Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
CANDIDIASIS ORAL

CANDIDIASIS ORAL

Ratings: (0)|Views: 33 |Likes:
Published by Fernanda Coronel

CANDIDIASIS ORAL

CANDIDIASIS ORAL

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Fernanda Coronel on Jan 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

01/19/2014

 
ICTARHCE DA EHBRJA]TJICTHTH] MC@DHDHC]HMCGAR@C@DC MJRJ@AE RJSQA JDJ@TJEJOHC 2>33>4>338MC@DHDHC]H] JRCE
Dagh`hmhý` 
]aoû`
Bcoã` 
% mhtcdj ~jr 
Eý~a{ 
"a} q`c a`gariadcd
ihmýthmc 
mcq}cdc ~jr mqcesqharc da ec}a}~amha} dae oè`arj
Mc`dhdc 
% mj`}thtqxè`dj}a mjij q`c
a`gariadcd j~jrtq`h}tc 
% iqx gramqa`taa` `qa}trj} déc}% a` ec sqa }hai~ra dabaij} h`wa}thocr ec ~ra}a`mhc da gcmtjra}
gcwjramadjra} 
daemramhiha`tj x trc`}gjricmhý` ~ctýoa`c dae oaria`".
]c`tc`c 
ec dagh`a mjij q`c a`gariadcd da ec ~hae x ec iqmj}c% mcq}cdc ~jr q` lj`oj daeoè`arj
Mc`dhdc 
.
A~hdaihjejoéc 
 
Ec mc`dhdhc}h} a} q`c a`gariadcd mj}ij~jehtc iqx gramqa`ta x q`c da ec} ihmj}h} iã}hi~jrtc`ta} x da icxjr gramqa`mhc a` ec mcwhdcd bqmce6 cgamtc c cibj} }a|j} x c mqcesqhar adcd%cq`sqa }j` iã} gramqa`ta} a` ej} a|traij} da ec whdc.Ej} lj`oj} dae oè`arj
Mc`dhdc 
}j` lcbhtc`ta} lcbhtqcea} a` bjmc% }h}taic oc}trjh`ta}th`ce% ~hae xwcoh`c% ~jr ej sqa }a mj`}hdarc` coa`ta} h`gammhj}j} a`dýoa`j} a}~améghmj}. ]j` ~jmj whrqea`tj}%`j }j` trc`}ih}hbea} x }jej ~rjdqma` h`gammhý` da ec iqmj}c a` ~ra}a`mhc da q`c ~radh}~j}hmhý`ejmce j oa`arce ic`hgha}tc j cibc}% da clé sqa }ac` mj`}hdarcdj} lj`oj} j~jrtq`h}tc}.
Mc`dhdc 
mrama iakjr a` }q~arghmha} lûiadc} x tai~ecdc}% ~jr ej sqa a} mcq}c gramqa`ta dawcoh`hth}% daricthth} dae ~cóce x iqoqat bqmce.^crc
Cra`djrg% Ia`dhth x Wcea`th`h 
% mhtcdj} ~jr 
Mabceej} 
< ec
Mc`dhdc 
a}tã ~ra}a`ta a` ec amj`jiécbqmce a` ae 4> ! da ec ~jbecmhý`% iha`trc} sqa ~crc a}ta ûethij }jej a}tã ~ra}a`ta a` ae ? ! da ec~jbecmhý` `jrice. ^jr jtrc ~crta%
Bqrfat 
34 ~ec`tac sqa a` ec bjmc dae ~jrtcdjr }c`j% a}taihmrjjroc`h}ij a} a}mc}j ,ia`j} da 2>> mèeqec}´ iE da }cehwc( x sqa }q gramqa`mhc wcréc }aoû`ec ~jbecmhý` a}tqdhcdc.
Fqr`ctj}fh x Fqr`ctj}fc 
31 a`mj`trcrj` h`gammhý` gû`ohmc a` 2*= da ej} ~cmha`ta} a}tqdhcdj}6ec
M. cebhmc`} 
gqa ec a}~amha iã} mjiû` a`mj`trcdc ,<7 mc}j} da 37?(.A` raecmhý` mj` ae WHL ,]HDC(% ej} ra~jrta} da ej} dhgara`ta} cqtjra} }j` dhwar}j}. A` Mqbc% q`a}tqdhj da 233 cqtj~}hc} da ~cmha`ta} mj` h`gammhý` WHL raceh{cdc} a` q` ~aréjdj da 3> cój}%daij}trý q`c gramqa`mhc da ihmj}h} h`wc}hwc} dae 44%3 !. Ec mc`dhdhc}h} a` }aoq`dj jrda` dagramqa`mhc mj` =3%3 !% mj` q` ~radjih`hj da ec} ic`hga}tcmhj`a} jrjgcré`oac}.Ec mc`dhdhc}h} jrjgcré`oac a} ae ~rjtjth~j da ec h`gammhý` ~jr 
Mc`dhdc 
a` ej} ~cmha`ta} h`gamtcdj}~jr ae WHL. ]q h`mhda`mhc wcréc dae 72 ! a` ~cmha`ta} }arj~j}hthwj} ce WHL lc}tc ae 81 ! a`~cmha`ta} mj` ]HDC.7
 
