Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
13. dn. reda

13. dn. reda

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jan 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2013

pdf

text

original

 
Program stru
č
nog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih braniteljai djece smrtno stradalih, zato
č
enih ili nestalih hrvatskih braniteljaza razdoblje od 2008. do 2011. godine
1. SVRHA I CILJ PROGRAMA
Programom
ć
e se podi
ć
i obrazovna razina nezaposlenih hrvatskih branitelja i
č
lanova obiteljismrtno stradalih, zato
č
enih ili nestalih hrvatskih branitelja, osposobiti ih za zanimanja za kojima postoji potreba na lokalnim tržištima rada, kao i proširiti njihovu formalnu naobrazbu sukladnonovim tehnološkim zahtjevima.Dodatnim obrazovanjem i prekvalifikacijom ostvarit
ć
e se jedan od preduvjeta za ulazak u svijet poduzetništva, a davanjem nov
č
anog poticaja pružiti pomo
ć
svima koji se žele baviti poduzetništvom.Cilj Programa je pove
ć
anje konkurentnosti hrvatskih branitelja na tržištu rada te uz ostale mjereaktivne politike zapošljavanja, smanjenje broja nezaposlenih u Republici Hrvatskoj,zapošljavanjem kod poslodavaca ili u poduzetništvu.Cilj Programa je stvaranje uvjeta za što uspješnije potpuno uklju
č
ivanje u društvo osoba iz ciljneskupine.
2. CILJNA SKUPINA
Ciljnu skupinu
č
ine nezaposlena djeca smrtno stradalih, zato
č
enih ili nestalih hrvatskih braniteljaiz Domovinskog rata, nezaposleni HRVI iz Domovinskog rata, nezaposleni dragovoljci tenezaposleni hrvatski branitelji.
3.
 
FINANCIRANJE
Sredstva iz državnog prora
č
una Republike Hrvatske.
4.
 
NOSITELJ
Ministarstvo obitelji, branitelja i me
đ
ugeneracijske solidarnosti.
5.
 
SURADNICI U PROVEDBI
U širem smislu: ostala ministarstva, tijela državne uprave i lokalne samoupraveU užem smislu: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatskagospodarska komora, Hrvatska obrtni
č
ka komora, Hrvatski savez zadruga, PSVZ Samobor,udruge iz Domovinskog rata, obrazovne ustanove i drugi.
1
 
6.
 
ROK PROVEDBE
Kontinuirano kroz razdoblje 2008. – 2011. godina.
7.
 
NA
Č
IN PROVEDBE
Zahtjevi se primaju isklju
č
ivo na temelju Javnog poziva u kojem se objavljuju kriteriji i potrebnadokumentacija, obveze podnositelja u slu
č
aju pozitivnog rješavanja zahtjeva, sankcije u slu
č
ajuneispunjavanja ugovornih obveza, razdoblje zaprimanja, krajnji rok rješavanja i broj predvi
đ
enih poticaja. Po
č
etkom svake godine ministrica/ministar nadležan za brigu o hrvatskim braniteljimadonosi Odluku o provedbi za svaku pojedinu mjeru Programa. Odlukom se pobliže definirajuuvjeti i kriteriji podnošenja i rješavanja zahtjeva te odre
đ
uje datum objave Javnog poziva irazdoblje zaprimanja zahtjeva.S obzirom da Mjera samozapošljavanja, Mjera potpore za proširenje postoje
ć
e djelatnosti i Mjerakreditiranja malog i srednjeg poduzetništva predstavljaju državnu potporu male vrijednostiMinistarstvo
ć
e u postupku javnog prikupljanja ponuda od podnositelja zahtjeva za korištenjenavedenih mjera zatražiti podatke o iznosima do sada primljenih državnih potpora malevrijednosti. Ujedno, Ministarstvo
ć
e prilikom sklapanja ugovora o korištenju sredstavaobavijestiti korisnika da mu je dodijeljena državna potpora male vrijednosti.Za svaku mjeru sastavlja se Stru
č
ni tim za odlu
č
ivanje o mogu
ć
nosti korištenja mjera Programakoji pregledava dostavljenu dokumentaciju, utvr 
đ
uje ispunjavanje ranije utvr 
đ
enih kriterija iocjenjuje poslovne planove.
Č
lanovi Stru
č
nih timova su predstavnici udruga iz Domovinskog rata, Ministarstva obitelji, branitelja i me
đ
ugeneracijske solidarnosti, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva,Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, Ministarstva znanosti, obrazovanjai športa, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Hrvatske udruge poslodavaca, Hrvatske obrtni
č
kekomore i Hrvatskog saveza zadruga.
8.
 
