Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
thiết kế ALU-32bit

thiết kế ALU-32bit

Ratings: (0)|Views: 740 |Likes:
Published by Nam Hai
thiết kế bộ ALU có thể thực hiện các phép toán cộng, trừ, xor, slt với thanh ghi 32 bit
thiết kế bộ ALU có thể thực hiện các phép toán cộng, trừ, xor, slt với thanh ghi 32 bit

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Nam Hai on Jan 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/28/2014

pdf

text

original

 
 
ĐĐ
IIHH
CC 
ĐĐ
ÀÀNN
NNGG TTRR
Ư Ư 
NNGG 
ĐĐ
IIHH
CCBBÁÁCCHHKKHHOOAA KKHHOOAA 
ĐĐ
II
NNTT
Ử Ử 
--VVII
NNTTHHÔÔNNGG
 
----------------------------


--------------------------
 
BB Á ÁOOCC Á ÁOOLL A ABB 
CC
 Ấ  Ấ 
UUTTRRÚÚCCMM Á ÁTTÍÍNNHH 
LL A ABB22:: 
MMIIPPSS 
3322
--bbiittAALLUU
 
SSVVTTHH::
 
TTRR
NNVV
ĂĂ
NNDD
ŨŨ
NNGG TTRR
NNHHNNGG
CC 
ĐĐ
TT HH
TTHH
PPHH
Ư Ư 
CCMM
 NNHHÓÓMM::1144AA LL
PP::0088DDTT11 
 Đ Đ
àà N 
ẵ ẵ 
nngg , ,hháánngg1111nn
ăă
mm22001111.. 
 
LLaabb22 
CC
uurrúúccmmááyyíínnhh
 
MMIIPPSSAALLUU
 
NNhhóómm1144AA 
0088DDTT11
 
22
 
LAB 2 : MIPS 32 BIT ALU
1.
 
Yêu cầu thiết kế:
 
-
 
Thiết kế 1 bộ MIPS ALU 32 bit đơn giản.
 
-
 
C|c phép to|n yêu cầu: ADD, SUB, XOR, SLT
 
-
 
Yêu cầu chung:
 
+ Dùng cấu trúc lệnh structural
 
+ C|c cổng logic không được qu| 4
ngõ vào+ Delay 50ps
2.
 
Giới thiệu MIPS ALU:
 
-
 
Sơ đồ khối
 
-
 
Cấu tạo MIPS ALU:
 + 2 ngõ vào BusA và BusB 32 bit + 1 ngõ ra Output 32 bit 
+ C|c cờ ngõ ra: zero, overflow, carryout, negative
 
 
Cờ zero: được set khi kết quả bằng 0
 
 
Cờ overflow (tr{n
 
khi thực hiện cộng trừ với số có dấu): đươc set khi xảy ra
tràn
 
Cờ carryout (tr{n khi thực hiện cộng trừ với số không dấu): xảy ra khi cónhớ (mượn) từ MSB
 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Luat Vu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->