^ctjoa`hc 
 
Mc`dhdc 
tha`a `qiarj}c} ijeèmqec} a` }q }q~arghmha ra}~j`}cbea} da }q cdlara`mhc c ej} takhdj}dae lqè}~ad% a`tra ec} sqa }a a`mqa`trc`; 3. Q` rama~tjr ljiýejoj da ec h`taorh`c lqic`c MR =%sqa }a q`a mj` ej} orq~j} croh`h`coehmh`c)ãmhdj c}~ãrthmj ,ROD( da M=bh% ghbrh`ýoa`j% ghbrj`amth`cx ecih`h`c6 2. Q`c eamth`c sqa }a q`a mj` ej} c{ûmcra} da ec} mèeqec} a~htaehcea}% x =. ^rjtaé`c} mj`ic`j}c sqa }a q`a` mj` ec} ijeèmqec} }hihecra} c eamth`c da ec} mèeqec} a~htaehcea}. Jtrj} gcmtjra}da whrqea`mhc }j` q`c c}~crthe~rjtah`c}c% sqa ~crthmh~c a` ec h`wc}hý` th}qecr ce daorcdcr ec}~rjtaé`c} da ec ictrh{ a|trcmaeqecr% x q`c cda`j}h`c }amratcdc sqa bejsqac ec ~rjdqmmhý` darcdhmcea} da J2 a` ej} `aqtrýghej} x }q daorc`qecmhý`. Gh`ceia`ta% ec trc`}hmhý` da gjric}eawcdqrhgjria} c lhgc} a} hi~jrtc`ta ~crc ec whrqea`mhc dae lj`oj% xc sqa ~crama sqa ec} lhgc}brjtc` gqarc da ec} mèeqec}% sqa ec} cb}jrba`.
Athjejoéc 
 
Ae coa`ta mcq}ce da ec ij`hehc}h} j mc`dhdhc}h} a} ec
M. cebhmc`} 
% cq`sqa jtrj} lj`oj} da eca}~amha ~qada` }ar tcibhè` ~ctýoa`j} ~crc ae ljibra. ^crc sqa a}ta lj`oj }a mj`whartc a`~ctýoa`j da ec mcwhdcd bqmce tha`a` sqa mjh`mhdhr q`c }arha da gcmtjra} tc`tj }h}tèihmj} mjijejmcea} sqa }a jgrama` c mj`th`qcmhý` }aoû` ej} mrhtarhj} da ej} dhgara`ta} cqtjra}.]aoû`
Bqdt{)Kjroar}a` 
mhtcdj ~jr 
Mabceej} 
;)
Gcmtjra} }h}tèihmj} 
 
H`gc`mhc% waka{% aibcrc{j.
Cetarcmhj`a} a`djmrh`c}; dhcbata} iaeehtq}% lh~jthrjhdh}ij.
Trc}tjr`j} `qtrhmhj`cea}; daghmha`mhc} a` Ga% gjectj} x Wht B32.
A`gariadcda} iceho`c}; eaqmaihc coqdc% corc`qejmhtj}h}.
Dagamtj} da h`iq`hdcd; ]HDC% c~ec}hc téihmc% mjrthmj}tarjhda}.)
Gcmtjra} ejmcea} 
 
