Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
StarBuzz-4th January 2013(e-copy)

StarBuzz-4th January 2013(e-copy)

Ratings: (0)|Views: 412|Likes:
Published by Meena Chopra

More info:

Published by: Meena Chopra on Jan 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/21/2014

 
Bllwio` W`b|ojkl % ^`ie @ai Om`kik ‑X`nl 8‑
Hjaaytjjb kllb~ rj al`xk exjc R`cia ac ikb|~rxy6 Hid H++++ W`dl 4@`cix Om`k i~ ` aiuikd aldlkb6 O`xllk` O`wjjx++++ W`dl 8
M@WWY KLT YL@X
rj `aa j|x xl`blx~
 
F`k|`xy 72! 870> -RJXJKRJ)
8
KLT^
ttt+~r`xh|vv+n`
 @`cix Om`k i~ ` aiuikd aldlkb6O`xllk` O`wjjx
@nrxl~~ O`xllk` O`wjjx n`aa~`nrjx @`cix Om`k ` aiuikdaldlkb+‑@`cix i~ ` aiuikd aldlkb+ Mlm`~ ` hl`|rie|a cikb `kb ml
blkirlay i~ jkl je rml kl~r
`nrjx~ je `aa ricl– O`xllk`~`ib b|xikd Ikbi`’~ Wxicl Injk wxjdx`ccl `ixlb jk Hid NH^Wxicl+Rml `nrjx i~ njcwlrikdtirm rml aiol~ je @cir`hmH`nmnm`k ^`nmik Rlkb|ao`x@+X+ X`mc`k `kb K`xlkbx`Cjbi ejx rml riral je ‑Ikbi`’~Wxicl Injk–+O`xllk`’~ lablx ~i~rlx O`xi~c`O`wjjx tmj m`~ tjxolbtirm @`cix ik ‑X`f`Mikb|~r`ki– `a~j ml`wlb wx`i~l `r rml `nrjx+
‑@`cix i~ cj~r bleikirlay `k
injk `kb ` rx|l aldlkb+ Ml i~
`at`y~ |w rj ~jclrmikd klt
`kb bieelxlkr+ I’ul m`b rml
jwwjxr|kiry je tjxoikd tirm
mic ik injkin eiac~ aiol ”X`f`Mikb|~r`ki’ `kb ”@kb``v@wk` @wk`’– O`xi~c` ~`ib+
‑I’c xl`aay m`wwy rm`r `erlx 
”R`a``~m’ `kb ’> Ibijr~’lulk O`xllk`#@`cix fjbim`~ hlnjcl ` mir w`ix– ~ml`bblb+
I~ ~ml ^`ac`k Om`k’~ klt dixa:
^`ac`k Om`k i~ okjtk rj
mlaw yj|kd `nrjx~ kb rmlix 
ejjrikd ik rml hid h`b tjxab
je Hjaaytjjb+ ^r`xrikd tirm
