чуе
 
гласа
 
Ми
 ,
ще
 
вляза
 
и
 
ще
 
вечерям
 
с
 
него
.
Заради
 
насТой
 
се
 
всели
 
в
 
девическата
 
утроба
 
и
 
плът
 
от
 
чистата
 
£
кръв
 
Си
 
изтъка
,
и
 
се
 
роди
 
чудесно
.
Заради
 
нас
 
не
 
се
 
погну
-
си
 
от
 
скотската
 
ясла
,
в
 
която
 
като
 
младенец
,
повит
 
с
 
пеле
-
ни
,
благоволи
 
да
 
легне
;
няма
 
да
 
се
 
погнуси
 
и
 
от
 
нашатадолна
 
къщурка
,
когато
 
Го
 
помолим
 
със
 
смирение
,
защотое
 
милостив
 
и
 
човеколюбец
 
и
 
към
 
смирена
 
молба
 
прекланяухо
.
Ще
 
го
 
склони
 
и
 
към
 
нашето
 
смирение
:
да
 
паднем
 
самов
 
нозете
 
Му
,
подражавайки
 
на
 
ония
 
благоразумни
 
влъхви
,
да
 
паднем
 
пред
 
Него
 
не
 
в
 
пелени
 
вече
 
повит
,
а
 
на
 
престо
-
ла
 
на
 
славата
 
с
 
Отца
 
Си
 
и
 
Духа
 
седнал
.
Вместо
 
злато
,
ливан
 
и
 
смирна
 
молба
 
съкрушена
 
и
 
смирена
 
да
 
Му
 
подне
-
сем
.
А
 
понеже
,
както
 
казахме
,
Той
 
обитава
 
в
 
любовтахристиянска
,
то
 
най
-
първо
 
с
 
нея
 
да
 
се
 
обградим
 
и
 
подгот
-
вим
.
Виждайки
 
брата
 
си
 
гладен
,
да
 
го
 
нахраним
;
жаден
,
да
 
го
 
напоим
;
гол
,
да
 
го
 
облечем
;
скитащ
 
и
 
без
 
подслон
,
в
 
Ïîêðîâ Ïîêðîâ Ïîêðîâ Ïîêðîâ Ïîêðîâ 
В
 
средата
 
на
 
октомври
 
група
 
от
 
енориятана
 
Покров
 
 Богородичен
 ,
водени
 
от
 
нашия
 
све
-
щеник
 
отец
 
Николай
 ,
бяхме
 
на
 
поклонничес
-
ко
 
пътуване
 
до
 
Хаджидимовския
 
 манастир
.
Много
 
е
 
трудно
 
да
 
предадем
 
с
 
думи
 
духов
-
ната
 
 радост
 
от
 
 личната
 
среща
 
с
 
дядо
 
На
-
танаил
– 
среща
 
 между
 
опитен
 
и
 
отдаден
 
наслужението
 
си
 
пастир
 
и
 
жадни
 
за
 
пастир
-
ски
 
грижи
 
и
 
наставления
 
пасоми
.
Монаситепък
 
ни
 
посрещнаха
 
с
 
такова
 
топло
 
гостопри
-
емство
 ,
че
 
ние
 
веднага
 
се
 
почувствахме
 
насигурно
 
и
 
светло
 
 място
.
Това
 
пътуване
 
до
-
несе
 
ценен
 
духовен
 
опит
 
за
 
всеки
 
от
 
нас
.
Тосе
 
превърна
 
във
 
важна
 
спирка
 
по
 
пътя
 
къмЦърквата
 
и
 
за
 
нашата
 
сестра
 
в
 
Христа
 
Ка
-
трин
.
Предлагаме
 
ви
 
нейните
 
впечатленияот
 
пътуването
.
Ïîêëîííè÷åñêî ïúòóâàíåÏîêëîííè÷åñêî ïúòóâàíåÏîêëîííè÷åñêî ïúòóâàíåÏîêëîííè÷åñêî ïúòóâàíåÏîêëîííè÷åñêî ïúòóâàíåäî ìàíàñòèðà „Ñâ. Ãåîðãè”, Õàäæèäèìîâîäî ìàíàñòèðà „Ñâ. Ãåîðãè”, Õàäæèäèìîâîäî ìàíàñòèðà „Ñâ. Ãåîðãè”, Õàäæèäèìîâîäî ìàíàñòèðà „Ñâ. Ãåîðãè”, Õàäæèäèìîâîäî ìàíàñòèðà „Ñâ. Ãåîðãè”, Õàäæèäèìîâî
къщи
 