\arj}tjiéc; }é`drjia da ]kjora`% hrrcdhcmhý`% ai~eaj da drjoc}% atm.
C`thbhýthmj} da ci~ehj a}~amtrj.
Mjrthmjhda}.
Dhatc rhmc a` mcrbjlhdrctj}.
Eaqmj~ec}hc. Mã`mar bqmce.
^rýta}h} ,a}tjicthth} ~rjtèthmc(.
Tcbcmj gqicdj.]aoû`
Mammjtth 
;3)
Gcmtjra} oa`arcea} 
 
Dhcbata} j ~radhcbata}.
C`thbhjthmjtarc~hc da ci~ehj a}~amtrj x ~rjej`ocdc.
Mjrthmjtarc~hc ,cmtqc`dj mjij h`iq`j}q~ra}jr(.
Eaqmaihc}.
Eh`gjic}.
Mã`mara} dh}aih`cdj}.
Jba}hdcd.
 
H`iq`j}q~ra}hý` ,laradhtcrhc; cociicoejbqeh`c6 cdsqhrhdc; h`iq`j}q~ra}jra} a`trc}~ec`ta}% tarc~hc c`th`aj~eã}hmc% ]HDC(.)
Gcmtjra} ejmcea} 
^rýta}h} raijwhbea} ,a}tjicthth} }qb~ecmc(.
\arj}tjiéc.
]hcejrrac ,mjih}qrce(.
Orc`da} gqicdjra}.
Dh}ih`qmhý` da ec dhia`}hý` warthmce ,mjih}qrce(.
Gcetc da lhoha`a
Iadhmcmhý` c`thbhýthmc j mjrthmjhda} ejmcea} ,bqmla}% mcrciaej}(.
A` ae ramhè` `cmhdj ,mj`tcohj ~jr mc`dhdhc}h} wcoh`ce da ec icdra% `hóarc}% mlq~ata} jicicdarc} mj`tcih`cdc}. Ae a}mc}j da}crrjeej da ec} oeã`dqec} }cehwcea} ec gcwjrama(.
Mec}hghmcmhý`
Orh`}~c` 
% mhtcdj ~jr 
Mabceej} 
% mj`}hdarc 2 mec}a} da ihmj}h} bqmcea}% ec} }q~arghmhcea} x ec}~rjgq`dc}% a`ta`dha`dj ~jr }q~arghmhcea} ec} sqa }jej cgamtc` c ec} iqmj}c}% x ~jr ~rjgq`dc}csqaeec} a` ec} sqa ~crthmh~c` jtrj} ýroc`j} da ec amj`jiéc.Da ec} ihmj}h} }q~arghmhcea} sqa cgamtc` ce jroc`h}ij x sqa tha`a` a}~amhce h`mqiba`mhc ~crc aejdj`týejoj% ia`mhj`craij} c ec
mc`dhdhc}h} bqmce 
% mqxj coa`ta iã} hi~jrtc`ta a} ec
Mc`dhdc cebhmc`} 
. Da ec} ihmj}h} ~rjgq`dc} da h`mqiba`mhc jdj`tjeýohmc }j` akai~ej} ec bec}tjihmj}h} x eclh}tj~ec}ij}h}.
Mec}hghmcmhý` meé`hmc da ec mc`dhdhc}h} 
 
]aoû` ae Ma`trj da Mjecbjrcmhý` da Ic`hga}tcmhj`a} Bqmcea} da ec H`gammhý` ~jr aeWHL%2 ~arta`amha`ta c ec JI]% sqa rcdhmc a` Mj~a`lcoa`% ec MIB }a mec}hghmc a` 4 th~j};3. Arhtaictj}c.2. Lh~ar~eã}hmc.=. ]aqdjiaibrc`j}c.4. Sqahehth} c`oqecr ,a}tjicthth} mjih}qrce(.
]c`tc`c1 ec} mec}hghmc a` 
;3. Mc`dhdhc}h} }aqdjiaibrc`j}c coqdc.2. Mc`dhdhc}h} lh~ar~eã}hmc mrý`hmc.=. ^areamla ,sqahehth} c`oqecr(.4. Orc`qejic mrý`hmj ij`hehã}hmj.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->