PRA
Ć
ENJE I NADZOR PROVEDBE
Povjerenstvo za kontrolu namjenskog utroška sredstava Ministarstva obitelji, branitelja ime
đ
ugeneracijske solidarnosti pratit
ć
e i nadzirati provedbu Programa.
9.
 
SADRŽAJ PROGRAMA:
* Mjera stru
č 
nog osposobljavanja
Primjena mjere utje
č
e na poboljšanje kvalifikacijske strukture nezaposlenih osoba iz ciljneskupine i podizanje njihove konkurentnosti na tržištu rada.Primjena mjere daje i mogu
ć
nost osposobljavanja u svrhu samozapošljavanja.Obrazovne aktivnosti koje omogu
ć
ava primjena mjere:
1.
 
Stjecanje prvog zanimanja (stjecanje niže i srednje stru
č 
ne, odnosno školske spreme)2.
 
 Prekvalifikacija i dokvalifikacija3.
 
Stru
č 
no osposobljavanje u svrhu samozapošljavanja ili zapošljavanja
2
 
Ovu mjeru mogu koristiti osobe sa i bez zanimanja (završena osnovna ili srednja škola) koje nisukoristile poticaje Ministarstva prethodnih godina.
 
Prednost osposobljavanju za djelatnosti za koje postoji ve
ć
i interes na tržištu rada (gra
đ
evinska ielektrometalska zanimanja, zanimanja vezana uz tekstilnu i kožarsku industriju, turizam iugostiteljstvo- kuhari, konobari).
 
Podnositelj zahtjeva mora pro
ć
i postupak profesionalne orijentacije, a ako je potrebno iutvr 
đ
ivanje psihofizi
č
kih sposobnosti.Ministarstvo snosi troškove osposobljavanja do iznosa od 7.000,00 kn, isplatom izravnoobrazovnoj ustanovi u kojoj je osposobljavanje provedeno.Ukoliko troškovi osposobljavanja iznose više od 7.000,00 kn, podnositelj je dužan obvezati se na pla
ć
anje razlike u cijeni pisanom izjavom.Iznimno, u posebno opravdanim slu
č
ajevima, Stru
č
ni tim za odlu
č
ivanje o mogu
ć
nosti korištenjamjera Programa može predložiti odobravanje i višeg iznosa.Ako podnositelj zahtjeva iz neopravdanih razloga prekine osposobljavanje, dužan je vratitisredstva uložena u isto uz zakonsku zateznu kamatu.
4.
 
Stjecanje dodatnih znanja i vještina5.
 
 Polaganje majstorskih ispita (u svrhu samozapošljavanja)
Ovu mjeru mogu koristiti osobe sa završenom srednjom, višom ili visokom školom koje nisukoristile poticaje Ministarstva prethodnih godina.
 
Stjecanje dodatnih znanja i vještina obuhva
ć
a u
č
enje stranih jezika, informati
č
ko opismenjavanjei drugo.Znanja i vještine za koje se podnosi zahtjev moraju biti u uskoj vezi s osnovnim zanimanjem.Ministarstvo snosi troškove osposobljavanja do iznosa od 4.000,00 kn, isplatom izravnoobrazovnoj ustanovi u kojoj je obrazovanje provedeno.Ako troškovi osposobljavanja iznose više od 4.000,00 kn, podnositelj je dužan obvezati se na pla
ć
anje razlike u cijeni pisanom izjavom.Ako podnositelj zahtjeva iz neopravdanih razloga prekine osposobljavanje, dužan je vratitisredstva uložena u isto.
Uz predvi 
đ 
ena sredstva u iznosu od 4.000.000,00 kuna mogu
ć 
e je pozitivno rješavanje 700 zahtjeva godišnje (400 za stjecanje prvog zanimanja, prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i stru
č 
noosposobljavanje u svrhu samozapošljavanja, 300 za stjecanje dodatnih znanja i vještina i  polaganje majstorskih ispita).
3

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->