да
 
го
 
въведем
 
и
 
нагостим
;
болен
,
да
 
го
 
посетим
 
иутешим
,
и
 
да
 
му
 
послужим
;
да
 
явим
 
любов
 
и
 
на
 
лежащия
 
втъмница
 
и
 
с
 
каквото
 
можем
,
да
 
му
 
послужим
.
С
 
една
 
дума
,
да
 
обикнем
 
братята
 
си
 
като
 
самите
 
себе
 
си
.
По
 
този
 
начинподготвили
 
се
,
да
 
паднем
 
в
 
нозете
 
Му
 
и
 
със
 
смирение
 
даГо
 
помолим
 
тъй
:
Царю
 
Небесни
,
Сине
 
Божи
,
Който
 
зара
-
ди
 
нас
 
грешниците
 
благоволи
 
да
 
се
 
въплътиш
,
смили
 
се
,
не
 
се
 
погнуси
 
от
 
нас
,
грешните
 
и
 
смирени
 
Твои
 
раби
.
Зна
-
ем
,
че
 
заради
 
нас
,
Твоите
 
раби
,
Ти
 
прие
 
образа
 
на
 
раб
,
заради
 
нас
 
се
 
уподоби
 
във
 
всичко
 
освен
 
в
 
греха
 
и
 
тъй
 
снас
 
немощните
 
беше
 
немощен
,
с
 
нас
 
пленените
 
и
 
скитащи
-
те
 
в
 
тази
 
страна
 
на
 
сълзите
 
странстваше
,
с
 
нас
 
беднитебедстваше
,
с
 
нас
 
плачещите
 
плачеше
 
и
 
подир
 
всичко
 
за
-
ради
 
нас
 
благоволи
 
един
 
за
 
всички
 
да
 
пострадаш
 
и
 
ум
-
реш
,
за
 
да
 
ни
 
заведеш
 
тъй
 
чудесно
 
при
 
Твоя
 
безсмъртен
 
ибезначален
 
Родител
.
Ти
 
Сам
,
Господ
 
наш
,
при
 
нас
,
Твои
-
те
 
раби
,
в
 
рабски
 
образ
 
дойде
,
защото
 
ние
 
при
 
Теб
 
не
 
мо
-
жехме
 
да
 
дойдем
.
Ти
 
Сам
,
Бог
 
Създател
 
наш
,
към
 
своетосъздание
 
пристъпи
,
защото
 
да
 
пристъпим
 
към
 
Теб
 
ние
 
ня
-
махме
 
дръзновение
,
но
 
Ти
 
Сам
 
към
 
Себе
 
Си
 
дръзновениени
 
дари
:
не
 
се
 
погнусявай
 
прочее
 
и
 
сега
 
от
 
нашата
 
мизе
-
рия
.
Знаем
 
благостта
 
Ти
 
и
 
от
 
сърце
 
признаваме
,
че
 
с
 
нищоне
 
можем
 
да
 
Ти
 
се
 
отблагодарим
 
за
 
нея
.
Ангелите
 
Ти
 
при
-
насят
 
пеене
,
небесата
звезда
,
влъхвите
дарове
,
пусти
-
нята
ясла
.
А
 
ние
 
какво
?
Нищо
,
защото
 
всичко
,
каквотоимаме
,
си
 
е
 
Твое
.
Твои
 
сме
 
и
 
ние
,
Твой
 
храм
 
сме
,
с
 
Твоитеръце
 
създаден
,
с
 
Твоята
 
пречиста
 
кръв
 
възобновен
,
но
уви
,
наново
 
съсипан
 
от
 
окаяната
 
ни
 
воля
 
и
 
станал
 
непо
-
требен
 
за
 
Теб
,
нашия
 
Господ
 
и
 
Бог
.
А
 
нашето
 
какво
 
е
?
Греховете
 
ни
това
 
е
 
собственият
 
ни
 
плод
,
туй
 
е
 
нашетопорождение
,
с
 
тях
 
сме
 
богати
,
с
 
тях
 
като
 
с
 
бреме
 
сме
 
нато
-
варени
,
този
 
товар
 
тежък
 
носим
 
без
 
срам
.
Обаче
 
със
 
страхи
 
смирение
 
идваме
 
при
 
Теб
;
идваме
 
при
 
Теб
 
като
 
при
 
Аг
-
нец
 
Божий
,
вземащ
 
греховете
 
на
 
света
 
и
 
с
 
този
 
товар
 
тозихрам
 
телесен
 
целият
 
осквернен
 
пред
 
нозете
 
Ти
 
полага
-
ме
.
Като
 
блудницата
 
с
 
мислените
 
си
 
устни
 
докосваме
 
умил
-
но
 
пречистите
 
Ти
 
нозе
,
и
,
не
 
смеейки
 
като
 
митаря
 
да
 
по
-
дигнем
 
към
 
Теб
 
очи
,
из
 
дълбините
 
викаме
:
Агънче
 
Божий
,
вземи
 
нашето
 
бреме
 
тежко
 
и
 
греховно
,
и
 
като
 
милостив
 
ниобогати
.
А
 
понеже
 
сме
 
мизерни
 
и
 
окаяни
,
вместо
 
дар
 
Типоднасяме
 
чистата
 
Дева
 
и
 
Майка
,
родилата
 
Теб
,
нашияБог
,
от
 
всички
 
твари
 
земни
 
и
 
небесни
 
по
-
славна
,
която
 
ТиСам
 
за
 
Себе
 
Си
 
като
 
дар
 
най
-
чуден
 
от
 
целия
 
човешки
 
родси
 
благоволил
 
да
 
избереш
.
С
 
Нейното
 
застъпничество
 
нипомилвай
,
възстанови
 
пак
 
с
 
вседействената
 
Си
 
благодатсъсипания
 
ни
 
храм
,
очисти
 
го
 
с
 
невеществения
 
Си
 
огън
.
Сърце
 
чисто
 
създай
 
в
 
нас
,
Боже
,
и
 
дух
 
прав
 
обнови
 
в
 
 ут
-
 робата
 
ни
 
и
 
тъй
 
ела
 
и
 
се
 
всели
 
в
 
нас
.
Едничък
 
Ти
 
царувайв
 
нас
 
и
 
над
 
нас
 
с
 
Твоя
 
Отец
 
и
 
с
 
пресветия
 
Твой
 
Дух
 
иникому
 
другиму
 
не
 
давай
 
да
 
ни
 
владее
.
Тогава
 
и
 
ние
 
срадост
 
и
 
веселие
 
ще
 
възкликнем
:
намерихме
 
Месията
 ,
което
 
значи
 
Христос
.
Амин
.
 Превод
:
 Андрей
 
 Керезов

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->