O`rxik` O`ie tmj i~ kjt`cjkd rml rjw `nrjx~ ik rml
ikb|~rxy ml’~ djkl jk rj ~|wwjxr
V`xikl Om`k M`vla Ollnm `kbC`mlo Nm`m`a `cjkd jrmlx~+ Kjt ir ~llc~ rm`r ~j|rm `nrjx 
B`i~y ^m`m i~ kl}r ik aikl+Rml B`h`kdd ~r`x `ww`xlkray
bib ` ~mjjr tirm mlx `r mi~
e`xcmj|~l jk mi~ hixrmb`y+‑Rmly bxjul bjtk rj W`kulajk Rm|x~b`y cjxkikd tirm
mi~ nxlt `kb wmjrjdx`wmlx~
`kb bib `k l}rlk~iul ~mjjrrmlxl– ~`y~ ` ~j|xnl wxl~lkr
`r rml e`xcmj|~l+ Rmi~ t`~
kjr f|~r `k jxbik`xy wmjrj~mjjr rm`r ml tlkr `aa rml t`y
rj W`kula ejx? ir ajjolb `~rmj|dm rml rl`c t`~ bjikd `
ajjo rl~r tirm B`i~y+ ‑^`ac`k’~e`xcmj|~l i~ c`~~iul+ Rmly
bib wmjrj `kb uiblj ~mjjr~ `rbieelxlkr ajn`rijk~ `r rml wa`nl
`aa rmxj|dm rml b`y– ~`y~ rml~j|xnl+ Xlwjxrlbay rml elc`al
al`b m`~ kjr hllk blniblb ejx 
`ky je ^`ac`k’~ 870> wxjflnr~
 ‒ ^jm`ia Om`k’~ ^mlx `kb^`fib K`bi`bt`a`’~ Oino+ Rml~mjjr diul~ xi~l rj ~wln|a`rijk~
rm`r B`i~y nj|ab hl rml a|noy
jkl rj el`r|xl ik lirmlx je rml~l
ac~+ ^`ac`k m`b ` ml`xikdxla`rlb rj mi~ 8778 mir#`kb#x|kn`~l jk Blnlchlx 84 h|r rml`nrjx t`~ l}lcwrlb exjc mi~
nj|xr `wwl`x`knl+ ‑Ml c`bl
rml hl~r |~l je rml b`y+ ^`ac`k
n`cl h`no rj C|ch`i a`rl ikrml lulkikd `erlx tx`wwikd |w
rml ~mjjr– ~`y~ rml ~j|xnl+B`i~y t`~ `k `~~i~r`kr rj
nmjxljdx`wmlx D`kl~m
@nm`xy` ik ac~ aiol V`cllk-877>) `kb Om`oll -8772)+
^`ac`k `a~j m`~ ` ~|hralnjkklnrijk tirm mlx6 ^ml t`~rml elc`al al`b jwwj~irl ~j|rm`nrjx F`ddl~m ik rml jxidik`a
O`kk`b` ulx~ijk je mi~ 8700mir Hjbyd|`xb+ Rml ac r|xklbj|r rj hl `k lp|`aay hid mir
tmlk ir t`~ xlc`bl ik Mikbitirm ^`ac`k `kb O`xllk` ik
rml ~`cl yl`x+
 
