Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zmluva o Predaji Podniku - Text (1)

Zmluva o Predaji Podniku - Text (1)

Ratings: (0)|Views: 1,267|Likes:
Published by Tomas Czwitkovics

More info:

Published by: Tomas Czwitkovics on Jan 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
ZM00000048
Zmluva o predaji podniku
uzatvorená pod
a § 476 a nasl. zákona
. 513/1991 Zb. Obchodn
ý
zákonník v znení neskor
š
ích predpisov
Zmluvné stranyPredávajúci: RTVS, s. r. o.
š
tatutárny orgán: Ing. Daniela Va
š
inová, konate
kaIng. Vladimír
Š
ujan, konate
 sídlo: Staré Grunty 2, 841 04 BratislavaI
O: 36 857 432DI
: 2022573344I
DPH: SK2022573344bankové spojenie: XXXXXXX
íslo ú
tu: XXXXXXXzápis: Obchodn
ý
register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vlo
ž
ka
.:51359/B(
alej len „predávajúci“)a
Kupujúci: Rozhlas a televízia Slovenska
š
tatutárny orgán: Václav Mika, generálny riadite
 sídlo: Mlynská dolina, 845 45 BratislavaI
O: 47 232 480DI
: 2023169973I
DPH: SK2023169973bankové spojenie: XXXXXXX
íslo ú
tu: XXXXXXXzápis: Obchodn
ý
register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vlo
ž
ka
.:1922/B(
alej len „kupujúci“)
Úvodné ustanovenia
Predávajúci bol zalo
ž
en
ý
Spolo
enskou zmluvou zo d
a 11.3.2008 na základe zákona
. 68/2008 Z. z. o úhrade za slu
ž
by verejnosti poskytované Slovenskou televízioua Slovensk
ý
m rozhlasom a o zmene a doplnení niektor
ý
ch zákonov v znení neskor
š
íchpredpisov.S ú
innos
ou od 1.4.2008 vykonáva predávajúci ako vyberate
úhrady za slu
ž
by verejnostiposkytované Slovenskou televíziou a Slovensk
ý
m rozhlasom (
alej len „úhrada“) nasledovné
innosti:a)
 
v
ý
ber úhrady za slu
ž
by verejnosti v oblasti televízneho vysielania poskytovab)
 
Slovenskou televíziou a v oblasti rozhlasového vysielania poskytované Slovensk
ý
mrozhlasom,c)
 
kontrola plnenia úhrady,d)
 
vymáhanie úhrady, po
š
tov
ý
ch sadzieb a pokút pod
a zákona,e)
 
spracovávanie evidencie platite
ov a evidencie platenia úhrad.
 
ZM00000048D
a 18.10.2012 prijala Národná rada Slovenskej republiky zákon
. 340/2012 Z. z. o úhradeza slu
ž
by verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektor
ý
ch zákonov v znení neskor
š
ích predpisov (
alej len „zákon“), na základe ktorého, sakupujúci stane, s ú
innos
ou od 01.01.2013, vyberate
om úhrady.Za ú
elom zabezpe
enia kontinuity evidencie, v
ý
beru a vymáhania úhrady, prijal jedin
ý
 spolo
ník predávajúceho, v súlade s § 132 Obchodného zákonníka, d
a 16.11.2012rozhodnutie o predaji podniku predávajúceho kupujúcemu, a to na základe zmluvy o predajipodniku pod
a § 476 a nasl. Obchodného zákonníka.
lánok
 
1
 
Predmet zmluvy
1.1 Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvn
ý
ch strán pri predaji podnikupredávajúceho kupujúcemu.1.2 Podnikom predávajúceho sa na ú
ely tejto zmluvy rozumie súbor jeho hmotn
ý
ch,osobn
ý
ch a nehmotn
ý
ch zlo
ž
iek (tzn. vecí, práv a in
ý
ch majetkov
ý
ch hodnôt), ktoré mupatria a slú
ž
ia na vykonávanie jeho
inností vrátane jeho záväzkov (
alej len „podnik“).1.3 Sú
as
ou predaja podniku nie sú:1.3.1 právo na ekonomick
ý
softvér na spracovanie ú
tovníctva a miezd predávajúceho,1.3.2 prevádzkové ú
ty predávajúceho vedené v
Š
tátnej pokladnici a VÚB a.s., uvedenésa net
ý
ka finan
n
ý
ch prostriedkov na t
ý
chto ú
toch evidovan
ý
ch (pozri
l. 4zmluvy),1.3.3 oprávnenie pou
ž
íva
obchodné meno predávajúceho.
lánok 2Práva a povinnosti zmluvn
ý
ch strán
2.1 Predávajúci:2.1.1 predáva podnik bez
astí pod
a bodu 1.3 tejto zmluvy kupujúcemu a prevádza naneho vlastnícke právo ku v
š
etk
ý
m veciam, iné práva a iné majetkové hodnoty, ktorému patria, vrátane v
š
etk
ý
ch práv a povinností z pracovnoprávnych vz
ahovk zamestnancom predávajúceho, bez oh
adu na to,
i sú alebo nie sú v
ý
slovne
š
pecifikované v Znaleckom posudku
. 115/2012 zo d
a 14.12.2012 vypracovanomznalcom Ing. Milan Kubica, PhD., znalec v odbore Ekonómia a mana
ž
ment,Stavebníctvo (
alej len „Znaleck
ý
posudok“),2.1.2 je povinn
ý
odovzda
kupujúcemu podnik najneskôr do 10 pracovn
ý
ch dní odo d
anadobudnutia ú
innosti tejto zmluvy, a to na základe zápisnice o odovzdaní a prevzatí,2.2 Kupujúci:2.2.1 preberá od predávajúceho podnik so v
š
etk
ý
mi jeho záväzkami vrátane v
š
etk
ý
chpráv a povinností z pracovnoprávnych vz
ahov k zamestnancom predávajúceho;ich
š
pecifikácia je uvedená v Znaleckom posudku,2.2.2 je povinn
ý
zaplati
predávajúcemu za predaj podniku kúpnu cenu pod
a tejtozmluvy,
 