F`k|`xy 72! 870> -RJXJKRJ)
>
NJCC\KIRY 
ttt+~r`xh|vv+n`
Icx`k Om`k ejaajt~ rml ejjr~rlw~je |knal @`cix Om`kLulxy `nrjx i~ `k `rrlkrijk~llolx6 @k|~mo` ^m`xc`
M`iaikd exjc `k `xcy
 h`nodxj|kb @k|~mo` ^m`xc`
m`~ alb ` ulxy p|ilr `kb
bi~niwaiklb aiel h|r njkel~~l~mlx wxjel~~ijk m`~ kjt c`blmlx `k `rrlkrijk#~llolx „ `k‑jnn|w`rijk`a m`v`xb– ejx `aa`nrjx~+‑I `c kjr ~wjiar `~ I t`~ hxj|dmr
|w ik `k `xcy h`nodxj|kb+ H|rlulxy `nrjx i~ `k `rrlkrijk#
~llolx+ Ir i~ `k jnn|w`rijk`am`v`xb ejx |~+ Ie I bjk’r ~llo `rrlkrijk I tiaa kjr hl bjikd
cy tjxo tlaa– ~`ib @k|~mo`
ik `k ikrlxuilt+Rml `nrxl~~ c`bl mlx 
Hjaaytjjb blh|r ik 877= tirm
‑X`h Kl H`k` Bi Fjbi– `kb
a`rlx tlkr jk rj bj ac~ aiol‑H`bc``~m Njcw`ky– ‑H`kb
H``f` H``x``r– ‑A`bil~ u*~
Xinoy H`ma– `kb cj~r xlnlkray
‑F`h R`o M`i F``k–+
Ik ` ~mjxr ~w`k je ej|x yl`x~
@k|~mo` m`~ n`xulb ` kinml
ejx mlx~lae ik Hjaaytjjb `kbrml 82#yl`x#jab ~`y~ ~ml t`kr~
rj |~l mlx ~|nnl~~ rj bj rmikd~jk mlx jtk rlxc~+‑Yj| ~mj|ab |~l ~|nnl~~ `~
` t`y je bjikd yj|x tjxo ik ` hlrrlx t`y+ I t`kr rj hl
~|nnl~~e|a rj hl `hal rj bj
rmikd~ jk cy jtk rlxc~+Yj| ~mj|ab |~l yj|x ~r`xbjc
`kb ~|nnl~~ rj hl `hal rj w|aa wljwal ikrj rml rml`rxl+ Rm`r’~tm`r I tj|ab t`kr rj bj tirm
cy ~|nnl~~– @k|~mo` ~`ib+
@~olb tm`r mlx c`krx` rj
~|xuiul ik rml ikb|~rxy i~ ~ml~`ib6 ‑Bj yj|x tjxo `kb cikbyj|x jtk h|~ikl~~? rm`r i~ rmljkay t`y+– @k|~mo` `bcir~~ml t`~k’r ~|xl `hj|r rml acikb|~rxy hlejxl ~ml fjiklb ir
 h|r mlx uilt~ nm`kdlb jknl ~ml hln`cl ` w`xr je ir+
‑I |~lb rj rmiko ir i~ ` bixry
@nrjx Icx`k Om`k i~ ejaajtikdik rml ejjr~rlw~ je mi~ |knal@`cix Om`k `kb w`~rikd
 wj~rlx~ je mi~ klt ac ‑C`rx|
Oi Hifall O` C`kbja`– jk
r`}i~+Icx`k xlnj|kr~ rml ~icia`xiry hlrtllk mi~ t`y `kb tm`r
@`cix jknl bib+
‑Rtlkry ej|x yl`x~ `dj @`cix 
|knal w`~rlb rml wj~rlx~ je mi~
ac ”P`y`c`r ^l P`y`c`r
R`o’+ I xlclchlx mic rlaaikd
rml ~rjxy rm`r ml `kb cy cjrmlx tlxl xj`cikd `xj|kb rml hy#
a`kl~ je H`kbx` `kb ~lloikdrml wlxci~~ijk je xino~m`tbxiulx~ rj w`~rl rml wj~rlx~ je 
mi~ ac `kb rlaaikd rmlc rm`rml i~ rml mlxj je rml ac– rml89#yl`x#jab ~`ib mlxl Cjkb`ytmial wxjcjrikd rml ac+‑Ea`~m ejxt`xb 82 yl`x~ `kbI kb cy~lae bjikd rml ~`clrmikd+ @nr|`aay ik j|x niry
 w|hain rx`k~wjxr i~ rml cj~ricwjxr`kr rmikd tmlrmlx ir i~
xino~m`t r`}i~ jx h|~l~ ir m`~`at`y~ hllk rml aielaikl je rmlniry+ I rmiko ir i~ rml l`~il~r t`y