ZM000000482.2.3 je povinn
ý
prevzia
od predávajúceho podnik, a to na základe zápisniceo odovzdaní a prevzatí.
lánok 3Stav podniku
3.1 Predávajúci t
ý
mto vyhlasuje,
ž
e v plnom rozsahu oboznámil kupujúceho so stavompodniku a
ž
e ú
tovn
ý
a majetkov
ý
stav podniku je plne popísan
ý
v nasledovn
ý
chdokumentoch, ktoré kupujúcemu odovzdá zápisnicou o odovzdaní a prevzatí :3.1.1 v
ý
ro
ná správa predávajúceho za rok 2011,3.1.2 ú
tovná závierka predávajúceho za rok 2011,3.1.3 mimoriadna ú
tovná závierka vyhotovená ku d
u 30.11.2012,3.1.4 Znaleck
ý
posudok,3.1.5 zoznam prechádzajúcich obchodn
ý
ch zmlúv,3.1.6 zoznam zamestnancov (vrátane ich kvalifikácie), ich pracovné zaradenia a mzdovénároky, pracovné zmluvy,3.1.7 zoznam inventáru vrátane dokladov, ktoré s ním súvisia,3.1.8 kompletná evidencia platite
ov úhrady, stav v
ý
beru úhrady, zoznam súdnychsporov z titulu nedoplatkov na úhrade.3.2 Predávajúci vyhlasuje,
ž
e ú
tovná evidencia je riadne vedená v súlade so zákonom
. 431/2002 Z. z. o ú
tovníctve v znení neskor
š
ích predpisov a plne a verne vystihuje stavpodniku ku d
u 30.11.2012.3.3 Predávajúci vyhlasuje,
ž
e nie je pred
ž
en
ý
a nie je mu známe,
ž
e by sa za
alo vo
i nemukonanie o vyhlásení konkurzu na jeho majetok. Predávajúci zárove
vyhlasuje,
ž
e podniknie je za
a
ž
en
ý
 
ž
iadnymi in
ý
mi záväzkami po lehote splatnosti s v
ý
nimkou pod
a bodov3.1.5 a 3.1.6.3.4 Kupujúci potvrdzuje,
ž
e sa oboznámil so stavom podniku tak, ako je popísan
ý
v bode 3.1a je s t
ý
mto stavom plne uzrozumen
ý
.3.5 Vlastníctvo k veciam, právam a majetkov
ý
m hodnotám predávan
ý
m touto zmluvouprechádza na kupujúceho d
om ú
innosti tejto zmluvy.3.6 S podnikom, ktor
ý
je predmetom predaja pod
a tejto zmluvy, nie je spojené vlastníckeprávo k
ž
iadnej nehnute
nosti.
lánok 4
 
Kúpna cena a platobné podmienky
4.1 Kúpna cena bola stanovená dohodou zmluvn
ý
ch strán v súlade so z.
. 18/1996 Z. z.o cenách v znení neskor
š
ích predpisov na základe Znaleckého posudku k stavu ku d
u30.11.2012, a to vo v
ýš
ke 524 000,- eur, slovom: pä
stodvadsa
š
tyritisíc eur.4.2 Kúpna cena bude upravená Dodatkom
. 1 k tejto zmluve (
alej len „dodatok“), a to nazáklade stavu poh
adávok, záväzkov, rezerv a finan
n
ý
ch ú
tov predávajúceho od1.12.2012 do 31.12.2012, zdokladovaného ú
tovnou závierkou.Dodatok bude uzatvoren
ý
najneskôr do 15.1.2013.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->