rj njcc|kin`rl `kb xl`nm j|rrj rml wljwal– ml `bblb+
Bixlnrlb hy Ui~m`a Hm`xbt`f
‑C`rx| Oi Hifall O` C`kbja`–`a~j el`r|xl~ @k|~mo` ^m`xc` W`ko`f O`w|x `kb ^m`h`k`
@vci+ Ir mir~ rml`rxl~ F`k 00+lab hln`|~l je rml~l klt~nm`kkla~ wa`yikd b|ch ~rjxil~+H|r kjt I ella rm`r tmlk yj|dlr ` ajr mlxl yj| kllb rj diul h`no lp|`aay rjj+ ^j tmjlulx 
i~ rml hiddl~r ~r`x xidmr kjt i~tjxoikd rm`r c|nm m`xblx– ~ml~`ib+@erlx d`xklxikd nxirin`a`nna`ic ejx mlx wlxejxc`knl ik‑F`h R`o M`i F``k– @k|~mo`
tiaa kjt hl ~llk ik Ui~m`a
Hm`xbt`f’~ ‑C`rx| Oi HifallO` C`kbja`– jwwj~irl Icx`kOm`k `kb W`ko`f O`wjjx+ Ir
xlal`~l~ F`k 00+
Rml `nrxl~~ ej|kb rml xjal je Hifall nm`aalkdikd `~ ir t`~
bien|ar ejx mlx rj xla`rl rj ir+‑Rmi~ i~ rml x~r ricl I bl`ar
tirm ~jclrmikd tminm I f|~rnj|ab kjr xla`rl rj+ Tmlk It`~ dxjtikd |w I t`~ kjr `r`aa ~wjiar+ Rmlxl t`~ kj ~njwl
ejx rmxjtikd r`krx|c~ ik cymj|~l+ Wa|~ ~ml -Hifall) i~ kjr` ~rlxljrywin`a ~wjiar hx`r+ Inj|ab kjr ajjo `r cy wlx~jk`a
xlelxlknl~ ejx rmi~+ I m`b rj hl
aiol ~jcljkl la~l rjr`aay– ~ml
~`ib+@k|~mo` `bcir~ rm`r rmj|dm
~ml elar ikricib`rlb hy W`ko`f
O`wjjx ~ml m`b al`xkr ` ajrexjc rml ulrlx`k `nrjx+‑W`ko`f O`wjjx i~ jkl je rml hl~r `nrjx~ jkl m`~ lulx ~llk hln`|~l ml m`~ hllk `rml`rxl `nrjx+ Ml m`~ al`xkrrj ha`ko j|r wljwal `kb rmlnxjtb `kb ejn|~+ Rm`r i~ jklje rml ~rxlkdrm~ `k `nrjx c|~r wj~~l~~– ~ml ~`ib+
‑I t`~ ikricib`rlb hy mic+ Mlbjl~k’r r`ao c|nm ~j yj| `xl`at`y~ jk rlkrlxmjjo~ `xj|kb
mic+ H|r ir i~ ~|nm ` wal`~|xl~llikd mic `nr+ Ml bjl~k’r
bxiko `kb ml m`~ wa`ylb `k
`anjmjain– ~ml ~`ib+
^m`m X|om Om`k#O`x`k Fjm`x exilkb~`d`ik! rj nlalhx`rl Klt Yl`x rjdlrmlx
^|wlx~r`x ^m`m X|om Om`k
`kb acc`olx O`x`k Fjm`x `xl
 hl~r exilkb~ `d`ik! Rmlxl i~ kjrlk~ijk hlrtllk rml rtj `kb
ik e`nr rmly tiaa hl nlalhx`rikd
 Klt Yl`x rjdlrmlx ik B|h`irmi~ ricl+
^m`m X|om Om`k m`~ ki~mlb
~mjjrikd ` ~jkd ~lp|lknl ejx 
Nmlkk`i L}wxl~~ `kb m`~ aler
ejx B|h`i rj fjik O`x`k+
Rml rtj ~llc rj hl jk ` mjaib`y~wxll+ Elt b`y~ h`no `a~jO`x`k Fjm`x t`~ mjaib`yikdtirm ^m`m X|om `kb mi~ e`ciay
ik Ajkbjk+‑I `c mlxl rj ~wlkb ricl tirm
@xy`k `kb D`|xi+ ^m`m X|om
D`|xi `kb I `xl ` |kir rm`r m`~
lujaulb hlyjkb rml xl`ac~ je rml ac ex`rlxkiry~`ib Fjm`x+

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->